Списък 1/22. 05. 2014 г. Списък на нормативните актове и методите за контролДата28.05.2017
Размер29.36 Kb.


СПИСЪК 1/22.05.2014 г.
Списък

на нормативните актове и методите за контрол

1. БДС EN ISO/IEC 17020:2012 “Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол.”
2. Наредба 49, ДВ бр.7/1976 г. за изкуствено осветление на работни места в сгради.
3. Методически указания 40-85 “Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление” от 1985г., изд. „Стандартизация”.
4. Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
5. Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.
6. Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към компютърните и

интернет зали за обществено ползване.


7. Наредба № 3, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към детските

градини.
8. Наредба № 26, ДВ бр.103/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.


9. БДС EN 12464-1 “Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част1: Работни места на закрито”.
10. БДС 16686 “Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения и сградите”.
11. БДС 14776 “Охрана на труда. Работни места в производствени помещения.

Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност и скорост


на въздуха и топлинно облъчване”.
12. Наредба №7, ДВ, бр.88 от 1999г. за минималните изисквания за здраво-словни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
13. Наредба №6, ДВ бр.70/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
14. Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
15. БДС 15471 “Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени сгради и населени места”.
16. БДС ISO 1999 за определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум.
17. Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004 г. за устройството на електрическите

уредби и електропроводните линии.


18. Наредба № 16 -116, ДВ бр. 26/2008 г. за техническа експлоатация на енергооб-завеждането.
19. Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръже-ния и открити пространства.
20. ПК 7.4, Версия 09/15.01.2014г. Процедура за контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
21. Наредба № 15, ДВ бр.68/2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
22. БДС 12.3.018 „Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Методи за аеродина-мични изпитвания”.
23. Инструкция № 34, ДВ бр.82/1975г. за хигиената на спортните обекти и екипиров-ката.
24. Наредба № 9, ДВ бр.35/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитните зони около излъч-ващи обекти.
25.Методика за изследване и оценка на електромагнитното излъчване в отделенията за физикална терапия и рехабилитация”, Сборник методи за хигиенни изследвания, Том І.
26. “Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстан-ции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове”, Сборник методи за хигиенни изследвания, Том І и ІV.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница