Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите глобално партньорство за изкореняване на бедността и устойчиво развитие след 2015 гстраница1/3
Дата01.11.2017
Размер408.59 Kb.
  1   2   3
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Глобално партньорство за изкореняване на бедността и устойчиво развитие след 2015 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ


2015 е решаваща година за глобалното устойчиво развитие и изкореняването на бедността. С приемането на програмата за развитие за периода след 2015 г. международната общност трябва да посрещне по преобразяващ начин основните предизвикателства, пред които е изправен светът днес, а именно изкореняване на бедността, постигане на приобщаващо и устойчиво развитие за настоящите и бъдещите поколения и гарантиране на утвърждаването и защитата на всички права на човека и основните ценности като основа за мирни и проспериращи общества.
През годината две международни срещи на високо равнище ще дадат възможност да бъде постигнато съгласие по новата програма, включително по набор от цели за устойчиво развитие, както и по новото глобално партньорство, което да залегне в основата ѝ: третата международна конференция за финансиране на развитието в Адис Абеба през юли и срещата на високо равнище на Организацията на обединените нации (ООН) за приемане на програмата за развитие за периода след 2015 г. в Ню Йорк през септември. Този процес трябва да обедини предходни инициативи и да се основава на тях, по-специално Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и конференцията „Рио + 20“, посветена на въпросите на устойчивото развитие. Постигането на споразумение относно програмата за периода след 2015 г. ще има също важни последици за преговорите, свързани с Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.
Значителен напредък вече бе постигнат чрез различни процедури в ООН. Докладът на отворената работна група относно целите за устойчиво развитие1, докладът на междуправителствения експертен комитет на ООН относно финансирането на устойчивото развитие2 и обобщаващият доклад на генералния секретар на ООН (ГСООН)3 представляват ключов принос и показват, че подписването на глобално споразумение по амбициозна програма за развитие за периода след 2015 г. е достижима цел.

Европейският съюз (ЕС) неизменно играе важна и конструктивна роля в тези процеси със своя ключов принос и активна работа с партньори на всички равнища. Съобщенията на Комисията от февруари 2013 г.4, юли 2013 г.5 и юни 2014 г.6, както и заключенията на Съвета от юни 2013 г.7, декември 2013 г.8 и декември 2014 г.9 излагат визията на ЕС за програмата след 2015 г., която трябва да бъде глобална и универсална и да включва всичките три измерения на устойчивото развитие.

Изпълнението на такава широкомащабна програма представлява сложно предизвикателство, но също и единствена по рода си възможност за преразглеждане и укрепване на начина, по който световната общност работи заедно. За изпълнението на програмата за периода след 2015 г. е необходимо ново глобално партньорство за изкореняване на бедността и за устойчиво развитие. За успеха на това глобално партньорство ще трябва да допринесат всички. ЕС е решен да изпълни изцяло ангажимента си и да работи конструктивно с други държави, като очаква с готовност тяхното активно участие.

Изхождайки от заключенията на Съвета от декември 2014 г. настоящото съобщение представя становищата на Европейската комисия относно общите принципи и основните компоненти, от които се нуждае глобалното партньорство, за да способства ефективно за приемането на програмата за развитие след 2015 г. В съобщението се представят предложения за това как ЕС и неговите държави членки биха могли да допринесат за партньорството. В него се подчертава готовността на ЕС да участва решително в световния дебат относно начините да бъдат постигнати бъдещите цели за устойчиво развитие. Съобщението ще осигури основата за обща позиция на ЕС в междуправителствените преговори. В приложението са представени предложения за възможните действия по изпълнението на програмата за периода след 2015 г.


II. ВСЕОБХВАТНИ ПРИНЦИПИ НА ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО


Новото глобално партньорство ще трябва да донесе нов, преобразяващ дух на солидарност и сътрудничество. От ключово значение ще бъде участието и водещата роля на отделните държави, подкрепени с политически ангажимент на най-високо равнище. Усилията на национално равнище трябва да бъдат укрепени чрез сътрудничество на всички равнища и с участието на всички заинтересовани страни въз основа на опита, придобит с ЦХР в изграждането на глобалното партньорство за развитие, както и с други международни партньорства. За постигането на успех е необходимо да се прилагат политики и да се мобилизират средства, като приносът на всички държави бъде увеличен на равнището на техните възможности.

Глобалното партньорство следва да се основава на принципите на споделената отговорност, взаимната отчетност и съответните възможности. Държави на всички етапи на развитие трябва да се ангажират с тяхното изпълнение и да отговарят за тях.

Освен това партньорството трябва да се основава на правата на човека, доброто управление, върховенството на закона, подкрепата за демократичните институции, приобщаването, недискриминацията и равенството между половете.

То следва да подкрепя интегрирането на трите измерения на устойчивото развитие по балансиран начин, така че да се избегне некоординираната работа и компромисите между различните цели. Задълбочаващото се въздействие на изменението на климата върху предизвикателствата, свързани с изкореняването на бедността и устойчивото развитие, налага проблемите, свързани с изменението на климата, да бъдат интегрирани активно в програмата за развитие за периода след 2015 г. и в глобалното партньорство, което ще залегне в основата ѝ.

Излизайки извън рамките на традиционните канали за сътрудничество, глобалното партньорство трябва да популяризира по-ефективни и по-приобщаващи форми на партньорства с участието на многобройни заинтересовани страни, работещи на всички равнища и привличайки частния сектор и гражданското общество, в това число социалните партньори, академичната общност, фондациите, институциите на знанието и държавните органи. За успеха на програмата е необходима съгласуваност на политиките на всички равнища, за да се гарантира, че правителствените политики подкрепят намаляването на бедността и устойчивото развитие. Глобалното партньорство следва да насърчава устойчивото и ефективното използване на всички ресурси, включително на вътрешните ресурси, международното публично финансиране, финансирането от частния сектор и иновативното финансиране.

В бъдещото глобално партньорство акцентът следва да бъде ясно поставен върху постигането на измерими, конкретни и устойчиви резултати, които да допринасят пряко за постигането на поставените цели, които да се изразяват в структурни реформи и в крайна сметка в положителни и трайни резултати за хората и планетата. Прозрачността и обменът на информация за всички заинтересовани страни трябва да бъдат в центъра на глобалното партньорство, което следва да открои значението на строгия контрол, отчетността и проверката на всички равнища за всички граждани и заинтересовани страни и следва да насърчава обратната информация и придобиването на знания.

За изпълнението на програмата за периода след 2015 г. всички държави следва да въведат подходящи политики, които да им позволят да постигнат целите за устойчиво развитие според възможностите си. Усилията следва да се съсредоточат също върху изготвянето на правилните политики, както и върху намирането на достатъчно финансови средства за тяхното изпълнение, тъй като те са взаимозависими: ясната и ориентираната към резултатите политическа среда е задължителна предпоставка за това финансирането да окаже реално въздействие, но и да допринесе активно за привличането и стимулирането на другите средства за изпълнение, като например отваря възможности пред политиките, изграждането на капацитет, търговията, иновациите и частните инвестиции.

В тясно сътрудничество с държавите членки Европейската комисия ще работи за изпълнението на програмата в ЕС и ще го подкрепя на други места по света чрез конструктивно сътрудничество и партньорства. За пълното изпълнение на програмата за периода след 2015 г. ще е необходимо активното участие на ЕС и неговите държави членки, които да предприемат действия на всички равнища. ЕС може да допринесе с опита си в прилагането на политики, които отразяват основните принципи на програмата, например устойчивост, сътрудничество и партньорства. Сред тях са стратегията „Европа 2020“10, която има за цел да създаде условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез интегриран и последователен набор от политически мерки, Съгласуваността на политиките за развитие11 и Седмата програма за действие за околната среда12.


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница