Списък на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (Прср), по който ползвател ще бъде министерство на земеделието и храните през 2014 гстраница1/5
Дата13.09.2016
Размер0.67 Mb.
  1   2   3   4   5
СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г. (ПРСР), ПО КОЙТО ПОЛЗВАТЕЛ ЩЕ БЪДЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРЕЗ 2014 г.

Наименование на дейността

Описание на дейността

Предвиждана индикативна дата за стартиране на процедурата

Приблизителна индикативна дата за възлагане на дейността

РАЗДЕЛ І. Дейности по линия на техническа помощ, които са обект на обществена поръчка

1

2

3

6

7Създаване на архивен център за нуждите на УО на ПРСР

(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)


Предметът на дейността включва създаване на архивен център, който да бъде пригоден за съхранение на досиетата, съхранявани в дирекция РСР – УО на ПРСР (2007-13 г.). Дейността включва закупуване, доставка и монтаж на архивни шкафове, разработване на електронна система за достъп и инвентаризация на досиетата, предназначена за тяхното по-лесно управление, движение и контрол, както и закупуване, доставка и инсталиране на необходимото софтуерно и хардуерно оборудване за осъществяване на поръчката.

За оптимизирането на дейността на дирекция РСР – УО на ПРСР (2007-13 г.), е необходимо целият наличен хартиен архив на дирекцията да се електронизира, а всички новопостъпили хартиени документи за нуждите на ПРСР (2007-13 г.) - да се цифровизират в момента на постъпването им.

Съществуващите към момента документи по ПРСР (2007-13 г.) следва да бъдат сканирани, индексирани и внедрени в разработената от избрания изпълнител система.


март

2014 г.


септември

2014 г.
Създаване на единна информационна система за мониторинг и предоставяне на е-услуги на земеделските производители
(Предложението е на. дирекция „Развитие на селските райони”)

Целта на дейността е наемане на външен изпълнител, който да разработи единна информационна система за мониторинг и предоставяне на е-услуги на земеделските производители.
В информационната система ще бъде включен регистър на земята, регистър на бенефициентите по ПРСР (2014-2020 г.) и др.

март

2014 г.


октомври

2014 г.
Анализ на състоянието на застраховането в земеделието, идентифициране на основните нужди и извеждане на алтернативни схеми за застраховане на риска в земеделието
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Целта на дейността е подпомагане разработването на мярката за управление на риска, която ще се прилага през новия програмен период.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Разработване на Взаимоспомагателен фонд за покриване на щетите и на загубите на земеделските производители от промяна на климата и от природни бедствия
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони” – Управляващ орган на ПРСР)

Целта е да се разработи Взаимоспомагателен фонд за покриване на щетите и на загубите на земеделските производители от промяна на климата и от природни бедствия. Следва да се обособят източниците на финансиране, да се аргументира финансовия таван на фонда и да се разработи организацията и управлението на фонда.

Избраният изпълнител следва да разработи начина на работа на Взаимоспомагателния фонд и да извърши анализ на възможностите за неговото револвиране.март

2014 г.


август

2014 г.
Предварителна оценка на въздействието на Взаимоспомагателния фонд за покриване на щетите и на загубите на земеделските производители от промяна на климата и от природни бедствия
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Предметът на дейността е да се направи предварителна оценка на въздействието от въвеждане на механизъм на компенсиране на загуби и щети за земеделските производители.

април

2014 г.август

2014 г.


Осигуряване на външна помощ за стартиране прилагането на мярка 125 на ПРСР (2007-13 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)


Целта на дейността е наемане на външен изпълнител, който да извърши:

 1. Регистрация на дружество, което да бъде бенефициент по мярка 125 на ПРСР (2007-13 г.);

 2. Изготвяне на концепция за развитие на дружеството за 10 годишен период.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Анализ и оценка на дейността на гаранционната схема към ПРСР за периода 2007-2013 г. и предложения за оптимизирането и механизма на действие за периода 2014-2020 г.
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Целта на дейността е да се направи анализ и оценка на действащата гаранционна схема на ПРСР (2007-13 г.). На основа на анализа да направят препоръки за оптимизиране на гаранционната схема и да се променят финансовите параметри.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Извършване на предварителна оценка на финансови инструменти, които ще се прилагат през следващия програмен период
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)

Целта на дейността е да се спази задължителното изискване съгласно проекта на Общ регламент за следващия програмен период, което постановява, че финансови инструменти могат да бъдат прилагани само след предварителна оценка.


февруари

2014 г.


юни

2014 г.
Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието и на ефектите на ЕФРСР и ЕФГЗ
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)


Целта на разработеният модел е да се оценят ефектите на публичната субсидия и на директните плащания за върху макроикономическите показатели и микро-показателите, които характеризират сектор „Земеделие“. Моделът позволява проследяването на нетните ефекти от публичната субсидия по ПРСР и директните плащания и ще бъде разработен в специализирана софтуерна среда.
За публичната субсидия по ПРСР ще се показва цялостния ефект от всички средства до оценка на влиянието на ПРСР, приоритетите и всяка оперативна програма, както и на директните плащания по различни сектори на земеделието. По този начин може да бъде оценено влиянието на целева комбинация от публичната субсидия, включително и ефектите, наблюдавани при различни нива на усвояване на средствата.

март

2014 г.


август

2014 г.
Анализ на потребността от въвеждането на такса върху земята оценка на въздействието на промяна на законодателството
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)

Предмет на дейността е да се анализира и оценят необходимостта от въвеждане на такса върху земята (на дка или ха). Да се направи анализ на нормативната уредба касаеща въвеждането на такси и оценка на социално икономическото въздействието на таксата.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Социологическо проучване за степента на нагласи за кандидатстване по мерките от ПРСР (2014-2020 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Целта на настоящият проект е наемане на външен изпълнител, който да извърши социологическо проучване (Интернет базирана информация), за степента на нагласи на потенциалните бенефициенти към кандидатстване по Програмата през новия програмен период (2014-2020 г.).
Проучването трябва да приключи с обобщаване и последващ анализ на получените резултати.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Стратегия за създаване на система за съвети в земеделието
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Чрез изпълнението на дейността страната ще спази изискванията на чл. 12 на „Хоризонталният регламент“ за 2014-2020 г., а именно: „Държавите- членки изграждат система, с цел предоставяне на съвети за бенефициентите по въпросите на управлението на земята и на стопанствата (по-нататък „система за съвети в земеделието“).“.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Изготвяне на анализ на почвените ресурси
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Целта на настоящият проект е наемане на външен изпълнител, който да извърши анализ на почвените ресурси. Анализът ще е за нуждите на дейност Създаване на единна информационна система за мониторинг и предоставяне на е-услуги на земеделските производители”.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Проект за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на стратегия за устойчиво управление на хидромелиоративния сектор и предпазване от вредното въздействие на водите
(Предложението е на дирекция „Хидромелиорации“)


С изпълнението на дейността следва да се окаже подкрепа на УО на ПРСР и на МЗХ при разработването на екологично и финансово устойчиво хидромелиоративно управление. Това ще бъде направено чрез (i) формулирането на нова, надеждна от агро-екологична гледна точка, Стратегия за управление на отрасъл хидромелиорации; и (ii) укрепване на Сдружения за Напояване, поливни групи на производителите в България, включително Напоителни системи и Общините чрез укрепване на техния статут, изпълнение и устойчивост.

март

2014 г.


септември

2014 г.
Оценка на нуждите от обучение на регионалните структури на МЗХ и ДФЗ-РА, работещи по ПРСР (2007-13 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Целта на дейността е:

 1. Установяване на нивото на познания на регионалните структури на МЗХ и ДФЗ-РА, работещи по ПРСР (2007-13 г.);

 2. Оценка на необходимостта и потребностите от обучения на тези служители. Оценката ще даде представа за действителните потребности от обучение на служителите;

 3. Представяне на предложения за видове обучения/ учебни програми на служителите.

април

2014 г.


юли

2014 г.
Актуализация на изчисленията за компенсаторните плащания за мерките от ос 2 на ПРСР (2007-13 г.)

(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Целта на дейността е извършване на:

1. Актуализация на изчисленията за компенсаторните плащания за необлагодетелстваните райони;

2. Актуализация на изчисленията за компенсаторните плащания за агроекология и климат;

3. Актуализация на изчисленията за компенсаторните плащания за Натура 2000 за земеделски земи;

4. Методология за изчисляване на компенсаторните плащания и изчисление на компенсаторните плащания за Натура 2000 за гори.


март

2014 г.


юли

2014 г.
Обучения на дирекция РСР – УО на ПРСР (2007-13 г.) и на звената в МЗХ, подпомагащи дирекция РС при управлението, подготовката, наблюдението, контрола, прилагането, информираността и оценката на ПРСР (2014-2020 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Услугата включва наемането на външен изпълнител, който да осигури цялостната логистика и подготовка по организирането на обучения за нуждите на дирекция РСР – УО на ПРСР (2014-2020 г.) и на звената в МЗХ, подпомагащи дирекция РС при управлението, подготовката, наблюдението, контрола, прилагането, информираността и оценката на ПРСР (2014-2020 г.).
Обученията ще са с различна тематика и предмет, в зависимост от нуждите на Управляващия орган. Изпълнението на дейността цели повишаване на капацитета на дирекция РСР – УО на ПРСР (2007-13 г.) и на звената на МЗХ, които подпомагат дирекция РСР, с оглед успешното и качествено управление, подготовка, наблюдение, контрол, прилагане, информираност и оценка на ПРСР (2014-2020 г.).

март

2014 г.


юли

2014 г.
Осигуряване на офис оборудване и офис техника за нуждите на дирекция РСР – УО на ПРСР (2007-13 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)


Услугата предвижда наемането на външен изпълнител, който да осигури закупуване, доставка и инсталиране на компютърна техника и офис оборудване, необходими за работата на служителите в дирекция „Развитие на селските райони” – Управляващ орган на ПРСР (2007-13 г.), работещи на пълен работен ден, с цел повишаване качеството на работа на дирекцията.

март

2014 г.


август

2014 г.
Разработване на наредби, процедурни правила и необходими документи, за нуждите на прилагането на мерките от ПРСР (2014-2020 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)


Целта на настоящият проект е наемане на външен изпълнител, който да изготви наредбите по мерките от ПРСР (2014-2020 г.), както и процедурните правила/ наръчници и други документи, необходими за прилагането на мерките от Програмата за периода 2014-2020 г.

май

2014 г.


декември 2014 г.Последваща оценка на въздействието от прилагането на наредби, процедурни правила и др. документи, придружаващи ПРСР (2014-2020 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)

Целта на настоящият проект е наемане на външен изпълнител, който да изготви последваща оценка от въздействието от прилагането на наредбите по мерките от ПРСР (2014-2020 г.), както и процедурните правила/ наръчници и други

2014 г.

2015 г.Оценка на въздействието от прилагането на ПРСР (2007-13 г.)
(Предложението е. на дирекция „Развитие на селските райони“)

Целта на настоящият проект е наемане на външен изпълнител, който да извърши оценка на въздействието от цялостното прилагане на ПРСР (2007-13 г.), с изключение на ос 4 ЛИДЕР.

2014 г.

2015 г.Осигуряване на устойчивост на резултатите, постигнати от бенефициенти, по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР (2007-13 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)


Основната цел на дейността е да се осигури устойчивост на резултатите постигнати по мярка 214 „Агроекологични плащания“ на ПРСР, чрез анализ на изпълнението на мярката към момента и подкрепа на всички бенефициенти по нея.
Изпълнението на основната цел е свързано с постигането на следните специфични цели:

 • Анализ на изпълнението на мярка 214;

 • Подкрепа и повишаване на административния капацитет на бенефициентите по мярка 214;

 • Информиране на настоящите бенефициенти за измененията по мярка 214;

 • Информиране на потенциалните бенефициенти за възможностите, които предоставя мярка 214.

За целта, дейността предвижда експертно подпомагане на всички бенефициенти по мярка 214, повишаване на административния им капацитет за текущото изпълнение на поетите от тях ангажименти, обучение и информиране за необходими от тях действия.

Конкретни действия:


За успешното изпълнение на дейността се предвиждат следните задължителни дейности, в хронологичен ред:

 1. Цялостно организиране и провеждане на 264 бр. двудневни семинара, на територията на цялата страна, във всеки общински център;

 2. Провеждане на индивидуално интервю с проблемите на всеки бенефициент;

 3. Провеждане на индивидуална консултация с всеки бенефициент;

 4. Sms информиране на всеки бенефициент за измененията по мярка 214, необходимост от спазване на индивидуални изисквания, срокове на подаване на заявления за плащане, други.

*Дейността ще се изпълнява за период от 5 години.

март

2014 г.


юни

2014 г.
Поддържане на интернет-сайта на ПРСР (2007-13 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)


Основната цел на дейността е наемане на външен изпълнител, който да извършва администриране и поддръжка на интернет сайта на ПРСР (2007-13 г.).
Договорът следва да се сключи, след изтичане на ангажимента по поддръжка на настоящия изпълнител, а именно след месец декември 2013 г.
Срок за изпълнение на дейността: 2 години.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Осигуряване на рекламни материали по ос 4 ЛИДЕР на ПРСР (2007-13г.) и за подхода ЛИДЕР за периода 2014-2020 г.
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони”)

Дейността предвижда наемане на външен изпълнител, който да изготви, размножи и разпространи различни видове рекламни материали (брошури, листовки, книжки, плакати и др.) по ос 4 ЛИДЕР на ПРСР (2007-13 г.), свързани с популяризиране прилагането на мерките от ос 4 ЛИДЕР – информация за различни успешни практики, опит в прилагането на проектите, насоки и др. от сегашния програмен период 2007-13 г., както и налична информация за предстоящия програмен период 2014-2020 г. в областта на ЛИДЕР.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Изготвяне на:
Позиция 1: Анализ на извършеното в областта на подпомагане на горския сектор в България, в частта на мерки 223 и 226 на ПРСР (2007-2013 г.);
Позиция 2: Анализ на възможните дейности за подпомагане в областта на горския сектор, в частта на ПРСР (2014-2020 г.);
Позиция 3: Анализ и оценка на необходимостта и възможностите за включване на дейностите по отглеждане на горите, залесяване, възобновяване на пострадали от пожари и други природни бедствия горски територии и др., съобразени с проекта на Регламент на ЕС за развитие на селските райони
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)

Дейността предвижда наемане на външен изпълнител, който да анализира и оцени извършените дейности, в резултат на прилагането на „горските“ мерки по ПРСР (2007-13 г.), а именно - мерки 226 и 226, както и да анализира възможностите за горския сектор през новия програмен период 2014-2020 г.

март

2014 г.


юли

2014 г.
Разработване на ръководство за бенефициентите по мерките от ПРСР (2014-2020 г.), отнасящи се към горския сектор
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)

Дейността предвижда наемане на външен изпълнител, който да разработи ръководство, конкретизиращи съответните потребности, необходимите мерки и дейности за покриване на тези потребности, за нуждите на бенефициентите по конкретните мерки, отнасящи се към горския сектор.

май

2014 г.


октомври

2014 г.
Изработване на карта и геоинформационна система за визуализация на финансираните проекти по ПРСР (2014-2020 г.)
(Предложението е на дирекция „Развитие на селските райони“)

Дейността предвижда наемане на външен изпълнител, който да изработи интерактивна карта и геоинформационна система за визуализация на финансираните проекти по ПРСР (2014-2020 г.).

2014 г.

2015 г.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница