Софийска фирма насипва магистралата, след като купи 62. 7 дка от бившия рудник за 116 бонаДата17.08.2018
Размер70.7 Kb.
Софийска фирма насипва магистралата, след като купи 62.7 дка от бившия рудник за 116 бона

ДИМИТРОВГРАД – 01 декември 2010 г.


Сгур, изхвърлена от въгледобивната дейност на бившия рудник „Миньор”, се използва в строителството на 32-километровия участък от магистрала „Тракия“ между Стара и Нова Загора. Суровината, която от години отлежава на огромни купища край някогашната мина, се ползва за насипи след отнемане на хумуса, обясниха експерти. Впечатляващият с размерите си табан се изземва с камиони от подизпълнители на строителя на лот 2 от аутобана – Обединение „Магистрала Трейс“.
„Не мога да ви кажа колко е общия му обем, но оттук трябва да извадим 300 000 кубични метра”, коментира техническият ръководител на обекта Йордан Йорданов. Той поясни, че изземването на сгурта е започнала отскоро. „Всичко се тегли на кантар, но не знам какви количества вече са натоварени на камиони и положени по магистралата”, заяви той. Йорданов не успя да посочи и конкретната фирма, която изземва суровината и кой я стопанисва.
Репортерска проверка установи, че табанът вече не е собственост на димитровградската мина „Здравец” ЕАД, която е в ликвидация от 2004 г. Купчините са били продадени заедно с част от производствената площадка на „Миньор” на търг с тайно наддаване. Сделката за 62.7 дка от бившия рудник е осъществена през декември 2009 г.за сумата от 116 541 лв. Новият собственик е софийската фирма „СТЕНЛИ БЪЛГАРИЯ ИН” ЕООД, която е въведена във владение на имота през април т.г., информираха вчера от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Оттам уточниха, че бившата производствена площадка е била изтъргувана като два отделни обекта. Причината е, че останалата част от нея попада в границите на съседната на Димитровград старозагорска община Опан. Собственик на останалите 214.2 дка срещу сумата от 301 500 лв. е „ШАБЛА ВЮ” ЕООД от софийското с. Петърч.
Данните сочат, че бившият рудник „Миньор” е бил продаден от държавата за 418 041 лв. или за цена от 1.40 лв. на квадратен метър. В същото време за окончателната му ликвидация през м.г. са били похарчени близо 800 000 лв. Според експерти рудникът е изтъргуван евтино предвид факта, че земите не са земеделски, а със статут на производствени.

Избира се надзорник за ликвидацията на рудник "Миньор"

02 юни 2005

Обявената в ликвидация димитровградска "Мина Здравец" ЕАД обяви малка поръчка за независим строителен надзор по изпълнението на проекта за ликвидационни работи на надземния комплекс на рудник "Миньор".

Гаранцията за участие в открития конкурс е 300 лв. Кандидатите могат да купят документация за участие до 21 юни срещу 150 лв. Краен срок за подаване на оферти е 28 юни.

Обявлението за малката поръчка за независим строителен надзор на обекта е изпратено до регистъра на 25 април.

Срокът на договора на "Мина Здравец" с избрания надзорник ще бъде 14 месеца. Кандидатите в малката поръчка трябва да представят документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние.

Участниците трябва да отговарят на чл.166 от ЗУТ и да са вписани в публичния регистър по чл.4 от Наредба 9/2000 г. Офертите ще бъдат отворени на 29 юни в 14.00 ч. в сградата на "Мина Здравец" ЕАД - Димитровград, на пл. "България" №4.

В края на април консорциумът "Енергомин", състоящ се от "Енергоремонт холдинг", "Минстрой холдинг" и димитровградската компания "Енергоремонтстрой", спечели обществена поръчка за рекултивацията на закритата мина "Здравец".

Проектът беше за 10.9 млн. лв. без ДДС и трябваше да бъде осъществен за 30 месеца. Съдебни спорове обаче пречат на започването му. Един от участниците в процедурата - консорциум "Атоменергостройремонт", собственост на Христо Ковачки, оспорва решението на възложителя в съда и искаше спиране на предварителното изпълнение. От фирмата - победител в поръчката за ликвидация на мината, "Енергоремонт холдинг" заявиха, че още не са започнали изпълнението на проекта, макар че разполагат с подписан договор. Според представител на холдинга Ковачки е оттеглил жалбата си.

Друг от участниците в конкурса обаче, който е бил дисквалифициран - "Енергоремонт Гълъбово", оспорва решението на рудник "Миньор", така че отново не може да се започне работа по контракта.

Същевременно обаче в регистъра на обществените поръчки е пуснато ново обявление за открита процедура за рекултивацията на рудника. Гаранцията за участие в тази поръчка е 20 хил. лв. Предмет на процедурата са същите дейности, които са залегнали в договора с "Енергомин".

В обявлението е посочено, че финансирането на поръчката ще става от бюджета, а поетапното заплащане на извършените работи ще става след получаване на финансирането. Поръчката ще бъде за 14 месеца - колкото е и срокът в конкурса за строителен надзор. Документи се купуват до 3 юни при цена 1500 лв., а крайният срок за подаване на оферти изтича на 14 юни. Валидността на офертите е 90 дни от срока за получаването им в димитровградската мина.

Работите по ликвидация на мина "Здравец" включват: демонтиране на машини и съоръжения, електропроводи и инсталации от подлежащите на ликвидация надземните подобекти и транспортирането им до склада на мината; разрушаване на всички сгради и съоръжения от надземния рудничен комплекс, разрушаване на всички площадки и пътища към тях и почистване на терени от строителни отпадъци и транспортиране и депониране на всички строителни отпадъци от ликвидираните сгради, съоръжения и площадки на табана на рудник "Миньор".

-------------

Според последната информация от промяната в БУЛСТАТ регистрацията на димитровградската "Мина Здравец" ЕАД от 2005 г. тя има капитал 3 636 900 лв. Неин едноличен собственик е Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. Мината се занимава с добив, обогатяване и брикетиране на лигнитни въглища със средна калоричност 1550 килокалории и пепелно съдържание 51%.

Данните от регистъра на обществените поръчки до влизането на новия ЗОП в сила показват, че през ноември 2003 г. пловдивската фирма "Нипроруда" е спечелила поръчката за предпроектно проучване и технически проект за ликвидация на надземния комплекс в промплощадката на рудник "Здравец" и външните съоръжения и комуникации към него, в състава на "Мина Здравец" ЕАД. Сумата на контракта е 66 хил. лв.

През октомври 2002 г. "Омикрон" АД е подписала договор за изработване на проект за техническа ликвидация на рудник "Миньор". Две години по-късно, през юли 2004 г., е сключен нов договор с "Омикрон", но този път за изготвяне на технически проект за ликвидация на надземния комплекс в промишлената площадка на рудника при цена 59 950 лв.

Фирма „Шабла Вю” ЕООД, община Костинброд , с.Петърч, ул.”Пирин” No7 , Мартин Спиридонов Гюрковски , капитал 5 000 лева , ф.д.No 825/2007 по описа на Софийски окръжен съд
РИОСВ - Хасково съобщава, че приема представената от “Стенли България Ин” ЕООД, град София документация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 5 MW на площ 62 754 кв. м в поземлен имот 000218 (промишлена площадка „Миньор”), землище на село Бряст, община Димитровград, област Хасково, с възложител: „Стенли България ИН” ЕООД, град Свиленград като информиране на компетентния орган по околната среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр. 77/27.09.2005 г./ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 85, ал.2 от ЗООС и чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, изискващият се за такова намерение подробен устройствен план (ПУП), възложен по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на горецитираната наредба.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. ПУП подлжи на процедура по оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС № 201/2007 г., обн. ДВ бр. 73/ 2007 г.), Във връзка с това издаването на решението по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка може да се извърши единствено след преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

ЗАПОВЕД

№145/28.05.2010г.По заявление вх. № 70 – 00 – 233/ 25.05.2010 год., Заповед № 72/ 23. 03. 2010

год..на Кмета на Община Опан, Област Стара Загора от „ШАБЛА ВЮ” ЕООД - гр.

София, Булстат 175318929, представлявана от Мартин Спиридонов Гюрковски -

управител и на основание чл. 44, ал.2, от ЗМСМА и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 135, ал. 3

от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и приет проект с Протокол № 2, т. 17 /

25.05. 2010 год. на ОБЕСУТ и на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 128, ал. 3 от

ЗУТ.

О Д О Б Р Я В А М :Проекта за изменение на Подробен устройствен план План за застрояване -

ПЗ на Поземлен имот 000013 по КВС на село Бял извор, Община Опан, Област Стара

Загора, собственост на „ШАБЛА ВЮ” ЕООД гр.София, представлявана от Мартин

Спиридонов Гюрковски - управител, съгласно Н.а. № 37, т.ІІ, д.252, рег.№670 /

22.01.2010 год., като същият се отрежда за „Предимно производствена устройствена

зона Пп” – ниско свързано застрояване с височина до 10.00м. с цел изграждане

на една модерна, отговаряща на всички европейски норми фотоволтаична

централа - ФЕЦ с мощност 4.9 мW по сините, червените и виолетови черти и

надписи на скицата, придружаваща настоящата заповед.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от датата на съобщаването

й чрез Община Опан до Административен съд Стара Загора.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица.

инж. МИНЧО ЧАВДАРОВ

Кмет на община Опан/ИБКаталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница