Софийски музикални седмициДата07.02.2017
Размер38.3 Kb.
СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ
Международният фестивал "Софийски музикални седмици" се открива за първи път на 24 май 1970 година. Основен инициатор е проф. Богомил Стършенов, тогава директор на ГД «Музика». Великолепен музикант, педагог и чаровен франкофон, той моделира началото и мащабите на развитието. Неговата формула «Добре е Изтокът и Запада да се срещат тук, в София...» проработва великолепно. Използвайки международните връзки на България и европейските музикални организации, Стършенов определя формата на Фестивала като един от забележимите в Европа. За няколко години форумът се превръща в най-значителното за София и страната международно музикално събитие, което оптимално съчетава репертоарни акценти с изпълнители - звезди.

Самият Богомил, години по-късно, разказваше как се е обсъждало името на фестивала Когато обсъждали структурата на фестивала в организационния комитет, някой задал въпроса:

»Как да се нарича новия фестивал? Какви са названията на другите прочути фестивали?...

Богомил започнал да изброява:«Пражка пролет, Варшавска есен...»

Любомир Пипков го прекъснал:

« Богомиле, тогава нашия трябва да се нарича «Сиромашко лято»...


В края на 70-те години МФ «Софийски музикални седмици» има вече самостоятелен директор – популярният и уважаван композитор Петър Ступел. Естет с много познания в европейската фестивална практика, той разнообразява афиша на фестивала, като съчетава всички възможности, които му дават неговите колеги от Европа. В този период (1980 – 1989) няма проблеми с финансиране, програмиране и отразяването на «седмиците». Гостуващите във фестивала състави и солисти имат и своите допълнителни прояви в други градове на страната, включително и във фестивалните програми. Доказателство за високия авторитет и привлекателност, завоюван от "Софийски музикални седмици" е участието във фестивала на симфонични оркестри като Виенската, Берлинската, Ленинградската филхармония, ББС, Лондон симфони оркестър, Академичния симфоничен оркестър на СССР, оперни театри и балетни трупи от цяла Европа, диригенти от световна величина (Абадо, Рождественский, Лайнсдорф), знаменити инструменталисти и певци (Шеринг, Коган, Ойстрах, Рихтер, Вайсенберг, Щаркер, Образцова, Карерас, Френи, Капучили ), световноизвестни камерни състави ("Виртуози ди Рома", "Московски виртуози", квартет "Амадеус", квартет "Сметана") и др.

Българското присъствие е достойно защитено от най-добрите колективи на страната, солисти и диригенти със специално подготвени произведения, много от тях премиерни изпълнения за България. Повече от 15 години фестивала се е откривал с «Оратория за нашето време» от Л. Пипков, но заедно с това именно на «Софийски седмици» са изпълнявани най-крупните ораториални творби - по-голямата част от тях са запазени като запис в Златния фонд на БНР. Много от значимите български произведения са поръчка на фестивала. Този «златен период» от развитието на Софийски музикални седмици съвпадна с времето, когато кмет на София беше Петър Междуречки. Години на ред той откриваше фестиала, пронеждаше срещи с гостите му и се грижеше за условията в София по време на фестивала...


През 1992г. «Софийки седмици» с решение на Комитет за култура, от държавна структура се превърнаха във фондация в обществена полза. В продължение на две-три години финансовата помощ от страна на държавата беше съкратена значително, а Столичната община не беше готова да поеме финансовата разлика. Последните години от работата на Ступел бяха толкова горчви, че в 96-та година той откаа да програмира фестивала.

След кончината на Ступел през 1997 годиа, в най-трудния период на фестивала, ръководството му беше поето от авторитетния композитор и много опитен педагог и общественик проф. Димитър Тъпков. Той се сблъска с непреодолими прчки с финансирането, незачитането на фестивала като културен форум от страна на администрация и част от гилдията, със стихийността на културните процеси. Основният проблем се изразява със значителното съкращаване на фестивалния бюджет /близо 2/3 в сравнение с този от 80-те години и административната и творческа незаинтересованост.

Старата слава на фестивала се превърна в тежест за организаторите на фестивала, а и публиката се промени – като възраст и платежоспособност.

В извънредно сложни ситуации, проф. Тъпков успя да компенсира липсата на средства с изблик на свежи идеи - авторски концерти, тематични програми, нови изпълнителски имена, годишнини на български и чужди големи композитори, първи изпълнения на значими музикални творби (в това число и нови). Цикълът "Подиум на младия изпълнител" остана постоянна трибуна на талантливи млади български и чуждестранни музиканти. В програмите на фестивала се включват и други форми като научни конференции в областта на музикалната теория, фотоизложби, прожекции на филмирани опери, майсторски класове за млади инструменталисти и певци.

От две години малоброен обществен съвет работи за стабилизирането на фестивала, търсейки сътрудничеството на значителен брой институции като Столична община, Министерство на културата, Национален дворец на културата, чуждестранните посолства и културни институти у нас.

SOFIA MUSIC WEEKS


The International Sofia Music Weeks festival is opened for the first time on May 24th 1970. The main initiator is prof. Bogomil Starshenov, at this time director of Head Department Music. A great musician, pedagogue and a charming francophone, he shapes the beginning and scale of development. His formula ‘It’s good that East and West meet here in Sofia...’ works perfectly. For a few years the festival turns into the most significant international music event in Sofia that combines repertoire accents with guest stars and using Starshenov’s connections with European musical organizations soon becomes one of the most prominent in Europe too.

At the end of the 70s Sofia Music Weeks Music Festival already has its own director – the famous and respected composer Petar Stupel. Aesthete with a lot of knowledge in the European festival practice, he enriches the festival’s bill by combining all possibilities given to him by his European colleagues. In this period /1980-1989/ there are no problems with the finances, programming and media reflection of the Weeks.

A proof for the high authority and attractiveness, conquered by Sofia Music Weeks is the participation in the festival of symphony orchestras such as The Vienna, Berlin and Leningrad Philharmonic orchestras, BBC, London Symphony Orchestra, Academic Symphony Orchestra of the USSR, opera, theatre and ballet companies from all over Europe, world famous conductors /Abado, Rozhdestvensky, Laynsdorf /, famous instrumentalists and singers / Szeryng, Kogan, Oistrakh, Richter, Weissenberg, Starker, Obraztsova, Carreras, Freni, Cappuccilli/ world famous chamber orchestras /Virtuosi di Roma, Moscow Virtuosi, Amadeus Quartet, Smetana Quartet and many others.

The Bulgarian presence is proudly defended by the best groups in the country, soloists and conductors with specially prepared performances, many of which premiere for Bulgaria. More than 15 years the festival has been opened with Oratory of Our Time by L. Pipkov and at the same time at the Sofia Music Weeks are performed some of the most important oratories – most of them preserved as records in the Golden Fund of the Bulgarian National Radio. Many of the significant Bulgarian works are ordered by the festival. This Golden Era from the festival’s development coincides with the time when mayor of the Sofia city was Petar Mejdurechki.After Stupel’s death in the beginning of the 90s, in the hardest period for the festival, its management was taken by the competent and experienced Dimitar Tupkov. He collided with insurmountable problems with financing, disrespecting of the festival as a cultural forum from the administration and part of the guild, with the elemental cultural processes. In extremely complicated situations he managed to compensate the lack of finance with a spring of fresh ideas – authors’ concerts, theme programs, anniversaries of Bulgarian and foreign composers, premiere performances of significant musical works /also new ones/. The cycle Young Musician’s Stage remained a permanent tribune for talented young Bulgarian and foreign musicians. In the festival’s programs many other art events are included – scientific conferences on music theory, photo exhibitions, screening of film-operas, master classes for young instrumentalists and singers.

At present a small team still works for the stabilization of the festival, seeking co-operation with a many institutions as the Sofia Municipality, The ministry of culture, The National Palace of Culture, foreign embassies and cultural institutes in Bulgaria.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница