Собствено име: Васил НиколаевДата01.08.2018
Размер147.75 Kb.
Автобиография

1. Фамилно име: Киров


2. Собствено име: Васил Николаев

3. Дата на раждане: 2 януари 1971

4. Националност : българска

5. Семейно положение: женен  1. Образование: доктор по Социология

Институция


[от – до]

Получени степен(и) или Диплома(и):

Институт по социология на БАН,

Институт по политически науки в Париж

1997 – 2002

Доктор по социология


“Приватизираното предприятие в България"

трудът е защитен на 30.11.2000 г. в София и на 28 юни 2002 в Париж


Институт по политически науки в Париж

1994 – 1995Магистърска степен по управление на човешки ресурси и социално развитие на предприятието

(Стипендиант на френското правителство)СУ “Св. Климент Охридски”

1989-1994

(включително един семестър като студент по програма ТЕМПУС в Университет Страсбург II)


Специалност “Социология” и специалност "Икономика"7. Езикови умения: (посочете уменията по скала от 1 до 5 (1 – слабо; 5 - отлично)


Език

Четене

Говорим

Писмен

Френски език

5

5

5

Английски език

5

5

5

Руски език

5

4

4


8.Членство в професионални организации :
БСА - Българска Социологическа Асоциация

AISLF – Международна асоциация на социолозите франкофони


9. Компютърни умения:

Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, SPSS

10. Настоящи позиции:
Научен сътрудник I степен, Институт по социология, БАН (от 2000 г.)
Преподавател в Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, Магистърска програма Трудови пазари и развитие на човешките ресурси, Курс: „Социологическа диагностика и организационно консултиране” (от 2005 г.)
Преподавател във Висшето училище Ecole Nationale des Arts et Metiers (ENSAM) – Клюни, Франция, Магистърска програма „Управление на индустриални проекти Изток - Запад”, Курс: “Еволюция на предприятието н Централна и Източна Европа” (от 2006)
11. Опит в организацията:

8 години


11. Ключови умения:
Участие в редица изследователски или консултантски проекти между които:

Януари 2008 – Декември 2008

“Elex – европейските работнически съвети: учене от опита”

A training project for trade unionists in Bulgaria and Romania, Financed under Information, Consultation and Participation

of Representatives of Undertakings

Budget Heading 04.03.03.03 – Call for Proposals VP/2007/003

Консултант и изследовател


Януари 2007 – Ноември 2007

Проект “Добри съседи – добри партньори”, на общините Лом, България и Пантелей, Сърбия, Budget line: BG2004/016-785 04SER01/02/00X, Phare,
Консултант и изследовател

Декември 2006 –

Декември 2007Проект “Социално отговорно преструктуриране в присъединяващите се страни – насърчаване на ролята на социалните партньори да предвиждат и придружават промените на регионално ниво”, financed by European Commission Budget Heading 04030301, VP/2006/001/1297
Експерт

Декември

2005


Декември 2007

Проект „CAWA – Иновативни подходи към работната сила в кроя на кариерата”

ESF, EU project, coordinated by WLRI, London Metropolitan University, UK

(www.olderworkers.eu)

Ръководител на българския екип

Декември

2005 –


Август 2006

Проект „Създаване на компромисен механизъм за посредничество и арбитраж за националните системи на индустриални отношения”, VS/2005/0522», coordinated by Athens University of Economics and Business
Национален експерт

Юни – 2005

– Май 2009Проект „WORKS – организация на труда Work organisation and restructuring in the Knowledge Society », SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, EU

(www.worksproject.be), coordinated by HIVA, Katholieke Universiteit Leuven
Ръководител на българския екип

2005

Балканска лятна школа за докторанти по социология “Социално включване и икономически стратегии на Балканите”,

Проект, финансиран от Институт "Отворено общество" - София.

Ръководител


Юни 2004 –Май 2005

“Местни инициативи за заетост в България и в Квебек”

Изследователски проект под ръководството на проф. Жак Буше, Квебекски университет


Отговорник на доклада за България

2004 – 2005

“Насърчаване на социалния диалог на ниво предприятие и на ниво сектор и разрешаване на колективни трудови спорове в химическия сектор”, проект на МОТ и Националния институт ца помирение и арбитраж (НИПА)

Консултант


2003 – 2005

Изследователски проект “Към синдикална стратегия за достоен труд” в рамките на "Strengthening social dialogue and tripartism and enhancing the technical expertise in labour law in the countries of South Eastern Europe" - REF/02/M52/FRA,ILO,

Отговорник за доклада на България


2002 – 2006

Европейски сравнителен изследователски проект "SMALL" – представителство и глас в малки и средни европейски предприятия: мониторинг на актьорите, трудовите организации и законовата рамка”, проект, финансиран по 5 Рамкова програма на Европейския съюз

Изследовател, Ръководител на българския екип2002 - 2003

„Обучение по социология чрез използване на база данни от социологически изследвания”,

Проект, финансиран от Фондация "Отворено общество" – София, с ръководител н.с. Светла Колева

Член на екипа


2002 – 2007

Проект „Социален диалог” на Швейцарската агенция за сътруднчество
Проектът насърчава секторния социален диалог и включитва дейности със секторни социални партньори в България, Македония и Румъния
Консултант и изследовател

Октомври 2001 –

Август 2002„Индустриални отношение в строителния сектор в страните кандидатки”

Проект на Европейския институт за трудови отношения в строителството, Брюксел


Изследовател за България


Октомври

2001 –


Декември 2001

Проект „Секторен социален диалог” на Централно и източноевропейския екип на МОТ, Будапеща

Доклад „Секторен социален диалог в България”

Национален експерт


2001

Нови образователни практики в подготовката на докторанти по социология

Проект на колектив на Института по социология с ръководител Николай Тилкиджиев, Финансиране: Фондация “Отворено общество” – София.

Член на колектива


Май 2001 –

Декември 2001ПРООН (Програма за развитие на Организацията на обединените нации)

Старши консултант по подготовката на доклада "Международно сътрудничество за развитие. България 2000"1998 – 2000

"Политики за социална интеграция в Европа. Система за колективно действие. Франция, Източна Германия, Полша и България”, проект по програма TSER, 4-та рамкова програма на ЕС, ръководен от проф. Ф. Бафоал, Cerat-CNRS, Grenoble

Изследовател


1998 – 2000

Проект TACTICS (Telematics and Communications Technology Industrial Comparative Study), финансиран от ЕК, DG XII – INCO-COPERNICUS, ръководител Иван Чалъков

Изследовател1998 – 1999

„Предприемачите и достъпа до кредит в България”, Изследователски проект, финансиран от Фондация „Отворено общество”, под ръководството на Иван Чалъков

Изследовател

13.Специфични умения:
Консултиране на социални партньори (трудови съюзи и работнически организации), местни власти и компании в България, Румъния и Македония .
14. Професионален опит:


От-до

Място

Компания

Позиция

Описание

Януари 2000 – до сега

София

Институт по Социология

Научен сътрудник 1 ст.

Изследователска дейност в областта на промените в предприятието, производствените отношения, трудовата политика, местната инициатиеа за заетост

Януари 1998 – Декември 1999

София

Институт за социални и синдикални изследвания, КНСБ

Изследовател

Отговорен за провеждане на изследвания

Март 1997 – Декември 1997

София

Министерство на отбраната, Главен инспекторат

Експерт

(Военна служба)Работа по социологически изследвания

Януари 1996 – Сепрември 1997

София

Департамент "Трудов пазар и програми за заетост" и Институт за социални и синдикални изследвания КНСБ

Експерт


Експерт по въпросите на пазара на труда и програми за заетост

Април 1995 – Септември 1995

Палюел, Франция

Отдел "Човешки ресурси и социално развитие"

Социолог

Провеждане на изследване в организацията


15. Публикации:


2007

“Социално отговорно преструктуриране”, Наръчник за социалните партньори, на български език, в рамките на проект “Социално отговорно престуктуриране в присъединяващите се към ЕС страни - насърчаване на ролята на социалните партньори за предвиждане и намаляване на последиците на регионално ниво” финансиран от Европейската комисия 01.01.2007г., 48 стр

в съавторство с М.Ковачева и д-р И.Терзийска2007

“Наръчник за насърчаване на социалния диалог”, Ръководство, на бълг., английски и френски език, Издание на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и проект “Социален диалог”, в съавторство с Ж.-К. Пренс, 64 стр.

2007

“Социалният диалог в България: Ползи или бариери за трудовия пазар”, вестник “Монд дипломатик”, България, ноември 2007г., 4 стр.

2007

“Ромите и образованието - задържане в училище”, сборник на Институт по социология, БАН „Интеграцията на ромите в българското общество”, под редакцията на Велина Топалова и Алексей Пампоров, стр. 116 – 128, в съавторство с Румяна Желева и Екатерина Маркова,

2007

“Стратегия за икономическо сближаване и развитие между община Лом и община Пантелей 2007-2013г.” (издадена на български и сръбски език) в рамките на проект “Добри съседи-добри партньори”, финансиран по програма ”Добросъседство” ФАР ТГС България-Сърбия 2004, в съавторство с д-р Екатерина Маркова, 36 стр.

2007

“Маркетингова стратегия на община Пантелей” (издадена на сръбски език) в рамките на проект “Добри съседи-добри партньори”, финансиран по програма ”Добросъседство” ФАР ТГС България-Сърбия 2004, в съавторство с д-р Екатерина Маркова, 40 стр.

2007

“Маркетингова стратегия на община Лом” (издадена на български и английски език) в рамките на проект “Добри съседи-добри партньори”, финансиран по програма”Добросъседство” ФАР ТГС България - Сърбия 2004, в съавторство с д-р Екатерина Маркова, 48 стр.

2007

“Здравнонеосигурените лица в Република България”(на български и анг.език), статия за изданието “Политики” на Фондация “Институт Отворено общество”, бр. 6. 2007, в съавторство с Екатерина Маркова

(http://politiki.bg/?cy=78&lang=1&a0i=222942&a0m=readInternal&a0p_id=25)2007

“Labour relations, collective bargaining and employee voice in SMEs in central and eastern Europe” in Transfer “Can Europe’s trade unions represent and organise workers in SMEs?, Vol.13, number.1, Spring 2007, pp.95-115, (in co-authorship with Svetla Stoeva, M.Illessy and Csaba Mako)

2006

L'emploi en Bulgarie’, Mensuel de Centre d’etudes pour l’emploi, (http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi.htm), Décembre 2006

2006

‘Employment change, labour market restructuring and the supply of skills’ in ‘The transformation of work in global knowledge economy’ (Huws, U. ed.), Leuven, 2006, pp. 63 – 76 (in co-authorship)

2005

‘Why are Small Enterprises in Bulgaria not Growing?’, in Sociological Problems, Special Issue ‘Second Regional Workshop of the Balkan Sociologists), pp. 100 – 115 (in co-authorship S. Stoeva)

2005

“Предотвратяване и управление на конфликти”. Наръчник за представители на синдикални и работодателски организации, (в съавторство с Ж.-К. Пренс и М. Ковачева), Издаден от Проект „Социален диалог”, 76 стр.

2005

‘Restructurations industrielles en Bulgarie: Strategie des acteurs dans le contexte de l’integration Europeenne’, in “Protection sociale et emploi. Regards croises sur la mondialisation en Europe et en Chine', Alaluf et Krzeslo (eds.), Editions de l'ULB, 2005, pp. 185 – 201

2005

‘Facing EU Accession: Bulgarian Trade Unions at the Crossroads’ in Dimitrova, D. and Vilokx, J. (eds.)’: Trade Unions Strategies in Central and Easter Europe: Towards Decent Work’, ILO, Budapest, pp. 111 – 152

2004

Предговор на българското издание на “Ръководни принципи на ОИСР за мултинационални компании”, (синдикален наръчник), в рамките на проект “Подкрепа на синдикатите и социалния диалог”, София 2004, 6-9 стр., в съавторство с Ж.-К. Пренс

2004

‘Social Dialogue Practices in SMEs in Europe: the Case of Bulgarian Subcontractors of Large Industrial Site’, paper presented on the Industrial Relations in Europe Conference ‘Governance issues in shifting industrial and employment relations’ and published on the USG web site.

2004

‘Le dialogue scoial sectoriel en Bulgarie : conflits et zones de confiance’, in « Conflits, confiance, démocratie », (sous la dir. de A. Krasteva et A. Todorov), Nouvelle Université bulgare, 2004, pp. 126 - 132

2004

‘Bulgarie: Restructurations industrielles et stratégies des acteurs’, Chronique internationale de l’IRES, n°90, septembre 2004, pp. 39 - 47


2004

‘Evolution et impact de l’investissement direct étranger en Bulgarie’, Dossier « Europe Centrale et Orientale : les enjeux de l’élagrissement », Les annales des mines, Réalites Industrielles, novembre 2004, pp.47-51


2004

‘Bulgaria’, CLR News, Observatory 1, 2004, 1, pp 5-10

2003

‘Bulgaria: a still Undeveloped Component of Industrial Relations’, in Ghellab, Y. and Vaughan-Whitehead, D. (eds.) ‘Sectoral Social Dialogue in Future EU Member States: the Weakest Link’, International Labour Office – European Commission, Budapest, 2003, pp. 77 – 104


2003

‘Bulgaria’ in Clarke, L, Cremers, J. and Janssen, J. ‘EU Enlargement. Construction Labour Relations as a Pilot’, Reed Business Information, 2003, pp. 46 – 66

2003

‘Transformation of agriculture in the context of European integration: the cases of Bulgaria and Poland’, in V. Kojuharova, “Rural Bulgaria:The village make it in the 21-century”, Alia Editions, pp.161-175, (en collaboration avec F. Bafoil)

2001

‘La privatisation des entreprises bulgares: de la contrainte exogène à l'adaptation locale’, in Revue "Communisme", France, N°64, pp. 143 – 166

2001

‘Privatisation, retaylorisation et compromis sociaux en Bulgarie’. Actes du Colloque de la AISLF « Transition et "ré"-construction des sociétés », Ohrid, Macedonia, LSCI, Paris, 2001, pp. 203 – 206

2001

‘La Bulgarie en 2000: croissance économique et stagnation sociale’. In: Nouvelle Alternative, vol. 16, n°55, 2001, pp. 154–161

2001

“Международно сътрудничество за развитие - България 2000” (изд.на български и английски език), издаден от Програмата за развитие та Организацията на обединените нации (ПРООН), декември 2001, 176 стр.

2000

‘Les transferts directs et indirects en entreprise : le cas de la Bulgarie’ in Boucher, J., Fotev, G. & Koleva, S. (sous la dir.) ‘Mutations des sociétés en Bulgarie et au Québec’, Les Editions LIK, Sofia, pp. 188 – 194

2000

‘Héritages institutionnels et innovations locales en matière d'emploi. Une comparaison Bulgarie – Pologne,  in “Recherches sociologiques”, vol. XXXI, N°2, Belgique, pp.105 – 120, (en collaboration avec François Bafoil)

2000

‘Променящите се лица на домокрацията: икономическа, индустриална, политическа’, под редакцията на Д. Минев, (290 стр.), Издателство Лик, София, стр. 207-211,

2000

‘Risk Capital and Innovative Entrepreneurship in Bulgaria’, in Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy, Sofia-2000, (Vladimirov, J. ed.). Sofiiski Novini Edition. Sofia, , pp.158-171, in co-authorship with Iv. Thcalakov

1999

“Рисков капитал и преприемачество в общината”, изд. Фондация ИФПИ и Община Троян, 108 стр., в съавторство с Иван Чалъков

1999

‘Еманципацията на кредите: финансова система, предприемачи, иновации. Анализ на българския случай’, София-1998/1999, Издателство „Лик”, 85 стр., (в съавторство с Иван Чалъков)

1998

‘Българското предприятие в контекста на организационната промяна’ в Социологически проблеми, N°1-2, 1998, стр. 108 – 118

1998

Работодателски подходи. Управление на човешките ресурси’ в Участие на работниците в управлението, издание на ИССИ, КНСБ, стр. 43 – 52

1998

‘Workers – owners?’, in “A Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society”, Sofia, Edited by the Institute of sociology, pp. 320 – 328Каталог: documents -> dept knowledge society
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
dept knowledge society -> Лични данни име
dept knowledge society -> Координатор за България C. E. E. O. L. division (Central and Eastern European Online Library) на Questa. Soft GmbH, Frankfurt a. M
dept knowledge society -> Образование и научни степени
dept knowledge society -> Биография на Диана Божидарова Ненкова Дата и място на раждане: гр. София, 21 октомври 1954 г
dept knowledge society -> Жк. Младост, бл. 233, вх. 2 1799 София, България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница