Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия


Насоки за усъвършенстването на технологията за управление на ресурсите за отбранастраница3/3
Дата18.06.2018
Размер407.22 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Насоки за усъвършенстването на технологията за управление на ресурсите за отбрана.

Насоките за усъвършенстването на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана, са изработени на базата на: • резултатите и изводите изложени във втора и трета глави на изследването;

 • опитът натрупан от автора от работата в структурите по планиране на отбраната в МО в периода 1995-2008 г.;

 • изводи, препоръки, натрупан собствен опит от участие в проведени изследвания и прегледи на функционирането на системата за планиране на отбраната от наши и чуждестранни експерти8.

Насоките за усъвършенстването на технологията на управление на ресурсите за отбрана са следните: • необходима предпоставка за успешното използване на технологията за управление на ресурсите за отбрана е наличието на ясна, ресурсно осигурена и подредена по приоритети визия за развитието и модернизацията на въоръжените сили, както и утвърдена, прозрачна процедура за нейния преглед;

 • всички планове, които се разработват в МО и БА да бъдат обхванати от ежегодните “Указания за програмиране”;

 • постигане на максимална обвързаност на процесите на модернизация на въоръжените сили с икономическите приоритети на правителството чрез изпълнение на утвърдените проекти. Проектите за модернизация на въоръжените сили трябва да водят до осигуряването на възвръщаемост на инвестициите и създаването на работни места чрез компенсаторни (офсетни) споразумения, както и на максимално привличане на научния и производствен потенциал на страната в процеса на модернизация на въоръжените сили и усвояването на новите отбранителни технологии;

 • необходимо е да започне цялостно да функционира Системата за управление на развитието на въоръжените сили съгласно утвърдените “Правила, продукти и взаимовръзки на СУРВС”;

 • да се разработи пълна и адекватна за функционирането на ИСУРО и системите за НОС и Отбранителна аквизиция нормативна база – концепции, методологии, правилници, процедурна и законова рамка, както за всяка система поотделно, така и обща концепция за тяхното интегриране и взаимодействие;

 • необходимо е да се създаде адекватна за функционирането на ИСУРО и системите за НОС и Отбранителна Аквизиция, интегрирана организационна структура в МО и ГЩ;

 • подобряване на взаимодействието между Министерството на финансите и Министерството на отбраната;

 • използването на Системата от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана;

 • да се мотивира и постигне по-силна поддръжка от страна на висшето цивилно и военно ръководство за функционирането на системата за управление на ресурсите за отбрана;

 • поддържане на по-висока стабилност сред ключовия персонал в МО и ГЩ;

 • необходимо е да се работи целенасочено за повишаване на мотивацията на ключовите длъжностни лица, ангажирани с управлението на ресурсите в МО и БА, за прилагане на ИСУРО;

 • подобряване на качеството на програмните прегледи;

 • създаване на механизъм и процедура за формиране на финансовите квоти по програми;

 • разработване на финансово реалистични програми;

 • да се подобри функционалната връзка между процесите на програмиране и бюджетиране;

 • развиване на аналитични способности за оценка на разходите по програми и създаване на програмни алтернативи в МО и ГЩ;

 • необходимо е да се внедри и влезе колкото се може по-бързо в експлоатация Информационна система за планиране на ресурсите по програми на всички нива от програмната структура;

 • необходимо е да се засили отчетността и оценката на изпълнението на програмните цели през бюджетната година;

 • създаване на методика за оценка на риска и изработване на нейна база на оценка на риска от неизпълнение на програмите.

Основните параметри на решението на всеки един от проблемните въпроси свързани с прилагането на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана са: • кои са отговорните за решаването на проблема институции, организационни структури или длъжностни лица;

 • необходими ресурси;

 • зависимост от решаването на друг проблем;

 • възможен срок за решаване.

В приложение към дисертационния труд таблично са дадени основните параметри на решението на всеки един от проблемните въпроси свързани с функционирането на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана.
Изводи

 1. При прегледа на функциониране на ИСУРО и връзките със системите за НОС и отбранителна аквизиция могат да се дефинирани редица проблеми, чието решаване би могло да повиши значително ефективността на управление на ресурсите за отбрана.

 2. При наличие на политическа воля за решаването на дефинираните проблеми, за сравнително кратък период от 1-2 години може да се постигне съществено подобрение на технологията на управление на ресурсите, което ще доведе до поддържане на по-ефективна система на отбрана на по-ниска цена.

 3. Представеният практически пример на използването на методика за моделиране на управлението на ресурсите за отбрана в практиката на отбранителното планиране, може да служи като модел за изследване на връзката: структура на въоръжените сили - бойна ефективност – разходи. Този анализ е основен при провеждането на стратегически прегледи на отбраната и при изследванията в процеса на трансформация на въоръжените сили.

 4. Използването на Системата от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана, показано чрез разработения примерен модел, ще подобри съществено функционирането на технологията за програмно управление и мениджмънта на дейностите по отбраната като цяло.

 5. На Фигура 4. са представени в графична форма основните предложения за подобряване на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана.


Фигура 4. Предложения за подобряване на технологията за програмно управление на ресурсите за отбрана


Заключение

В резюме са изложени основните аргументи в защита на тезата на изследването: • интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана, се наложи като основен технологичен инструмент за програмно управление в МО, като от 2000г. досега са проведени 8 годишни цикъла на формиране на програмен бюджет за отбрана. В резултат на прилагането на системата е постигната по-висока степен на прозрачност и се повишава ефективността на управление на ресурсите за отбрана. ИСУРО интегрира всички планиращи подсистеми в МО. Чрез системата се подготвя бюджета за отбрана в програмен формат съгласно изискванията на МФ, както и се осъществява съгласуването по цели, време, планиращи и отчетни периоди с цикъла на планиране на НАТО;

 • недостатъците в сега действащата технология за програмно управление на ресурсите за отбрана са до голяма степен причина за възникващите проблеми във функционирането на въоръжените сили. Най-голямо въздействие оказват: наличие/липса на ясна визия за развитие и модернизация на ВС с гарантирано ресурсно обезпечаване; ясно изразена политическа воля за цялостно прилагане на програмната технология за управление на ресурсите; използване в процеса на вземане на решение на методи за моделиране и операционни анализи по утвърдени методики; ефективно използване на система от показатели за резултат; въвеждане и поддържане на информационна система;

 • в изследването подробно е разгледано разработването и прилагането на методика за използване на Модела за управление на ресурсите за отбрана в практиката на отбранителното планиране, като основна технологична база за изследване на връзката: структура на въоръжените сили - бойна ефективност – разходи. Прилагането на тази методика е възможно само при наличие на силна политическа воля за трансформация на въоръжените сили максимално отговарящи на националните и съюзни цели. Изработените по методиката модели и анализи могат да дадат отговор какви ресурси реално са необходими за достигане и поддържане на желания боен потенциал на силите, в това си качество те имат силен антикорупционен ефект;

 • разработена е система от показатели за резултат на базата на чуждестранен и натрупан наш опит, неефективното практическо прилагане, на която досега е един от основните проблеми на функционирането на програмната технология;

 • в дефинирането и изработването на насоките за решаването на всеки от проблемите представляващи обект на изследването, основен фактор се явява ангажираността и мотивацията на личния състав от всички управленски и експертни нива отговорен за прилагането на програмната технология за управление на ресурсите за отбрана;

 • технологията за програмно управление на ресурсите може да се подобри само при прилагане на комплексен подход, с отчитане на всички предложения направени в изследването.

III. НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРИНОСИ:


 1. Идентифицирани и анализирани са проблемните въпроси на прилаганата към момента технология за програмно управление на ресурсите за отбрана във въоръжените сили.

 2. Разработена е адаптирана методика за създаване на система от показатели за резултат на управлението на ресурсите за отбрана, както и практически пример за нейното прилагане в реалния процес на планиране, програмиране и бюджетиране във въоръжените сили.

 3. Разработена е методика и е демонстрирано примерно използване на модела за управление на ресурсите за отбрана в практиката на отбранителното планиране, като основна технологична база за изследване на връзката: структура на въоръжените сили - бойна ефективност – разходи.

 4. Направени са предложения и насоки за подобряване и развитие на технологията за програмно управление на ресурсите, дефинирана като Интегрирана система за управление на ресурсите за отбрана9.


IV. ВНЕДРЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Резултатите от изследването се прилагат в практиката на управление на ресурсите в Министерството на отбраната. Предложенията са предназначени за цивилното и военно ръководство на МО и БА, ръководителите от средните управленски нива и програмните ръководители. Резултатите от изследването могат да бъдат използвани при контрол на настоящата практика от Сметната палата и други контролни органи.


V. АВТОРСКИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:


 1. Totev D., Bulgarian Defence Resource Management System – Vehicle for Transparency in Defence Planning and Budgeting, “Transparency in Defence Policy, Military Budgeting and Procurement”, Sofia, 2002.

 2. Тотев Д., Будинова Б., Интегрирана система за управление на ресурсите в МО и БА – от теория към практика, Военен журнал, 1/2005.

 3. Totev D., Developing a Results-oriented Management for defense R&D, as a part of the Improvement of Bulgarian Defense Resource Management’s Technology, Avangard Prima, Sofia, 2008.

 4. Тотев Д., т.5.1и т. 5.3 , Производствен модел и анализ на разходите за отбрана, Военно издателство ЕООД, 2008.
1Определения за технология:

- “The application of knowledge for practical ends”, The New Websters Encyclopedic Dictionary of the English Language, 1997 г. ;

- “Съвкупност от последователните работни операции и манипулации на един производствен процес и указанията за начините и средствата за извършването им”, Речник за чуждите думи в българския език, Издателство “Наука и техника”, София, 2005 г.

- „Технология е необходимата за осигуряване на желания краен резултат съвкупност от фиксирани чрез работни правила и сведения начини за изпълнение на отделните частични процеси и операции на една дейност”, Технология на управлението” Димитър Димитров, Христо Драганов, Книгоиздателство „Г. Бакалов”, Варна, 1980.2 Икономическа енциклопедия, Наука и изкуство, София, 2005 г.

3 д-р Димитър Димитров, д-р Христо Драганов, д-р Фьодор Русинов, д-р Олег Дейнеко. „Технологизиране на процесите на управление”, Книгоиздателство „Г. Бакалов”, Варна, 1983.

д-р Олег Дейнеко, „Технология управленческих работ в машиностроении”, Москва, „Машиностроение”, 1987 г.4 Цветан Семерджиев, “Стратегия – Среда, Ресурси, Способности, Планиране”,Издателство “Класика и стил”, 2007 г. Определение за понятието технология: “Съвкупност от универсално и специализирано оборудване, последователност от извършвани с него операции, принципи и схеми на труда и организация на труда, полаган върху обекта на труда”

5 Доц. д-р Маргарита Харизанова, доц. д-р Милчо Милчев, инж. Надя Миронова,Мениджмънт”, София, 2006


6 The Analytic Sciences Corporation, The TASCFORM Methodology: A Technique for Assessing Comparative

Force Modernization, 4th ed., rev. (Arlington, Va.: TASC, July 1998).

7 Посочените суми са условни и имат приблизителен порядък на стойността. Дадени са с цел посредством реални числени стойности да се покаже съотношението на разходите и получения боен потенциал, в универсални точки чрез използваната от много страни методика за оценка (TASKFORM).

8 В периода 1995 – 2004 г. с участието на автора са проведени редица изследвания и прегледи на функциониране на системата за планиране на отбраната, по-важните от които са:

- адаптиране на Модела за управление на ресурсите за отбрана за МО на Р. България, от смесен българо-американски екип, 1995 г.

- изследване на хода на реформата във въоръжените сили, 1999 г. (Bulgarian Defense Reform Study, Department of Defense, USA, 1999.)

- изработване на „План -2004”

- разработване на ИСУРО и практическо прилагане на системата в МО и БА.

- стратегически преглед на отбраната проведен в периода 2003-2004 г.

- “Изследване-оценка на системата за управление на отбранителните ресурси в Република България”, IDA, Вашингтон, САЩ, 2002 г.

- изследване на Американската консултантска компания MPRI, относно разработване на СУРВС и системите за НОС и Аквизиция. (2002-2004 г.)
9 Системата е разгледана със съответните си функционални връзки със Системата за определяне на необходимите оперативни способности и Системата за аквизиция


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница