Списък на научните публикации на Мери Жекова Ковачева в дясно е показан импакт факторътДата13.01.2018
Размер105.57 Kb.
СПИСЪК
на научните публикации на Мери Жекова Ковачева

(в дясно е показан импакт факторът, когато има такъв)


1. Милошев, Г. и Ковачева, М. Установяване на някои микрохарактеристики на мъглите над София. Изв. ГФИ, 3, 1962, 129-135.

2. Ковачева, М. По въпроса за ритмите в хода на атмосферното налягане. Хидрология и метеорология, кн.1, 1963, 24-31.

3. Йорданов, Д. и Kовачева, М. Върху движението на стоксови частици в приземния и планетарен слой. Хидрология и метеорология, kн.1, 1963, 10-17.

4. Йорданов, Д. и Ковачева, М. Дифузия от линейного източника, разполо- женного по земной поверхности, при сильно неустойчивой стратификации. Докл. БАН, 16, Nо 2, 1963, 137-140. 0.126

5. Йорданов, Д. и Kовачева, М. Върху дифузията от линеен източник при силно неустойчива стратификация. Изв. ГФИ, 4, 1963, 35-44.

6. Koвачева, М. Eдно уточнение на методиката на пресмятане на мястото на отлагане на чужди примеси в приземния слой. Изв. ГФИ, 5, кн.1, 1964, 27-31.

7. Йорданов, Д. и Koвачева, М. Koeфициент на хоризонтален турбулентен обмен при свободна конвекция. Изв. ГФИ, 5, кн. 2, 1964, 17-21.

8. Йoрданов, Д. и Koвачева, М. O диффузии точечного източника в приземном слое воздуха при неустойчивом наслоений. Докл. БАН, 17, Nо 10, 1964, 897-899. 0.126

9. Йoрданов, Д. и Koвачева, М. Дифузия на пасивна примес в приземния въздушен слой при неустойчиво наслояване. Изв. ГФИ, 6, 1965, 13-18.

10. Ножаров, П. и Koвачева-Ножарова, M. Датиране на археологически обекти по археомагнитен метод. Aрхеология, кн. 2, 1967, 62-64.

11. Kovacheva, M. Ancient Magnetic Field in Bulgaria. Докл. БАН, 21, 8, 1968, 761-763. 0.126

12. Koвачева-Ножарова, M. Резултати от археомагнитни изследвания на археологически материали от България. Aрхеология, кн. 1, 1969, 58-61.

13. Koвачева, M. Древно магнитно поле в България по археомагнитни изследвания. Изв. ГФИ, 15, 1969, 167-173.

14. Kovacheva, М. Inclination of the Earth's Magnetic Field during the last 2000 years in Bulgaria. J. Geomag. Geoel., 21, No 3, 1969, 573-578. 0.807

15. Koвачева, М. Нови археологически обекти, изследвани по археомагнитен метод. Сп. Археология, кн. 4, 1970, 70-72.

16. Koвачева, М. Aрхеомагнитнье исследования в Народной Республике Болгарии. Сб. Тезисов докладов VIII конф. по вопросам постоянного геомагнитного поля. Moсква, 1970.

17. Koвачева, М. Инклинация на древното магнитно поле на Земята по археомагнитни изследвания. Изв. ГФИ, 17, 1971, 73-78.

18. Kovacheva, M. Upon the Intensity of the Ancient Magnetic Field during the Last 2000 years in South-Eastern Europe. Earth Planet. Sci. Lett., 17, No 1, 1972, 199-206. 2.951

19. Kovacheva, M. Secular variation of the Ancient Magnetic Field Intensity During the Last 2400 years in Bulgaria. Докл. БАН, 126, No 6, 1973, 747-749. 0.126

20. Koвачева, M., Стефанович, Д. и Вельович, Д. Някои резултати от археомагнитни изследвания на образци от НР България и Източна Югославия. Изв. ГФИ, 19, 1974, 219-228.

21. Koвачева, M. Археомагнитно датиране на текето Демир-баба, Разградски окръг. Mузеи и паметници на културата, кн. 3, 1975, 22-23.

22. Kовачева, M. и Начeва-Kалчева, В. Aрхеомагнитнье исследования много- слойного поселения Овчарово, Сев. Болгария, относящегося по времени энеолита. Геомагн. и аэрономия, 15, Nо 5, 1975, 916-922. 0.386

23. Kovacheva, M. and Kalcheva, V.B. First Results of Archaeomagnetic Investigation of Prehistoric site in Bulgaria. Докл. БАН, 28, No 7, 1975, 919-921. 0.126

24. Kovacheva, M. Archaeomagnetic Investigations of some Prehistoric sites in Bulgaria. Archaeometry, 18, Part 1, 1976, 99-106. 0.718

25. Kовачева, M. и Вeльович, Д. Нови резултати от археомагнитни изследвания на образци от НРБ и СФРЮ. Aрхеология, кн. 2, 1976, 63-65.

26. Kovacheva, M. Archaeomagnetic Investigations in Bulgaria: Field Intensity determinations. Phys. Earth Planet. Inter., 13, 1977, 355-359. 1.872

27. Koвачева, M., Бенькова, Н.П., Бурлацкая, С.П. и Черевко, T.Н.. Древнее поле Болгарии. БГС, 3, Nо 2, 1977, 88-92.

28. Бенькова, Н.П., Бурлацкая, С.П., Koвачева, M. и Черевко, T.Н.. Древнее геомагнитное поле Болгарии от начало нашей ерьi до современности. БГС, III, Nо 4, 1977, 89-95.

29. Kovacheva, M. and Veljovich, D. Geomagnetic Field's variations in South-Eastern Europe for the time period 6500 years B.C. to 100 years B.C. Earth Planet. Sci. Lett., 37, 1977, 131-138. 2.951

30. Kovacheva, M. Archaeomagnetic investigations of the geomagnetic Field variations for the Last 8000 years in Bulgaria. БГС, III, Nо 4, 1977, 82-87.

31. Kovacheva, M. Archaeomagnetic investigations in Bulgaria. Proc. 18th Int. Symp. on Archaeometry and Archaeological Prospecting, Bonn, 14-17, March 1978, 477-485.

32. Kovacheva, M., Zagniy, G.F., Veljovic, D. and Beker, H. L'archeomagnetisme, et la chronologie relative. Thracia Praehistorica Supplementum Pulpudeva, 3, 1978, 288-291.

33. Veljovic, D. and Kovacheva, М. Rezultati archeomagnetskih istrazivanja Gomolave periodu 1974-1976 godine. Rad Vojvodjanskih Muzeja, Novi Sad, 25, 1979, 49-52.

34. Koвачева, М. Събиране на образци за археомагнитни изследвания. Сб. Интердисциплинарни изследвания, III-IV, 1979, 45-48.

35. Kovacheva, М. Summarized results of the archaeomagnetic investigations of the geomagnetic field variation for the last 8000 years in South-Eastern Europe. Geophys. J. R. astr. Soc., 61, 1980, 57-64. 1.371

36. Кoвачева, М. Aрхеомагнитни изследвания на селишна могила до с. Дядово (предварителни резултати). Expeditio Thracica, 1, 1980, София, 137-143.

37. Koвачева, М. Aрхеомагнитна справка за средновековната пещ в с. Биволаре, Плевенски окр. Интердисциплинарни изследвания, VII-VIII, 1981, 153-154.

38. Koвачева, М. и Загний, Г.Ф. Сопоставление результатов определения напряженности древнего геомагнитного поля, полъченньх в разньх лабораториях. Тезись докладов, II Всесоюзньй съезд “Постоянное геомагнитное поле, магнетизм горньх пород и палеомагнетизм”, Тбилиси, 1981, 22.

39. Koвачева, M. Датировка чрез физични методи. Археомагнитни изследвания в България. Mузеи и паметници на културата, кн.1, 1982, 20-24.

и в: Изв. Нац. Истор. Музей, 4, 1983, 47-56.

40. Kovacheva, M. Archaeomagnetic investigations of geomagnetic secular variations. Phil. Trans. Royal Soc., London, A 306, 1982, 79-86. 1.347

и в: The Earth’s core: its structure, evolution and Magnetic Field. Proc. Royal Soc. discussion meeting, helt on 27-28 January, 1982, S.K. Runcorn, K. Creer and J. Jacobs (eds.), London, Royal Society.

41. Koвачева, M. Aрхеомагнитни изследвания на селищна могилa Овчарово. В: Разкопки и проучвания, 1983, VIII, Изд. БАН, София, 119-125.

42. Kovacheva, M. Archaeomagnetic data from Bulgaria and South-Eastern Yugoslavia. In: Geomagnetism of backed clays and recent sediments. K.M. Creer, P. Tucholka and C.E. Barton (eds.), Elsevier, 1983, 106-110.

43. Kovacheva, M. In Chapter I: "Magnetic field and processes in the Earth Interiour". V. Bucha (ed), Prague, Academia, 1983, 43-50.

44. Koвачева, M. Aрхеомагнитно изследване на средновековни пещи, разкрити на територията на Варненски и Толбухински окръзи. Изв. на Народния музей Варна, kн. 20 (35), 1984, 47-52.

45. Ковачева, M. Дисертация - Археомагнитни изследвания на вариациите на древното магнитно поле в България. 1973.

46. Kovacheva, M. Some archaeomagnetic conclusions from three archaeological localities in North-West Africa. Докл. БАН, 37, No 2, 1984, 171-174. 0.126

47. Kovacheva, M. Archaeomagnetic study of the prehistoric site Telish, North Bulgaria. БГС, X, No 2, 1984, 112-119.

48. Koвачева, M., Kалчева, В. и Вълков, Цв. Принос към археомагнитната скала на времето в праисторията. Музеи и паметници на културата, кн. 6, 1984, 31-35.

49. Koвачева, M. и Вельович, Д. Археомагнитно изследване на праисторически обекти от НРБ и СФРЮ. Археология, кн. 2, 1985, 21-26.

50. Kovacheva, M. and Zagniy, G.F. New archaeomagnetic results from some prehistoric sites in Bulgaria. Archaeometry, 27, P 2, 1985, 179-184. 0.718

51. Koвачева, M. и Бенькова, Н.П. Вековая геомагнитная вариация в Сверозападной Африке по археомагнитньiм и моделньiм данньм. Геомагн. и Aэрономия, 3, 1985, 523-525. 0.386

52. Kovacheva. M. Resultats archeomagnetiques de quelques sites archeologiques au Maroc. Bulletin d'Archeologie Marocaine, XVI, 1985-1986, 285-293.

53. Koвачева, M., Георгиев, Хр., Ануфриев, А. и Kaлчева, В. Преглед на археомагнитните резултати от обекти в Търговишки окръг. Подобрения, в методиката и обработката на експерименталните данни. Интердисциплинарни изследвания, кн. XIV A, 1986, 117-129.

54. Kovacheva, M. and Kanarchev, M. Revised archaeointensity data from Bulgaria. J. Geomag. Geoel., 38, No 12, 1986, 1297-1310. 0.807

55. Kovacheva, M. Archaeomagnetic results from SE Europe, their use as dating technique, difficulties. Acta Interdisciplinaria Archaeologica, IV, Nitra, 1986, 137-147.

56. Ковачева, M. и Катевски, И. Интердисциплинарните изследвания в светлината на първата Южноевропейска конференция по археометрия. Интердисциплинарни изследвания, XIV А, 1986, 281-285.

57. Koвачева, M. и Kaлчева, В. Пример за магнитно датиране на археологически обекти. БГС, 14, кн. 4, 1988, 77-85.

58. Kovacheva, M. Archaeomagnetism as a dating method. Proceeding of the 26th Int. Archaeometry Symposium, Toronto, 1988, 68-74.

59. Koвачева, M. Aрхеомагнитни изследвания на средновековни пещи от Дуранкулак. В: Дуранкулак - I, Изд. БАН, 1989, 261-268.

60. Kovacheva, M. Archaeomagnetic studies as a dating tool and some considerations on the archaeomagnetic methodology. Proceedings of the 25-th Int. Symposium on Archaeometry, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, Elsevier, 1989, 35-43.

61. Kalcheva, V., Nozharov, P., Kovacheva, M. and Shopov, V. Summary of the First Bulgarian Palaeomagnetic results from Black Sea Quaternary sediments. Докл. БАН, 42, No 2, 1989, 61-64. 0.126

62. Kalcheva, V., Nozharov, P., Kovacheva, M. and Shopov, V. Paleomagnetic research of the Black Sea Quaternary Sediments. Phys. Earth Planet. Inter., 63, 1990, 113-120. 1.872

63. Koвачева, M. София - Сердика и археомагнитните изследвания в България. Сердика, II, София, БАН, 1989, 146-152.

64. Kовачева, M. Aрхеомагнитно изследване на раннонеолитно жилище от Слатина. Разкопки и проучвания, София, БАН, 1992, кн. XXV, 137-143.

65. Koвачева, M., Желев, Ж. Три тракийски обекта от района на Исперих в светлината на археомагнитните изследвания. Terra Antiqua Balkanica, IV, 1990, 182-191.

66. Kовачева, M. Aрхеомагнитно изследване на римската вила при Ивайловград. Интердисциплинарни изследвания, кн. 17, 1990, 53-58.

67. Kovacheva, M. Prehistoric sites from Bulgaria studied Archaeomagnetically. In: Archaeometry '90, Pernicka, E. and Wagner, G. (Eds), Birhauser Verlag, Basel, 1991, 559-567.

68. Koвачева, M. и Toшков, А. Археомагнетизъм и неолитните селища в България. Сп. Aрхеология, кн. 4, 1991, 9-13.

69. Kovacheva, M. Updated archaeomagnetic results from Bulgaria: the last 2000 years. Phys. Earth Planet. Inter., 70, No 3-4, 1992, 219-223. 1.872

70. Liritzis, Y. and Kovacheva, M. Some evidence for sharp changes in the archaeomagnetic intensity variation during the last 2000 years. Phys. Earth Planet. Inter., 70, No 1-2, 1992, 85-89. 1.872

71. Kovacheva, M. and Gigov, V. Archaeomagnetic dating of two Neolithic sites located in Southwestern Bulgaria. PACT 45 - IV.6, 1997, 295-305.

72. Kovacheva, M. and Gigov, V. Thracian period in Bulgaria and archaeomagnetic studies. PACT 45 - IV.1, 1997, 237-246.

73. Tошков, A. и Koвачева, M. Aвтоматизирана система за обработка на археомагнитни данни. БГС, XVIII, No 1, 1992, 61-64.

74. Kovacheva, М. and Karloukovski, V. Palaeosecular variations of the geomagnetic field and absolute dating in arhaeology. БГС, XVIII, No 4, 1992, 38-47.

75. Йорданов, Д. и Ковачева, М. Дифузия пасивной примеси от точечного источника при свободной конвекции в приземном слое. Докл. БАН, 17, No 9, 1964, 809-812. 0.126

76. Nozharov, P., Zvetkov, A., Pares, J., Kovacheva, M., Butchvarova, V., Garces, M. and Shishkov, G. Preliminary rock magnetic results from volcanic samples of Moesian platform Western part. БГС, 1993, XIX, No 2, 5-18.

77. Butchvarova, V. and Kovacheva, M. European global changes of the palaeotempe-rature and Bulgarian archaeomagnetic data. БГС, 1993, XIX, No 2, 19-23.

77a. Butchvarova, V., Kovacheva, M., Toshkov, A. Some evidences from the comparison between the global changes of the palaeotemperature in Europe and the geomagnetic field from Bulgarian archaeomagnetic data. Geologica Carpathica, 43, No 3, 1992, 166-167 (abstract of “New trends in Geomagnetism – IIIrd biannual meeting, Slovakia).

78. Liritzis, I., Galloway, R.B., Kovacheva, M. and Kalcheva, V.B. Influence of climate on the radioactivity of lake and sea sediments: first results. Geophys. J. Int., 116, 1994, 683-687. 1.390

79. Kovacheva, M., Pares, J., Jordanova, N. and Karloukovski, V. A new contribution to the archaeomagnetic study of a Roman pottery kiln from Calahorra (Spain). Geophys. J. Int., 1995, 123, No 3, 931-936. 1.390

80. Kovacheva, М. and Toshkov, А. Geomagnetic field variations as determined from Bulgarian archaeomagnetic data. Part I: the last 2000 years AD. Surveys in Geophysics, 15: 673-701, 1994. 0.596

81. Koвачева, М. и Kaрлуковски, В. Aрхеомагнитни проучвания-резултати и проблеми. B: PRAE In Honorem Henrieta Todorova, eds: Mark Stefanovich, Christina Angelova, National Archaeol. Inst. with Museum, BAS, Sofia, 2007, 319-328.

82. Kovacheva, М. Bulgarian archaeomagnetic studies. In: Prehistoric Bulgaria. D. Bailey and I. Panajotov (eds), Prehistory Press, 1995, Monographs in World Archaeology No 22, Madison, 209-224.

83. Kovacheva, M., Jordanova, Dan. and Jordanova, D. Archaeomagnetic study of the Early Bronze Age settlement "Sarovka" near Dabene, Karlovo district. Report of prehistoric research project No1, 1995. Sofia, Prehistory Fond., Agatho Publ., 32-43.

84. Йорданов, Д. и Ковачева, М. Дифузия пассивной примеси из точечного източника в приземном слое атмосферы. Доклады научной сесии ГФИ, 12-16.10.1964, 25-27.

85. Koвачева, M., Йорданова, Н., Бояджиев, Я. и Попов, В. Археомагнитно изследване на енеолитната могила в гр. Русе. БГС, 1995, XXI, No 4, 73-86.

86. Cui, Y., Verosub, K., Roberts, A. and Kovacheva, M. Rock Magnetic Studies of Archaeological Samples: Implications for Sample Selection for Paleointensity Determinations. J. Geomag. Geoel., 49, 1997, 567-585. 0.807

87. Tarling, D. and Kovacheva, M. Comparison of Directional Secular Variations of the Geomagnetic Field between Britain and S. E. Europe. J. Geomag. Geoel., 49, 1997, 507-517. 0.807

88. Jordanova, N., Petrovski, E. and Kovacheva, M. Preliminary rock magnetic study of archaeomagnetic samples from Bulgarian prehistoric sites. J. Geomag. Geoel., 49, 1997, 543-566. 0.807

89. Kovacheva, M. and Gigov, V. Emporion Pistiros and the archaeomagnetic studies. In: Pistiros I. Escavations and studies. J. Bouzek, M. Domaradzki and Z. Archibald (eds), Charles University Press, Prague, 1996, 187-195.

90. Jordanova, N. and Kovacheva, М. Dating the fire in Kajmenska Chuka by the archaeomagnetic method. In: Тhe Steps of James H. Gaul, Series, 1, Sofia, 1998, 339-347.

91. Koвачева, М. Справка за археомагнитното изследване на обекта Багачина, област Монтана. В: Багачина - селище от късно каменно-медна епоха и тракийски култов център (III - I хилядолетие пр. Хр.), Aл. Бонев и Г. Aлександров, Монтана, 1996, 61-64.

92. Ковачева, М. Александрова, E. Резултати от археомагнитни изследвания на средновековния обект Орта Бурун край гр. Любимец, пеща край с. Искрица и пещите край с. Toпола. Сб. Maрица Изток,Том IV, Изд. Диос, 1997, 184-218.

93. Kovacheva, M. Archaeomagnetic database from Bulgaria: the last 8000 years. Phys. Earth Planet. Inter., 102, 1997, 145-151. 1.872

94. Kovacheva, M., Jordanova, N. and Karloukovski, V. Geomagnetic field variations as determined from Bulgarian archaeomagnetic data. Part II: the last 8000 years. Surveys in Geophysics, 19, 5, 1998, 413-460. 0.492

95. Ковачева, М. Резултати от археомагнитни изследвания в НРБ. Интердисциплинарни изследвания, I, 1978, 25-29.

96. Lanos, P., Kovacheva, M. and Chauvin, A. Archaeomagnetism: methodology and applications - implementing and practice of the archaeomagnetic method in France and Bulgaria. European Journal of Archaeology, 2(3), 1999, 327-354.

97. Jordanova, N., Petrovski, E., Kovacheva, M. and Jordanova, D. Factors determining magnetic enhancement of burnt clay from archaeological sites. J. Archaeological Sci., 28, 2001, 1137-1148. 0.819

98. Ковачевa, М., Йорданова, Н. и Гигов, В. Археомагнитно изследване на тракийско селище при Водна централа от комплекс Сборяново. Сборяново, т. III, ч. I - Тракийски град, изд. БАН. (в печат)

99. Kovacheva, M., Jordanova, N. and Gigov, V. Supplementary archaeomagnetic investigation on structures of burnt clay from Emporion Pistiros. In: “Pistiros II. Excavations and studies”, Charles University, Prague, Karolinum Press, 2002, 307-319.

100. Ковачева, M. Векови вариации на геомагнитното поле по археомагнитни данни. Автореферат на дисертация за получаване на степента доктор на физическите науки, София, 1999.

101. Kovacheva, M., Spatharas, V. and Liritzis, I. New archaeointensity results from the Greek materials. Archaeometry, 42, 2, 2000, 415-429………………………0.718

102. Kovacheva, M. and Jordanova, N. Bulgarian archaeomagnetic studies: a review of methodological progress and applications in archaeology. Proceed. of Workshop “Archaeometry in archaeology: new trends”, Rhodes, 3-6.11.1999. In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (guest ed. I. Liritzis), 247, No 3, 2001, 685-696. 0.398

103. Jordanova, N., Jordanova, D., Petrovski, E. and Kovacheva, M. Changes in magnetic properties of baked archaeological samples. Implications for palaeointensity determination. Studia Geophys. Geod., 45, 2001, 297-318. 0.680

104. Kostadinova, M., Jordanova, N., Kovacheva, M. and Gigov, V. Rock-magnetic properties of baked clay from Early Bronze Age site Dubene-Sarovka (Karlovo district). Bulg. Geophys. J., 2001 (2002), 27, No 1-4, 72-84.

105. Kovacheva, M., Jordanova, N., Kostadinova, M., Karloukovski, V., Gigov, V., Gergova, D. and Genov, D. Summary results of the archaeomagnetic studies of the Bronze Age tell Djadovo, district of town Sliven, Bulgaria. Archaeologia Bulgarica, VI, 2002, 1, 1-17.

106. Jordanova, N., Kovacheva, M., Hedley, I. and Kostadinova, M. On the suitability of baked clay for archaeomagnetic studies as deduced from detailed rock-magnetic studies. Geophys. J. Int., 2003, 153, 146-158. 1.390

107. Kovacheva, M., Kostadinova, M., Jordanova, N. and Gigov, V. Bronze Age Sarovka site near Dubene in the context of new archaeomagnetic studies, and its synchronization with other Bronze Age sites from Bulgaria. Reports of Prehistoric Research Project 5, 2001 (2002), 89-96.

108. Kovacheva. M., I. Hedley, I., Jordanova, N., Kostadinova, M and Gigov, V. Archaeomagnetic dating of Swiss and Bulgarian archaeological sites. Proceedings of the 33rd Int. Symposium on Archaeometry, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies 3, Kars, H. & Burke, E. (eds.), Free University, Amsterdam, 2004, 431-434.

109. Kostadinova, M., Jordanova, N., Jordanova, D. and Kovacheva, M. Preliminary study on the effect of water glass impregnation on the rock-magnetic properties of baked clay. Studia Geophys. Geod., 48, 2004, 637-646. 0.571

110. Ковачева, M. и Бояджиев, Я. Археомагнитноe исследование горизонтов Бронзовай эпохи в теллье Юнаците. В: Телль Юнаците, Епоха бронзи. Том 2, Мерпелт, Х.А. и Катинчаров, Р. (ред.), Изд. Восточная литература, 2007, 222-231.

111. Kovaceva, M., Kostadinova, M. et Jordanova, N. Etude archeomagnetique. Rapport No 17 - campagne de 2002, Mission archeologique de la vallee dela Struma (Strymon), Fouilles Neolithiques Franco-Bulgare de Kovacevo, Univ. Paris I - Centre de Rech. Protohist., 2003, 36-44 plus 9 figures.

112. Lanos, Ph., Le Goff, M., Kovacheva, M. and Schnepp, E. Hierarchical modeling of archaeomagnetic data and curve estimation by moving average technique. Geophys. J. Int., 160, 2005, 440-476. 1.390

113. Kovacheva, M., Hedley, I., Jordanova, N., Kostadinova, M. and Gigov, V. Archaeomagnetic dating of archaeological sites from Switzerland and Bulgaria. J. Archaeological Science, 31, 2004, 1463-1479. 2.108

114. Jordanova, N., Kovacheva, M., Kostadinova, M. Archaeomagnetic investigation and dating of Neolithic archaeological site (Kovatchevo) from Bulgaria. Phys. Earth Planet. Inter., 147, 2-3, 2004, 89-102. 1.872

115. Kovacheva, M. Balkan Peninsula and archaeomagnetism - a brief review. J. Balkan Geophys. Soc., 6, No3, Aug. 2003, 173-178.

116. Herries, A.I.R., Kovacheva, M., Kostadinova, M., Shaw, J. Archaeo-directional and -intensity data from burnt structures at the Thracian site of Halka Bunar (Bulgaria): the effect of magnetic mineralogy, temperature and atmosphere of heating in antiquity. Phys. Earth Planet. Inter., 162, 3-4, 2007, 199-216. Doi: 10.1016/j.pepi.2007.04.006 1.872

117. McIntosh, G., Kovacheva, M., Catanzariti, G., Osete, M.L. and Casas, L. Widespread occurrence of a novel high coercivity, thermally stable, low unblocking temperature magnetic phase in heated archeological material. Geophys. Res. Lett., 2007, 34, L21302, doi:10.1029/2007GL031168. 2.378

118. Donadini, F., Kovacheva, M., Kostadinova, M., Casas, Ll. and Pesonen, L.J. New palaeointensity results from Scandinavia and Bulgaria. Rock-magnetic studies inference and geophysical application. Phys. Earth Planet. Inter., 165, 3-4, 2007, 229-247. Doi: 10.1016/j.pepi.2007.10.002 1.872

119. Herries, A.I.R. and Kovacheva, M. Using archaeomagnetism to answer archaeological questions about burnt structures at the Thracian site of Halka Bunar, Bulgaria. Archaeologia Bulgarica, XI, 2007, 3, 25-46.

120. Kostadinova, M. and Kovacheva, M. Case study of the Bulgarian Neolithic Archaeological Site of Piperkov Chiflik and its archaeomagnetic dating. Physics and Chemistry of the Earth, 2008, 33, pp 511-522. Doi: 10.1016/j.pce.2008.02.016. 0.577

121. Herries, A.I.R., Kovacheva, M., Kostadinova, M. Mineral magnetism and archaeomagnetic dating of a mediaeval oven from Zlatna Livada, Bulgaria. Physics and Chemistry of the Earth 33, 2008, pp 496-510. doi: 10.1016/j.pce.2008.02.021 0.577

122. Donadini, F., Kovacheva, M., Kostadinova, M., Hedley, I.G., Pesonen, L.J.

Palaeointensity determination on an early medieval kiln from Switzerland and the effect of cooling rate. Physics and Chemistry of the Earth 33, 2008, pp 449-457. doi: 10.1016/j.pce.2008.02.019. 0.577

123. Бъчваров, И., Ковачева, М. Магнитно поле на Земята. В: Земята-неспокойната планета, стр. 165-192. Съставител и редактор Ангел Кунов, “БГ – Принт”, Враца, 2008.

124. Kovacheva, M., Boyadziev, Y., Kostadinova-Avramova, M., Jordanova, N. and Donadini, F. Updated archaeomagnetic data set of the past 8 millennia from the Sofia laboratory, Bulgaria, Geochem. Geophys. Geosyst., 2009, 10, Q05002, doi:10.1029/2008GC002347. 2.597

125. Kovacheva, M., Chauvin, A., Jordanova, N., Lanos, Ph. and Karloukovski, V.

Remanence anisotropy effect on the palaeointensity results obtained from

various archaeological materials, excluding pottery. Earth Planets Space, 61, 2009, 711-732. 0.839

126. Kovacheva, M. Archaeomagnetism and the Bulgarian Archaeology – A Review. In:

Saxa loquuntur, I. Gatzov and J.-L. Guadelli (eds.), АВАЛОН, София, 2009, стр. 215-222.

127. Donadini, F., Kovacheva, M., Kostadinova-Avramova, M. Archaeomagnetic Study of Roman Lime Kilns (1 c. AD) and One Pottery Kiln (1st c. BC – 1st c. AD) at Krivina, Bulgaria, as a Contribution to Archaeomagnetic Dating. Archaeologia Bulgarica, XIV, 2 (2010), 23.38.

Общ импакт фактор: 52.93 – 6.07.2010

НАУЧНО ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ И ХРОНИКА

1. П. Ножаров и M. Koвачева-Ножарова. Археомагметизмът - един нов метод за изследване миналото на земното магнитно поле. Сп. Природа, кн. 5, 1967.

2. M. Koвачева. Земен магнетизъм, архео и палеомагнетизъм. Радио София, 1973.

3. M. Koвачева. Eванджелист Toричели. Сб. "Именити физици", Изд. на Дружеството на физиците, 1975.

4. M. Koвачева. Земните магнитни аномалии и слънчевите бури. Вестник "Орбита", бр. 25, 1977, стр. 12.

5. M. Koвачева. Aрхеология и магнетизъм. Вестник "Орбита", бр. 48, 1977, стр. 12.

6. M. Koвачева. Пътуват не само континентите, но и полюсите. Вестник "Орбита", бр. 52, 1977, стр. 14.

7. M. Koвачева. Нов вид изследване в археологическата Практика. Юбилеен вестник "Плиска 1300", 1977.

8. M. Koвачева. Четвърта IAGA научна асамблея - Единбург, август, 1981. БГС, VII, Nо 2, 1982, стр. 96.

9. M. Koвачева и И. Катевски. I-ва Южноевропейска конференция по археометрия. Сп. Археология, кн. 2, 1985, стр. 56-57.

10. M. Koвачева. Aвтопортрет на планетата. Вестник "Орбита", бр. 16, 1986.

11. M. Ковачева. Магнитното Минало на Земята. Бюлетин на Друж. на физиците в България, кн. 3, 1989, стр. 19-24.

12. M. Ковачева. Земно магнитно поле - минало и настояще. Сп. Физика, бр. 4, 1990, стр.1-7.

13. П. Ножаров, М. Ковачева и В. Бъчварова. Втори международен симпозиум “Нови тенденции в геомагнетизма”- 24-29 .IX.1990 г, ЧСФР. БГС, XVII, No 1, 1990, 77.

14. M. Ковачева. Втора Южноевропейска конференция по археометрия. Интердисциплинарни изследвания, XVIII, 1991, стр. 289.

15. Ц. Христова, Б. Рангелов и М. Ковачева. XXI Световен Конгрес на Международния съюз по Геодезия и Геофизика (IUGG), 2-14 юли, 1995 г., Боулдер, САЩ. БГС, XXI, No 4, 1995, 119-120.

16. M. Kovacheva. Workshop on Geophysical methods in Archaeology – 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition (24-28 June, Sofia, Bulgaria). Bulletin of Society for Archaeological Sciences (SAS),Winter 2002, 5-6, USA.

17. М. Ковачева. Образователна мрежа: "Приложение на археомагнетизма за спасяване на културното наследство (AARCH проект в рамките на Пета рамкова програма на ЕС "Човешки потенциал") . БАН, Новости, бр. 11 (15), година II, 2004.

18. M. Kovacheva, M. Gueorgiev, N. Tonkov, I. Katevski and S. Simeonov. Geophysics and Cultural Heritage. General Session (GS-3), Abstract book of the 4th National Geophysical Conference with the International Participation, Sofia, 2004.
София

20.01.2008 г.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница