София 2005 Програмата се инсталира на компютри разполагащи с операционни системи windows 95-98/NT, на локален компютър или на сървър за работа в локална мрежа. За правилното й инсталиране е необходимо да разполагате с дистрибутивнитеДата04.08.2017
Размер127.09 Kb.


София 2005
Програмата се инсталира на компютри разполагащи с операционни системи WINDOWS 95-98/NT, на локален компютър или на сървър за работа в локална мрежа. За правилното й инсталиране е необходимо да разполагате с дистрибутивните дискети. Инсталирането на продукта се извършва по следния начин: 2

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - Насройки 4

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИ /ПОТРЕБИТЕЛИ/ 6

СИГУРНОСТ НА БАЗАТА ДАННИ 6

ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ 7

РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВО ЛИЦЕ - ПОЛУЧАТЕЛ 8Формата има вида 9

СПРАВКИ 12


ЗА ПРОГРАМАТА:

Програмата се инсталира на компютри разполагащи с операционни системи WINDOWS 95-98/NT, на локален компютър или на сървър за работа в локална мрежа. За правилното й инсталиране е необходимо да разполагате с дистрибутивните дискети. Инсталирането на продукта се извършва по следния начин:

1. Поставяте дистрибутивна дискета N:1 в дискетното устройство.

2. От Windows Explorer или от където обикновено стартирате инсталиращи програми стартирайте програма A:\SETUP.EXE.

3. В процеса на инсталиране не е необходимо да правите каквото и да било освен да следите поредността на дискетите, които ще Ви изисква инсталиращата програма.

4. При желание от Ваша страна можете да коригирате някои параметри в процеса на инсталиране, за които програмата ще Ви информира.

5. Ако желаете да премахнете програмата от Вашият компютър, просто намерете в Add/Remove programs->wdec и кликнете бутон “Remove”. Така програмата ще бъде деинсталирана от компютъра Ви.


Програмата е предназначена за автоматизирано отчитане на изплатени суми от фирмата/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.). Автоматично се дава възможност да се разпечатат през програмата СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА. При Ваше желание, всеки един от тези документи, можете да редактирате чрез програмата. Предоставя Ви се възможност да промените ако желаете шаблоните на изходящите документи, като по такъв начин Вие определяте дизайна им.

Програмата генерира няколко броя справки през модул “Справки” или “Информация за лице” - както хронологични така и без хронологичен период. Автоматично се генерират справки за данъчните служби за изплатени и удържани суми. В изложението по долу ще разгледаме подробно всички елементи и функционални възможности при работа с програмния продукт.
ДА ЗАПОЧНЕМ НО КАК?
След инсталирането на програмният продукт, сме готови за първоначалното му стартиране. При положение, че не сте променили директорията, в която инсталиращата програма инсталира продукта, изпълнимия модул би трябвало да се намира в:
C:\Program Files\At \Wdec2002.exe
Можете да го изведете на ShortCut . В този случай ShortCut на вашият екран ще има вида:
Стандартно програмата се стартира от : “Start” ->”Programs’->Wdec2005. Тук няма да видите иконка, а само надпис “Wdec2005”. Натиснете този елемент и изчакайте секунди докато програмата се зарежда. След процеса на зареждане ще видитена на екрана следното:


Тук е необходимо да въведете служебната парола за да стартирате продукта. Натиснете Цифрата 1 и след това бутон “Добре”. Натискането на отказ ще прекрати работата с програмата. След коректното влизане за работа в програмния продукт, на екрана на монитора Ви би трябвало да се появи даденото по-долу изображение.

Това е главната форма на програмата. В горната част на формата е разположено “Бар менюто” от където можете да избирате функции за работа с програмата.Долу в ляво виждате текущия потребител на продукта. В случая това е името все още на служебния потребител. Когато въведете Ваши потребителски имена, права за достъп и пароли, долу ще стои името на влезлия регистриран от Вас потребител.

Вдясно стои текущата календарна дата за информация. Преди да започнете работа с продукта е необходимо да се извършат някои първоначални настройки.


РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ - Насройки

Изберете от Менюто ->”Настройки”->”Основни данни”. Ще видите екрана изобразен по долу. Тук опишете Вашите данни и настройки както желаете.Повечето от данните за попълване са ясни и не се нуждаят от особен коментар. Когато не желаете да работите със заредените процентни стойности в някое поле, не изтривайте стойноста заредена по подразбиране, а напишете 0.00 или друга, която считате за необходима /не оставяйте полето празно/. Сумите и процентите по ЗОДФЛ в долната лява част от формата са определено ясни и едва ли е необходим коментар. При промяна на тази таблица по ЗОДФЛ е необходимо да я актуализирате с новите задължителни стойности. Коригирайте при нужда останалите стойности в полетата на формата за регистрация

След като сте въвели данните във формата, задължително натиснете бутон “Запис”.


Изобщо във всички форми където правите някакви промени винаги натискайте бутон “Запис” за да се запишат направените от Вас промени или нови стойности.

Обърнете внимание на чек бокса “Печат под ДОС”. Ако Разполагате с матричен принтер е добре тази опция да е маркирана, застото в този случаи разпечатването на “Сметка за изплатени суми” и “Служебна бележка” ще се печата под ДОС режим.Ако разполагате с по висок клас принтер (Мастилено струен,Лазерен) е добре да отмаркирате този чек бокс.

За генерация на горепосочените документи се използват макетни текстови файлове, които

се намират в директорията на програмата и за ДОС печат шаблоните имат разширение “.PRN” , а за Windows печат имат разширение “.MAC” , които са обикновени текстови файлове във формат “RTF”. И двата вида шаблони можете спокойно да редактирате с WinWord или друг

Текстов редактор.За “PRN” файловете можете да ползвате по удачно “Notepad.exe” или вградения в продукта текстов редактор.Не променяйте стойностите на цифрите заградени от “<х>”

В настоящата версия на продукта можете да разширите възможностите за осигурителни вноски и проценти за сметка на Възложителя.т.е. не само процентите за възложител от горната форма да бъдат валидни .

Как можем да укажем различни проценти за Възложител.

От главното меню на програмата изберете “Номенклатури”

Можете да настроите според Вашите изисквания регистъра на “Вид дейност” т.е за каква конкретна дейност се излащате суми на лицата, което дава възможност по късно да правите справки по този регистър, в случай, че за Вас това е от значение.Можете дори да откриете елемент в този регистър с наименование ‘Без значение’.Следващият регистър “Вид средства” Ви дава възможност да разделите видовете средства от които изплащате суми на лицата и в последствие да генерира програмата справки по изплатени суми от конкретен вид средства.
Тук имате възможност да укажете при нужда, че при изплащане на суми от конкретен вид процентите за Възложител да не бъдат взети от общите проценти направени при Регистрация , а Вие да посочите какви да бъдат те според вида средства.Ако не укажете изрично, че желаете да промените тези проценти за Вас ката Възложител, то в този случай остават по подразбиране общите проценти, които сте дефинирали в “Регистрация”.Разбира се Можете по всяко време да коригирате в случай на необходимост всеки един от тях.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИ /ПОТРЕБИТЕЛИ/

Извършва се или с натискане на бързия бутон или чрез избор на “Потребители”.


Задължително трябва да определите лицата, които ще могат да работят с продукта, техните нива на достъп и пароли за достъп.

Лицето, което е регистрирано “Master operator” е служебният администратор с парола 1, което разрешава влизане в програмата. Натискайки бутон “Нов” можете да откривате нови оторизирани за работа с продукта лица. Давайте им различни пароли за достъп. Правото на достъп определяте в зависимост от това до какво ниво ще разрешите лицето да може да работи с продукта. Дали само да въвежда данни, дали да въвежда данни но и да ги коригира или изтрива. Давайки на едно лице права на администратор, Вие му давате неограничен достъп до всички елементи на програмата. Бутон “Корекция” Ви позволява да променяте данни за регистриран вече потребител, да му давате нова парола, нови права и т.н.
СИГУРНОСТ НА БАЗАТА ДАННИ

Други важни за сигурността на базата данни, с която работи продукта, функции от модул ”Системни ” са функциите “Архивиране” и “Деархивиране”. Задължително изпълнявайте функция “Архивиране” поне веднъж на седмица, за да могат да се запазят въведените до момента данни в случай на авария на компютъра Ви. Това е точката, която би Ви спестила разочарованието от загуба на данни при спиране на тока да речем. Бъдете акуратни и не подценявайте използването на тази функция. В случай, че не изпълнявате редовно точката “Архивиране” има опасност да загубите въведени вече данни при срив на компютъра Ви, независимо от естеството на този срив. Деархивиране се изпълнава само и единствено в случай на констатирана от Вас загуба на информация. Изпълнението на точка “Деархивиране” взима данните от последния архив автоматично /когато за последен път сте архивирали/ и възстановява данните такива, каквито са били до съответната дата. Колкото по често архивирате, толкова по добре за сигурността на данните Ви. Имайте в предвид, че всяко архивиране припокрива по-старите данни в архива, т.е. не заема ново място на диска Ви.
ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИ

Това е точката, чрез която Вие отчитате изплатените суми на лицата, печатате трите вида изходящи документи за лицето получател, осчетоводявате изплатените суми и направени удръжки и т.н.

Изберете точката “Ордери” - “Изплащане на сума”. За да изберете лицето получател натиснете бутончето с лупичката, както го виждате по долу или въведете ЕГН-на лицето в съответното поле и настиснете клавиш “Ентер”:

Пред Вас се появава регистъра на всички до момента регистрирани от Вас лица, получатели на средства за съответния вид дейност.

Този регистър има вида изобразен по долу. В ляво са бутоните, чрез които можете да откривате нови лица, да коригирате данни за лице, да премахвате от регистъра лица, да получавате информация за тях и т.н.

Когато лицата в регистъра са много, безспорно намирането на лицето, което Ви трябва би било затруднено. В този случай използвайте бокса в ляво за да укажете на програмата какво да търси - ЕГН или ИМЕ. Вдясно, ако е ЕГН, напишете пълното ЕГН. Програмата ще търси само и единствено точно това което сте написали за ЕГН. Ако търсите лицето по име е достътечно само да напишете първите няколко букви от собственото му име , например:
АТ
и да натиснете бутон търси. Лицата в грида пред Вас ще се подредят по азбучен ред и указателят ще се позиционира на първото име, което най-близо съответства на въведеното от Вас. Например АТАНАС, АТАНАСКА и т.н. Остава Вие да изберете кое точно е лицето, което търсите. Ако в условието за търсене укажете цялото първо име, ще сте по-близо до търсеното лице. Не забравяйте да натиснете бутончето вдясно от полето за търсене, за да стартирате процеса на търсене. За да въведете данните на лицето в ордера трябва, след като сте се позиционирали на лицето, да натиснете бутон “Добре”.РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВО ЛИЦЕ - ПОЛУЧАТЕЛ

Нека сега предположим, че трябва да въведете ново лице. Тогава натиснете вдясно бутона с плюсчето ”Добавяне”. Появява се екрана, който виждате по долу. Въведете личните данни за лицето коректно - ЕГН и т.н. По-долу внимателно изберете личните проценти за осигуряване на лицето. По подразбиране се въвеждат данни за съответните лица според нормативната база в момента. Можете да промените по ваше усмотрение тези проценти.

Само имайте пред вид, че при нежелание да съществува за лицето определен осигурителен процент, в съответното поле въведете 0.00, а не оставяйте полето без стойност. Внимателно изберете дали лицето е пенсионер или не. Надписът се оцветява в червено. Внимателно маркирайте също така дали лицето се самоосигурява или не. Надписът отново е в червено. Ако лицето се самоосигурява, то маркирайте боксчето, ако не се самоосигурява - не го маркирайте или ако е маркирано го отмаркирайте. Ваш е избора какви осигурителни проценти ще оставите на самоосигуряващите се лица. Този въпрос решавате Вие. Внимателно проверете дали за самоосигуряващи се лица сте въвели БУЛСТАТ. В дъното на формата има поле за суми от други източници. Ако лицето декларира получен доход от други източници, този доход се приема от програмата и заедно с новополучените суми се следи за надвишаване на годишния необлагаем минимум по ЗОДФЛ, за да се удържа авансов данък според процента, който сте въвели при регистрация на предприятието и естествено според валидната таблица за облагане с ДОД. Корекциите на данни за лицето Ви дават възможност да промените когато пожелаете въведени вече данни за лицето от Регистъра. Преди да започнете да въвеждате данни за лицата е удачно да настроите от “Номенклатури”->Персонални данни осигурителните проценти за лицата

Съобразно рождената им дата и изискванията на закона за бюджета на ДОО


Формата има вида

За самоосигуряващите се лица тези проценти са =0

Бутон – “осигурителен доход” Ви дава възможност да отразите по месеци осигурителния доход на лицето в рамките на финансовата година от други работодатели или възложители. В процеса на работа с продукта, ако не сте въвели данни в тази таблица за лицето. Продукта следи за всеки календарен месец на финансовата година дали лицето не е надхвърлило максималния размер на осигурителния доход само от суми получени от Вас.В случай ,че за месеца е надхвърлен максималния размер на осигурителния доход лични вноски за сметка на лицето не се удържат в рамките на месеца.Можете да въведете в личното досие на лицето и евентуални лични вноски за осигуряване и застраховане ако те имат периодичен характер.
Когато изберете лицето от регистъра и се върнете в сметката, която попълвате, виждате въведени ли са всички данни за лицето - дали се самоосигурява или не и т.н.

Вие може да посочите вида средства от които ще бъде изплатена сумата и за какъв вид дейност. След това само попълнете правилно сумата за получаване. За да се попълни сметката и да бъдат направени отчисленията натиснете бутон “ИЗЧИСЛИ”. Автоматично се изчисляват всички суми в съответствие с изискванията на сметката за изплатени суми.

И Вие виждате крайния резултат най-отдолу на формата. Ако смятате, че изчисленията не са правилни можете на ръка да въведете процентите, които смятате за правилни и отново да натиснете бутон “ИЗЧИСЛИ” . Тези изчесления и проверки можете да правите колкото пъти желаете. Можете да промените датата и номера на ордера, с който осчетоводявате тази операция. За да осчетоводите “Верния” според Вас резултат е необходимо да натиснете бутон “ОСЧЕТОВОДИ”. Ако желаете /между впрочем по отношение на лицето това е задължително/, избирайки бутоните за печат /“СЛ. БЕЛЕЖКА”, “ПЕЧАТ СМЕТКА”/ можете да разпечатате трите вида изходящи документи за лицето. Можете да ги прегледате и преди да сте осчетоводили ордера.
След като сте избрали лицето-Получател Изберете вида средства и за вид дейност.

Можете да промените и датата на Разходния ордер/и номера му разбира се/ като в зависимост от месеца за който изплащате сумата в дясно в поле осигурителен доход се появява информация за месечния осигурителен доход на лицето.В поле “Общ доход за годината” се появява сума, която в рамките на годината лицето е получило от всички суми изплатени от Вас , а така също и сумите,които лицето декларира , че е получил като годищен доход от други източници.Сумата в това поле има смисъл за авансов удържане на суми (ДОД) при превишаване на годишния необлагаем минимум за финансовата година, която Вие сте указали в Регистрация.

Бутон ”Осигурителен доход” Ви дава информация за месечния осигурителен доход, които стте въвели в персоналните данни за лицето-доход който лицето е длъжно да обяви, ако е плучило облагаеми доходи от други източници.
В дъното на формата се намират бутоните за осчетоводяване на ордера и печат на документи за лицето.

Дъното на формата има вида:В случай, че някъде по формата преди да натиснете бутон “Осчетоводи” личните проценти осигурителни вноски не са коректни или сте забравили да коригирате данни за лицето, или прецените че изчислението не е коректно според Вас, то можете ръчно да коригирате процентите за лицето според преценката Ви и преди осчетоводяване да натиснете отново бутон “Изчисли”.Когато сте убедени, че изчислението на удържаните суми от лицето и Вас за коректни можете да осчетоводите ордера.Виждате и осигурителните вноски за сметка на възложителя разбити

В долния ляв ъгъл на формата.При натискането на бутон “Осчетоводи” се появява нова форма , а именно:

Можете да посочите допълнителна информация относно изплатената сумач като връзка с външен документ и основание.Ако получател на сумата е упълномощено лице то въведете данните за него и тогава натиснете осчетоводи.Ако не желаете да въвеждате информация в нито едно поле на формата просто натиснете “Осчетоводи”

За да въведете нов ордер натиснете бутон ”Нов” в горната част на формата.

Понеже формата е доста голяма можете да се придвижвате по цялата й дължина като скролирате с вертикалния скролбар вдясно на формата.

Можете да смените палитрата на фона според Вашите предпочитания с натискане на бутон “Цвят на фона”.

Можете да извикате и калкулатора, като натиснете бутон “Калкулатор”.

Най-общо казано, в случай че не ви допадне автоматичното изчисляване на програмата според критериите вид средства - вид дейност и т.н. можете ръчно да укажете правилото, като въведете само Вашите проценти за лицето. Осчетоводете това, което смятате,че е правилното изчисление.СПРАВКИ

И
збирайки тази точка от програмата, Вие можете да генерирате няколко на брой справки в зависимост от Вашата нужда. Всички справки могат да бъдат хронологични - т.е да се генерират за избран от Вас период от време - например : от дата ….до дата…., или без хронология - на базата на всички въведени от Вас ордери за изплатени суми. Справките се генерират за печат на 136 колонен принтер. Ако желаете можете след тяхната генерация преди печат да промените размера, шрифта, разположението на листа и т.н. за да можете да ги рапечатате на Вашия принтер. Можете да маркирате справките и да ги прехвърлите в WORD ако имате предпочитания за работа с него.


При закупуване на модул “Дискети за НОИ” ръководството за работа е достъпно след инсталиране на модула, чрез меню “Помощ”->”Помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница