Significance of Maritime Policy Bulgarian transcriptДата19.03.2017
Размер33.31 Kb.
CultureTalk Bulgaria Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Significance of Maritime Policy

Bulgarian transcript:
Николай Великов: Николай Великов се казвам, роден съм във Каварна, във Северноизточна България, на морето и целият ми живот от 3 годишна възраст насам по някакъв начин е бил - е бил свързан с морето. За държава като България, където морето не е чак толкова известно (даже познавам хора, които казваха, че за България морето означава две седмици на пясъка през лятото) е хубаво да се каже, че във България има хора, които мислят за морето и желаят да има морска политика в България. Предполагам че, между другото, източно български акцент ли ти трябва за тази...?

Интервюиращ: Да, автентични.

Николай Великов: Абсолютно... А защо... защото... Във Америка сигурно не е така. Америка от нейното създаване - Съединените Щати - досега, те са имали пред себе си като приоритет номер едно морската политика. България не е такава страна. В България държавната политика е континентална. Казвам го съвсем със ясното съзнание, че говоря истината, макар че не е удобно това. Но има хора в България, особено тези които са родени край морето – има, в интерес на истината трябва да спомена, че има много софиянци, които дават душата си за морето,познавам такива - но хората, които определят политиката в България като че ли не осъзнават достатъчно какво означава морската политика за една страна.
Няма велика държава във света, която да няма като приоритет морската си политика. Няма такава държава. Ако искате да вземем да ги изброяваме - United States of America, Великобритания, Франция, дори държави, които традиционно не са имали, така, как да го кажа, моряшко във себе си, са направили всичко възможно да го създадат, защото морето... морето не разделя, морето съединява хората. Моряците са първите, които вървят пред военните, пред политиците, пред търговците, те са първите, които установяват контактите. Да припомня ли каква част от Земята е море и каква суша?

Интервюиращ: Да.

Николай Великов: Ами около 510 милиона квадратни километра, ако си спомням географията от средния курс. От тях 330 хиляди са море, айде извадете да видите колко е сушата.

Интервюиращ: А да го вържем морето с Вашата професия?

Николай Великов: Ами, виждате ли ме как съм облечен?

Интервюиращ: Да, да.

Николай Великов: Каква ми е професията според Вас? Морска нали?

Интервюиращ: Морска.


Николай Великов: Ами, сега, тука вече по-сериозно ще говоря. Висшето Военноморско Училище - това е една от институциите, която чувства призвание да прокарва морска политика - държавна морска политика. Въпреки понякога съпротива, понякога безразличие, понякога и съпричастност, но много рядко, но Военноморското Училище е това което държи във България да има морска политика, морска нагласа във хората. България е страна от всички големи международни морски конвенции. Това означава, че светът ни е признал, че сме морска страна. Ако ние не се възползваме от това, не знам къде ще… къде ще излязат нещата в крайна сметка.


Но стига за това. Военноморското Училище - това, което се опитваме да направим ние, е да се отворим към света, за да покажем, че в България наистина има хора, които милеят за морето, и искат българи, и не само българи вече, но и чужденци, да получават адекватно морско образование и морска подготовка. Морското образование е нещо различно от образованието, което получават хората в другите университети. Не че там образованието е лошо, но то е различно. Морското образование предполага не само академична подготовка, морското образование предполага една - един много сериозен тренинг1, който започва от ментален тренинг и достига до професионален тренинг на такива подробсности, който може би не трябва да споменавам във момента, защото ще бъдат отегчителни за тези, които слушат този материал.

English translation:
Nikolay Velikov: My name is Nikolay Velikov, I was born in Kavarna, in Northeastern Bulgaria, on the coast, and my entire life since I was three years old has been connected to the sea in one way or another. It is good to emphasize that in a country like Bulgaria, where the sea is not too popular (I even know people who used to say that Bulgarians only think of the sea as spending two weeks on the beach in the summer) there are people in Bulgaria who [actively] think about the sea and wish for Bulgaria to have maritime-oriented policy I am guessing – by the way, do you need an Eastern Bulgarian accent for this?

Interviewer: Yes, an authentic one.


Nikolay Velikov: Absolutely. And why? Because… In America, perhaps, things are different. Since it was founded until this day, America – the United States – has had maritime policy as its top priority. Bulgaria is not like that. In Bulgaria, public policy is continental. I am saying this with the clear awareness that that I am speaking the truth, even though it might not be convenient. But there are people in Bulgaria, especially those who were born on the coast, there are…. to tell you the truth, there are many people from Sofia2 who are crazy about the sea,3 I know people like that; but the people who shape Bulgaria’s policy do not seem to fully realize the importance of maritime policy for a country.


There is no great power in the world that does not have maritime policy as its priority. There is no such country. If you want, let’s name them – the United States of America, the UK, France, even countries that have not had traditions in, how should I put this, the sailor spirit, have done everything possible in order to create it, because the sea... The sea does not divide, the sea unites people. Sailors are ahead of the military, the politicians, the merchants: they are the first ones who establish contact. Should I remind you what part of the Earth is water and what part is [covered in] water versus land?

Interviewer: Yes.


Nikolay Velikov: Well, about 510 million square kilometers4, if I remember geography lessons from middle school correctly. Out of this, 300 thousands5 are water, and you can do the math to see how much the landmass takes.

Interviewer: And can we link the sea to your profession?

Nikolay Velikov: Well, do you see what I am wearing?


Interviewer: Yes, yes.


Nikolay Velikov: What do you think my profession is? A maritime one?

Interviewer: A marine one.

Nikolay Velikov: Well, now I am going to be more serious. The Naval Academy is one of the institutions whose mission is to promote maritime policy –maritime public policies. Despite [the fact that we] sometimes [face] resistance, indifference, and very rarely compassion, the Naval Academy is what stands behind maritime policies in Bulgaria and [promotes] a “maritime mindset” among people. Bulgaria is part of all big international maritime conventions. That means that the world has recognized us as a seafaring nation. If we do not take advantage of this, I do not know where… where things are going to end up.


But enough about that. What we are trying to accomplish [in] the Naval Academy is to demonstrate that there really are people in Bulgaria who care about the sea and want [to make it possible] for Bulgarians – and not only Bulgarians, but also foreigners now – to receive adequate marine education and preparation. Marine education is different from the education that people receive at other universities. That is not to say that education there is bad, but it is different. Not only does marine education offer excellent academic training, but also it offers some very comprehensive training that begins with mental training and reaches professional training in such details that maybe I should not mention them right now, because they will be boring for those who are listening to this material.


About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 The word “тренинг” that the interviewee uses had been adopted in Bulgarian from the English word “training” and it is a commonly used word now. The Bulgarian equivalent that the interviewee uses in the same sentence is “подготовка.”


2 Sofia is Bulgaria’s capital and it is located in the western part of the country, far from the Black Sea coast.


3 Lit. trans. “would give up their soul” – “дават душата си.” This is a common expression.


4 Approx. 196.9 million square miles.


5 The speaker here wanted to say 300 million square kilometers (approx. 139.3 square miles), not 300 thousand kilometers.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница