Sofia university faculty of physicsДата06.05.2017
Размер65.13 Kb.
ТипЛекции

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1164

БУЛ. "ДЖЕЙМЗ БАУЧЪР" 5

ТЕЛ.: +359 2 622 446

ФАКС: + 359 2 962 5276, ТЕЛЕКС: 23296 SUKO BG
SOFIA UNIVERSITY

FACULTY OF PHYSICS

1164 SOFIA, BULGARIA

5 JAMES BOURCHIER ВLVD.

ТEL.: +359 2 622 446

FAX: +359 2 962 5276, TELEX: 23 296 SUKO BGУтвърдена с Протокол на ФС N: …../ ……..

Декан:

/доц. д-р Д. Мърваков/

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: КОМПЮТЪРЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ:МАГИСТЪР, програма Нано- И ИНФОРМАЦИОННИ технологии за оптоелектрониката
КРЕДИТИ (ECTS): 5

КАТЕДРА: ФИЗИКА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията:

Семестър:

Хорариум-часа/
седмично:


Хорариум-часа
Общо:

Лекции


II

2

30

Семинарни упражнения


Практически упражнения

II

2

30

Общо часа:
4

60

Форма на контрол:

Т. О.А. АНОТАЦИЯ

Предложеният курс запознава студентите от магистърската програма “Нано-и информационни технологии за оптоелектрониката” с основните аспекти в планирането и осъществяването на експеримент, контролиран и управляван с компютър. В курсът са разгледани две групи въпроси:  • компютърни системи за управление и контрол и тяхното взаймодействие със сигналите, обменяни с експерименталните апаратури;

  • методиката на измерване и преобразуване на експерименталните величини от използваната апаратура, както и тяхното трансформиране от аналогова в цифрова форма и обратно.

В курса се разглежда експериментална установка, състояща се от изследван обект, измерителна система, компютър и блокове за управление. Този комплекс е предназначен да възпроизвежда изследвания процес при зададени стойности на изискваните параметри. Компютърът играе основна роля в контрола и управлението на процеса чрез тези стойности и алгоритъма за тяхното поведение, въведени в него.

При изготвянето на програмата е използван опитът по разработване и пускане в действие на експериментални системи с компютърен контрол и управление с широк спектър на приложение, както и от преподаване на дисциплините “Измерителни методи” и“Експериментални методи” във Физическия факултет на СУ. Материалът в предожения курс е адаптиран спрямо темата на магистратурата, за която е предназначен.Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

ЛекцииТема, вид на занятието:

Брой часове

1.

Увод. Роля и задача на компютърния контрол и управление на експеримента. Управление, контрол и моделиране. Принципна схема и основни компоненти на автоматизирана система с компютърен контрол. Основни видове експериментални процеси. Планиране и метрология на експеримента

2

2

Експеримент и измерване. Обратната задача като елемент от управлението и контрола. Експериментални и измерителни методи. Пряко и компенсационно измерване като разновидност на едновременното и неедновременното сравняване. Еталони и памет

2

3

Основни елементи на измерителната техника и методика на електричните измервания. Проблем за неидеалността на измерителните прибори. Измерване на малки електрични сигнали: амплитудна, честотна, фазова, импулсна и статистическа селекция, процесорно обработване на резултатите

2

4

Измерване на неелектрични величини по електричен път като елемент от компютърното управление. Измерителни преобразуватели на механични, оптични и термодинамични величини

2

5

Аналогови и цифрови сигнали в експеримента. Основни схеми и елементна база за измерване и опериране в автоматизираните системи за управление и контрол: аналого-цифрови (ADC) и цифрово-аналогови (DAC) преобразуватели. Периферни и управляващи устройства

4

6

Компютърна обработка на сигналите. Дискретизация, квантуване, обратимост. Аналогова обработка на сигналите, аналогово управление на процеси. Цифрова обработка на сигналите и цифрово управление на процеси

4

7

Софтуер за компютърна обработка на сигнали

2

8

Компютърни системи за работа в реално време. Изисквания към микропроцесорите и периферните устройства

4

9

Микроконтролери, DSP процесори, изпълнителни устройства. Специфичен софтуер за работа в реално време

4

10

Автоматизирани измерителни системи и комплекси. Интефейси, контрол и управление: серийни (USB, RS232, RS485), паралелни. Протоколи и софтуер

4
Общо

30


Практически упражненияТема, вид на занятието:

Брой часове

1.

Контрол и управление на система за измерване на електрофизични величини.

6

2

Проектиране и осъществяване на връзка “компютър - измерителна апаратура” с помощта на развойна система MPLAB.

6

3

Измерване и контрол на оптолектронни прибори

6

4

Контрол и управление на спектроанализатори

6

5

Проектиране и компютърно управление на оптоелектронна система– оптимизиране на икономичеките разходи.

6
Общо

30

В. Формата на контрол е: текуща оценка

Г. Основна литература  1. Д. А. Кузьмичев, И. А. Радкевич, А. Д. Смирнов “Автоматизация экспериментальных исследований” М. Наука, 1983г.

  2. В. И. Дмитриев “Прикладная теория информации М. Высшая школа, 1989г.

  3. П. Хоровиц, У. Хилл “Искусство схемотеники”, 1-2 том, М. Мир, 1983

  4. К. Боянов и колектив “Справочник по персонални компютри” Техника, 1988г.

  5. Stiven W. Smith The scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, 1999

  6. Microchip Technical Library, First Edition, 2001

  7. Data Acquisition Fundamentals, National Instruments

Д. Допълнителна литература:

Съставили програмата:Дата: 14.02.2006 г / ст. ас. Митко Ванков/

/проф. Борис Арнаудов/
Каталог: ~semicond -> semicond -> edu -> magistri -> nitoe
magistri -> Програма по дисциплината: широкозонни полупроводници за
magistri -> Sofia university faculty of physics
magistri -> Програма по дисциплината: Електронни и йонно-лъчеви методи за изследване на наноразмерни структури
magistri -> Sofia university faculty of physics
magistri -> Sofia university faculty of physics
magistri -> Програма по дисциплината: некристални полупроводници
magistri -> Програма по дисциплината: оптоелектронни приложения на некристални полупроводници
nitoe -> Sofia university faculty of physics
nitoe -> Sofia university
nitoe -> Sofia university


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница