Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждитестраница4/6
Дата22.07.2016
Размер1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Част 2

1

2

3

4

5

6

Специ-фични цели

Мерки, дейности

Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности

Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията

Източници на информация

Период на проверкаНаправление 1: Превенция за деца и семейства в риск.

1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за обществена подкрепа
Мярка 1.1.2. Разработване на общински програми и мерки за здравна профилактика, семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск.
Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.

 • Разкриване ЦОП с нови направления, насочени конкретно към бременните, младите майки и родителите на деца с увреждания;

 • Разработване и прилагане на практика цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност

 • Съвместна работа по програмата на ЦОП и здравната система;

 • Разкрити 5 кабинета по семейно планиране;

 • Провеждане на информационна кампания за здравна просвета сред учениците в среден курс и младежите по въпросите на семейното планиране;

 • Прилагани комплексни мерки за развитие на ресурсите на семействата в риск за отглеждане на децата;

 • Оказана подкрепа на семействата на роднини и близки, които отглеждат деца като мярка за закрила съвместно от ОЗД и ЦОП;
 • Предотвратено изоставянето на деца;

 • Подобрено сътрудничество между всички участници в предоставянето на услуги, свързани с превенцията на изоставянето

Протоколи от работни срещи

Заповед на АСП за разкриване
Информационни материали, публикации, списъци на участници
Протоколи от посещения на място

Обобщения на въпросници, анкети

Отчети на кабинетите по семейно планиране


2011-2015

1.2. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.


Мярка 1.2.1. Изграждане на мрежа от ЦОП за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск в областта. Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции.

Мярка 1.2.2. Услуги в подкрепа на осиновяването.
Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.

Мярка 1.2.4. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на рисково поведение.
Мярка 1.2.5. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.
 • Създадена практика за обучение и консултиране на всички кандидати за осиновители

 • Организирано „училище за родители” в рамките на всеки ЦОП.

 • Проведени информационни кампании за превенция на рисковото поведение сред младите хора в училищата съвместно с ЦОП;

 • Проведени тренингови обучения за превенция на рисковото поведение сред младите хора в училищата съвместно с ЦОП;

 • Инициирани смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство;

 • организирани хепънинги; междуучилищни прояви и инициативи на общинско ниво;

 • Развити широкоспектърни услуги за превенция на изоставянето на деца в специализирани институции;

 • Създадени възможности за повишаване на родителския капацитет на жителите на цялата област;

 • Намаляване броя на рискови и проблемни осиновявания, както и на случаите на разсиновявания;

 • преодоляване и превенция на отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение;

 • осигуряване на възможност за извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве;

 • осигуряване на възможности за реална подкрепа на деца и жени, жертви на насилие и трафик.

Заповед на АСП за разкриване

Протоколи и решения на ОбС

Програми от обученията, списъци на участниците, обратна връзка

Отчети от ДСП и ЦОП

Програми от проявите, списъци на участници, анкети, въпросници, снимков материал
Отчет на доставчика на услугата

Информация от доставчици на социални услуги
2011 -

2015

1.3. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.


Мярка 1.3.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца
Мярка 1.3.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.
Мярка 1.3.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания – обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.
Мярка 1.3.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.


 • издирени всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка;

 • разкрити на достатъчен брой подготвителни класове в училище (с целодневна организация на обучението) и/или предучилищни групи в детските градини;

 • Развити смесени образователно-социални услуги за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

 • Разработени целеви програми и инициативи за подобряване на образованието в средищните училища;

 • Разкрити / формирани специализирани групи за деца с увреждания в масови детски градини;

 • Осигурени места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в масовите детски градини;

 • Организирани и проведени инициативи вътре в училище, които обхващат трите “страни” - учители, родители (на децата с увреждания и на децата без увреждания) и учениците;

 • Обучения на учителите за посрещане и приемане на децата с увреждания в училище;

 • Проведени кампании на областно ниво и в местните общности за повишаване на чувствителността към децата с увреждания и техните семейства;

 • Осигурена достъпна среда за децата с увреждания в масовите училища и детски градини ;

 • обучения на учители и директори на училища и детски градини;

 • срещи и обучения на Училищни настоятелства и родителски комитети в училищата;

 • обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини;

 • Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици.

 • Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст, със специален фокус върху децата от рискови общности и уязвими групи;

 • Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги (преди всичко ЦОП), от една страна, и организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на децата;

 • Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на училището, които обхващат всички деца и млади хора в училище;

 • Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли;

 • Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни училища за обучение;

 • Подготовка на средата за приемане на децата с увреждания в масовите училища;

 • преодоляване на дискриминацията и промоциране на толерантност;

 • изграждане на капацитет в училищата и детските градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище.

Информация от РИО на МОН и общините

Програми за превенция, списъци на участници в обучителни модули

Информация от РИО на МОН, общината

Брошури, постери, дипляни, публикации, прес-съобщения


Програми за обученията, брой участници в обученията, обратна връзка от участниците
Списъци и протоколи от работни срещи, презентации

2011-2015

1.4. Извеждане на поне 50% от децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда.


Мярка 1.4.1. Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните институции в биологичното или в разширеното семейство (настаняване при близки и роднини), услуги в подкрепа на осиновяването.

Мярка 1.4.2. Извеждане на деца от СИ в приемни семейства.


 • Формирани екипи в ЦОП;

 • Предоставяни услуги за подкрепа на биологичните семейства, семействата на роднини и близки и на осиновители

 • Осигуряването на трайна семейна среда за децата.

Отчети от ЦОП

Протоколи от посещения на място, отчети, доклади от мониторинг – вътрешен и външен


Справки от ДСП

2011-2015

1.5. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.Мярка 1.5.1. Изграждане на ЦНСТ .


 • Изграждане на ЦНСТ .

 • Осигуряване на възможности за всички деца за живот в среда, близка до семейната.

Заповед на АСП за разкриване

Протоколи и решения на ОбС

Функциониращо ЦНСТ, отчети на РДСП

Доклади от мониторинг

Протоколи от посещения на място

Интервюта и анкети с потребителите2011-2015

1.6. Да се подпомогне социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.


Мярка 1.6.1. Програми за изграждане на социални умения на децата.
Мярка 1.6.2. Разкриване на защитени,преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ.
Мярка 1.6.3. Изграждане на защитени жилища за извеждане от СИ на младежи с увреждания.

Мярка 1.6.4. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ.

 • Развиване на програми във всички СИ за изграждане на социални умения на настанените деца и младежи;

 • Осигуряване на програми за професионална квалификация на младежите;

 • Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост за младежите, напуснали СИ;

Повишена възможност за социално включване и реална интеграция на младежи, напуснали СИ • подготовка на младежите за самостоятелен живот след напускане на институцията;

 • осигуряване на подкрепа в прехода към самостоятелен начин на живот.

Повишено ниво на социални умения, понижен риск от социална изолация

Изработени програми,

Интервюта с участници,

Обобщения на въпросници, анкети,

Доклади от мониторинг


Протоколи и решения на ОбС

Заповед на АСП за разкриване


Разкрити жилища
Разработени индивидуални планове и програма за проф.квалификация
Отчети на общините, доклади от мониторинг
Отчети на ДБТ, РСДП, доставчици на социални услуги в общността

2011-2015

1.7. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.


Мярка 1.7.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.
Мярка 1.7.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Мярка 1.7.3. Подкрепа на родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството • Мобилни екипи към ЦСРИ да осигуряват обхващането на децата с увреждания в малките общини и изолирани населени места в област Велико Търново;

 • Изграждане на ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания в община Златарица;

 • Изграждане на ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания в община Елена;

 • Изграждане на ЦСРИ за деца и младежи в община Павликени;

 • Разкрити дневни центрове за деца с тежки увреждания като самостоятелна услуга;

 • заместваща грижа с резидентен престой за фиксирано кратко време, при отсъствие на родителите и/или близките;

 • разширена дейността на съществуващите ДЦДУ в посока към социализиране на децата с увреждания;

 • Разширена програмата, която предлага домашни грижи;

 • Предоставена подкрепа за семейства, в които се отглеждат деца с увреждания;

 • Създаване на общински услуги за осигуряване на специализиран транспорт за деца с увреждания

 • гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата и семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на възможност за техните родители да работят;
Доклади от мониторинг, анкети с потребители, протоколи от посещения на място
Протоколи и решения на ОбС

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставчици на социални услуги

Доклади от мониторинг


Отчети на общините
2011-2015


Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение

2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността


Мярка 2.1.1. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства

Мярка 2.1.2. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания

 • Разширен обхват на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания във всички общини;

 • Включени допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места;

 • Подобрена инфраструктура;

 • осигуряване на необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации за хората с увреждания

 • получаване на специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо) от семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания;

 • осигуряване на достъп до услуги в семейна среда за децата и хората с увреждания;

 • осигуряване на домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и придвижване и др. услуги за хора с увреждания и стари хора;

 • предоставяне на подкрепа и заместваща грижа за различен период от време, в къщи и в резидентни форми;

 • осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, предприятия

 • предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на работа;

 • преодоляване на изолираността на хората с увреждания и възрастните хора, чрез създаване условия за интегриране в общността;

 • Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и смесени социални услуги за активно включване на лицата с увреждания

Разкрити нови ЦСРИ

Отчети на доставчици на социални услуги

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване


Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставичци на социални услуги


2011-2015

2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции

Мярка 2.2.1. Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Мярка 2.2.2. Развиване на нови иновативни форми на ангажиране и заетост на хората с увреждания, ползващи услугите, резидентен тип
 • Разкриване на център за настаняване от семеен тип за лица до 35 год. възраст, изведени от СУПЦ;

 • Задоволяване потребностите на възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания в оптимална степен;

 • Създаване на условия за живот, близки до семейната среда за възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания;

 • Създаване на условия за стимулиране ресурсите на възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания.

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставичци на социални услуги

Регистър на услугите


2011-2015

2.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск

Мярка 2.3.1. Развиване на услуги за жертви на насилие
Мярка 2.3.2. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение

Мярка 2.3.3. Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно положение в област Велико Търново


 • Развити дейности по превенция на насилието на ЦОП;

 • Проведени смесени социално-образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика и зависимостите и рисковото поведение;

 • Развити услуги за подкрепа на лица със зависимости и проблемно поведение

 • Развити услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП;

 • развити смесени образователни програми “Втори шанс”;

 • Изградено защитено жилище за извеждане от СИ на младежи, вкл. младежи с увреждания;

 • Приложени общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост за младежите, напуснали СИ;

 • Подпомагане на приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло;

 • Оказване на кризисна интервенция, емоционална подкрепа, консултиране и партниране при вземане на решение, психосоциално и юридическо консултиране, социална работа , овластяване и застъпничество, съдействие за кризисно настаняване;

 • Включване на родителите и семействата като активни партньори в дейностите по превенция;

 • Подобряване на мултидисциплинарната работа по случаи;

 • Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване на нуждаещите се представители на етнически малцинства;

 • подкрепа за достъп до заетост и квалификация;

 • Предоставяне на подкрепа към младежите, напуснали СИ.

Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставичци на социални услуги

Материали от информационни кампании, обучения, анкети, въпросници, списъци на участниците

Протоколи от посещения на място

Доклади от мониторинг


Разработени консултативни и образователни програми

2011-2015

Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

3.1. Развиване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда


Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж.

Мярка 3.1.2.

Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на капацитета на услугите домашен помощник, социален и личен асистент.Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.


 • разширен обем и многообразие на дейностите на Домашен социален патронаж в домашна среда;

 • предоставени съвети, консултации и техническа помощ от НПО и общинска администрация;

 • разкрити нови сезонни трапезарии;

 • разширена услугата „Домашен помощник” по национални и европейски програми;

 • разширени услугите Социален и Личен асистент по национални и европейски програми.

 • подобряване на достъпа до административни услуги и социална подкрепа;

 • съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група;

 • Подобряване на социалния и психологически статус на лицата, чрез предоставяне на социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-правни консултации, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Регистър на услугата, протоколи от посещения на място

Интервюта с потребителите

Доклад от мониторинг

Отчети на доставчиците на социалните услуги


2011-2015

2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната

Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора.

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.

 • Задоволяване на ежедневните потребности на настанените лица, създаване на условия за социални контакти чрез предоставяне на денонощни грижи, лекарски надзор, рехабилитационни процедури, културни и развлекателни програми, отдих и екскурзии.

 • Създадени възможности за предоставяне на грижи за възрастни хора на пенсионна възраст, нуждаещи се от непрекъсната медицинска грижа.Решение на Общински съвет

Заповед на АСП за разкриване

Отчети на доставичци на социални услуги


2011-2015


Каталог: images -> docs
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
docs -> Валентин топалов
docs -> Република българия министерство на здравеопазването
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> Агенция „митници”
docs -> Национален клуб за Аниме и манга „накама
docs -> Патентно ведомство
docs -> На Инициативен комитет, упълномощен от жителите на село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
docs -> До г-жа Искра Михайлова Министър на околната среда и водите До г-н Митко Андонов


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница