Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакстраница2/5
Дата19.07.2018
Размер464.04 Kb.
1   2   3   4   5

ОСНОВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ТЕЗА,
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО


Основната изследователска теза на дисертационния труд е, че при наличието на съответните предпоставки и създаването на необходимите за целта икономически, законодателни и организационни условия фючърсната търговия може да бъде съществен фактор за качествено развитие на стоковите борсови пазари в България и да генерира трайни положителни ефекти за функционирането на базовите спот пазари и за участниците в борсовата търговия.

Главната цел на дисертационния труд е въз основа на проучване на теоретичните аспекти и анализ на фючърсната търговия в страните с развита пазарна икономика и на борсовата търговия със стоки у нас да се формулират условията за възникване и потенциалните икономически ефекти от функциониране на фючърсен стоков пазар в страната, като се предложат и аргументират методологически подход и модел за измерване и оценка на факторните влияния, който да се използва от стоковите борси при избора на стоки за фючърсна търговия.

За постигане на главната цел се поставят за изпълнение следните изследователски цели (задачи):

1. Извършване на задълбочен и критичен анализ на теоретичните постановки за функциите и ролята на фючърсните пазари за ефективното функциониране на пазарната икономика от позициите на мащаба и тенденциите в тяхното развитие в страните с развити и развиващи се пазарни стопанства.

2. Анализиране на механизма на фючърсната търговия и на протичащите през последните години дълбоки трансформации в начина на търгуване и в организацията на фючърсните пазари. Разкриване на връзката между настъпващите изменения в пазарната микроструктура на фючърсната търговия и начина на изпълнение на нейните присъщи икономически функции.

3. Разработване на методологическите аспекти на изследването на взаимовръзките между развитието на спот пазарите и на фючърсните пазари със стоки. Прилагане на методика за оценка на потенциалните икономически въздействия (eфекти), които генерира фючърсната търговия, с цел установяване на нейната потенциална роля като фактор за развитие на борсовите пазари със стоки в Р България. Адаптиране и апробиране на модел за измерване и оценка на факторните влияния при избора на стоки за фючърсна търговия.

4. Систематизиране на необходимите условия и фактори за развитие на жизнеспособни фючърсни контракти и пазари въз основа на теоретични изследвания и международен опит. Оценяване на наличието на необходимите предпоставки и условия на макро- и микроравнище в българската икономика за възникване и успешно развитие на собствен (местен) фючърсен пазар със стоки. Анализиране на развитието на борсовите пазари със стоки в Р България през периода 1999 - 2008 г. с цел оценяване на степента на тяхната активност като важно условие за възникване на фючърсен пазар и обосноваване на фючърсната търговия като стратегическа насока за тяхното бъдещо развитие.


МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО


За постигането на главната цел на изследването и решаването на поставените изследователски задачи е приложен системен теоретико-емпиричен подход, реализиращ се посредством следните по-важни научноизследователски методи:

  • историко-логически анализ на фундаментални теоретични схващания за същността, изпълняваните функции и ролята на фючърсните пазари;

  • сравнителен анализ на алтернативни теоретични възгледи за фючърсните цени като оценка на бъдещите спот цени, източниците на печалба за спекулантите от участието им във фючърсния пазар, ролята на фючърсната търговия, респ. спекулантите за стабилизиране на цените и др.;

  • индукция и дедукция при разкриване на съществуващи взаимовръзки между спот и фючърсните пазари;

  • дескриптивен анализ на динамиката в развитието на борсовите пазари със стоки у нас, базиран на използването на информация с източници Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Софийска стокова борса АД (ССБ АД);

  • метод на оценка на въздействията (ефектите) за идентифициране и систематизиране на потенциалните икономически ефекти, генерирани от фючърсната търговия;

  • метод на интервюто за проучване на потребностите и нагласите на пазарните участници (членовете на ССБ АД) за създаване и участие на фючърсен пазар със стоки и за събиране на експертни мнения;

  • иконометрично моделиране на факторни влияния чрез прилагане на регресионен и корелационен анализ. При оценяването на параметрите на разработените регресионни модели и статистическата проверка на хипотези за статистическата значимост на тези параметри, както и за прилагане на методи за проверка за наличие на автокорелация и нейното отстраняване чрез авторегресионна трансформация е използван статистическият програмен продукт SPSS.

ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО


Разработеният в дисертационния труд модел за оценка на факторните влияния при избора на стоки за фючърсна търговия може да се използва от стоковите борси у нас в процеса на избор на базови активи и разработка на дизайна на фючърсни контракти върху тях. По този начин още в началния етап на проучване би могла да се минимизира вероятността за бъдещ неуспех на разработвания фючърсен контракт и да се спестят значителни разходи.

Формулираните в дисертационния труд оценки и предложения относно необходимите предпоставки и условия за започване на стокова фючърсна търговия у нас са основа, върху която компетентните държавни органи (ДКСБТ, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и др.) биха могли да инициират конкретни изменения и допълнения в регулаторната рамка, благоприятстващи възникването и развитието на фючърсна търговия със стоки у нас.II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


УВОД

I. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФЮЧЪРСНИТЕ ПАЗАРИ

1.1. Същност, място и роля на фючърсните пазари в системата от пазари

1.2. Икономически функции на фючърсните пазари

1.2.1. Трансфер на ценовия риск

1.2.2. Разкриване на цените

1.2.3. Среда за диверсификация и управление на инвестиционни портфейли

1.3. Регулиране на фючърсните пазари

1.3.1. Икономически основания, цели и форми на регулиране

1.3.2. Регулаторна рамка на фючърсния пазар

ІІ. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
И МЕХАНИЗЪМ НА ФЮЧЪРСНАТА ТЪРГОВИЯ

2.1. Институционална структура на фючърсната търговия

2.2. Механизъм на фючърсната търговия

2.2.1. Фючърсният контракт като обект на търговия

2.2.2. Търговски процес

2.2.3. Търговия на "пода" или електронна търговия:


сравнителен анализ

2.3. Гаранционна система на фючърсната търговия

2.3.1. Еволюция на методите за клиринг и сетълмент
на фючърсните пазари

2.3.2. Функции и роля на клиринговата къща


във фючърсната търговия

2.3.3. Управление на контрагентния риск

2.3.4. Методологически основи за определяне на маржин депозитите

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ РАЗВИТИЕТО НА СПОТ
И НА ФЮЧЪРСНИТЕ ПАЗАРИ СЪС СТОКИ

3.1. Основни измерения и измерители на взаимовръзките


между спот и фючърсните пазари

3.2. Фактори, влияещи върху жизнеспособността на фючърсния контракт

3.3. Модел за измерване и оценка на факторните влияния
при избора на стоки за фючърсна търговия

3.4. Методика за изследване на потенциалните икономически ефекти


от организиране на фючърсна търговия

3.4.1. Концептуална рамка и методологическа основа на изследването

3.4.2. Формулиране и проверка на хипотези относно потенциалните икономически ефекти от организиране на фючърсна търговия

IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ И ПОТЕНЦИАЛА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ФЮЧЪРСЕН ПАЗАР В Р БЪЛГАРИЯ

4.1. Оценка на предпоставките и условията за възникване


на фючърсен пазар в Р България

4.2. Анализ на развитието на борсовия пазар със стоки


в Р България (1999 - 2008 г.)

4.2.1. Анализ на динамиката в търговската активност на стоковите борсови пазари в периода 1999 - 2008 г.

4.2.2. Анализ на състава и структурата на портфолиото от стоки,
търгувани на стоковите борси

4.2.3. Анализ на търсенето и предлагането на борсовия кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД

4.3. Резултати от апробирането на модела за измерване
и оценка на факторните влияния при избора на стоки
за фючърсна търговия

4.4. Фючърсната търговия като стратегически избор


за развитие на стоковите борси в Р България

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница