Списание „Адвокатски преглед брой 12 от 2006 г


Гражданско и търговско право. Граждански процесстраница3/3
Дата21.07.2016
Размер352.53 Kb.
1   2   3

3. Гражданско и търговско право. Граждански процес
Запрянов, Асен. Въпроси на устройството на територията (бр. 2-3/2006 г., с. 23)
Относно изработването на проект за Граждански процесуален кодекс (бр. 2-3/2006 г., с. 75)
Горанов, Димитър. Бележки за подготвяните реформи в гражданското правораздаване (бр. 4-5/2006 г., с. 5)
Запрянов, Асен. Прехвърляне на собственост върху чужд и съсобствен поземлен имот. Последици (бр. 4-5/2006 г., с. 20)
Владимиров, Иван. Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни арбитражни решения в Република България (бр. 6/2006 г., с. 5)
Запрянов, Асен. Вписване (бр. 6/2006 г., с. 23)
Манганчев, Иван. Действие на обезпечителните сделки (бр. 10-11/2006 г., с. 12 )
Розов, Филко, Станислав Нацев, Начко Стайков. Разводът в САЩ – вината и нейното значение (бр. 10-11/2006 г., с. 30 )
Запрянов, Асен. Право на строеж на собственици на терена. Ограничения и запазени права. (бр. 10-11/2006 г., с. 28 )
Запрянов, Асен. Сервитути (бр. 12/2006 г., стр. 6)
Велкова, Людмила. Някои особености при наследяването на земеделски земи (бр. 12/2006 г., стр. 8)

4. Административно и финансово право. Административен процес
Владикин, Любомир. Производство за установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (бр. 1/2006 г., с. 25)
Запрянов, Асен. Ограничаването на кръга на лицата, имащи право да обжалват издадено строително разрешение (бр. 1/2006 г., с. 35)
Владикин, Любомир. Обжалване на ревизионния акт по административен ред (бр. 2-3/2006 г., с. 28)
Запрянов, Асен. Приложно поле на разпоредбите на § 184 и 187 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (бр. 4-5/2006 г., с. 23)
Владикин, Любомир. Съдебно обжалване на ревизионни актове по ДОПК пред окръжния съд (бр. 4-5/2006 г., с. 28)
Запрянов, Асен. Бележки по последните изменения и допълнения на ЗУТ (ЗИДЗУТ, обн. ДВ, бр. 103 от 23.02.2005 г.) (бр. 6/2006 г., с. 20)
Запрянов, Асен. Целесъобразността при съдебните решения (бр. 7-8/2006 г., с. 15)
Минкова, Ганета. Встъпване и привличане в административния процес (бр. 7-8/2006 г., с. 18)
Илкова, Ралица. Допустим ли е разпитът на наказаното лице в съдебната фаза на административнонаказателното производство (бр. 7-8/2006 г., с. 21)
Илкова, Ралица. Някои бележки относно института на споразумението, уреден в Закона за митниците (бр. 10-11/2006 г., с. 3 )
Владикин, Любомир. Прихващане и възстановяване на суми за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания (бр. 10-11/2006 г., с. 22 )
Илкова, Ралица. Процесуално легитимиран ли е юрисконсултът да представлява административнонаказващия орган в съдебната фаза на административнонаказателното производство (бр. 12/2006 г., стр. 3)

5. Съдебна организация.
Европейска харта за статута на съдиите (бр. 2-3/2006 г., с. 34)

6. Адвокатура.
Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (бр. 2-3/2006 г., с. 77)
В адвокатските колегии (бр. 4-5/2006 г., с. 46)
Проект за реформа в търговското право (бр. 7-8/2006 г., с. 29)
Единна квалификационна система на адвокатурата (ЕКСА) (бр. 7-8/2006 г., с. 31)
Извлечение от Протокол № 12 от заседание на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС, проведено на 10.04.2006 г. във връзка с предложението на Висшия адвокатски съвет за отмяна на указания по писмо № 91-00-044/20.03.2006 г. на ВСС по изпълнението на бюджетните сметки за 2006 г. (бр. 7-8/2006 г., с. 35)
Бенатов, Валентин. Етичен кодекс на адвоката – нормативно обобщение на вековни традиции. Доклад на Софийския адвокатски съвет за международния семинар на 21.09.2006 г.) (бр. 9/2006 г., с. 33)
7. Висш адвокатски съвет
Общо събрание на адвокатите от страната (бр. 2-3/2006 г., с. 39)
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 25.02.2005 – 24.02.2006 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 41)
Финансов отчет на главния секретар на ВАС за финансовата 2005 г., обхващаща периода 1.01.2005 г. – 31.12.2005 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 66)
Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 02.2005 г. – 02.2006 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 70)
Доклад на Висшия контролен съвет на адвокатурата в България за 2005 г. (бр. 2-3/2006 г., с. 72)
Решение № 497/24.02.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно съдържанието и вида на образуваните преписки (бр. 2-3/2006 г., с. 74)
Решение № 514/24.02.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно обхвата на установената забрана за търговска реклама на адвоката (бр. 2-3/2006 г., с. 74)
Тест и казуси от писмения изпит за адвокати (бр. 4-5/2006 г., с. 33)
Относно вписването на адвокатите (бр. 4-5/2006 г., с. 45)
Декларация на Националната конференция на Висшия адвокатски съвет с ръководствата на адвокатските колегии в България, състояла се на 18-20 май 2006 г. в гр. Варна – Златни пясъци (бр. 7-8/2006 г., с. 25)
Апел от Висшия адвокатски съвет за упражняване на конституционното право на вето върху чл. 3 ЗДДС за облагане с данък на процесуалното представителство на гражданите (бр. 7-8/2006 г., с. 26)
Решение № 462/20.12.2005 г. на Висшия адвокатски съвет относно възстановяване на правата си на адвокати, на които е било наложено наказание „лишаване от право да упражняват адвокатската професия” (бр. 7-8/2006 г., с. 28)
Решение № 463/20.12.2005 г. на Висшия адвокатски съвет относно срока на изтърпяване на наналожено наказание на адвокат „лишаване от правото на упражняване на адвокатска професия” (бр. 7-8/2006 г., с. 28)
Решение № 607/20.09.2006 г. на Висшия адвокатски съвет във връзка с одобряването на вида на адвокатската тога (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 608/20.09.2006 г. на Висшия адвокатски съвет за изготвяне на интернет страница на ВАС (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 623/20.10.2006 г. на Висшия адвокатски съвет решение във връзка с пълноправното членство на България в ССВ (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 624/20.10.2006 г. на Висшия адвокатски съвет за обхвата на публичната част на адвокатския регистър (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 627/20.10.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно предстоящото Общо събрание на адвокатите от страната (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 639/24.11.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно Правилника за организация на дейността на съдилищата (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Решение № 653/24.11.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно възможността адвокатите за участват в процеса и в друго качество – вещо лице, преводач (бр. 10-11/2006 г., с. 36 )
Становище на Висшия адвокатски съвет за данък добавена стойност върху правото на защита (бр. 12/2006 г., стр. 13)
Становище на Висшия адвокатски съвет за касовите бележки и фискални устройства (бр. 12/2006 г., стр. 14)
Решение № 665/15.12.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно вида на адвокатската тога (бр. 12/2006 г., стр. 15)
Решение № 666/15.12.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно изработването на адвокатските тоги (бр. 12/2006 г., стр. 15)
Решение № 667/15.12.2006 г. на Висшия адвокатски съвет относно това, кога е задължителна адвокатската тога (бр. 12/2006 г., стр. 15)
8. Разни. Международен живот.
Четвърти международен семинар, организиран от Софийския адвокатски съвет, на теча „Етичния кодекс на адвоката. Адвокатът и законът за защита срещу прането на пари”. Стенограма (бр. 9/2006 г., с. 4)
Декларация, приета от адвокатските колегии, членове на Адвокатската асоциация на страните от Черноморския регион (B. C. B. A.), на четвъртия международен семинар (бр. 9/2006 г., с. 43)
Международна асоциация на юристите 50-ти конгрес – Салвадор де Бахия, Бразилия. Салвадорска декларация ( бр. 10-11/2006 г., с. 35 )

9. Библиотека на ВАС
В правните списания
(бр. 1/2006 г., с. 38)
(бр. 2-3/2006 г., с. 79)
(бр. 4-5/2006 г., с. 47)
(бр. 6/2006 г., с. 26)
(бр. 7-8/2006 г., с. 37)
(бр. 10-11/2006 г., с. 39 )
(бр. 12/2006 г., стр. 16)


Нови книги, постъпили в библиотеката на ВАС
(бр. 1/2006 г., с. 41)
(бр. 2-3/2006 г., с. 83)
(бр. 6/2006 г., с. 33)
(бр. 7-8/2006 г., с. 42)
(бр. 10-11/2006 г., с. 45 )
(бр. 12/2006 г., стр. 22)


11. Съдебна практика
Конституционно правосъдие
Решение № 4/18.04.2006 на КС (бр. 4-5/2006 г., с. 56)
Върховен касационен съд
Гражданска колегия
(бр. 2-3/2006 г., с. 84)
(бр. 4-5/2006 г., с. 62)
(бр. 6/2006 г., с. 35)
(бр. 7-8/2006 г., с. 44)
(бр. 10-11/2006 г., с. 47 )
(бр. 12/2006 г., стр. 24)


Търговска колегия
(бр. 6/2006 г., с. 35)

Наказателна колегия
(бр. 1/2006 г., с. 42)
(бр. 2-3/2006 г., с. 87)
(бр. 4-5/2006 г., с. 69)
(бр. 6/2006 г., с. 46)
(бр. 7-8/2006 г., с. 53)
(бр. 10-11/2006 г., с. 53 )
(бр. 12/2006 г., стр. 28)

Върховен административен съд
(бр. 1/2006 г., с. 47)
(бр. 2-3/2006 г., с. 92)
(бр. 4-5/2006 г., с. 83)
(бр. 7-8/2006 г., с. 70)
(бр. 10-11/2006 г., с. 66 )
(бр. 12/2006 г., стр. .37)


Указател на обнародваните решения на ВКС и ВАС 2006 г. (бр. 12/2006 г., с. 47 )

Съдържание на „Адвокатски преглед” 2006 г. (бр. 12/2006 г., с. 43)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница