Списък на използваните съкращения в текстастраница1/11
Дата18.06.2017
Размер2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използваните съкращения в текста

Въведение

1. Ситуационен анализ на община Елхово

1.1. Местоположение: предимства и ограничения за развитие

1.2. Структура на природния комплекс

1.2.1. Геоложки строеж и развитие

1.2.2. Релеф и полезни изкопаеми

1.2.3. Климат

1.2.3.1. Климатообразуващи фактори

1.2.3.2. Климатични елементи

1.2.3.2.1. Температура на въздуха

1.2.3.2.2. Валежи

1.2.3.2.3. Ветрове

1.2.3.2.4. Мъгли

1.2.4. Води и водни ресурси

1.2.4.1. Повърхностни води

1.2.4.1.1. Речна мрежа

1.2.4.1.2. Средногодишен отток

1.2.4.1.3. Вътрешногодишно разпределение на оттока

1.2.4.2. Подземни води

1.2.4.3. Водни ресурси

1.2.5. Почви и почвени ресурси

1.2.6. Растителност и животински свят.Горски ресурси.

1.3. Динамика и структура на човешките ресурси

1.3.1. Население

1.3.1.1. Брой и динамика

1.3.1.2. Разпределение и гъстота

1.3.1.3. Полова-възрастова структура

1.3.1.4. Естествено движение на населението

1.3.1.5. Икономическа активност на населението

1.3.1.6. Трудова заетост

1.3.1.7. Безработица

1.3.1.7.1. Равнище на безработицата

1.3.1.7.2. Структура по пол и възраст на безработните

1.3.1.7.3. Професионална и образователна структура на безработните

1.3.1.8. Благосъстояние на населението

2. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

2.1. Състояние на местната икономика;

2.1.1. Общински бюджет;

2.1.2. Ощински активи;

2.1.3. Селско стопанство-структура и тенденции на развитие

2.1.3.1. Анализ на аграрното стопанство на община Елхово;

2.1.3.2. Пазар на земеделска земя;

2.1.3.3. Арендни отношения;

2.1.3.4. Растениевъдство;

2.1.3.5. Животновъдство;

2.1.3.6. Горско стопанство;

2.1.4. Промишленост- структура и тенденции на развитие;

2.1.5. Търговия и услуги;

2.1.5.1. Търговия;

2.1.5.2. Услуги;

2.1.5.2.1. Битови услуги;

2.1.5.2.2. Пощенски услуги;

2.1.5.2.3. Транспортни услуги;

2.1.6. Строителство;

2.1.7. Финансови услуги;

2.1.8. Туризъм;

2.1.8.1. Природни забелижителности;

2.1.9. Средства за масова информация;

2.1.10. Административни услуги;

2.1.11. Противопожарна, гражданска защита, МВР;

2.2. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;

2.2.1. Образователна система;

2.2.2. Здравеопазване;

2.2.3. Социално подпомагане и услуги;

2.2.3.1. Социално подпомагане;

2.2.3.2. Социални услуги;

2.2.4. Култура;

2.2.4.1. Читалища

2.2.4.2. Етнографско-археологически музей;

2.2.5. Спорт;

2.2.6. Социален туризъм;

2.3. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;

2.3.1. Техническа инфраструктура;

2.3.1.1. Водоснабдителни мрежи;

2.3.1.2. Мрежи и системи за отпадни води-описание на ситуацията;

2.3.1.3. Хидромелиоративни системи-описание на ситуацията;

2.3.1.4. Транспортна инфраструктура;

2.3.1.5. Депа за твърди битови отпадъци;

2.3.1.6. Енергийни мрежи и системи;

2.3.2. Селищна мрежа и планова обезпеченост;

2.3.2.1. Селищна мрежа;

2.3.2.2. Планова обезпеченост;

2.3.3. Пазарна инфраструктура и институционално развитие;

2.3.3.1. Младежки дейности;

2.3.3.2. Неправителствени организации;

2.3.4. Състояние и опазване на околната среда;

2.3.4.1. Анализ на състоянието на околната среда по компоненти;

2.3.4.1.1. Качество на атмосферния въздух-описание на ситуацията;

2.3.4.1.2. Води;

2.3.4.1.3. Земи почви;

2.3.4.1.4. Защитени територии и биоразнообразие;

2.3.4.2. Анализ на състоянието на околната среда по фактори на въздействие;

2.3.5. Административен капацитет;

2.3.5.1. Зониране на територията на общината;

3. SWOT-анализ

4. Цели и приоритетите за развитие на общината за определен период;

5. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за

реализация на плана;

6. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

7. Наблюдение, оценка и актуализация на плана;

8. Прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;

9. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;

10. Предварителната оценка на плана.

11. ПриложениеСписък на използваните съкращения в текста
ЕКАТТЕ

Единен класификатор на административно – териториалните и териториалните единици

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ООД

Дружество с ограничена отговорност

АД

Акционерно дружество

СД

Събирателно дружество

ЕТ

Едноличен търговец

АМ

Автомагистрала

БДС

Български държавен стандарт

МПС

Моторно превозно средство

ОУ

Основно училище

ПГ

Професионална гимназия

ЦДГ

Целодневна детска градина

ОДЗ

Обединено детско заведение

МОН

Министерство на образованието и науката

МЗГ

Министерства на земеделието и горите

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗНП

Закон за народната просвета

ЗУТ

Закон за устройство на територията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МС

Министерски съвет

НС

Народно събрание

ЕС

Европейски съюз

НПО

Неправителствени организации


ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на Община Елхово е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективно управление на общината през периода 2014-2020 г. Той е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на Европейския съюз.

Община Елхово е разположена в Югоизточна България в границите на област Ямбол, като включва град Елхово и прилежащите двадесет и едно села.

Основание за разработването на плана са изискванията на Закона за регионалното развитие, документът се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.Съгласно Закона за регионално развитие общинския план за развитие е средносрочен планов документ, който определя целите и приоритетите на развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториално устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър на територията на общината.

Изготвения Общински план за развитие отговаря на законодателното изискване за съгласуваност с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. ОПР е съобразен с основните насоки и приоритети, залегнали в Стратегията „Европа 2020”, Национална програма за развитие „България 2020”, Нацоналната стратегия за регионално развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, като и с Областната стратегия за развитие на област Ямбол.

Основното предназначение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. е да постави на планова основа местните инициативи и да реализира конкретна политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи. Разработеният план отразява стремежа и усилията на ръководството на община Елхово да използва наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.Цели се постигане на промяна в качеството на живота на населението в общината, преход към устойчиво демографско и селищно развитие на основата на конкурентна, ефективна и балансирана в структурно отношение общинска икономика. Голямо предизвикателство в развитието е разширяването и задълбочаването на трансграничното сътрудничество с Република Турция, устойчиво адаптиране на общината в процеса на европейската интеграция и утвърждаването и, като равностоен партньор на европейските общини и региони.

Общинският план за развитие на община Елхово е структуриран съгласно разпоредбите на чл.13 от Закона за регионалното развитие. Включени са всички необходими елементи, разкриващи състоянието на настоящата ситуация, предвидената стратегия за развитие до 2020 г. и начините за нейното осъществяване, включително и чрез реализацията на конкретни проекти. Планът обединява четири основни части – анализ, оценка, стратегически предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация.Общинският план за развитие съдържа:

 • Анализ на икономическото и социалното развите на община Елхово – подробно описание на отделните аспекти от общинското развитие, завършващо със обобщени изводи, комбинация от проблеми и потенциали.Анализът акцентира върху географската, историческата и културната характеристика, проследява закономерностите в социално, икономическото и екологичното състояние, проучена е транспортната система, количествените и качествените измерения на ечектроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи.Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация и становища на институции и стратегически документи в общината и региона, заедно със изводите от проведените публични дискусии и целеви анкети.

 • Целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г. – обхващат очертаването на визия за развитие до 2020 г., формулирането на цели, приоритетни области и мерки.

 • Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана – финансова рамка на развитието на община Елхово през следващите седем години. Финансовата таблица отразява прогнозирания общ финансов ресурс разпределен между отделните приоритетни области от стратегията на ОПР.

 • Индикатори за наблюдението и оценката на плана – дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на стратегическите цели и приоритетни области на стратегията.

 • Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана – разработена система за наблюдение, оценка и актуализация на плана.

 • Описание на необходимите действия за прилагане принципа на парньорство и осигуряване на информация и публичност – разработени механизми за осигуряване и обмен на информация, идентифицирани възможности за публично представяне и разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на ОПР.

 • Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите .

 • Предварителната оценка на плана.

Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на общината. За успешно постигане на основната цел цялостната дейност по разработването му премина през следните етапи:

 • Предварителна работа включваща създаване на ясна и последователна организация на процеса по разработване, съгласуване и приемане на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на община Елхово - Общински план за развитие 2014 – 2020 година, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие, правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие.

 • Информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и анализ на данни от разнообразни и точни източници на информация.

 • Проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането на изводи от тях.

 • Извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в община Елхово.

 • Извеждане на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно със SWOT анализ.

 • Формулиране на изпълними стратегически предложения.

 • Очертаване на визия за развитие на община Елхово и формулиране на цели, приоритетни области и съпътстващи ги мерки.

 • Разработване на инструменти за реализацията на плана.

 • Успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи.

Главните задачи за развитието на община Елхово, които определят основното съдържание и насоки на Плана са следните: • да се разкрият и оценят сравнителните предимства и ресурси, както и да се определят структурите и функциите на общинското развитие като основа за дефиниране на стратегическите цели и приоритети до 2020 г.;

 • да се формулират цели и приоритети, съответстващи на потенциала и переспективите за развитие на общината;

 • да се създаде ефективна координация и съгласуваност между секторните цели и приоритети за развитие на общината;

 • да се създат условия за изпълнение на стратегията за развитието на общината, както и да се създаде организация за систематично наблюдение и оценка на постигнатите резултати, основано на система от критерии и използване на данни и информация от надеждни източници.

 • да се разшири и задълбочи партньорството между общинското ръководство и всички заинтересовани страни (местния бизнес, неправителствени организации, населението на общината) за цялостно изпълнение на утвърдените приоритети, цели и проекти и тяхното ресурсно осигуряване;

 • да се развие формирания модел в общината за усвояване на финансовите ресурси на Структурните фондове и Кохезионния фонд и други донорски програми. Да се повиши административния капацитет за стратегическо планиране и прогнозиране на местното развитие, както и промотиране и управление на проекти;

 • да се съхранят, възстановят и използват ефикасно даденостите и традициите на природното и културното наследство на територията на общината като основа на националната идентичност и разширяване на ценностната система на населението към обединена Европа в съответствие с принципите на устойчивото и балансираното развитие на територията;

 • да се прилагат външни и вътрешни финансови механизми и стимули за насърчаване на балансираното и устойчивото развитие на общината и концентрация на ресурси в най-необлагодетелстваните територии и сектори;

При разработването на Плана за развитие на общината са приложени доказани методически подходи за стратегическо планиране на устойчивото общинско развитие. Проучени и използвани са съвременни практики за подоготовка на стратегически документи, изготвяне на комплексни анализи и оценки и прогнозиране на развитието съобразно изготвения анализ. Внимателно е подходено към инструментите за реализация на плана изградени както на основата на прилаганите европейски подходи, така и на реалния опит и умения за управление на проекти в общината, неправителствения и частния сектор. Приложени са следните принципи:

 • Структурираност - общинският план е съвкупност на смислово, функционално и хронолигично свързави елементи.

 • Комплексност - изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразните социални, икономически, екологични, културни и управленски аспекти на местното развитие.

 • Точност - приложените анализи се основават преобладаващо на официална статистическа информация и становища на институции.

 • Публичност - активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е ръководен принцип във всички дейности от обхвата на Общинския план за развитие.

Планът за развитие на община Елхово е отворен планов документ. Законовите процедури предвиждат регулярно провеждане на процедури по неговото изпълнение и актуализация.

1.Ситуационен анализ на община Елхово

1.1. Местоположение: предимства и ограничения за развитие

Територията на община Елхово е разположена в Югоизточната, периферна част на страната. В административно отношение тя е част от област с център гр. Ямбол и попада в Югоизточния район за планиране. Територията на община Елхово заема най-южната част на Ямболска област и включва земите от средното течение на р. Тунджа.

На север административната граница я отделя от територията на община Тунджа, на северозапад има малка контактна зона с община Стралджа, /при с. Леярово и с. Поляна/, а на изток граничи с община Болярово. Западната граница се отличава с това, че по-голямата част преминава по долината на р. Тунджа и я отделя от община Тополовград, а по-малка част южно от селата – Изгрев, Пчела и Малък манастир е сухоземна. Южната граница на община Елхово съвпада с държавната граница на страната с Р. Турция. В тези граници, площта на общината е 702 кв.км, което съставлява 20,9% от територията на областта и 4,8% от Югоизточния район за планиране.

Предимствата на местоположението са свързани с транспортната инфраструктура. На 19 юни 2005г. бе отворен граничен пункт между с. Лесово и с. Хамзабейли /България-Турция/, който поема значителна част от трафика между двете страни. Освен това шосейната магистрала на юг от гр. Елхово за с. Гранитово – с. Лесово – Турция, става част от стратегически важен транспортен коридор, чрез който на север през Ямбол и Старопланинските проходи – /Върбишки, Котленски и Вратник/ ще се поддържат икономическите връзки със Североизточния и Северния централен райони за планиране и между Турция – България – Румъния по направлението на първокласен път І-7. По направление на път І-7 е осъществена и връзка с АМ “Тракия”. През територията на община Елхово преминава важния път свързващ долината на р. Марица /при гр.Харманли с транспортен коридор № 9/ и южното черноморско крайбрежие /През град Болярово за Средец и Бургас/.

Ограниченията от периферността на местоположението на общината се преодоляват чрез ГКПП, както и чрез изпълнението на общи проекти със съседните общини и общини от Р. Турция. Те са насочени към развитието на техническата, включително и транспортна инфраструктура, съвместни културни и стопански инициативи. /Приложения 1 и 1А/

1.2.Структура на природния комплекс

1.2.1. Геоложки строеж и развитие

Съгласно тектонското райониране (Йовчев, 1971) територията на общината попада в - Алпийската нагъната система – една от трите тектонски единици в страната. В нея е разположена Сакар-Странджанската тектонска зона в която се намира водосбора на средното и долното течение на р.Тунджа. По-важни структури от по нисък ранг в басейна са наложените депресии в Елховското (Ямбол-Елховоско) понижение. Те са образувани на мястото на тектонски грабенови езера, запълнени с плиоценски и кватернерни отложения.1.2.2. Релеф и полезни изкопаеми

Територията на общината е разположена в Тракийско – Среднотунджанската подобласт - по средното поречие на р. Тунджа и включва Елховското поле и част от Дервентските възвишения. Преобладава равнинния и равнинно - хълмист релеф. Елховското поле е с надморска височина 100 – 150 м и се простира от двете страни на р. Тунджа, която протича от север на юг. В периферната си част полето постепенно преминава в полегатите склонове на Манастирските (600м н. в. на запад) и Дервентските възвишения (450 м н. в. на югоизток). На североизток Елховското поле се огражда от възвишението Бакаджици, което служи за вододел между Черноморския и Средиземноморския басейн.

Дервентските възвишения се простират на изток от долината на р. Тунджа и по голяма част от билото им минава българо-турската граница.

Манастирските възвишения са разположени между долините на реките Сазлийка и Тунджа, отделени с ниска седловина на север от Светиилийските възвишения и на юг от планина Сакар.

Равнинният релеф не ограничава развитието на селищната мрежа и техническата инфраструктура на общината /транспортна мрежа, водоснабдителни мрежи, напоителни системи и др./.

Геоложкото и палеогеографско развитие на територията на общината определят вида и териториалното разпределение на полезните изкопаеми. Находищата на минерални и енергийни ресурси са разположени в Устремското поле и Елховското лигнитно находище. Открити са Оловно – цинкови руди – с попътни компоненти от сребро и кадмий. Рудникът, който е разработвал тези находища е закрит през 1995 г. Лигнитни въглища – установени са по поречието на р. Тунджа, с предполагаеми запаси около 600 млн. тона. Те са с ниска калоричност и високо съдържание на сяра. Медни руди – прогнозни запаси са установени в находище Лалково, което не е разработено. Запаси от барит са открити в Дервентските възвишения, а Мрамор – в Странджа и Сакар. Установени са малки запаси от скално-облицовъчни мателиали и строителни материали – сиенит, гранит, андезит, чакъл, пясък. Съществува една регистрирана кариера при с. Гранитово.

Направените до момента анализи и специални геоложки изследвания на залежите на полезни изкопаеми в община Елхово доказват, че въпреки тяхното съществуване не е рентабилно развитието на промишлен добив от гледна точка на регионалната ефективност /икономическа, социална, екологична/. Изключение правят инертните материали - чакъл, пясък, както и добива на скално-облицовъчни материали – мрамори, гранити, андезити и сиенити.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница