Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите


Планирани социални услуги Таблица 1 - Планирани социални услуги и мерки в Община Свищовстраница3/6
Дата22.07.2016
Размер1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

4.4 Планирани социални услуги

Таблица 1 - Планирани социални услуги и мерки в Община Свищов

Услуга, вид

Потребители

Капацитет


Съдържание – основни дейности, фокус на услугата

Статус - налична / нова (година на стартиране)

Целеви групи

Местоположе-ние на СУ

2010

2011

2012

2013

2014

2015
Община Свищов

1.

Дом за стари хора

Лица в пенсионна възраст

Гр. Свищов

125

125

125

125

125

125

Денонощно, цялостно обслужване на възрастни хора за осигуряване на достоен живот – здравословно хранене, личен тоалет и хигиена, психологична подкрепа, трудотерапия, културни и самодейни дейности


налична

2.

Социален учебен професионален център

Деца и младежи от социално слаби семейства, с лека степен умствена изостаналост

С. Овча Могила, общ. Свищов

95

95

95

95

95

95

Подкрепа за придобиване на умения за самостоятелен живот, професионална квалификация

налична

3.

Дневен Център за деца с увреждания

Деца до 18 год. С физически, психически, ментални и множествени увреждания

Гр. Свищов

30

30

30

30

30

30

Обучение според възможностите на детето, психологична подкрепа и родителско консултиране, рисуване, моделиране, спортни дейности и изграждане на умения за
самостоятелен живот. Подкрепа на социалната адаптация.

Налична

4.

Център за обществена подкрепа

Деца и семейства в риск – отпаднали и в риск от отпадане от училище, с противообществени прояви, жертви на насилие, социално слаби семейства. Кандидат осиновители и осиновители

Гр. Свищов
50

50

50

50

50

Индивидуална и групова работа за осигуряване на подкрепа и преодоляване на идентифицирания риск. Проучване и обучение на кандидат осиновители и наблюдение на децата в следосиновителния период.

Нова - 2011

5.

Център за настаняване от семеен тип

Деца до 18 год. Лишени от родителски грижи

Гр. Свищов


10

10

10

Осигуряване на жизнена среда, близка до семейната, подкрепа и подпомагане процеса на реинтеграция в семейството

Нова - 2013

6.

Защитено жилище

Лица над 18 год. с лека и средна степен умствена изостаналост, отглеждани в извънсемейна среда

Гр. Свищов


12

12

12

Осигуряване на условия и подкрепа за водене на самостоятелен живот и адаптация в обществото.

Нова - 2013

7.

Домашен социален патронаж

Лица в пенсионна възраст и хора с увреждания

Гр. Свищов

230

230

230

230

230

230

Осигуряване на ежедневна здравословна храна, помощ при поддържане на домакинството и личната хигиена.


Налична

8.

Социален асистент и домашен помощник

Самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания

Гр.

Свищов

40

40

40

40

40

Дейности подпомагащи социалната адаптация, приготвяне на храна и хранене, прием на лекарства, поддържане на домакинството


Налична – 2010

ОП”РЧР”


9.

Личен асистент

Хора с увреждания

Гр.

Свищов

60

60

60

60

60

Ежедневни грижи за осигуряване на социалната адаптация на лицата и подобряване качеството на живот


Нова – 2011

ОП”РЧР”
Забележка:

На територията на община Свишов има изградени и действащи Клубове на пенсионера и инвалида, както и младежки организации и клубове , които притежават капацитет за подкрепа и развитие на социалните услуги5. Система на мониторинг и оценка


  1. Цели и задачи на мониторинга и оценката

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции . Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните направления и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението.


Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:

1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в общината, чрез:

• Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;

• Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа;

• Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.
2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на общинско ниво, чрез:

• Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности/ услуги;

• Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;

• Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените количествени и качествени индикатори в Плана за действие;

• Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията – община, доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.
3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цяластното въздействие от изпълнението на стратегията от гледна точка на целевите рискови групи. Оценката обхваща следните критерии:

Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи;

Ефикасността на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение на обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените ресурси;

Ефективността – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, както и на степента на обхващане на целевите групи, индивиди и общности в риск от изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява през призмата на ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните потребности - индивидуални и общи за рисковата група;

Въздействието на стратегията върху общия социален контекст, степен на постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи;

Устойчивостта на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението им след времевата рамка на Стратегията.


4. Да се осигури системното актуализиране на стратегията, подобряването на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки чрез:

• Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на интервенцията;

• Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – социални услуги и мерки;

• Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални потребности;

• Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на социалните услуги по места;

• Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването настратегията и мултиплициране на натрупания опит по места.
В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общината. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.
Основният подход е мониторингът и оценката с участие, който изисква включването и обратната връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от прилагането на препоръките на практика.

5.2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех
Таблица на логическата рамка на стратегия за развитие на социалните услуги в община Свищов

Част 1

Визия
1

2

3

4

5

Общи цели

(Описание на общите цели)

Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г.

Източници на информация

Период на проверка

Обща цел 1

Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата:

 • Предотвратена институционализация на децата в риск от изоставяне чрез настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване (към края на стратегията);

 • Намален брой на деца, изоставени от родителите си;

 • Намален брой на децата, отглеждани в специализирани институции;

 • Увеличен брой приемни семейства;

 • Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в училище, подготвителни класове или групи или в подходяща форма на образование;

 • Намаление на отпадналите от училище деца;

 • Създаден капацитет за обхващане на децата с увреждания в услуги дневна грижа;

- ОЗД, ДСП

- Проучване за обратна връзка от потребителите

- решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги
2011-2015

Обща цел 2

Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи
 • Разширен обхват на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания ;

 • Включени допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и по-пълно обхващане на хората с увреждания от общината;

 • Подобрена инфраструктура;- анализ на Общината за оценката на потребностите, статистически данни от ДСП
2011-2015

Обща цел 3

Да се подобри качеството на живота на старите хора.


 • разширен обем и многообразие на дейностите на Домашен социален патронаж в домашна среда;

 • предоставени съвети, консултации и техническа помощ от НПО и общинска администрация;

 • развитие на услугата „Домашен помощник” по национални и европейски програми;

 • развитие на услугите Социален и Личен асистент по национални и европейски програми.

- отчети на СУ

- обратна връзка от потребителите

- Протоколи от посещения на място

2011-2015

Каталог: images -> docs
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
docs -> До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница