Система „приятели“ – примерно годишно разпределение за III групастраница1/8
Дата01.02.2018
Размер1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
СИСТЕМА „ПРИЯТЕЛИ“ – ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА III ГРУПА


ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ


Месец


Образователно

направление

Главна цел


Основни задачи


Септември


Български език

и литература  Входяща диагностика на езиковото развитие. 1. Да се установи владеенето от децата на определен лексикален запас от думи, активизирани за употреба чрез конкретните им образи.

 2. Да се установи ниво на умения за ориентиране в звуковия състав на думите.

 3. Да се установи ниво на графични умения.

 4. Да се установи умение да се използват съществителни и глаголи целенасочено в речта.

 5. Да се установи ниво на умение за съставяне на изречения и разказ по картина.

Септември


Математика


  Оценяване представите на децата за количествени, пространствени и времеви отношения между обекти и умения за измерване на величини. 1. Групиране на обекти по определен признак, сравняване обхвата на видово понятие с обхвата на подчинено понятие, сравняване и измерване на предмети (обекти) по даден параметър, ориентиране в посоки и отношения между обекти в пространството.

 2. Назоваване на последователност и отношения на наредба на сезони, описване на характерни особености на сезоните; части на денонощие.

Септември


Социален свят


  Входяща диагностична дейност. 1. Оценяване на представи и отношение на детето, свързани с образователните ядра:

 2. „Общуване с околните и самоутвърждаване“;

 3. „Предметна и социална среда“;

 4. „Културни и национални ценности“.

Септември


Природен свят


  1. Установяване на преконцепциите на децата за природата.

  2. Обогатяване на детските представи за някои природни феномени. 1. Констатиране на входното равнище на знанията и уменията на децата.

 2. Обогатяване на представите на децата за промени, които настъпват в природата през есента.

Септември


Изобразително

изкуство


  1. Ориентиране в изобразена действителност и диференциране на отделни изобразителни елементи.

  2. Пресъздаване на обекти от действителността чрез рисуване и оцветяване. 1. Проверка на знанията (входно равнище) на децата за ориентиране в изобразена действителност и диференциране на отделните изобразителни елементи.

 2. Формиране на умения за пресъздаване на обекти и използване на цветове.

Септември


Конструктивно-

технически и

битови дейности


  Отчитане нивото на реалния познавателен опит и овладените конструктивни умения. 1. Умение за самостоятелна работа по словесно поставена задача.

 2. Създаване на естетичен продукт от природни материали.

Септември


Музика


  1. Стимулиране на детското желание и интерес за занимания с музикалното изкуство.

  2. Създаване на емпатия между детето и музиката. 1. Детето открива, вербализира и осъзнава музикалната образност, като се идентифицира с герои от музикално произведение.

 2. Пробуждане на твореца у детето, което съчинява собствена музикална импровизация с глас и детски музикални инструменти.

Септември


Физическа

култура


  1. Измерване на двигателни качества – входно равнище.

  2. Строяване и престрояване. 1. Измерване на бързина и сила.

 2. Видове строй, престрояване, команди.

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ


Месец/

учебна

седмица

Образователно

направление

Тема

Образователно съдържание

Септември

1.


Български език

и литератураТема: „Откриваме звуковете“

Умения за ориентиране в звуковия състав на думите.Тема: „Умеем да си служим с думите“

Умение да се използват съществителни, прилагателни и глаголи целенасочено в речта.
Септември

1.


Математика


ЗРС – Тема: „Знам и мога“ – стр. 4 и стр. 5

Детето:


разбира количествените отношения между обектите;

групира обекти по определен признак, изключва излишен обект от група.ЗНС – Тема: „Знам и мога“ – стр. 6 и стр. 7

Детето:


измерва величини и се ориентира в пространствени ситуации;

установява и назовава пространствени отношения между обекти.Септември

1.


Социален свят


ЗРС – Тема „Защо имам приятели“ (входяща диагностика) – стр. 4–6.

Оценяване на връзката между представите и отношението на детето към общуването и съответните поведенчески изисквания.ЗНС – Тема „Магазини“ (входяща диагностика)

Оценяване на умението на детето да сравнява предмети според тяхната функция и предназначение.
Септември

1.


Природен свят


ЗРС и ЗНС – Тема: „Какво знаем за природата“ – стр. 4, 2 ситуации

Входяща диагностика, констатиране на представите на децата по основни теми („Растения“ и „Животни“), свързани с природата. Изпълнение на тестовите задачи от помагалото „Приятели с природата“.

Актуализиране на детския опит относно основни елементи от съдържанието, заложени в тематичния каталог в учебната документация за детската градина до подготвителна група.


Септември

1.


Изобразително

изкуство


ЗРС – Тема: „Цветовете на лятото“

Детето:


разбира и назовава специфични и достъпни за възрастта понятия и термини;

изразява оценъчно отношение към обектите и явленията чрез средствата на цветовете.ЗНС – Тема: „Морски приключения“

Изграждане на сюжетна композиция чрез познати изразни средства.

Използване на различни техники – колаж, прихлупване, плисиране, изтегляне и т.н.


Септември

1.


Конструктивно-

технически и

битови дейности


ЗРС – Тема: „Моята снимка“

Детето:


работи самостоятелно по словесно описана задача;

реже по контур;

лепи чисто по определено задание;

изпитва удовлетворение от работата си и участва в естетизиране на средата с готовия продукт.ЗНС – Тема: „Ракета“

Детето измисля самостоятелно варианти за приложение на готовия продукт – за игра, за украса на занималнята, за подарък.
Септември

1.


Музика


ЗРС – Тема: „Детска градина, здравей“

Децата да усетят празничната обстановка и атмосфера от подготовката за откриване на учебната година.

Стимулиране на детската спонтанност и желание за творческа самоизява, на умението за общуване, на ритмичност.

Вербализиране на музикален образ.ЗНС – Тема: „Детска градина, здравей“

Развитие на чувство за ритъм, усет към равноделен двувременен метрум, усвояване на уменията за работа в екип, координация на движенията.
Септември

1.


Физическа

култура


ЗРС

Игри за строяване и престрояване.

Игра „Топка в кръг“

Ритмично ходене по различни начини. Ходене с престрояване.

Хвърляне на фрисби към цел.

Игра „Дърво, цвете, трева“ЗНС

Свободни игри на открито.

Игра „Есенни листа“

Елементи от бадминтон.

Хвърляне и ловене на перцето по двойки.

Игра „Кой е по-сръчен“

Свободни игри на открито.

Народни игри.

Игра „Бели пеперуди“

Игра „Гърнета“


Септември

2.


Български език

и литератураТема: „Разказваме по картина“

Умение за съставяне на изречение по картина.

Умение за съчиняване на разказ по картина.

Тема: „Да довършим рисунките“

Установяване нивото на графичните умения.
Септември

2.


Математика


ЗРС – Тема: „Знам и мога“ – стр. 8 и стр. 9

Детето се ориентира в пространствените посоки и във времевите еталони (части на денонощие, сезони и година).ЗНС – Тема: „Знам и мога“ – стр. 10 и стр. 11

Детето има представи за времеви еталони, пространствени отношения и геометрични фигури.
Септември

2.


Социален свят


ЗРС – Тема „Мога да пътувам с…“ (входяща диагностика) – стр. 8–10

Оценяване на представите на детето за видовете и функционалното предназначение на превозните средства.ЗНС – Тема „Празнувам празници“ (входяща диагностика)

Оценяване на представите на детето за празнуването на празници и празничното настроение, свързано със съдържанието и ритуалите на празника.
Септември

2.


Природен свят


ЗРС и ЗНС – Тема: „Ябълката“ – стр. 5, 2 ситуации

Наблюдаване и описване (по картини и сред природата) на промени, които настъпват с растенията през четирите сезона.

Сравняване на природни обекти и феномени.

Групиране на картини.

Описване на природни обекти.

Изпълняване на графична дидактична игра „Лабиринт“.Септември

2.


Изобразително

изкуство


ЗРС – Тема: „Есен“

Детето:


споделя емоционалното си естетическо и оценъчно отношение към съдържанието на творбата при възприемане на достъпни произведения на изобразителното изкуство;

има елементарни и начални познания за специфичните изразни средства на видовете изобразително изкуство (композиция, форма, колорит и т.н.).ЗНС – Тема: „Цветни мечти“

Апликиране на достъпни образи чрез нестандартни и природни материали.

Използване на различни техники.


Септември

2.


Конструктивно-

технически и

битови дейности


ЗРС – Тема: „Цветна кутия“

Детето:


изрязва самостоятелно елементи от приложението;

оформя образ от тях;

лепи на определени места за постигане на цялостна композиция;

съчетава естетично цветовете.ЗНС – Тема: „Украса на кутия“

Детето довежда до край сложна за изпълнение конструктивна задача.
Септември

2.


Музика


ЗРС – Тема: „Да послушаме тишината“

Осъзнаване на звуковата среда около нас; понятията – звук, тон, шум, тишина.ЗНС – Тема: „Кой как говори“ – звуци от природата, от предмети на бита, как общуват животните и хората

Творческа самоизява, артистично и емоционално изпълнение.

Умение за общуване.


Септември

2.


Физическа

култура


ЗРС

Игра „Пчели и деца“

Измерване на двигателни качества, входно равнище „Бягане на 40 м“ и „Хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце отдолу“.

ЗНС

Игра „Гонещи и бягащи“

Игра „Есенни листа“

Игра с фрисби – подаване по двойки.


Игри с топка по избор от децата.

Игра „Дама“

Игра „Каручка“

Хвърляне на фрисби.

Игра „Точно в цел“


ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ


Месец


Образователно

направление

Главна цел


Основни задачи


Октомври


Български език

и литература  Знания, умения и отношения по водещи ядра „Свързана реч“, „Речник“ и „Граматически правилна реч“. 1. Обогатяване на лексика, свързана с изучаваните теми през месеца.

 2. Активизиране на уменията за съставяне на изречения по картина в отговор на поставен конкретен въпрос.

 3. Употреба на сложни съставни изречения с „който“, „която“, „което“, „които“, възпроизвеждани от децата по подаден от учителя модел.

Октомври


Математика


  1. Изграждане на представи за числата нула и едно. Стимулиране на психомоторни умения.

  2. Уточняване и обобщаване на представи за времеви еталони (денонощие и сезон).

  3. Затвърдяване на представи за геометрични фигури и форми.


 1. Запознаване с числата едно и нула и с техните графични белези. Развиване на психомоторни умения.

 2. Разпознаване и обобщаване на части на денонощие и на сезон съобразно с конкретни характерни особености.

 3. Обследване, сравняване и моделиране на геометрични фигури (кръг, квадрат и триъгълник).

Октомври


Социален свят


  Осъществяване на обучение по съдържание към образователното ядро „Общуване с околните и самоутвърждаване“. 1. Формиране на представи за общуване в семейството и с връстници.

 2. Формиране на отношение към взаимодействията и взаимоотношенията с връстници.

Октомври


Природен свят


  Обогатяване на детските представи за флората. 1. Обогатяване на представите на децата за разнообразието от плодове и зеленчуци.

 2. Обогатяване на детските представи за разнообразието в растителния свят.

Октомври


Изобразително

изкуство


  1. Детето да покаже познания по посока осъзнаване, назоваване и използване на специфични изразни средства.

  2. Запознаване с видовете и жанровете в изобразителното изкуство чрез различни творби.

  3. Осъзнаване на връзката между художественото възприемане и художественото пресъздаване.


 1. Осъзнаване, използване и затвърдяване на знанията за цветовете като изразно средство.

 2. Формиране на представа за видовете изобразително изкуство.

 3. Формиране на представа за жанровете в живописта.

 4. Формиране на умения за пресъздаване на образи и използване на различни материали.

Октомври


Конструктивно-

технически и

битови дейности


  Обогатяване на представите на детето за различните възможноти на хартиения, конструктивния и природния материал. 1. Създаване на естетичен продукт от природни материали.

 2. Умение за работа с шаблон.

Октомври


Музика


  Формиране на основните музикални способности на детето. 1. Развитие и усъвършенстване на мелодичен слух, метроритмичен усет, ладов усет, сензитивност към музиката.

 2. Визуално, слухово, темброво запознаване, възприемане и откриване на музикални инструменти в различен вид материали – визуални (картинен), слухови (музикални), текстови.

 3. Работа с музикален материал за развитие на фина моторика.

Октомври


Физическа

култура


  1. Измерване на двигателни качества – входно равнище.

  2. Усъвършенстване на техниката при ходене.

  3. Развиване на двигателни умения.


 1. Измерване на сила , скоростно-силова издръжливост, координационни способности.

 2. Равновесно ходене.

 3. Хвърляне и ловене на топка, водене на топката. Хвърляне на фрисби.

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – МЕСЕЦ ОКТОМВРИ


Месец/

учебна

седмица

Образователно

направление

Тема

Образователно съдържание

Октомври

3.


Български език

и литератураТема: „Ние се запознаваме“

Знания/представи:

активизиране на представи за култура на речево поведение при запознанство;

активизиране на представа за български собствени имена;

изграждане на представа за имена на хора от различни етноси/нации, с които децата комуникират пряко или непряко в ежедневието.

Умения:


активизиране на умения за запознаване спрямо речевия етикет – при формално запознаване с учителя и при неформално запознаване с други деца в непреднамерени ситуации;

изграждане на умения за използване на речеви форми за вежливост („Бихте ли...?, и др.).

Отношения:

толерантно отношение към хората от различни етноси/нации.Тема: „Послушното моливче в твоята ръка прави чудеса“

Знания/представи:

затвърдяване на представата за понятието „играчка“ и диференцирането му спрямо конкретни образи на играчки;

осъзнаване в практически план на различието между „С кого?“ и „С какво?“.

Умения:

активизиране на уменията за образуване на изречения по картинка в отговор на конкретен въпрос;умения за дорисуване по пунктир;

умения за оцветяване в рамките на контур.Октомври

3.


Математика


ЗРС – Тема: „Сезони – есен“ – стр. 12

Детето:


се ориентира в последователност и в отношения на наредба на сезони в годината;

брои количествено и поредно.ЗНС – Тема: „Групиране“ – стр. 13

Детето:


групира обекти по даден признак;

сравнява количествено групи до пет предмета.Октомври

3.


Социален свят


ЗРС – Тема: „Моето семейство“ – стр. 12

Детето:


обогатява представите си за семейството като една от значимите социални общности;

актуализира асоциациите си за членовете на собственото му семейство и се възпитава в привързаност към тях.ЗНС – Тема: „Обичам мама и татко, баба и дядо...“ – сюжетно-ролева игра

Детето затвърдява емоционалното си отношение към членове от семейството.
Октомври

3.


Природен свят


ЗРС и ЗНС – Тема: „Плодове“ – стр. 6, 2 ситуации

Назоваване и разпознаване на плодове по картини.

Сравняване на плодове по цвят.

Провеждане на беседа за растения, които човек отглежда, за да ги използва за храна.

Споделяне на преживявания, свързани с наблюдения и с консумирането на плодове.

Разговор за разнообразието от форми и цветове в растителния свят.

Оцветяване на рисунки.


Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница