Съобщение за членовете на епДата15.10.2018
Размер36.8 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{30/08/2012}30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0771/2012 , внесена от Maurizio Lancellotti, с италианско гражданство, относно предвидено депо за отпадъци в Pian dell'Olmo, Riano, северно от Рим1. Резюме на петицията

През януари 2011 г. комисията проведе изслушване на вносители на петиции, протестиращи срещу депото за отпадъци в Malagrotta в близост до Рим (0273/2010). След едно първо продължаване на срока затварянето му е предвидено за юни 2012 г. Както изглежда, ще е необходимо второ продължение от няколко месеца. Понастоящем се води разгорещена политическа борба относно подходящите методи за събиране на отпадъците, произведени от града Рим, за да се предотврати ново извънредно положение във връзка с отпадъците. Министърът на околната среда е съставил план за управление на отпадъците, който предвижда значително повишаване на рециклирането на отпадъци в средносрочен план. Междувременно органите ще трябва да продължават да прибягват към депониране и да проучват алтернативни места. През май 2012 г. комисията проведе изслушване на вносители на петиции, протестиращи срещу депото в Corcolle, като беше изслушано и мнението на префекта на Рим, който беше и специален комисар за отпадъците. Впоследствие е назначен нов комисар и проектът в Corcolle, на по-малко от километър от Вила Адриана – изоставен.

Най-актуалното предложение е да се използва затворена кариера в Pian dell'Olmo, в периферията на местността Riano, северно от Рим. Настоящата петиция съдържа редица аргументи за това, защо местоположението не е в съответствие с изискванията на законодателството на ЕС:

Мястото е собственост на компанията COLARI, която притежава и Malagrotta. През октомври 2009 г. COLARI подава заявление за разрешително за експлоатация на депо за отпадъци, на което през февруари 2011 г. получава отказ въз основа на съображения, свързани с археологията, историята, околната среда и ландшафта. В по-ранни предварителни анализи на заявления за разрешителни за експлоатация се съдържат следните отрицателни фактори: близост до обитавани места, селища, водоносен хоризонт и археологически обекти. В по-нататъшен анализ се стигна до заключението, че кариерата ще изисква значителна предварителна работа, за да бъде подготвена за събиране на отпадъци, което е несъвместимо със спешността на проблема, свързан с намиране на алтернатива на Malagrotta. И в заключение пътната инфраструктура за достъп не е подходяща за обема на трафика, който се очаква да се появи във връзка с депото.2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Комисията следи отблизо ситуацията с отпадъците в Лацио в рамките на три досиета: производство за установяване на неизпълнение на задължения 2011/4021, засягаща обработването на отпадъци, депонирани в депото за отпадъци в Malagrotta; разследване 3075/12/ENVI, засягащо мерките, запланувани в Лацио за осигуряване на добро управление на отпадъците след закриване на депото за отпадъци в Malagrotta; разследване 3585/12/ENVI, чиято цел е да се гарантира, че всяко ново депо за отпадъци в Лацио е в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и преди всичко с Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (Директива за СЕО)1 и Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата за ОВОС)2.


Комисията получи оплаквания, свързани с евентуалното откриване на нови депа в няколко обекта в Лацио, включително Pian dell'Olmo, с оглед на предвиденото закриване на депото Malagrotta.
Комисията обаче не може да замени националните органи, които единствено са отговорни за вземане на решението кои инсталации за обезвреждане на отпадъци трябва да бъдат изградени и къде, при условие, че тези инсталации се изграждат, управляват и наблюдават съгласно съответното законодателство на ЕС, и преди всичко, че съответните процедури за оценка на въздействието върху околната среда са извършени надлежно преди даването на окончателното съгласие за разработване.
Въз основа на наличната за момента информация изглежда, че досега не е дадено окончателно съгласие за разработване на нов проект за депо в Pian dell'Olmo или другаде в Лацио. Следователно на настоящия етап не могат да бъдат установени нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната среда.
Комисията ще продължи да следи ситуацията с отпадъците в Лацио в рамките на трите гореизложени досиета, така че да се гарантира, че мерките за управление на отпадъците, взети в Лацио, са в съответствие със съответното законодателство на ЕС.

1 Официален вестник L 197, 21.7.2001 г., стр. 30-37.

2 Официален вестник L 026, 28.1.2012 г., стр. 1-21.

CM\915443BG.doc


PE494.788v02-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница