Списък на научните публикации на доц. Д-р светлана йорданова григорова grigorova, SДата28.09.2016
Размер40.43 Kb.
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА

1. Grigorova, S., R.Hansen, T.Sienkevicz, 1991. Beitrag zur Bestimnmung des freien Fettes in Rohmilch, Milchforschung Milchpraxis, 4: 146-147.

2. Surdjiiska, S., L.Vladimirova, S.Grigorova, 1997. Effect of the added of an enzyme system Kenzyme to compound feed for broilers, VII Simpozium technologija stocne hrane sa mejdunarodnum ucescerm, Unapredenje technology, Tara, 30.09-04.10.1997: 46-48.

3. Сурджийска, С., Л.Владимирова, С.Григорова, 1998. Ефект от добавката на мултиензимен комплекс Energex към комбинираните фуражи за пилета-бройлери, Животновъдни науки, 35(3): 55-59.

4. Сурджийска, С., С.Григорова, 1999. Влияние на органичните киселини върху продуктивността на пилета-бройлери и кокошки-носачки, Животновъдни науки, 36(1): 75-78.

5. Сурджийска, С., С.Григорова, 1999. Ацид Лак в комбинираните фуражи за кокошки-носачки. II. Влияние върху здравината на яйчната черупка, Животновъдни науки, 36(3-4): 54-57.

6. Куртенков, А., С.Григорова, 1999. Валидност на Единицата на Хаф като мярка за оценка на качеството на яйцата, Животновъдни науки, 36(3-4): 123-131 и (5-6): 118-119.

7. Куртенков, А., С.Григорова, 2000. Съвместното прилагане на пробиотици и антибиотици при домашните птици, Животновъдни науки, 37(1): 67-76.

8. Сурджийска, С., Л.Владимирова, С.Григорова, 2001. Триптозин в комбинираните фуражи за пилета-бройлери, Животновъдни науки, 38(1): 164-167.

9. Surdjiiska, S., S.Grigorova, 2001. Acid Lac dry in combined feed for growing chickens, Jubilee jear book of Symposium of livestock production with international participation, Struga, 23-25 may 2001: 151-154.

10. Бакаливанова Т., С.Бакаливанов, Ц.Цветков, С.Григорова, 2002. Влияние на пребиотик Ацид Лак в дажбата на кокошки-носачки върху морфологичните качества на яйца за консумация, Животновъдни науки, 39(1): 11-14.

11. Куртенков, А., С.Григорова, 2002. Потребност от протеин при домашния щраус (Struthio camelus domesticus), Сборник доклади от научна сесия „Млади учени”, секция „Медицински науки”, 22-23 април, Съюз на специалистите по качеството в България и ЛТУ: 36-41.

12. Куртенков, А., С.Григорова, 2003. Поенето на домашните щрауси, Сборник Научни доклади от Международна научна конференция „50 години ЛТУ”, секция „Ветеринарна медицина”, 1-2 април, София: 71-74.

13. Grigorova, S., S.Surdjiiska, D.Stoyanov, M.Dimitrova, 2004. Influence of probiotic Lactina on the productivity of layers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10: 637-642.

14. Вълчева, А., С.Григорова, 2005. Ефект от храненето с комбинирани фуражи с високо съдържание на оплесенена пшеница контаминирана с плесенни гъбички от р.Fusarium, Животновъдни науки, 42(1): 14-18.

15. Куртенков, А., С.Григорова, 2005. Влияние на различни потенции Alfa alfa върху компесаторните възможности на растежа при домашни щрауси, Сборник доклади от Научната конференция „10 години Факултет по ветеринарна медицина при ЛТУ” (1994-2004), Лесотехнически университет, София: 102-107.

16. Вълчева, А., Г.Вълчев, С.Григорова, 2005. Ефект от храненето с комбинирани фуражи с високо съдържание на оплесенена пшеница при подрастващи прасета, Животновъдни науки, 42(3):83-86.

17. Куртенков, А., С.Григорова, 2005. Влияние на Calcarea carbonica 30 с върху масата и дебелината на яйчната черупка и индекса на формата на яйцето, Научни трудове на УХТ, Том LII, Свитък 2, Академично издателство на УХТ – Пловдив: 426-431.

18. Grigorova, S., 2005. Dry biomass of fresh water algae of Chlorella genus in the combined forages for laying hens, Journal of Central European Agriculture, 6(4): 631-636.

19. Тончева, Е., Д.Стоянов, С.Григорова, 2005. Ефект на пробиотичните добавки Лактина и Силактин върху активността на някои интестинални и ренални ензими на пилета-бройлери, Животновъдни науки, 42(6):34-37.

20. Grigorova, S., S.Surdjiiska, V.Banskalieva, G.Dimitrov, 2006. The effect of biomass from green algae of Chlorella genus on the biochemical characteristics of table eggs, Journal of Cenral European Agriculture, 7(1): 111-116.

21. Куртенков, А., С.Григорова, 2006. Влияние на Natrum mureaticum 30C и Glonoinum 30C върху яйчната продуктивност при дворно отглеждани кокошки-носачки през летния сезон, Сборник доклади от научната конференция „Традиция и съвременност във ветеринарната медицина”, Издателска къща при ЛТУ, София: 45-50.

22. Киров, К., А.К.Халак, Б.Байков, С.Сурджийска, С.Григорова, Б.Захаринов, Ат.Близнаков, С.Коцева, Ц.Кирилова, 2006. Влияние на олово и кадмий върху продуктивността на кокошки-носачки, Животновъдни науки, 43(3):55-58.

23. Халак А.К., Б.Байков, К.Киров, С.Григорова, С.Сурджийска, А.Иванов, 2006. Биоакумулация на олово и кадмий в организма на зайци, Животновъдни науки, 43(3):58-62.

24. Grigorova, S., B.Kashamov, V.Sredkova, S.Surdjiiska, A.Kurtenkov, 2007. Effect of Tribulus terrestris extract on semen quality and serum total cholesterol content in White Plymouth Rock-mini cocks, Современный научный вестник, 3(5(13)):11-18.

25. Григорова С., 2007. Влияние на олово и кадмий върху някои качествени и количествени характеристики на кокоши яйца за консумация, Сборник доклади от научната конференция с международно участие „ Хранителна наука, техника и технологии 2007”, Научни трудове, Том LIV, Свитък 2, УХТ-Пловдив 19-20.11.2007г: 241-246.

26. Григорова С, Б.Кашъмов, 2007. Влияние на екстракт от Tribulus terrestris върху морфологични и органолептични качества на яйца за консумация, Сборник доклади от научната конференция с международно участие „ Хранителна наука, техника и технологии 2007”, Научни трудове, Том LIV, Свитък 2, УХТ-Пловдив, 19-20.11.2007г: 247-251.

27. Вълчев, Г., А.Иванов, С. Григорова, Н.Златева, 2008. Изпитване ефекта на екстракт от Tribulus terrestris L. като растежен стимулатор при зайци, Животновъдни науки, 45(3):96-101.

28. Grigorova, S., D.Vasileva, B.Kashamov, V.Sredkova, S.Surdjiiska, 2008. Investigation of Tribulus terrestris extract on biochemical parameterts of eggs and blood serum in laying hens, Archiva Zootechnica, 11(1): 39-45.

29. Григорова С, Б.Кашъмов, Д.Василева, В.Средкова, С.Сурджийска, 2008. Проучване ефекта на екстракт от Tribulus terrestris върху липидните компоненти на яйчния жълтък и биохимични показатели на кръвния серум на родители за бройлери, Сборник доклади от научната конференция с международно участие „Екология и здраве” ДНТ-Пловдив, 09-10.04.2008г: 93-98.

30. Григорова С., 2008. Проучване влиянието на екстракт от Tribulus terrestris върху яйчната продуктивност и морфологичните качества на яйцата на кокошки от изходната популация Бял Плимутрок-мини, Сборник доклади от научната конференция с международно участие „ Хранителна наука, техника и технологии 2008”, научни трудове, Том LV, Свитък 1, УХТ-Пловдив, 24-25.109.2008г:487-492.

31. Григорова С., М.Димитрова, Д.Стоянов, В.Средкова, 2008. Проучване на физикохимичния състав на месото и количеството абдоминална мазнина при пилета от линия С, Red Bro и Лабел, , Сборник доклади от научната конференция с международно участие „ Хранителна наука, техника и технологии 2008”, научни трудове, Том LV, Свитък 1, УХТ-Пловдив, 24-25.109.2008г: 493-498.

32. Grigorova, S., M.Petkova, I.St.Nikolov, D.Abadjieva, 2009. Rabbits’ growth parameters by using total mixed ration with alternative sources of crude fibres, Journal of Mountain Agriculture on Balkans, 12(3): 476-487.

33. Videv, V., S. Grigorova, D.Abadjieva, M.Petkova, 2009. Method of biological distanses in assessment of the poultry sex influence on meat quality, Biotechnology in Animal husbandry, 25(5-6): 1087- 1093.

34. Grigorova, S., D.Abadjieva, M.Nikolova, D.Penkov, 2009. The effect of Tribulus terrestris extract on egg yolk lipids and serum cholesterol content in Guinea fowls, Biotechnology in Animal husbandry, 25(5-6): 1109-1115.

35. Petkova, M., S.Grigorova, D.Abadjieva, 2009. Blood biochemical changes and sperm quality in bulls fed diet supplemented with dry extract from Tribulus terrestris, http//www.eaap org./Barcelona papers published/36 Petkova pdf .

36. Petkova, M., S.Grigorova, D.Abadjieva, 2009. Blood biochemical changes and sperm quality in bulls fed diet supplemented with dry extract from Tribulus terrestris, http//www.eaap org./Barcelona papers published/36 Petkova pdf.

37. Пенков, Д., М.Николова, С.Григорова, А.Генчев, 2010. Проучване върху консумацията на вода при японски пъдпъдъци носачки (Coturnix coturnix japonica), Аграрни науки, 2(3): 61-65.38. Nikolova, M., S.Grigorova, D.Abadjieva, D.Penkov, 2010. Investigation on the effect of Tribulus terrestris extract on some major characteristics of the reproductive capacity of Guinea fowl, Biotechnology in Animal husbandry, 26(3-4): 259-266.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница