Сливания: Комисията преразглежда известието за средствата за защита и изменя Регламента за прилагане на Регламента относно сливаниятаДата14.07.2017
Размер33.74 Kb.


IP/08/1567

Брюксел, 22 октомври 2008 г.Сливания: Комисията преразглежда известието за средствата за защита и изменя Регламента за прилагане на Регламента относно сливанията

Европейската комисия преразгледа насоките си относно средствата за защита при контрола върху сливанията, за да гарантира, че по свързаните с конкуренцията опасения се работи по-ефективно, и за да разясни на участващите в сливане предприятия как най-добре да вземат мерки за преодоляване на опасенията, свързани с конкуренцията. Средствата за защита са изменения на предложена сделка, предложени от участващите страни с оглед на елиминирането на посочените от Комисията възможни опасения, свързани с конкуренцията. Основните промени включват въвеждането на формуляр за предоставяне на информация за средствата за защита, подробности, свързани със средствата за защита за освобождаването от инвестиции и за достъпа, и разясняване на ролята на управителя. Комисията осъвремени известието за средствата за защита и предвид преразгледания Регламент (ЕО) № 139/2004 за сливанията (вж. MEMO/04/9), опита на Комисията от голям брой дела, проучването на Комисията във връзка със средствата за защита за сливанията (вж. IP/05/1327) и последните решения на европейските съдилища. Известието за средствата за защита взема под внимание и мненията, получени от проведеното през 2007 г. публично допитване по проектоизвестието (вж. IP/07/544). Освен това Комисията прие изменения в Регламента за прилагане на Регламента относно сливанията (Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията) в съответствие с промените в известието за средствата за защита.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус заяви: „Средствата за защита са много важни при контрола върху сливанията, тъй като могат да разчистят пътя на предприятията към сливане, като същевременно гарантират запазването на ефективна конкуренция. Това бе демонстрирано в неотдавнашни нашумели дела като Gaz de France/Suez или Thomson/Reuters. Новото известие предоставя на предприятията ясни указания за политиката на Комисията с цел гарантиране на още по-ефективни средства за защита в бъдеще.

Вследствие на проучването във връзка със средствата за защита за сливанията и неотдавнашната юриспруденция известието за средствата за защита подчертава, че средствата за защита са приемливи само ако са изпълними и ефективно елиминират посочените от Комисията опасения, свързани с конкуренцията. За да позволят на Комисията да оценява по-добре изпълнимостта и ефективността на предложено средство за защита, страните трябва да предоставят необходимата за добра прогноза информация в нов формуляр за средствата за защита („Формуляр RM“). Той бе въведен с изменение в Регламента за прилагане на Регламента относно сливанията.

Тъй като освобождаването от инвестиции ще бъде ефективно само в ръцете на подходящ купувач, по-нататък известието посочва подробно начините за откриване на такъв купувач, разяснявайки например кога един начален купувач е подходящ. Известието подчертава също необходимостта от включване на всички активи и персонал, необходими за гарантиране на изпълнимостта на дейността, от инвестициите за която предприятието се освобождава.

Новите насоки посочват също, че Комисията ще приема само средства за защита за достъпа като предоставянето на достъп до инфраструктура или мрежи, ако ефектът от тях е еквивалентен на този от освобождаването от инвестиции. Предвид ограничената ефективност на някои средства за защита за достъпа в миналото, този подход чрез използването на индикативен показател ще гарантира, че средствата за защита за достъпа се определят така, че да се използват ефективно.

По отношение на прилагането на средствата за защита преразгледаното известие за средствата за защита и измененият Регламент за прилагане на Регламента относно сливанията разясняват ролята на управителя.

Преработеното известие за средствата за защита заменя предходното известие, прието през 2001 г., и отразява практиката на Комисията в областта на средствата за защита за сливанията, както и мненията, получени вследствие на публичното допитване, стартирано през 2007 г. Преразглеждането на известието отговаря на заключенията от проучването на средствата за защита за сливанията на Комисията, публикувано през месец октомври 2005 г. В това проучване Комисията направи задълбочен преглед на минали дела, свързани със средствата за защита за сливанията, и анализира прилагането и ефективността на тези средства за защита. Преразгледаното известие освен това включва последната юриспруденция на европейските съдилища, която осигурява полезни насоки, по-специално във връзка с правната рамка за приемане или отхвърляне на средства за защита. На последно място преразгледаното известие отчита свързаните със средствата за защита разпоредби на Регламента за сливанията от 2004 г. (вж. MEMO/04/9), например възможностите за удължаване на крайните срокове за обсъждане и оценяване на средствата за защита.

Преразгледаното известие за средствата за защита и измененият Регламент за прилагане на Регламента относно сливанията бяха публикувани днес в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила утре. Можете да ги намерите на:http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/merger_remedies.htmlБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница