Специализиран научен съвет по „икономически теории и международни икономически отношения”


Тенденции в развитието на регионалните търговски връзки на Българиястраница3/3
Дата06.05.2017
Размер405.94 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

3.2. Тенденции в развитието на регионалните търговски връзки на България

Сред разглежданите държави най-голям е обемът на търгувани стоки през 2007 г. с Румъния. На второ място е търговията със Сърбия и Черна гора, а на трето - с Македония. Следват Хърватия, Албания и Босна Херцеговина. Спрямо 2000 г. разликата в класацията на страните е, че стокооборота ни със Сърбия и Черна гора е бил малко по-голям от този с Румъния. Излизането на Румъния на първо място безспорно се дължи на процеса на либерализация на търговията в следствие на присъединяването на двете страни към ЕС.

Наблюдава се увеличение на стокооборота с всички държави, най-голямо е при търговията с Румъния, а най-малко е при търговията с Албания и Босна и Херцеговина. С Албания и Босна и Херцеговина през 2007 г. се наблюдава намаляване на стокооборота, което до известна степен се дължи на приемането на България в ЕС и от друга страна на изоставането на двете страни в хармонизацията на закононодателството с това на ЕС.

България изнася повече в страните от ЮИЕ, отколкото внася. Изключение прави търговията с Румъния. Ръстът на стокооборота с повечето страни от региона след 2004 г. е значителен, което свидетелства за все по-пълното реализиране на благоприятните последствия, създадени от либерализацията на търговията и от европейската интеграция. Най-голяма е промяната през последните години по отношение на Румъния. През 2007 г. вносът нараства с 19,9%, докато износът на България в Румъния се е увеличил с 30,3%.

Известно е, че България има сравнителни преимущества в производството на стоки, които се дефинират като “чувствителни” в страните от ЮИЕ и вносът им се ограничава в значителна степен с помощта на различни защитни мерки. Безспорно в условията на глобализация на производството и търговията състоянието на външната търговия е определящо за отваряне и растеж на националната икономика в посока на нарастване на нейната конкурентоспособност и експортен потенциал, на основата на по-голяма специализация, използваща съществуващите сравнителни предимства.* За 2006 г. и 2007 г. само Сърбия

Фиг. 4. По данни на UN Comtrade database
Повишаването на износа на страната ни към страните от Западните Балкани потвърждава хипотезата, че “регионалното сътрудничество има благоприятно въздействие върху развитието на външната търговия на България”.

Данните показват увеличаване на обемите на търгувани стоки и при запазване на тази тенденция може да се очаква нарастване на дела на страните от ЮИЕ в българската външна търговия. Това се отразява положително на външнотърговското салдо.


* * *

Обобщавайки резултатите от изследването, могат да се формулират няколко извода:

- Развитието на регионалното сътрудничество в ЮИЕ е обективен процес, следващ развитието на икономиката и опити да бъде спрян, нямат бъдеще.

- Интеграцията на страни от региона с ЕС стимулира регионалното сътрудничество и търговия.

- Сътрудничеството насърчава регионалната търговия, като премахва пречките пред бизнеса и въвежда в редица случаи обща регулация в контекста на европейските норми.

- Увеличаването на регионалната търговия все още е ограничено и се възпрепятства от редица фактори, сред които са недостатъчно развитата инфраструктура, различията в националното регулиране, сходството на икономическите структури, спъващо междуотрасловия обмен и др.

- Увеличаването на регионалната търговия има положително въздействие върху общата търговска отвореност, регионалната търговска концентрация и икономическото развитие на страните от ЮИЕ и спомага за ограничаване на появата на ефекта център-периферия.

- За България е особено важно да продължи положителното развитие на търговските връзки със страните от ЮИЕ не само като елемент от активната регионална политика, но и като фактор за намаляване на негативното външнотърговско салдо.
  1. СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ С ПРИНОСЕН ХАРАКТЕР

В дисертационния труд могат да се откроят следните по-важни приносни моменти с научен и приложен характер:  1. Доразвито е виждането за региона като обект на икономическата политика, като се взема предвид не само териториалното, но и функционално измерение.

  2. Предложен е метод, който дава възможност за измерване на регионалната търговска концентрация на раглежданите страни от Югоизточна Европа.

  3. Проследена е динамиката на индекса на регионалната търговска концентрация на страните от ЮИЕ през периода 2000-2007 г. и на основата на отбелязаните закономерности е извършен обобщен анализ на развитието на регионалната търговия и на нейното отражение върху икономическия растеж.

  4. При сравнителния анализ на регионалната търговска концентрация на ЮИЕ и скандинавския регион е потвърдена хипотезата за съхраняващото се значение на регионалната търговия в условията на усилваща се европейска интеграция.

  5. Изследвани са стокообмена и пътищата за неговото нарастване по отношение на малко засегнат в научната литература регион със значителен потенциал за България.

  6. Регионалното сътрудничество и развитието на търговията са изследвани в регион, в който повечето от държавите се появяват на политическата сцена след 1989 г. Ето защо процесът на регионално сътрудничество за тях се съчетава с процеса на изграждане на държавността, което е неизследван в икономическата литература процес.

  7. Дисертационният труд съдържа елементи на полезност и включва препоръки за практиката, предвид анализа на развитието на търговията в ЮИЕ и идентифицирането на тенденциите, които очертават перспективите.
    1. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕI. Студии

Atanassova, Roumiana, South-East Europe Economic Development, at the “South-Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE)” - the official journal of the Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU), Fall 2006, Vol. 4, No. 2, Svishtov.


II. Статии:

Атанасова, Румяна, България с добри шансове да запази положителен търговски баланс в Югоизточна Европа, сп. “Панорама на труда”, бр.2, София, 2008 г. стр. 11.


III. Доклади:

Атанасова, Румяна, Динамика на търговията в ЮИЕ, Белград, Сърбия, 04.04.2009 г., конференция “Европейската интеграция като двигател на реформите в ЮИЕ” (на английски език, предстояща публикация).
1 Маринов, В., Регионална икономическа интеграция, УИ “Стопанство”, 1999, стр. 6.

2 UN Statistics Division: http://unstats.un.org/unsd/comtrade/dqBasicQuery.aspx

3 През 2006 г. федерацията на Сърбия и Черна гора се разпадна и Черна гора стана независима държава, а през 2007 г. и Косово обяви независимост. В базата данни на ООН Косово, Черна гора и Сърбия се разглеждат отделно от 8 август 2007 г.

4 Динков, Д. Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа, УИ “Стопанство”, 2002, стр. 10.

5 De Benedictis L., De Santis R. and Vicarelli C. (2005), Hub-and-Spoke or Else? Free Trade Agreements in the Enlarged EU – A Gravity Model Estimate, ENEPRI Working Papers.

6 Trade Blocs (2000), The World Bank Policy Research Report, Oxford University Press

7 The Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe http://www.ttfse.org/ и http://www.seerecon.org/ttfse/ . България изпълнява втори проект „Улесняване на търговията и транспорта в ЮИЕ”, финансиран от Световната банка.

8 Октомври 2007, Георги Готев, говорител на Пакта за стабилност. http://bg.mondediplo.com/spip.php?article180.

9 Stability Pact for SEE http://www.stabilitypact.org/pages/press/detail.asp?y=2005&p=180 22/08/05

10 МРнР, http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=5098&Itemid=360 .

11 Editors: R Cappellin, P W J Batey (2003) Regional Networks, Border Regions, and European Integration, European research in regional science 1993, volume 3.

12 Кючуков, Любомир, Поглед на изток - България и Черноморският регион, в-к «Дума», 03.07.2008 г, http://www.duma.bg/2008/0708/030708/index.html

13 Van Meurs, W (2005) Europäische Politik für den Balkan und Kosovo Zum Report der Internationalen Balkan kommission, 16.06.2005, http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F0A-C436DDDD/stiftung/548.pdf.

14 Redmond, J. (ed) (1997), The 1995 Enlargement of the European Union, Ashgate, pp.5 .

15 Kelstrup, M. (1993) ‘Small States and European Political Integration’, in Tiilikained, T and Petersen, I. (eds) The Nordic Countries and the European Community, pp.136-62. Copenhagen: Copenhagen Political Studies Press.

16 The World in 2014: The Battle between Nation States and Regional Blocs (2004) World Economic Forum Annual Meeting 2004 – Източна Азия, Западното полукълбо и Европа – доминирани от една или няколко страни, особено по отношение на търговията, както Япония, САЩ, Франция, Германия и Великобритания.

17 Trade, Comparative Advantage, and Their Critics (2004), Harvard University

18 Blomström M. and Kokko A. (2003), The Economics of Foreign Direct Investment Incentives, Stockholm School of Economics, Working Paper 167, http://web.hhs.se/eijswp//168.pdf 29.06.05 г.

19 Bartlett, Will; Samardžija Višnja. The Reconstruction of South East Europe, Тhe Stability Pact and the Role of the EU: An Overview. MOCT-MOST, 2(2000), pp. 245-263. ISSN 1120-7388.

20Анализите в изследването са направени на база данните от ООН на http://unstats.un.org/unsd/snaama/resultsCountry.asp?Country=8&SLevel=0&Year=2006&Year=2005&Year=2004&Year=2003&Year=2002&Year=2001&Year=2000&Selection=country&x=25&y=13.

21 The Economist (2005), Better in than out?, 3 април 2005 г.

22 Sanfey, P., Falcetti, E., Taci, A. and Tepic, S. (2004), Spotlight on southeastern Europe, An overview of private sector activity and investment, European Bank for Reconstruction and Development, pp. 46.

23 Национална програма за развитие на пристанищата 2006-2015

24 Деведжиев, М. България като "транзитна държава", http://www.jptactis.com/Archives/jpt506/devedjiev.htm, и Геополитиката на България (второ издание), С. Изд. "Свят 2001", 2006 г., География на транспорта, С. Изд. "ФорКом", 1996.

25 Kaminski and De la Rocha, Trade Policies and Institutions in the Countries of South Eastern Europe in The EU Stabilisation and Association Process, WB Document 2002, http://www-wds.worldbank.org/servlet/main?menuPK=64187510&pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&entityID=000094946_03041904001980 .

26 Анализ на външната търговия на България през 2005 г., Министерство на икономиката, май 2006 г.

27 По данни на НСИ -http://www.nsi.bg/Statistika/SearchFrame.htm?query=%F0%FA%F1%F2+%E7%E0+2007&stpos=0&stype=AND.

28 НСИ, Статистическа панорама 2007 г.


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница