Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия


Втора глава Теория и методология за усъвършенстване на програмното управление на ресурсите за отбранастраница2/3
Дата18.06.2018
Размер407.22 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Втора глава

Теория и методология за усъвършенстване на програмното управление на ресурсите за отбрана.

Във втора глава на дисертационния труд са изложени:

Основният апарат на изследването на технологията за програмното управление на ресурсите за отбрана: методологията за оптимизиране на разпределението на ресурсите за отбрана и общата теория на анализа разходи-ползи, приложен за систематичното изпитване и сравняване на алтернативни варианти на решение, които могат да се прилагат за достигане на определени цели за бъдещ период.

Основните принципи на програмното управление в системата за управление на ресурсите за отбрана. Фундамент на програмното управление е разделението на управленския труд, базирано не на устойчиво повтарящи се дейности (функции), а насочено към изпълнение на цел, програма и задачи. Програмата е израз на организационната политика, съобразена с целите и предлагаща конкретна стратегия за действие, представлява множество от конкретни задачи, обединени нерядко в по-големи структури (подпрограми), наричани често „дърво на целите”. За разлика от познатите и често използвани планове от функционалното управление програмите включват конкретни задачи, проекти и необходимите и заделени за тяхното изпълнение ресурси. Това означава, че задачите и проектите са ранжирани предварително от гледна точка на техния приоритет за организацията, като изпълнението на всяка от тях пряко влияе на постигането на целта. Процесът на програмно управление е фокусиран в постигането на предварително зададена нова цел.

Основни елементи на програмното управление са:


 • система от йерархично построени цели, техните приоритети и показатели за постигнати резултати;

 • структура от организационни политики и съответстващите им програми и подпрограми;

 • структура от задачи и проекти, включени в програмите и подпрограмите, чието изпълнение във времето и в рамката на заделените ресурси води до постигане на целите;

 • общи ресурси, необходими за изпълнение на включените задачи;

 • обучен и мотивиран програмен екип;

 • пакет от технологии за изпълнение на програмните цели и проекти.

Методика за моделиране на управлението на ресурсите за отбрана. Методиката позволява разработването на алтернативни модели за подготовка на решения за достигане на желан боен потенциал на базата на оптимално разходване на ресурси. Моделът интегрира информацията за възможностите на въоръжените сили и оценката за разходите в един модул, за да покаже различни икономически варианти при различна организационна структура на въоръжените сили. За статична оценка на бойния потенциал на въоръжението и техниката е приложена методологията TASKFORM6, посредством която се разработват коефициенти на бойните потенциали, с които може да се сравняват и да се прави оценка на различни типове въоръжение и техника. Разработените коефициенти се използват за количествена оценка на бойния потенциал на различни варианти на въоръжените сили, които наред с оценката на разходите за издръжка на структурите се явяват основни показатели за вземане на решение при планирането на отбраната.

Разработена е методика за използване на моделирането в практиката на отбранителното планиране, като основна технологична база за изследване на връзката: структура на въоръжените сили - бойна ефективност – разходи. Последователността на методиката за изследване, анализ и изработване на насоки за планиране на структурата на въоръжените сили е описана в три последователни стъпки.

Адаптирана е за нуждите на изследването методология за разработване на балансирана система от показатели за резултат. Показан е един от основните проблеми на функционирането на ИСУРО, който се състои в недостатъчно развитата система от показатели за ефективност на управлението на ресурсите за отбрана. Дефинирана е задачата на балансираната система от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана, като трансформиране на стратегията и мисиите на въоръжените сили в конкретни, осезаеми и измерими показатели за резултат на постигането на целите.


Трета глава

Анализ и предложения за усъвършенстване на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана.

В трета глава на дисертационния труд са развити две предложения за технологично подобряване на дейностите по управление на ресурсите за отбрана, отнасящи се до практическото приложение на методиката за моделиране и изработването на комплект от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана. Изложени са насоките и изводите за усъвършенстване на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана.


Практическото приложение на методиката за моделиране и анализ на алтернативи на структурата на въоръжените сили е изложено в следната последователност:

 • за целите на разчета и анализа е подбрана примерна конфигурация от трите вида въоръжени сили със съответното основно въоръжение, количества по щат, списък, коефициенти на техническа готовност и бойна ефективност;

 • разчета е изготвен по алгоритъма на Модела за управление на ресурсите за отбрана. Примерът следва метода за изчисляване на бойния потенциал и разходите за издръжка. Бойният потенциал на всеки от вариантите е изчислен съобразно пет различни критерия: “по щат” - изчислението е на базата на щатната потребност от въоръжение и техника; “по списък” - изчислението е на базата на списъчната наличност от въоръжение и техника; “боеспособност” - при изчисляването на бойните възможности е отчетена техническата готовност на въоръжението и техниката; “ефективност” - отчетена е осигуреността с ресурси (бойни припаси, ГСМ, резервни части и др.) на въоръжението и техниката; “бойна подготовка” с отчитане натренираността на личния състав при боравене с въоръжението и техниката;

 • разгледани са допускания, при които бойният потенциал е възможно да се намали спрямо номиналния.

 • резултатите от разчета са анализирани и на тази база са изготвени изводи и насоки подпомагащи процеса на вземане на решения в планирането на отбраната.

Задачата на анализа е да се определи как допълнително разходваните финансови средства могат да повлияят най-силно на повишаването на крайния ефективен боен потенциал. С използването на методиката за анализ с използването на Модела за управление на ресурсите за отбрана, се постига едновременно, както едно опростяване на условията на задачата така и вземане под внимание на всички по-важни фактори, влияещи на крайните резултати и качеството на изводите, използвани в процеса на вземане на решения по управлението на ресурсите за отбрана.

Оценката на процеса на трансформация на бойните потенциали в операционни способности е свързана с изследването на влиянието на редица фактори. В тази връзка е необходимо да се изследва и разликата между реалните и номиналните бойни потенциали трансформирани в съответните операционни способности, както на градивните елементи така и на цялостната структура на въоръжените сили. Номиналният боен потенциал е изчислен при сто процента техническа готовност на въоръжението и техниката, осигуреност с ресурси (бойни припаси, ГСМ, резервни части и др.), както и пълно съответствие на планираната и реалната бойна подготовка на разчетите, екипажите и организационните единици по възходящ ред. При изпълнение на тези условия стойностите на реалният и номиналният бойни потенциали съвпадат.

В действителност винаги съществува разлика между номиналния и реалния бойни потенциали. Средно за страните членки на НАТО се приема за допустима разлика до 10%, при която може да се гарантира устойчив баланс между задачи, ресурси и способности. Разликата между номиналния и реалния боен потенциал е функция на баланса между размера (брой личен състав, организационни единици, въоръжение и техника, казармени райони и други основни количествени показатели) и ресурсното осигуряване (бюджет за отбрана, демографско състояние, основни икономически показатели и переспективи за икономически растеж).

В Таблица 3 и графично на Фигура 2 са показани резултатите от анализа на разходите и ползите - получения боен потенциал. Изследвано е с колко се увеличава бойния потенциал (БП) на избрана структура въоръжени сили (в условни точки по методиката TASKFORM) за различни стойности на разходите за (1) поддържане на по-висока техническа готовност на въоръжението и техниката (2) осигуреност на поддръжката, експлоатационни ресурси и военновременни запаси (3) по-висока степен на бойна подготовка. Анализирани са алтернативи на промяна на бойния потенциал предизвикани от различни фактори и съответната цена.

На базата на зададените примерни количествени параметри на изследваната структура описани в условието на задачата е направен разчет, че при еднократно разходване на допълнителни 45,31 млн. лв.7 за капитално възстановителни ремонти и за закупуване на военновременни запаси ще се увеличи бойният потенциал с 389,38 точки (увеличение с 57% спрямо базовата стойност). При допълнително ежегодно разходване на 47,135 млн. лв. за бойна подготовка ще имаме увеличение на бойния потенциал с 472,18 точки (увеличение с 114% спрямо базовата стойност).

Може да се направи извод, че при запазване на постоянните разходи за издръжка на личен състав и на организационните единици, с едно увеличение на разходите за бойна подготовка от 90,8 млн. лв. с 47,135 млн, лв. до 137,93 млн. лв. (увеличение с 52%) и еднократно целево удвояване на годишните капиталови разходи, ще се постигне удвояване на бойния потенциал на изследваната примерна структура от въоръжените сили.

Таблица 3

Резултати от разчетите
критерии

Стойности на допълнителния боен потенциал

Цена за достигане на допълнителния боен потенциал

/млн. лв./Цена за единица допълнителен боен потенциал /хил. лв./

1.

Боен потенциал “Боеспособност” /БПБ/

281,35

42,730

150

2.

Боен потенциал “Ефективност” /БПЕ/

108,03

2,580

24

3.

Боен потенциал “Бойна подготовка” /БПП/

471,18

47,135

100


Фигура 2. Резултати от анализа


Анализът на изменението на бойните потенциали при цялостна трансформация на конкретна организационна единица, включваща модернизация на съществуващото или придобиване на ново въоръжение и техника е представен в следния пример:

За обект на анализа приемаме организационна единица от въоръжените сили -бригада при следните допускания:
 • численост на персонала 2 500 военнослужещи;

 • бригадата се превъоръжава с 90 бр. бойни бронирани машини (ББМ);

 • модернизира се системата C4I (отнася се за управлението на цялото въоръжение и техника на бригадата);

 • модернизира се логистичното осигуряване (отнася се за осигуряването на цялото въоръжение и техника на бригадата);

 • повишава се мобилността;

 • планът по бойната подготовка се изпълнява в максимална степен;

 • мотивацията на личния състав да бъде на желаното ниво.

Анализират се следните параметри:

 • Боен потенциал преди трансформацията – БП_0;

 • Боен потенциал след трансформацията – БП_T;

 • Разходи преди трансформацията;

 • Разходи за (след) трансформацията – за ежегодна издръжка (променливи разходи) и капиталови.

Условно приемаме, че модернизацията на системите C4I влияе върху бойния потенциал на оръжейните системи с коефициент (1,5); модернизацията на логистичното осигуряване влияе с коефициент (1,2); подобряването на мобилността влияе с коефициент (1,1).

Резултатите от анализа са представени в Таблица 4. и Таблица 5.

Таблица 4

Резултати от анализа на изменението на съотношението БП/разходи при цялостна трансформация на организационна единица

Характеристики

Разходи преди модерниза-цията

(в млн. лв.)Разходи за (след) модернизацията
(в млн. лв.)

БП_O

(точки


TASK

FORM)


БП_Т

(точки


TASK

FORM)


Личен състав

2500 военнослужещи19,6

до 39,2 (повишаване на разходите за персонала при численост =const.Текуща издръжка

5

5Придобиване на 90 бр. ББМ
Капиталови разходи = 175

66,9

115,2

Експлоатационни разходи на ББМ

6 лв. на единица пром. фактор

8 лв. на единица променлив факторМодернизация на системите C4I (отчетено влияние само върху ББМ)
Капиталови разходи = 40
0,5*БП_Т

=

+ 57,6Модернизация на логистичното осигуряване

(отчетено влияние само върху ББМ)


Капиталови разходи = 15
+0,2*БП_Т

=

+ 23,04Мобилност

(отчетено влияние само върху ББМ)


Капиталови разходи = 35

(Основните разходи са към друга структура на ВС)


+0,1*БП_T

=

+ 11,5Бойна подготовка

5

8Разходи:

29,6

317,2- Ежегодни (за ТИ, ЛС, бойна подготовка)

29,6

52,2- Капиталови
265Боен потенциал на ББМ66,9

207,34

Боен потенциал на бригадата

(общо изменение)

257


549

Таблица 5
Резултатите от сравнителен анализ на получения статичен боен потенциал на бригадата по компоненти спрямо капиталовите разходиМодернизирани компоненти на бригадата

БП

Капиталови разходи

(млн. лв.)Капиталови разходи на единица БП

ББМ

115,2

175

1,6

Системите C4I (отчетено влияние върху цялото ВиТ на бригадата)

152,5

40

0,3

Логистично осигуряване (отчетено влияние върху цялото ВиТ на бригадата)

61

15

0,2

Мобилност (отчетено влияние върху цялото ВиТ на бригадата)

30,5

35

1,1

Принципите на изложеният анализ могат да се използват широко в процеса на вземане на решение по ресурсното осигуряване на програмите и проектите за модернизация на въоръжените сили. Основното достойнство на анализа, е че по един сравнително прост и разбираем начин се прави връзка между разходваните ресурси и постигнатите крайни резултати (степента на промяна в бойния потенциал на въоръжените сили). Специализираните изследвания, които на практика се явяват частични стратегически прегледи на отбраната, на практика оказват съществено влияние върху развитието и изграждането на последователна и съгласувана политика. Те се използват при вземането на стратегически решения за трансформация на системата за отбрана.


Прилагането на система от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана би внесло следните качествени подобрения в системата за управление на ресурсите за отбрана (или дейностите по отбраната като цяло):

 • ориентиране на управлението на ресурсите за отбрана към постигането на практически резултати;

 • по-висока прозрачност и ясно дефинирана целева функция в процеса на вземане на решения;

 • системата става по-разбираема от всички управленски и изпълнителски нива;

 • по-ефективна система за отчет и контрол, на крайните и междинни резултати на постигането на целите съгласно декларираните приоритети;

 • по-фокусирано и целево планиране на изпълнението на целите;

 • наличие на възможност за аналитична взаимовръзка между отделните направления на планиране, на базата на текущ и краен анализ на показателите за ефективност;

 • по-действена обратна връзка между крайните резултати и различните етапи на планиране и реализация на програмните цели;

 • по-устойчива на евентуални политически промени система от показатели и критерии за резултат;

 • по-точните и измерими параметри на планиране и отчет ще дадат възможност за повишаване на качеството на използваните модели в подпомагането на процесите на вземане на решения.

Показателите за резултат са групирани в четири направления: • резултати от дейността;

 • управление на ресурси;

 • поддържащи дейности;

 • инвестиции в бъдещето.

Оценъчните показатели са не само индикатори за постижения в четири независими едно от друго направления, а те могат да се разглеждат и като серии от причинно-следствени връзки между целите в четирите направления на системата. На Фигура 3. е представен модел на стратегическа карта на въоръжените сили на Република България, показваща общото взаимодействие на тези връзки, който може да служи и като схематично описание на организационната стратегия за получаване на резултати в дейностите по управлението на отбраната.

Фигура 3. Модел на стратегическа карта на въоръжените сили на Република България


В Таблица 6 е показан комплекта показатели за резултат за „Резултати от дейността”, който е част от пълния комплект показатели, разработен в глава 3 на дисертационния труд и изложен в Приложение 2.

Таблица 6Показатели за резултат за „Резултати от дейността”

НАПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Поддържане на необходимия отбранителен потенциал:

Успешно провеждане на военните операции и изпълнение на задачите поставени от държавното и военно ръководство, чрез поддържане на оптимален отбранителен потенциал.1. Постигане ниво на използваемост: 40% от личния състав на Сухопътни войски да притежават способност за развръщане.

2. Постигане ниво: 8 % от личния състав на Сухопътни войски да бъдат текущо развърнати в операции.

3. Участие в системата за колективна отбрана в рамките на НАТО и Европейския съюз – сертифицирани сили декларирани за НАТО и ЕС: вид и брой подразделения, процент на окомплектоване с основно въоръжение, техника и личен състав, степен на боеготовност

4. Брой боеготови подразделения, преминали бойна подготовка в обем, съответстващ на стандартите на НАТО.

5. Съответствие на изгражданите способности за участие в силите за отговор на НАТО (NRF) и бойните групи на ЕС – спрямо поетите задължения.

6. Степен на изпълнение на пакета Цели на въоръжените сили (ЦВС) договорен за Република България (колективно договорени задачи за отделните страни-членки на НАТО, целящи осигуряването на формирования от ВС и отбранителни способности за пълния спектър от мисии на Алианса), (съгласно резултатите от периодично изготвяни доклади-оценки от НАТО).

7. Усъвършенстване на системата за наблюдение и управление на въздушното пространство и ПВО – като % от реализацията на проекта.

8. Докладвани нарушения на въздушния суверенитет на Република България.

9. Изграждане на брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – като % от реализацията на проекта.

10. Брой на международните учения, в които са участвали подразделения на БА.

11. Количество на декларираните сили, участвали в международни учения.

12. Количество на личния състав, участвал в международни мисии и операции по опазване на мира.

13. Изпълнени задачи по медицинско осигуряване.

14. Брой на подразделенията докладвали за критични или сериозни слабости по отношение на поддръжката на необходимите оперативни способности.

15. Степен на изграждане на способностите, произтичащи от ЦВС за постигане на пълна оперативната съвместимост на управленските и осигуряващите структури на въоръжените сили с тези на НАТО.

16. Оценка на възможностите за водене на стратегическо разузнаване, чрез изпълнение изискванията на съответните ЦВС и постигане на оперативно-техническа съвместимост със съответните системи на НАТО.

17. Брой участия (личен състав, техника и продължителност) при ликвидиране на последствията от наводнения, оказване на помощ на населението при зимни условия, гасене на пожари, разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси.

18. Брой докладвани нарушения по изпълнението на регламентите на ЗОВС, Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и изискванията на НАТО по защитата на информацията в МО и БА
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница