Система за електронно обучениестраница3/6
Дата06.05.2017
Размер0.67 Mb.
ТипОбзор
1   2   3   4   5   6

Упражненията в WBLST

Упражненията в WBLST предлагат функционалности за писане на математически формули подобни на ръчно изсписаните при използване на Виртуална клавиатура, (фиг. 17), включваща още хронометър и валидация на верните отговори.

Подобно на класовете, упражненията също имат статус. Той дефинира целта на упражнението в контекста на класа, в който се намира. Статуса може да има четри стойности: (public, private, training, examination)

Фиг. 17 Интерфейс на упражнението ( въпрос и отговор)


Упражненията със статус public могат да бъдат изпълнявани от студента, но не повече от два пъти. Този вид упражниния са полезни за експериментиране с виртуалната клавиатура, или за подготовка за изпит. Тестът е с хронометър и се изпълнява за определено време. След като времето изтече, отговорът не може да бъде запазен. Студентът може да провери отговорите си и след два опита да реши отново теста. Студентът може да види верният отговор на теста.

Упражненията със статус training могат да бъдат изпълнявани по всяко време, но не повече от два пъти. Тестът отново се изпълнява за време и след като то изтече, студентът не може да запази даденият отговор. Студентът може да направи поправки в отговора си но не може да види верният отговор.

Упражненията със статус examination се изпълняват от студента както на изпит. След изтичане на определеното време, не могат да се правят поправки в теста, както и да се види верният отговор.

Част от упражненията във всеки модул може да бъде пазена като private ( частно ) и тези упражнения не са достъпни за студентите докато преподавателя не смени техния статус. Например, ако преподавателят желае да запази упражнението за определена изпитна дата, той може да запази упражнението като private и да промени неговият статус на examination непосредствено преди изпита.

Всеки тест се състои от няколко въпроса. Всеки въпрос е разделен на две части. Първата съдържаща текста на въпроса, а втората виртуалната клавиатура за въвеждане на отговора. След като тестът свърши, преподавателят може да прегледа резултатите и да оцени и коментира резултатите за всеки въпрос. Тези резултати и оценки се виждат и от студента.


6. Управление на съдържанието – Wizard (помощник ) за лекциите и упражненията

Добавянето на съдържание - лекции, и лабораторни се прави с помощта на автоматизиран помощник.

Помощника е имплементиран използвайки смесена архитектура от web и Java аплети.

Фиг. 18 Архитектура на помощника за лекциите


Тази архитектура позволява две операции:
- показването на лекцията в аплет: аплетът отваря HTTP връзка към сървъра и изпраща идентифицираща информация. Сървърът предоставя документът и всичката допълнителна информация и я изпраща като XML документ.

- запазването на лекцията в базата данни: аплетът отваря HTTP връзка и изпраща съдържанието на лекцията и цялата и допълнителна информация като XML документ. Сървърът приема документа и го запазва в базата данни.

Самият помощник има основното изискване да позволява на преподавателя да добавя лесно лекции в системата. Също така, преподавателят може да дефинира структурата на лекцията и да добавя ценна иформация за свързване на урока с други учебни материали и източници.

Помощникът е разделен на пет стъпки:


Фиг. 19 Стъпки на помощника за лекциите


1) Качване на файла - В тази стъпка потребителят избира файла с лекцията. Този файл може да бъде всеки един HTML документ.

2) Качване на схемите - Тук потребителят избира .zip файл със схемите от лекцията. Помощника автоматично избира само онези схеми и диаграми, които принадлежат на лекцията. След това архива се предава на сървъра. Ако архива не съдържа всичките схеми от лекцията, потребителят се приканва да избира друг архив.

3) Дефиниране на структурата на лекцията – В тази стъпка се показва аплет в браузера, позволяващ на потребителя да дефинира заглавия на главите в лекцията. Главите се дефинират йерархично. Когато се дефинира глава, потребителят избира част от текста, представляващ заглавието на главата и избира подномера и номера на главата. След това така дефинираната структура се съхранява в базата данни. Преди да се съхрани структурата се валидира автоматично от софтуера.


Фиг. 20 Стъпка 3

4) Добавяне на вътрешни връзки - Това става използвайки аплет, който прилича на този използван в предходната стъпка. Потребителят може да добавя връзки към други уроци в лекцията, избирайки част от текста и посочвайки номера на главата/подглавата към която сочи връзката.

5) Добавяне на допълнителни материали – Заедно с лекцията потребителят има възможност да добавя допълнителни материали. Може да се добавят например връзки към web страници с име и описание. Тези връзки свързани с учебният материал в лекцията, се представят заедно с нея на потребителя. Също така има възможност за добавяне на допълнителен файл към лекцията, отново с име и описание. Добавените файлове се съхраняват на сървъра и ще бъдат достъпни за сваляне от всички, които четат лекцията.

При качването на лабораторни стъпките на помощника са само първите две от вече разгледаните.

След запазването на лекцията, потребителят може да променя структурата на отделните глави на лекцията, връзките и цялата допълнителна информация, когато поиска. Интерфейса ще бъде същия, който е използван при качването на лекцията.

При лабораторните може да бъдат променяни само техните характеристики.

Съдържанието на лекцията не може да бъде променяно. Ако, по някакви причини потребителя реши да променя съдържанието, той трябва да изтрие лекцията или лабораторните и да създаде нова. Всички стъпки на помощника трябва да бъдат преминати отново.

Когато се дефинират главите на лекцията, за всяка от тях потребителят може да дефинира списък от ключови думи, които характеризират съдържанието на главата. Тези ключови думи ще се използват за търсене в съдържанието на лекцията. Когато влезе в частта на представяне на съдържанието на модул или клас, потребителят има ( search box ) който е представен на всички страници.

Когато потребителят подаде заявка за търсене, ще бъдат открити главите които съдържат ключови думи близки до тези които се съдържат в заявката на потребителя, и ще му се представи подреден резултат.


7. Описание на модулите на приложението
Приложението се състои от следните модули:

1. Механизъм потребителски акаунти

Със създаването на акаунти за всеки потребител може да се записва студентската активност в учебния модул и да се защити съдържанието на лекциите.

Функционалности: • вход

 • изход

 • създаване на преподавателски акаунти.

 • лична информация зя преподавателя.

 • създаване на студентски акаунти.

 • лична информация за студента.
  1. Управление на потребителите от администратора

В този модул се съдържа основната функционалност на администратора.

Функционалности: • управление на акаунтите.
  1. Публикуване на класовете и записване в тях

Този модул е връзката между съдържанието и потребителя. Със създаването на класове, преподавателят утвърждава цялата образователна активност.

Функционалности: • управление на класове

 • управление на записванията в клас.

 • представяне на всички класове.

 • представяне на информация за клас.

4 . Управление на съдържанието

Този модул съдържа функционалностите за администрирането на лекциите, упражненията и лабораторните.

Функционалности: • управление на модулите.

 • управление на лекциите.

 • управление на съдържанието на упражненията.

 • управление на лабораторните.

5. Модул за Е-обучение

Този модул е основен за цялото приложение.

Функционалности:

- представяне на класовете и лекциите на потребителя.

По подробно описание на файловете съставящи всеки модул може да се намери в приложение C.

 1. Заключение - основни идеи за бъдещи подобрения в системата, като: интерфейс, леснота на използване, възможност за интегриране на сложни графики.

Анализът на някои специфични особености на възприемането на знание помогнаха при разработката на Оnline системата за обучение.

Вземайки предвид, че степента на усвояването на знание е един от основните фактори за ефикасността на обучението, основната цел на разработка на системата е стратегията на преподаване. Базовият модел е основан на предположението, че стратегията на преподаване трябва да взаимодейства с концептите и да улеснява обучението. Формализирането на тази идея е реализирано в термините на база от данни. Това позволява достъпът до учебните единици да става нелинейно, а при спазване на смислова обвързаност, въведена на база на концепти от съответната област. Този подход е възприет в разгледаната система, предлагаща и лесни за използване инструменти за управление на учебното съдържание.

Ефикасността на предлаганата система в обучението беше оценена за въведените в експлоатация курсове по телекомуникации. Резултатът показва, че използвания подход дава положителен резултат, потвърждавайки консистентността на модела.

Бъдещите подобрения в системата са свързани с интерфейса, леснотата на използване, възможността за интегриране на сложни графики и т.н. С развитието на WBLST щe се изгражда по-усъвършенствана виртуална клавиатура. В секцията за упражненията все още не могат да се имплементират сложни графики, а секцията за лабораторните следва да се усъвършенства така, че да прави връзка или да използва модули от приложение като Matlab.


 1. Приложения – Схеми и диаграми от работата на системата.
  1. Оценка от преподаватели и студенти.

В периода Септември 2004 до Май 2005 двадесет преподаватели от различни университети (Университета в Нант (Франция), Политехническият университет Букурещ ( Румъния ), Военната Техническа Академия Букурещ (Румъния), Нов Български Университет София ( България ), Университета в Ливан ) и от различни области на науката използваха WBLST. С всички беше проведена анкета.


Оценка от преподаватели

Въпрос

1

2

3

4

5

 1. Колко лесно беше да въвеждате виртуални класове без техническа помощ?

100%

2. Колко полезно беше използването на виртуалните класове от студентите дистанционно обучение?

100%

3. Колко лесно беше използването на виртуалната клавиатура за писане на отговора на упражненията?
25%

50%

25%
4. Колко значима беше системата от мултимедиен аспект?
25%

60%

15%
5. Колко интересна намирате платформата?


5%

95%

Таблица 1

1 “неприемлив”;

2 “може да се ползва ”;

3 “oк”; 4 “добре”;

5 “много добре”.

Оценка от студенти

През същият период от време, сто студенти в областта на телекомуникациите използваха системата. Техните отговори може да видите в таблица 2.

Оценка от студенти


Въпрос

1

2

3

4

5

 1. Системата разшири моя учебен опит


10%

90%

2. Беше лесно да се използва


15%

85%

3. Увеличи моята свобода на обучение в сравнение с традиционната класна стая.

100%

4. Подобри способността ми за активно обучение, отколкото за пасивно обучение.2%

13%

85%Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница