Спецификация за основен ремонт на климатични покривни централи "carrier" тип 39 fd 230 и 39fd 440 в лц за овд варнаДата20.07.2018
Размер246.9 Kb.


Раздел XIII – Приложения

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНИ ПОКРИВНИ ЦЕНТРАЛИ "CARRIER"

ТИП 39 FD 230 И 39FD 440 В ЛЦ ЗА ОВД ВАРНА
Hаименование

Количество

бр.

1

2

3

І.1 Доставка

1

Компресорно-кондензаторен блок за външен монтаж за система с директно изпарение със следните параметри:

 • работеща в режим на охлаждане при външни температури от -5оС до +43оС

 • хладилна мощност – 20 kW

 • ел. захранване - трифазен ток

 • подходящ ТРВ или комплект с LEV-китове и вграден електронен ТРВ

 • екологичен хладилен агент

 • EER не по-малък от 2,7

2

2

Изпарител мощност 20 kWс размери не по-големи от 850/500/450 мм към съществуващата секция за вентилационна камера CARRIER тип 39FD 230

2

3

Тръбен път /медни тръби/, изолация - 25 метра

1

4

Двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 230, дебит 3100 м3/ч, напор 300 Pa, трифазен ток

2

5

Двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 440, дебит 11500 м3/ч, напор 300 Pa, трифазен ток

2

I.2 СМР (Монтажни и демонтажни работи)

1

Демонтаж на компресорно-кондензаторен блок тип CARRIER 38VAN048, монтиран на покрива на сградата /кота +6,90/, тегло 90 кг

2

2

Демонтаж двигател с турбина от вентилационна камера тип CARRIER 39FD 230, монтиран на покрива на сградата /кота +6,90/, тегло 45 кг

2

3

Демонтаж двигател с турбина от вентилационна камера тип CARRIER 39FD 440, монтиран на покрива на сградата /кота +6,90/, тегло 75 кг

2

4

Изтегляне и събиране на 6 кг хладилен агент R22

1

5

Демонтаж на 25 метра тръбен път

1

6

Демонтаж изпарителна секция, 15 kW

2

7

Демонтаж ТРВ

2

8

Транспорт на демонтираните компоненти до склад в ЛЦ за ОВД Варна /2 км/

1

9

Монтаж на компресорно-кондензаторен блок за външен монтаж за система с директно изпарение със следните параметри:

 • работеща в режим на охлаждане при външни температури от -5оС до +43оС

 • хладилна мощност – 20 kW

 • ел. захранване - трифазен ток

 • подходящ ТРВ или комплект с LEV-китове и вграден електронен ТРВ

 • екологичен хладилен агент

 • EER не по-малък от 2,7

 • свързване към съществуващата автоматична система за управление

2

10

Монтаж изпарител мощност 20 kWс размери не по-големи от 850/500/450 мм към съществуващата секция за вентилационна камера CARRIER тип 39FD 230

2

11

Монтаж тръбен път с изолация 25 метра

1

12

Монтаж на двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 230 , трифазен ток

2

13

Монтаж на двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 440, трифазен ток

2

14

Програмиране, настройка и извършване на 72-часови пробни изпитвания на климатична инсталация тип CARRIER 39FD 230

2

15

Програмиране, настройка и извършване на 72-часови пробни изпитвания на климатична инсталация тип CARRIER 39FD 440

2


Забележка: Компресорно-кондезаторните блокове и двигателите с турбини ще се монтират на покрива на сградата – кота +6,90.

Приложение № 2

ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТОДВИЖЕНИЕ”
О Ф Е Р Т А
за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в

ЛЦ за ОВД Варна ”

Административни данни на участника:
1. Наименование или име на участника ................................................................................................
2. ЕИК…………. Регистрирано по ф.д.,........ окръжен съд ....................................................................................
3. Представлявано от ...............................................................................................................................
4. Седалище и адрес на управление ......................................................................................................

Телефон..........................................

Факс................................................

Е-mail..............................................


5. Лице за контакти ................................................................................................

Длъжност ............................................................................................................

Телефон/факс/Е-mail ..........................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна”.

1. Запознахме се с документацията и посочените в нея изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и условията на проекта на договор, които заявяваме, че приемаме.

2. Финансовото предложение за изпълнение на обществената поръчка е съгласно Приложение № 2 - „Предлагана цена“, което е неразделна част от настоящата оферта.

3. Поемаме ангажимента да изпълним доставката по настоящата обществена поръчка в срок от................. календарни дни (не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни) от датата на влизане на договора в сила;

4. Гаранционният срок на оферираните компоненти е ............................................... месеца (не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца и еднакъв с дадения от производителя), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на изпълнение на дейностите по договора.
5. Гаранционният срок на на строително-монтажните работи да е …………… години (не по-кратък от 5 (пет) години), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на изпълнение на дейностите по договора.

6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъда/е определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължавам/е при подписването на договора да представя/им:

а) Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:

"УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. “Христофор Колумб” №1,

Банков код BIC: UNCRBGSF

Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. В съответствие с изискванията на възложителя посочени в Раздел VI от документацията за участие прилагаме следните документи:

- .................................... (списък на документите съдържащи се в офертата)

............... 2014 г. Подпис: ..............................

гр. ....................... (име и длъжност)

Приложение № 3

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна“

ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на участника)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


 1. С представянето на настоящата спецификация предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на настоящата документация дейностите, включени в „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна“, както следва:

Hаименование

тип, модел, продуктов №

бр.

ед. цена

стойност

(лева без ДДС)

(лева без ДДС)

1

2

3

4

5

6

І.1 Доставка

1

Компресорно-кондензаторен блок за външен монтаж за система с директно изпарение със следните параметри:

 • работеща в режим на охлаждане при външни температури от -5оС до +43оС

 • хладилна мощност – 20 kW

 • ел. захранване - трифазен ток

 • подходящ ТРВ или комплект с LEV-китове и вграден електронен ТРВ

 • екологичен хладилен агент

 • EER не по-малък от 2,7
22

Изпарител мощност 20 kWс размери не по-големи от 850/500/450 мм към съществуващата секция за вентилационна камера CARRIER тип 39FD 230
23

Тръбен път /медни тръби/, изолация - 25 метра
14

Двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 230, дебит 3100 м3/ч, напор 300 Pa, трифазен ток
25

Двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 440, дебит 11500 м3/ч, напор 300 Pa, трифазен ток
2I.2 СМР (Монтажни и демонтажни работи)

1

Демонтаж на компресорно-кондензаторен блок тип CARRIER 38VAN048, монтиран на покрива на сградата /кота +6,90/, тегло 90 кг
22

Демонтаж двигател с турбина от вентилационна камера тип CARRIER 39FD 230, монтиран на покрива на сградата /кота +6,90/, тегло 45 кг
23

Демонтаж двигател с турбина от вентилационна камера тип CARRIER 39FD 440, монтиран на покрива на сградата /кота +6,90/, тегло 75 кг
24

Изтегляне и събиране на 6 кг хладилен агент R22
15

Демонтаж на 25 метра тръбен път
16

Демонтаж изпарителна секция, 15 kW
27

Демонтаж ТРВ
28

Транспорт на демонтираните компоненти до склад в ЛЦ за ОВД Варна /2 км/
19

Монтаж на компресорно-кондензаторен блок за външен монтаж за система с директно изпарение със следните параметри:

 • работеща в режим на охлаждане при външни температури от -5оС до +43оС

 • хладилна мощност – 20 kW

 • ел. захранване - трифазен ток

 • подходящ ТРВ или комплект с LEV-китове и вграден електронен ТРВ

 • екологичен хладилен агент

 • EER не по-малък от 2,7

 • свързване към съществуващата автоматична система за управление
210

Монтаж изпарител мощност 20 kWс размери не по-големи от 850/500/450 мм към съществуващата секция за вентилационна камера CARRIER тип 39FD 230
211

Монтаж тръбен път с изолация 25 метра
112

Монтаж на двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 230, трифазен ток
213

Монтаж на двигател с турбина за вентилационна камера тип CARRIER 39FD 440, трифазен ток
214

Програмиране, настройка и извършване на 72-часови пробни изпитвания на климатична инсталация тип CARRIER 39FD 230

215

Програмиране, настройка и извършване на 72-часови пробни изпитвания на тип CARRIER 39FD 440
2Обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС (т. І.1+т. І.2)
Непредвидени разходи 10 % от цената по т. І.2. без вкл. ДДС
ДДС 20%:
Общо с вкл. ДДС:
............... 2014 г. Подпис: ..............................

гр. ....................... (име и длъжност)

(печат)


Приложение № 4


ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

от
.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. След проучване и запознаване с документацията за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна” предлагаме да изпълним обществената поръчка при обща цена в размер на .................... (...............................словом...............) лева без ДДС или ............................. (.......................................словом...............) лева с включен ДДС, която се състои от:

1.1. Цена за доставка на компонентите, предмет на поръчката – .................. без ДДС, съответно .................. (......................... с думи) лева с включен ДДС;

1.2. Цена за СМР – .................. (................................ с думи) лева без ДДС, съответно .................. (......................... с думи) лева с включен ДДС;

1.3. Цена на непредвидените СМР – не повече от 10 % (десет процента) от цената за СМР по т. 1.2, а именно .................. (................................ с думи) лева без ДДС, съответно .................. (......................... с думи) лева с включен ДДС;

2. Крайната цена по т. 1. включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба за изпълнение на поръчката.

3. Ценообразуването на непредвидените СМР се извършва по цените, посочени в приложената Количествено-стойностна спецификация. В случай че в нея липсват подобни цени, ценообразуването ще се извършва по следния начин:

3.1. Разходните норми за труд и механизация се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове СМР липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя;

3.2. Часова ставка за труд с допълнителните разходи върху труда – ………………… лева на час без ДДС, …............... лева на час с ДДС;

3.3. Часова ставка за механизация с включени допълнителни разходи – ………………… лева на машиносмяна без ДДС, …............... лева на машиносмяна с ДДС (ако участникът предвижда повече от един тип механизация за изпълнение на поръчката, предлага съответни цени за всеки тип механизация);

3.4. Цените на използваните материали се определят по цени без ДДС въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в размер на ............... %.;

3.5. Върху определената стойност за труд, за материали с включени доставно-складовите разходи и за механизация се начислява печалба от ............... % (..................... процента).

гр. София Подпис: ....................................

................. 2014г. (име, длъжност)

Приложение № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки(подава се от лицата по 47, ал. 4 от ЗОП)
Долуподписаният/ата .........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството ми на ............................................. на участник ……………..................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ........................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а (невярното обстоятелство се заличава) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ..................... г. Декларатор: ..............................

(подпис)

Приложение № 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки(подава се от лицата по 47, ал. 6 от ЗОП)
Долуподписаният/ата .........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството ми на ............................................. на участник ……………..................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ........................................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..................... г. Декларатор: ..............................

(подпис)


Приложение № 7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

за използване на подизпълнител

Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ..........................., жител на гр. ........................, живущ гр. ................................................, община ".......................................", ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на ".........................................................."ДЕКЛАРИРАМ, че
при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна” няма да използвам / ще използвам подизпълнител/и (не вярното се зачертава);

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат ................................................................. (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- видът на работите, които ще извършват подизпълнителите са .............................................. .................;

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на сто от общата стойност на поръчката.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)

Приложение № 8


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:

……...<ОПИСАНИЕ>…………..


СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:

….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..

СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:

.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС /за чуждестранните фирми 3% от крайната стойност на договора/

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:

<ДАТА на валидност съгласно условията на т.11.3 от Раздел XI на Документацията>

Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас, Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", като Възложител и <…………….фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща …..% от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе.

Във връзка с изложеното се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.


ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:

……………..

МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:

……………..

ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ

<подпис и печат >
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>

ДОГОВОР:

….<НОМЕР, ДАТА>


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

……...<ОПИСАНИЕ>…………..


СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:

….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..

СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:

.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:

<ДАТА на валидност – 30 дни след изтичане на гаранционния срок на компонентите по т.7.1. от договора.

Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция за изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка, произтичащи от същия.

По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до посочената в този документ сума на гаранцията, при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си за гаранционна поддръжка по договора.

Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Надлежно подписаното и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:

……………..

МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:

……………..

ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ

<подпис и печат >
Приложение № 9

Приложение № 10


ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТ
ДО ДП РВД

На вниманието на ……

Долуподписаният/ата:


.................................................................................................................................

живущ в гр. (с.) ..................................., ул. .........................., №........,

л.к. серия ......... №............................., ЕГН ............................. и

Представляващ/а фирма …................................................................., регистрирана в ............................ под № ....................., със седалище и адрес на управление ............................


Желаем да бъде извършен оглед на обект разположен на територията на Летище Варна в ЛЦ за ОВД Варна, на който следва да се извърши основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 по обявената от ДП РВД обществена поръчка от следните наши представители:
1.................................................................................................................................

живущ в гр. (с.) ..................................., ул. .........................., №........,

л.к. серия ......... №............................., ЕГН ............................. и

2..................................................................................................................................

живущ в гр. (с.) .................................., ул. ............................., № .......,

л.к. серия ......... №.............................., ЕГН ...........................

Дата: ....................... 20.... г.

гр. .......................


................................ (подпис)
Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Долуподписаните:


1.................................................................................................................................

живущ в гр. (с.) ..................................., ул. .........................., №........,

л.к. серия ......... №............................., ЕГН ............................. и

2..................................................................................................................................

живущ в гр. (с.) .................................., ул. ............................., № .......,

л.к. серия ......... №.............................., ЕГН ...........................

Представители на фирма …................................................................., регистрирана в ............................ под № ....................., фирмено дело № ..................
Декларираме, че във връзка с участието на …………………………… (посочва се фирмата на лицето) в обявения избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на климатични покривни централи „CARRIER“ тип 39FD 230 и 39FD 440 в ЛЦ за ОВД Варна” посетихме обекта, на който следва да се извърши на съответния основен ремонт по обявената от ДП РВД обществена поръчка и сме запознати с всички условия, които биха повлияли върху параметрите на офертата.

Декларатори:


1. ................................ (подпис)

2. ................................ (подпис)


Дата: ....................... 20.... г.

гр. .......................За ДП РВД:


 1. ................................ (подпис)
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница