Списък на научните публикации на проф. Стоян димитров тонев, дмДата09.02.2017
Размер174.52 Kb.
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА

ПРОФ. СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ, ДМ


 1. Тонев, С. Кожни прояви при hepatitis B. Дисертация. С., 1991.

 2. Тонев, С. Медицинско осигуряване при преход от държавно контролирано към пазарно ориентирано военно здравеопазване. Хабилитационен труд. С. 2008 г.


КНИГИ, МОНОГРАФИИ

 1. Тонев, Ст. Scabies. Дерматология и сексуално предавани болести. Под ред на Н. Златков. С., МИ АРСО, 1997, с. 156-158.

 2. Тонев, Ст. Scabies. – В: Терапия на кожните и полови предавани болести. П/Р Н. Златков и Е. Петранов. С., МИ АРСО, 2000, с. 58-59.

 3. Тонев, Ст. Ектопаразитни инфекции. – В: Терапия на кожните и полово предавани болести. Под ред. Н. Златков и Е. Петранов. София, Мед. изд. “АРСО”, 2000, с. 58-62.

 4. Тонев, Ст., Гатев, С. Дерматологични индикации за физикална терапия и рехабилитация. // В: Терапия на кожните и полово предавани болести. Под ред. Н.Златков и Е. Петранов. София, Мед. изд. “АРСО”, 2000, с. 545-551.

 5. Тонев, Ст. и М. Кадурина. 100 години военномедицински мисии. София, Изд. “Захарий Стоянов”, 2003, 135 с.

 6. Златков, Н., Ст. Тонев и И. Ботев. Генетични дерматози: Кожни прояви при наследствени болести. С., Арсо, 2005.

 7. ТОНЕВ, Ст., Въведение. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Ислямска република Афганистан. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с. 13-22.

 8. ТОНЕВ, Ст., В. Драгнев, М. Кадурина. Обща характеристика на кризите. // В: Наръчник медицинско осигуряване при кризи. Под ред. Ст. Тонев. С., изд. „Ирита”, 2007, с. 7-36.

 9. ТОНЕВ, Ст., Е. Белоконски. Риск от заболявания често срещани в Афганистан. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Ислямска република Афганистан. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с. 23-33.

 10. ТОНЕВ, Ст., Е. Белоконски. Оценка на състоянието на афганската система на здравеопазване. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Ислямска република Афганистан. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с. 107-111.

 11. ТОНЕВ, Ст., И. Георев. Медико-тактическа характеристика на медицинските загуби и особености в лечебно-евакуационното осигуряване в огнище на поразяване при бедствени ситуации. // В: Медико-тактическа характеристика на бедствените ситуации. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с. 8-21.

 12. ТОНЕВ, Ст., К. Канев. Войната като бедствена ситуация. // В: Медико-тактическа характеристика на бедствените ситуации. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с. 195-199.

 13. ТОНЕВ, Ст., К. Канев, В. Драгнев. Лечебно-евакуационно осигуряване на населението при кризи. // В: Наръчник медицинско осигуряване при кризи. Под ред. Ст. Тонев. С., изд. „Ирита”, 2007, с. 59-98.

 14. ТОНЕВ, Ст., К. Канев. Медицинско осигуряване на операциите по поддържане на мира. // В: Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. Под. ред. на Ст. Тонев. С., ВМА, 2007, с. 11-58.

 15. ТОНЕВ, Ст., К. Кацаров. Въведение. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Република Ирак. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с. 9-24.

 16. ТОНЕВ, Ст., К. Кацаров. Оценка на състоянието на иракската система на здравеопазване. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Република Ирак. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с. 115-127.

 17. ТОНЕВ, Ст., К. Кацаров. Риск от заболявания често срещани в Ирак. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Република Ирак. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, с.31-44.

 18. ТОНЕВ, Ст., Н. Чобанов. Хуманитарно право при мисии, кризи и терористични актове. // В: Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. Под. ред. на Ст. Тонев. С., ВМА, 2007, с. 153-177.

 19. ТОНЕВ, Ст., Инфекции предавани по полов път. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Кувейт. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 46-49.

 20. ТОНЕВ, Ст., Оценка на риска от терористичен акт. // В: Тероризъм – оценка и управление на медицинския риск. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 51-58.

 21. ТОНЕВ, Ст., Правна регламентация на проблемите свързани с тероризма. // В: Тероризъм – оценка и управление на медицинския риск. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 418-424.

 22. ТОНЕВ, Ст., Е. Белоконски. Оценка на състоянието на кувейтската система на здравеопазване. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Кувейт. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 112-120.

 23. ТОНЕВ, Ст., К. Канев. Методи на действие и източници на информация. // В: Тероризъм – оценка и управление на медицинския риск. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 14-22.

 24. ТОНЕВ, Ст., К. Канев. Методи на действие и източници на информация. // В: Тероризъм – оценка и управление на медицинския риск. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 14-22.

 25. ТОНЕВ, Ст., К. Кацаров, Е. Белоконски. Риск от заболявания в Кувейт. // В: Наръчник оценка на медицинската обстановка в Кувейт. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 30-45.

 26. ТОНЕВ, Ст., К. Кацаров. Тероризъм. // В: Тероризъм – оценка и управление на медицинския риск. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 7- 13.

 27. ТОНЕВ, Ст., Н. Чобанов, Т. Керин, Г. Върбанов. Генерали в бели престилки. София, Изд. „Ирита”, 2008, 215 с.

 28. TONEV, S., Infections transmitted by sexual contact. // In: Kuwait – Medical and Geographic Overview. Health Risk Assessment., Sofia, IRITA Publishing house, 2008, pp. 44-47.

 29. TONEV, S., Belokonski, E. Evaluation of the condition of Kuwaits healthcare system. // In: Kuwait – Medical and Geographic Overview. Health Risk Assessment., Sofia, IRITA Publishing house, 2008, pp. 110-118.

 30. TONEV, S., Kanev, K., Kostadinov, R., Gulubova, A.. Medical assessment State of Kuwait. // Medical support principles and current military missions medical assessment. Edit. Tonev, S., Sofia, Printing house „IRITA”, 2008, pр. 253-358.

 31. TONEV, S., Kanev, K., Tchobanov, N.. Medical support for peacekeeping missions. // Medical support principles and current military missions medical assessment. Edit. Tonev, S., Sofia, Printing house „IRITA”, 2008, pр. 9-43.

 32. TONEV, S., Katzarov, K., Belokonski, E. Morbidity risk in Kuwait. // In: Kuwait – Medical and Geographic Overview. Health Risk Assessment., Sofia, IRITA Publishing house, 2008, pp. 28-43.

 33. TONEV, S., Katzarov, K. Introduction. // In: Kuwait – Medical and Geographic Overview. Health Risk Assessment., Sofia, IRITA Publishing house, 2008, pp. 12-27.

 34. Kanev, K., Tonev, St., Belokonski, E., Dimov, D.. Assessment of the medical situation. // Medical support principles and current military missions medical assessment. Edit. Tonev, S., Sofia, Printing house „IRITA”, 2008, pр. 45-133.

 35. Kanev, K., Tonev, St., Katzarov, K., Gulubova, A.. Medical assessment Republic of Iraq. // Medical support principles and current military missions medical assessment. Edit. Tonev, S., Sofia, Printing house „IRITA”, 2008, pр. 135-251.

 36. Tchobanov, N., Tonev, S., Kanev, K.. Humanitarian law for missions, crises and terrorist acts. // Medical support principles and current military missions medical assessment. Edit. Tonev, S., Sofia, Printing house „IRITA”, 2008, pр. 359-378.

 37. ТОНЕВ, Ст., С. Чупетловски, А. Ангелов, А. Маринов. Медицински екипи за реакция при взривна травма след бомбен тероризъм. // Академия на МВР, София, 2009, Сборник доклади от Пета научна конференция „Пожарна и аварийна безопасност 2009”, с. 23-26.

 38. Чупетловски, С., Тонев, Ст., А. Ангелов, Д. Тункова. Травматични инциденти – определения, класификация, спешни медицински системи за реакция. // Академия на МВР, София, 2009, Сборник доклади от Пета научна конференция „Пожарна и аварийна безопасност 2009”, с. 204-209.


КНИГИ ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ПРОФ. СТ. ТОНЕВ, ДМ.

 1. История на Военномедицинска академия. Под ред на Ст. Тонев. С., ВМА, 2003, 614 с.

 2. Канев, К., Кьосев, К., Чобанов, Н., Казанджиев, П., Аждерян, С., Дочев, Ю. Наръчник за първа помощ. Под ред. Ст. Тонев. С., Изд. “Образование и наука” ЕАД, 2003, 94с.

 3. История на Военномедицинска академия. ІІ преработено и допълнено издание. Под ред на Ст. Тонев. С., ВМА, 2004, 614 с.


ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И СБОРНИЦИ

В БЪЛГАРИЯ

 1. Берова, Н., Н. Цанков и Ст. Тонев. Кожни странични явления при терапия с бета-блокери. – Дерматол. и венерол., 1974, № 2, с. 81-89.

 2. Дъскарев, Л. и Ст. Тонев. Приложение на витамин “A” киселина и новите ретиноиди в дерматологията. – Дерматол. и венерол., 20, 1981, No 1, с. 1-12.

 3. Берова, Н., Н. Цанков и Ст. Тонев. Кожни странични явления при терапия с бета блокери. – Дерматол. и венерол., 21, 1982, № 3, с. 144-147.

 4. Дъскарев, Л., Л. Шурлиев и Ст. Тонев. Лечение на acne vulgaris с Retin A (Tretinoin). – Дерматол. и венерол., 23, 1984, No 4, с. 42-46.

 5. Атанасов, В., Ст. Тонев, И. Толев. Лечение на acne vulgaris с Roaccutan. – Дерматол. и венерол, 25, 1986, No 4, с. 63-67.

 6. Тонев, Ст., К. Праматаров, М. Христов, В. Мичев. Серологични изследвания за хепатит А, Хепатит В и цитомегален вирус при различни групи. – Дерматол. и венерол., 26, 1987, № 1, с. 28.31.

 7. Праматаров, К. и Ст. Тонев. Карцинома куникулатум. – Вестн. Дерматол. и венерол.(М.), 1989, № 1, с. 70-71.

 8. Дъскарев, Л., Ст. Тонев и А. Галев. Наследствена ангиоедема. – Дерматол. и венерол., 29, 1990, № 2, с. 7-12.

 9. Тонев, Ст. Кожни прояви при hepatitis B. – Дерматол. и венерол., 30, 1991, No 2, с. 11-20.

 10. Праматаров, К., Н. Колебинов, Д. Манолов, Ст. Тонев. Dyskeratosis congenital (Zinster-Engman-Cole). – Дерматол. и венерол., 31, 1992, № 1, с. 22-24.

 11. Станчев, М., Ст. Тонев и А. Галев. Локална хипертермия при лечение на psoriasis vulgaris. – Дерматол. и венерол., 31, 1992, № 2, с. 24-27.

 12. Тонев, Ст., С. Василева, Р. Вавова, М. Кадурина. Медикаментозно индуцирана IgA дерматоза. – Дерматол. и венерол., 34, 1995, № 2, с. 28.

 13. Димов, Д., В. Дачева и Ст. Тонев. Ревматологични аспекти на ERYTHEMA NODOSUM. - Ревматология, 9, 2001, No 2, с. 20-23.

 14. Димов, Д., В. Дачева, И. Гигов, В. Драганов, Ст. Тонев. Пурпурата на SCHONLEIN-HENOCH у възрастните – клинични особености и протичане. - Ревматология, 9, 2001, No 4, с. 18-23.

 15. Димов, Д., В. Драганов, И. Гигов, Ст. Тонев. Апробация на три класификационни диагностични системи от критерии при пурпурата на SCHONLEIN-HENOCH у възрастните. - Ревматология, 10, 2002, No 2, с. 22-25.

 16. Димов, Д., В. Дачева, И. Гигов, В. Драганов, Ст. Тонев, К. Костов. Кумулативна болестност и леталитет от системни съединителнотъканни заболявания при възрастните според 12-годишен клиничен опит. - Ревматология, 10, 2002, N 3, с. 14-18.

 17. Кадурина, М., Б. Димитров и Ст. Тонев. Morbus Grover - Дерматол. и венерол., 41, 2002, № 2, с. 16-20.

 18. Кадурина, М., Б. Димитров, В. Велков, Ст. Тонев. Dysplasia ectodermalis anhidrotica (syndroma Christ-Siemens-Touraine) - два случая и ревю на литературата. - Дерматол. и венерол., 42, 2003, № 3-4, с. 16-21.

 19. Кадурина, М., Б. Димитров и Ст. Тонев. Кожна саркоидоза. Успешно лечение с интралезионален депо-кортикостероид. – Военна мед., 55, 2003, No 1, с. 13-18.

 20. Тонев, Ст. и К. Канев. Аспекти на подготовката за участие в операции по поддържане на мира. – Военна медицина, 55, 2003, No 1, с. 5-9.

 21. Кадурина, М., Б. Димитров, К. Митов, Ст. Тонев. Гигантски конгенитални меланоцитни невуси - два случая и ревю в литературата. - Военна медицина, 56, 2004, № 2, с. 16-20.

 22. Кадурина, М., Б. Димитров, В. Кръстев, Ст. Тонев. Acrokeratoelastoidosis. - Дерматол. и венерол., 43, 2004, N 4, с. 13-17.

 23. Кадурина, М., Т. Ефтимов, Б. Димитров, Ст. Тонев. Lentigo maligna melanoma с паренхимни мозъчни метастази. – Дерматол. и венерол., 43, 2004, № 3, с. 11-15.

 24. Кадурина, М., Б. Димитров и Ст. Тонев. Гигантска пролиферирала трихилемална киста. – Военна медицина, 56, 2004, № 2, с. 36-39.

 25. Кадурина, М., Б. Димитров, В. Кръстев, Ст. Тонев. Kaposi - like сателитни метастази при Melanoma malignum. - Дерматол. и венерол., 43, 2004, № 1, с. 25-28.

 26. Кадурина, М., Ст. Тонев и В. Димитров. Мултиплена невоидна екринна спираденома. - Дерматол. и венерол., 43, 2004, № 2, с. 29-32.

 27. Кадурина, М., Ст. Тонев, А. Йорданова, К. Генов. Sclerosis tuberosa (Morbus Pringle-Bourneville) - случай с разгърната клинична картина - Дерматол. и венерол., 43, 2004, N 2, с. 33-37.

 28. Кадурина, М., Ст. Тонев, В. Димитров, К. Митов. Inflammatory linear verrucous epidermal nevus (ILVEN) - два случая. - Военна медицина, 56, 2004, № 3, с. 45-48.

 29. Кадурина, М., К. Митов и Ст. Тонев. Телемедицина - приложение в дерматологията. - Военна медицина, 56, 2004, № 4, с. 3-6.

 30. Кадурина, М., А. Галев, Б. Димитров, Ст. Тонев. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta, провокиран от Streptococcis beta hemolyticus и успешно лекуван със системна PUVA-терапия. - Съвр. мед., 55, 2004, № 5, с. 54-59.

 31. Kadurina, М., B. Dimitrov, K Mitoff, S. Tonev. Cheilitis crustosa facticia. - Военна мед., 56, 2004, извънреден брой № 1, с. 25-28.

 32. Kanev, K., S. Tonev, Ass. Petkov, K. Ramshev et al. First aid kits in case of chemical nuclear and biological agents use. – Военна медицина, 2004, Suppl. 1, p. 53-54.

 33. Petkov, A., K. Kanev, S. Tonev, A. Dimitrov. Medical service preparedness for providing support in disaster situations. – Военна медицина, 2004, Suppl. 1, pp 8-9.

 34. Ramshev, K., K. Kanev, S. Tonev, Ass. Petkov. The role of the Military Medical Academy in conditions of health care system reform. – Военна медицина, 2004, Suppl. 1 pp 5-7.

 35. Тонев, Ст., К. Канев, Г. Върбанов, М. Стоева. Българска болница "Евлоги Георгиев" в Цариград. – Bоенна медицина, 56, 2004, N 4, с. 54-56.

 36. Tonev, S., K. Kanev and G. Varbanov. Bulgarian military doctors in the end of the XIX and the beginning of the XX century. – Военна медицина, 2004, Suppl. 1, pp 3-5.

 37. Tonev, S., M. Kadurina, and B. Dimitrov. Exogenous ochronosis. - Военна медицина, 56, 2004, извънреден брой № 1, с. 18-21.

 38. Кадурина, М., Б. Димитров, В. Велков, Ст. Тонев. Урея-лосион в комбинация със селективна ултравиолетова терапия (SUP) при лечението на Psoriasis placata. – Дерматол. и венерол., 44, 2005, № 1, с. 18-25.

 39. Кадурина, М., Б. Димитров, А. Александров, Ст. Тонев. Porokeratosis linear. - Дерматол. и венерол., 44, 2005, № 2, с. 34-39.

 40. Kadurina, M., K. Mitoff and S. Tonev. Balneophototherapy - combined treatment for psoriasis. – Военна медицина, 57, 2005, № Suppl. 1, с. 3-5.

 41. Кадурина, М., А. Йорданова, Г. Йорданов, Ст. Тонев. Syndroma Lofgren – описание на случай и ревю в литературата. - Военна медицина, 2005, №1, с. 20-24.

 42. Kanev, K., S. Tonev and D. Lekov. The bulgarian model of integrating military and civil health care system. – Военна медицина, 57, 2005, № Suppl. 1, с. 24-27.

 43. Тонев, Ст., М. Кадурина, Б. Димитров, С. Божинова. Наследствена хеморагична телеангиектазия (Morbus Rendu-Osler-Weber). - Дерматол. и венерол., 44, 2005, № 1, с. 36-41.

 44. Тонев, Ст., М. Кадурина и М. Аляков. Антиоксиданти при кризисни ситуации . - Инфектология, 42, 2005, № 3, с. 46-47.

 45. Тонев, Ст., М. Кадурина, Н. Петров, Б. Димитров, Н. Боянова, К. Митов. Necrolysis epidermalis toxica (syndroma Lyell) - два случая и ревю в литературата. - Дерматол. и венерол., 44, 2005, № 2, с. 13-19.

 46. Tonev, S., K. Kanev, K. and D. Lekov. Terrorist attack in peace keeping operation in Kerbala, Iraq - Военна медицина, 57, 2005, № Suppl. 2, с. 30-32.

 47. Tonev, S., Il. Marinov, K. Kanev, К. Ramshev, Ass. Petkov. Psychological challenges in peacekeeping operations in Iraq. – Военна медицина, 57, 2005, № Suppl. 2, с. 33-35.

 48. Тонев, Ст., Н. Чобанов, Ю. Дончев, Г. Върбанов. Възрожденските медици в Априлското въстание. – Военна медицина, 58, 2006, № 2, с. 74-76.

 49. Тонев, Ст. 115 години Военномедицинска академия. - Асклепий. Международен годишник по история и обща теория на медицината, 19, 2006, Следконгресен брой, с. 1-4.

 50. Тонев, Ст. Военномедицински доктрини в третата българска държава. - Асклепий. Международен годишник по история и обща теория на медицината, 19, 2006, Следконгресен брой, с. 29-32.

 51. Belokonsky, E., S. Tonev and K. Kanev. Military medical academy acts as part of national health care system in crisis other than war. – Военна медицина, 59, 2007, № Suppl. 1, с. 3-6.

 52. Кадурина, М., Ст. Тонев, Б. Димитров, Л. Литов. Poroma malignum. - Дерматол. и венерол., 45, 2007, № 1, с. 40-44.

 53. Кадурина, М., Ст. Тонев, К. Кацаров, Б. Димитров, Д. Николова. Екзацербация на Psoriasis vulgaris от interferon alfa-2a и ribavirin при пациент с hepatitis C chronica. – Дерматол. и венерол., 45, 2007, № 1, с. 9-14.

 54. Тонев, Ст. Участие на лекари в мъчения. – Мед. наука, 2007, № 1, 30-35.

 55. Тонев, Ст., Н. Чобанов, Ю. Дочев, Г. Върбанов. Обучение на българските медици преди 1878 година. – Военна медицина, 59, 2007, № 3, с. 64-66.

 56. TONEV, S., K. Kanev, E. Belokonski, A. Dimitrov. Medical support in disaster situation. // In: Medical corps International, Vol. 3, 2007, № 4, рр. 14-16.

 57. Tonev, S., K. Kanev and M. Dimitrova. Co-participation of medical staff in torments. – Военна мед., 59, 2007, № Suppl. 1, с. 7-10.

 58. Кадурина, М., Б. Димитров, С. Божинова, Ст. Тонев. Atrophodermia linearis moulin. – Дерматол. и венерол., 46, 2008, № 1, с. 40-42.

 59. ТОНЕВ, Ст., Н. Чобанов. 130 години българска военномедицинска служба. // Военна медицина, 2008, № 1, с. 3-9.

 60. КАДУРИНА, М., Димитров, Б., Николова Д., Обрешкова Е., Тонев С. Папулозна акантолитична дискератоза. // Дерматология и венерология, 47, 2009, 1 , с. 28-34


ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И СБОРНИЦИ

В ЧУЖБИНА

 1. Mihailov, P., S. Tonev and K. Pramatarov. Comparative studies on hetero-and homosexual men about frequency of Hepatitis A, Hepatitis B and CMV infections. – Europ. J. STD, 3, 1985, pp 51-52.

 2. Pramatarov, K., L. Daskarev, L. Schurliev, S. Tonev. Pachydermoperiostosis (Touraine-Solente-Gole syndrome). [Pachydermoperiostose (Touraine-Solente-Gole syndrome)]. – H+G Zeitschrift fur Hautkrankheiten, 63, 1988, No 1, pp. 55-56.

 3. Tsankov, N., N. Botev-Zlatkov, A. Lazarova, M. Kostova, L. Popova, S. Tonev. Psoriasis and drugs: Influence of tetracyclines on the course of psoriasis. – J. Amer. Acad. Dermatol., 1988, No 19, pp 629-632.

 4. Tsankov, N. and S. Tonev. Ghirlandajo’s painting “Grandfather and Grandchild” from the viewpoint of the dermatologist. [Ghirlandajo’s Gemälde “Grossvater und Enkel” im Blick des Dermatologen]. – Hautarzt, 39, 1988, No 10, pp. 677-679.

 5. Tonev, S., Pramatarov, K., Daskarev, L., Galev, A. Dyskeratosis Congenital /Ainsser-Engman Cole/. – Z. Hautkrankheiten, 65, 1990, pp 193-195.

 6. Tonev, S., S. Vasileva, M. Kadurina, J.L. Cadenas,. H. Hu. Chemically stable conducting polyaniline composite coatings. - Solar Energy Materials and Solar Cells, 55, 1998, N 8, pp 105-112.

 7. Tonev, S., S. Vasileva and M. Kadurina. Depot sulfonamid associated linear Ig A bullous dermatosis with erythema multiforme-like clinical feature. –In: Journal of European Academy of Dermatology and Venerology, 1998, 11, p. 165-168.

 8. Dimov, D., V. Dacheva, I. Gigov, V. Draganov, S. Tonev. Systemic connective tissue diseases in military men - In: Revue Internationale des Services de Sante des Forces Armees, 74, 2001, N 4/5/6/, p. 102-106.

 9. Kadurina, M., G. Bocheva and S. Tonev. Penicillin and semisynthetic penicillins in dermatology. – Clin. Dermatol., 21, 2003, pp 12-23.

 10. Ortonne, J., P. Humbert, J. Nicolas, N. Tsankov, S. Tonev, A. Janin et al. Intra-individual comparison of the cutaneous safety and efficiency of calcitriol 3 μg g-1 ointment and calcipotriol 50 μg g-1 ointment on chronic plaque psoriasis localized in facial, hairline, retroauricular or flexural areas. – Br. J. Dermatol., 148, 2003, No 2, pp 326-333.

 11. Kadurina, M., G. Bocheva and S. Tonev. Penicillin and semisynthetic penicillins in dermatology. – Disease a Month, 50, 2004, No 6, pp 291-314.

 12. Kadurina, М., A. Jordanova and S. Tonev. Syndroma hypereosinophilicum – case report and review in the literature. – Biotech & Biotech Eq., 18, 2004, p. 156-164.

 13. Ramshev, K., K. Kanev, S. Tonev, As. Petkov. Casualties and irreversible losses from the terrorist attack in Kerbala, Iraq. – In: International review of the armed forces medical services, 79, 2006, № 2, pp 134-138.

 14. Tonev, S., K. Kanev, K. Ramshev, Ass. Petkov. Bulgarian military doctors in humanitarian missions. – In: International Review of the Armed Forces Medical Services, Vol. 79, 2006, № 3, рp 154-159.

 15. Kadurina, M., B. Dimitrov, S. Bojinova, S. Tonev. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia: Successful treatment with the Nd: YAG laser. – J. Cosmetic and Laser Therapy, 9, 2007, No 2, pp 107-111.

 16. Kanev, K., S. Tonev, E. Belokonski, V. Dragnev. Medico-geographical characteristics impact on medical support in crisis situations. - Medical corps, vol. 3, 2007.

 17. Tonev, S., K. Kanev, E. Belokonski, A. Dimitrov. Medical support in disaster situation. // In: Medical corps International, Vol. 3, 2007, № 4, рр. 14-16.

 18. Tonev, S., K. Kanev, E. Belokonski, K. Katzdrov. Terrorist attack in peace keeping operation in Kerbala, Iraq // In: Medical corps International, Vol. 3, 2007, № 4, рр. 30-31.

 19. Tonev, S., K. Kanev, G. Varbanov, K. Katzdrov. Bulgarian military doctors in the end of the 19th and the beginning of the 20th centure. // In: Medical corps International, Vol. 3, 2007, № 4, рр. 11-13.

 20. Kanev, K., S. Tonev, E. Belokonski, K. Katzdrov. The bulgarian model of integrating military and civil health care system. // In: Medical corps International, Vol. 3, 2007, № 4, рр. 34-36.

 21. Tonev, S., E. Belokonski and K. Kanev. Military Medical Academy acts as part of national health care system in crisis other than war. – In: International Review of the Armed Forces Medical Services, Vol. 81, 2008, № 2, р. 91-97.

 22. KADURINA, M., Dimitrov, B., Tonev, S. Hydroquinone-induced exogenous ochronosis. // Journal of Plastic Dermatology. 2009 May-August 5 (2); 197-202.


НАУЧНА АКТИВНОСТ (УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДР. В БЪЛГАРИЯ)

 1. Ботев-Златков, Н., Н. Цанков, А. Лазарова, Л. Попова, М. Костова, Ст. Тонев. Медикаментозна терапия влияеща върху протичането на Psoriasis vulgaris. – В: Четвърти конгрес на българските дерматолози, Варна, 2-5 октомври 1986. Резюмeта от доклади, № 44.

 2. Тонев, Ст. и К. Праматаров. Lupus erythematodes. – В: Годишни Софийски дерматол. дни, 3-5 ноември 1994.

 3. Тонев, Ст., С. Василева, Р. Вавова, М. Кадурина. Медикаментозно индуцирана IgA дерматоза. – В: Годишни Софийски дерматологични ноемврийски дни. София, 2-4 ноември 1995.

 4. Tonev, S. and A. Popova. Dermatological and venereal diseases among the staff members in the UN Peace-keeping missions. – In: Internaional Scientific Conference "Military Medical Suport for Peace-keeping Operations of the UN". Sofia, 4-6 May 1995.

 5. Бочева, Ж., М. Кадурина и Ст. Тонев. Lichen nitidus. – В: Софийски дерматологични ноемврийски дни. София, 6-8 ноември 1998.

 6. Димитров, Б., М. Кадурина и Ст. Тонев. Sarcoidosis - добър терапевтичен ефект от интралезионален кортикостероид. – В: Софийски дерматологични ноемврийски дни. София, 6-8 ноември 1998.

 7. Кадурина, М., Г. Бург, Е. Обрешкова, В. Кемпф, Ж. Камарашев, Ст. Тонев. Papulosis lymphomatoidica съчетана с mycosis fungoides. – В: Софийски дерматологични ноемврийски дни. София, 6-8 ноември 1998.

 8. Кадурина, М. и Ст. Тонев. Rud Syndrome. – В: Софийски дерматологични ноемврийски дни. София, 6-8 ноември 1998.

 9. Тонев, Ст., Е. Обрешкова, и Б. Димитров. Ochronosis exogenica. – В: Софийски дерматологични ноемврийски дни. София, 6-8 ноември 1998.

 10. Димов, Д., В. Дачева, И. Гигов, В. Драганов, Ст. Тонев, К. Костов. Върху относителната честота на отделните автоимунни системни съединително-тъканни заболявания сред възрастните. – В: 4-ти Национален конгрес по алергология. София, 28-30 май 2001 г. Сб. Рез. с. 94.

 11. Димов, Д., В. Дачева, И. Гигов, В. Драганов, Ст. Тонев, К. Костов. Клинична честота и леталитет при системни съединително-тъканни заболявания у възрастните. – В: 6–ти Национален конгрес по ревматология. София, 2-3 ноември 2001 г.

 12. Димов, Д., В. Дачева, В. Драганов, И. Гигов, Ст. Тонев. Апробация на три класификационни/диагностични системи от критерии при пурпурата на Schoenlein-Henoch у възрастните. – В: 6–ти Национален конгрес по ревматология. София, 2-3 ноември 2001 г.

 13. Dimov, D., V. Dacheva, V. Draganov, I. Gigov, S. Tonev. Schoenlein-Henoch purpura in Bulgarian military men. In: 6th Congress of Balkan Military Medical Committee. Plovdiv, 1-3 October 2001. Abstract book, N P128.

 14. Кадурина, М., Б. Димитров, В. Велков, Ст. Тонев. Ochronosis exogenica. В: 11-та конференция “ Годишни софийски дерматологични дни”, София, 1 - 3 ноември 2002 г.

 15. Кадурина, М., Б. Димитров, К. Митов, Ст. Тонев. Naevi congenitales “Faun – tail nevus”, “Bathing trunk congenital nevus”. – В: 11-та конференция “Годишни софийски дерматологични дни”, София, 1-3 ноември 2002 г.

 16. Тонев, Ст. Особености на пулс-терапията с Orungal при лечение на онихомикози. – В: 16-та Национална конференция по дерматология и венерология. Пловдив, 16-19 май 2002 г.

 17. Кадурина, М., K. Митов и Ст. Тонев. Glomangioma multiplex. – В: Софийски дерматологични дни. София, 31 октомври-2 ноември 2003 г.

 18. Тонев, Ст., В. Велков, Б. Димитров, М. Кадурина. Dysplasia ectodermalis anhidrotica (Christ-Siemens-Touraine syndrome). – В: Софийски дерматологични дни. София, 31 октомври-2 ноември 2003 г.

 19. Димитров, А., Ст. Тонев, Ас. Петков, Н. Богданов, Б. Пукалски. Мобилни и стационарни звена на ВМА за оказване на медицинска помощ при бедствия, аварии и терористични актове, със или без използване на ядрени, химични и биологични фактори. – В: Международен семинар “Роля и отговорности на ВМА при медицинското осигуряване на кризи”. София, 14-15 октомври 2004 г.

 20. Кадурина, М., А. Йорданова, В. Велков, Ст. Тонев. Syndroma hypereosinophilicum. – В: Софийски дерматологични дни. София, 5-7 ноември 2004 г.

 21. Тонев, Ст., М. Кадурина, Б. Димитров, С. Василева, В. Кръстева. Bullous pemphigoid при пациент с erythrodermia psoriatica. – В: Софийски дерматологични дни.София, 5-7 ноември 2004 г.

 22. Dimitrov v, M, Кadurina, E. Obreshkova, S. Tonev. Follicular skin lesions as a first sign of Lennert’s lymphoma. – In: III Cong EADV- Spring Symposium. Sofia, Bulgaria, 19-22 May 2005. Abstract book- case presentations, p. 16-17.

 23. Кръстева, В., Ст. Тонев, М. Кадурина, К. Митов. Syndroma Lyell - два случая. В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХІV научна конференция, 4 - 5 ноември 2005 г., Сб. рез с. 9.

 24. Митева, М., Ст. Тонев, М. Кадурина, Б. Димитров, Д. Николова. Екзацербация на Psoriasis vulgaris от Interferon alfa 2 aпри терапия на Hepatitis C chronica. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХІV научна конференция, 4- 5 ноември 2005 г., Сб. рез с. 9.

 25. Petkov, Ass., S. Tonev, K. Kanev, K. Ramshev. Principles of medical support in peacekeeping operations. – In: 10th Congress of Balkan Military Medical Committee. Varna, 02-06 October 2005, Abstract book, P-034, p. 159.

 26. Ramshev, K., S. Tonev, K. Kanev, Ass. Petkov. Base deployment transfer in a peacekeeping operation in Iraq. – In: 10th Congress of Balkan Military Medical Committee. Varna, 02-06 October 2005, Abstract book, P-291, p. 416.

 27. Тонев, Ст., K. Плочев и Н. Чобанов. История на биологичното оръжие. – Във: 2-ри Балкански конгрес по история на медицината. Варна, 20-22 октомври 2005 г.

 28. Тонев, Ст., K. Плочев и Н. Чобанов. Организиране на националната система за здравевеопазване за защита при употреба на биологично оръжие. – Във: 2-ри Балкански конгрес по история на медицината. Варна, 20-22 октомври 2005 г.

 29. Tonev, S., K. kanev, Ass. Petkov, K. Ramshev. Bulgarian military medical support and peacekeeping operations. – In: 10th Congress of Balkan Military Medical Committee. Varna, 02-06 October 2005.

 30. Tonev, S., I. Marinov, K. Kanev, K. Ramshev, Ass. Petkov. Psychological problems in peacekeeping operations in iraq. - In: 10th Congress of Balkan Military Medical Committee. Varna, 02-06 October 2005. Abstract book, № OP-064, P. 70.

 31. Velkov, V., M. Кadurina, B. Dimitrov, S.Vassileva, S. Tonev. Bullous pemphigoid in patient with psoriasis erythroderma. – In: III Congress EADV - Spring Symposium. Sofia, Bulgaria, 19-22 May 2005. Abstract book - case presentations, p. 24-25.

 32. Димитров, Б., М. Кадурина, И. Литов, Е. Обрешкова, Ст. Тонев. Dermatofibrosarcoma. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи. Петнадесета научна конференция, 3 - 5 ноември 2006, София. Сб. рез. с. 9.

 33. Кадурина, М., Н. Боянова, В. Кръстева, Ст. Тонев. Papulosis lymphomatoides. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи. Петнадесета научна конференция, 3 - 5 ноември 2006, София. Сб. рез. с. 9.

 34. Кадурина, М., К. Митов, Н. Боянова, В. Кантарджиев, Ст. Тонев. Poroma malignum. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи. Петнадесета научна конференция, 3 - 5 ноември 2006, София. Сб. рез. с. 7.

 35. Тонев, Ст., М. Кадурина, Б. Димитров, А. Йорданова. Плеоморфен Т-клетъчен лимфом. - В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХV научна конференция, 3 - 5 ноември 2006, София. Сб. рез. с. 7.

 36. Тонев, Ст., М. Кадурина, А. Йорданова, Д. Николова, Е. Обрешкова. Papular acantolytic dyskeratosis. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХV научна конференция, 3 - 5 ноември 2006, София. Сб. рез. с. 7.

 37. Александров, А., М. Кадурина, Б. Димитров, А. Йорданова, Ст. Тонев. Sarcoidosis cutis miliaris под маската на Syringoma eruptivum. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХVІ научна конференция, 2-4 ноември 2007. Сб. рез с. 9.

 38. Божинова, С., М. Кадурина, Б. Димитров, Н. Боянова, Ст. Тонев. Syndroma Lаugier-Hunziker. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХVІ научна конференция, 2-4 ноември 2007. Сб. Рез. с. 9.

 39. Литов, И., М. Кадурина, В. Кръстева, Ст. Тонев. Acanthosis nigricans generalisata. В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХVІ научна конференция, 2-4 ноември 2007. Сб. рез с. 9.

 40. Цанкова, Л., М. Кадурина, Б. Димитров, Ст. Тонев. Plasmocytoma при Myeloma multiplex. – В: Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология - рядко наблюдавани случаи, ХVІ научна конференция, 2-4 ноември 2007. Сб. рез с. 7.

 41. КАДУРИНА, М., Димитров, Б., Литов, И. , Иванов, Н., Пеев, И., Тонев, С. White sponge nevus. // Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи. VIII научна конференция, 30 октомври- 1 ноември 2009, Сб. Рез с. 3.

 42. КАДУРИНА, М., Кръстева, В., Иванов, Н., Тодоров, В., Шеф, А., Тонев, С. Papuloerythroderma на Ofuji. // Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи. VIII научна конференция, 30 октомври- 1 ноември 2009, Сб. Рез с. 3.

 43. КАДУРИНА, М., Б. Димитров, С. Божинова, В. Кантарджиев, A. Йорданова, С. Тонев. Pemphigus foliaceus при пациент с psoriasis vulgaris. // Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи. VIII научна конференция, 30 октомври - 1 ноември 2009, Сб. Рез с. 2.

 44. ТОНЕВ, С., Кадурина, М., Димитров, Б., Иванова, В., Боянова, Н. Lupus erythematosus profundus. Годишни Софийски дерматологични дни: клинична дерматология- рядко наблюдавани случаи. VIII научна конференция, 30 октомври- 1 ноември 2009, Сб. Рез с. 2.


НАУЧНА АКТИВНОСТ (УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДР. В ЧУЖБИНА)

 1. Botev-Zlatkov, N., N. Tsankov, S. Tonev, L. Popova, A. Lazarova. soriasis and drugs. – In: II Intern. Symp., Budapest, 1985. Abstr., p. 34.

 2. Botev-Zlatkov, N., N. Tsankov and S. Tonev BG3: Drug therapy deteriorates the course of psoriasis (Abstract). - In: 17th World Congress of Dermatology. 1987, West Berlin, Springer, 216.

 3. Botev-Zlatkov, N., N. Tsankov and S. Tonev. Psoriasis and Drugs. – In:Third Symposium of Dermatologists of Socialist Countries on Psoriasis, Moscow, 1987. Abstr., p. 76.

 4. Kadurina, M., E. Obreshkova and S. Tonev. Periarteriitis nodosa cutanea and selective IgA deficiency. In: 7th Congress of the European Academy of Dermatology. Nice, 7-11 October 1998.

 5. Кadurina, M. and S. Tonev. Multiple nevoid eccrine spiradenomas. – In: VIII Cong EADV. Amsterdam, Holland, 29 Sept-03 Oct 1999, Abstr. 478 p.

 6. Кadurina, M., K. Paskova and S. Tonev. Multiple familial glomangiomas. – In: VIII Cong EADV. Amsterdam, Holland, 29 Sept-03 Oct 1999, Abstr. 477 p.

 7. Dimov, D., V. Dacheva, I. Gigov, V. Draganov, S. Tonev. Systemic connective-tissue diseases in Bulgarian military men. – In: 5th Congress of Balkan Military Medical Committee. Ankara, 25-28 September 2000, Abstract book, p.190, N P286.

 8. Кadurina, M. and S. Tonev. Tumoral calcinosis. – In: IX Cong EADV. Geneva, Switzerland, 11-15 Nov 2000, Abstr. 08-51 p.

 9. Кadurina, M., J. Bocheva and S. Tonev. Neuro-Sweet disease: benign encephalitis with acute febrile neutrophilic dermatosis. – In: X Cong EADV. Munich, Germany, 10-14 Oct 2001, Abstr. 32-44 p.

 10. Кadurina, M., B. Dimitrov, K. Mitov, V. Velkov, S. Tonev. Rud Syndrome. – In: 12 Congress EADV, Barcelona, 15-18 October 2003. Abstract book, p. 15-14.

 11. Кadurina, M., B. Dimitrov and S. Tonev Ectodermal anhidrotic dysplasia (Christ-Siemens-Touraine syndrome). – In: 12 Congress EADV, Barcelona, 15-18 October 2003. Abstract book, p. 15-13.

 12. Tonev, S. Aspects of the preparation for peacekeeping missions. – In: 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoca, 21-24 September 2003. Abstract book, p.11, N OP.I.5.

 13. Tonev, S., M. Kadurina, B. Dimitrov, I. Trendafilova. Skin sarcoidosis: successful treatment with an intralesional depo corticosteroid. – In: 8th Congress of Balkan Military Medical Committee. Cluj Napoca, 21-24 September 2003. Abstract book, p.123, N OP. XI.5.

 14. Кadurina, M., B. Dimitrov, A. Jordanova, S. Vasileva, S. Tonev. Bullous pemphigoid in patient with psoriasis erythroderma. – In: 13th Congress EADV, Florence 2004. Abstract book, p.11-84.

 15. Кadurina, M., B. Dimitrov and S. Tonev. Dysplasıa ectodermalıs anhıdrotıca (Syndrome Chrıst-Sıemens-Touraıne. – In: 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. Antalya, Turkey, 21-24 June 2004. Abstract Book, № OP-112, p. 112.

 16. Кadurina, M., E. Obreshkova, B. Dimitrov, N. Boyanova, K. Mitov, S. Tonev. Eruptive multiple keratoacanthomas of the extremities. – In: 13th Congress EADV, Florence 2004. Abstract book, p 14-68.

 17. Kanev, K, S. Тonev, K. Ramshev, Ass. Petkov. Fırst aid kits in case of chemical, nuclear and biological agents use. – In: 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. Antalya, Turkey, 21-24 June 2004. Abstract Book № P-160, p. 291.

 18. Kanev, K., S. Тonev and D. Lekov. The Bulgarian model of integrating military and civil healthcare system. – In: CIOR & CIOMR Congress. Vienna, Austria, 2004.

 19. Kanev, K., S. Tonev, K. Ramshev, Ass. Petkov, Z. Ramsheva. Terrorism and First Aid Kits in Case of Chemical, Nuclear and Biological Agents Use. – In: International Congress on Military Medicine. Washington, 12-17 September 2004.

 20. Petkov, As, K. Kanev, S. Tonev, K. Ramshev, A. Dimitrov. Medıcal servıce preparedness for provıdıng support in dısaster sıtuatıons. – In: 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. Antalya, Turkey, 21-24 June 2004. Abstract Book № OP-36, pp 36.

 21. Petkov, Ass., K. Kanev, S. Tonev, K. Ramshev. Medical support during the terrorist attack in kerbala, Iraq. – In: 35 International Congress on Military Medicine. Washington, 12-17 September 2004.

 22. Ramshev, K., S. Tonev, K. Kanev, Ass. Petkov. the role of the Mılıtary Medıcal Academy in conditions of health care system reform. – In: 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. Antalya, Turkey, 21-24 June 2004. Abstract Book, № P-391, p. 522.

 23. Tonev, S., M. Kadurina, E. Obreshkova, B. Dimitrov, V. Velkov. Follicular skin lesions as a first sign of lymphoepitheloid cell lymphoma (Lennert’s lymphoma). – In: 13th Congress EADV, Florence 2004. Abstract book, pp13-20.

 24. Tonev, S., K. Kanev, K. Ramshev, Ass. Petkov. Bulgarian Military Doctors in Humanitarian Missions. – In: 35 International Congress on Military Medicine. Washington, 12-17 September 2004.

 25. Tonev, S., K. Kanev, and G. Varbanov. Bulgarıan Mılıtary Medıcs in the end of the XIX and the begınnıng of the XX century. – In: 9th Congress of Balkan Military Medical Committee. Antalya, Turkey, 21-24 June 2004. Abstract Book № OP-123, p. 123.

 26. Kadurina, M., N. Boyanova, V. Kantardjiev, B. Dimitrov, K. Mitoff, S. Tonev. Cutaneous Alternariosis. – In: 24th Congress of EADV, London, England, 12-16 October 2005. Abstract book P 01.93, p. 114.

 27. Kadurina, M., B. Dimitrov, A. Jordanova, E. Obreshkova, V. Velkov, S. Tonev. Syndroma hypereosinophilicum. – In: 24th Congress of EADV, London, England, 12-16 October 2005. Abstract book, P 04.74, p. 131.

 28. Kanev, K., S. Tonev, K. Ramshev, Ass. Petkov, E. Kaludiev, I. Marinov. Psychoactive substances and drugs in Bulgarian army. – In: 36 World Congress on Military Medicine. St. Peterburg, Russia, 5-11 June 2005, Abstract book, p.212.

 29. Petkov, As., S. Tonev, K. Kanev, K. Ramshev. Medical support of BULCON in the peacekeeping mission in KFOR in Kosovo. – In: 36 World Congress on Military Medicine. St. Peterburg, Russia, 5-11 June 2005, Abstract book, p. 29.

 30. Ramshev, K., S. Tonev, K. Kanev, Ass. Petkov. Morbidity within Bulgarian soldiers in “LIMA” base, Iraq. – In: 36 World Congress on Military Medicine. St. Peterburg, Russia, 5-11 June 2005, Abstract book, p.32.

 31. Tonev, S., K. Kanev, D. Lekov. Terrorist attack in peacekeeping operation in Kerbala, Iraq. – In: Summer CIOMR Congress. Ghent, Belgium 4-5 August 2005.

 32. Tonev, S., K. Kanev, K. Ramshev, Ass. Petkov, G. Vurbanov. Bulgarian-Russian contribution of Renaissance physicians to the development of health care in Bulgaria. – In: 36 World Congress on Military Medicine. St. Peterburg, Russia, 5-11 June 2005, Abstract book, p. 22.

 33. Belokonski, E., S. Tonev, K. Kanev, Ass. Petkov. Medical support in peacetime disasters. – In: 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006. Book of proceedings, 0070, p.53.

 34. Kadurina, M., N. Boyanova, K. Mitoff, S. Bojinova, S. Tonev. Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia successfully treated with Nd-Yag laser. In: XV Congress EADV. Rhodes, Greece, 4-8 October 2006. Abstract book, PO 22.14.

 35. Kadurina, M., B. Dimitrov, A. Jordanova, V. Velkov, S. Tonev. Urea-lotion and selective ultraviolet phototherapy (SUP) – Combined treatment of chronic plaque psoriasis. – In: XV Congress EADV. Rhodes, Greece, 4-8 October 2006. Abstract book, PO 35.60.

 36. Kanev, K., S. Tonev, D. Lekov, V. Dragnev. Universal disinfecting, desactivating or decontaminating gel (motor oil, chemical, radioactive and bacteriological agents). – In: Summer Congress 2006. Viterbo, Italy, 4-8 July 2006. Abstracts of presentations.

 37. Tonev, S., E. Belokonski, K. Kanev, K. Ramshev. Interaction of Military Medical Academy with civilian medical institutions and organizations in crisis different from war. - In: 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O090, p. 63.

 38. Tonev, S., M. Dimitrova, K. Kanev, A. Angelov. Co-participation of medical staff in torments and tortures. – In: 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, P019C, p. 199.

 39. Кadurina, M., S. Tonev, B. Dimitrov, S. Bojinova. Atrophoderma linearis of Moulin. – In: XVI Cong EADV - Vienna, Austria, 16-20 May 2007. Abstract book, PO 473.

 40. Кadurina, M., B. Dimitrov and S. Tonev. Infliximab - effective treatment for severe plaque-type psoriasis - clinical, histological and immunohistochemical study. – In: XXI World Congress of Dermatology - Buenos Aires, Argentina, 30 Sep-05 Oct 2007. Abstract book, OP.

 41. Kanev, K., S. Tonev, K. Ramshev. Trauma in terrorist attack in Kerbala, Iraq. In: 12th Congress of Balkan Military Medical Committee. Poiana Brashov, Romania, 24-28 June 2007. Abstract book, p. 45.

 42. BELOKONSKI, E., Tonev, S., Kanev, K., Katzarov, K. Humanitarian mission – a type of peacekeeping mission. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008, PP 010, p.193.

 43. KANEV, K., Tonev, S., Belokonski, E., Katzarov, K. Peacekeeping operations associated health risks. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008, OP 033, p.68.

 44. KATZAROV, K., Belokonski, E., Tonev, S., Kanev, K., Medical support in terrorist attacks. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008, PP 013, p.194.

 45. TONEV, S., Kanev, K., Belokonski, E., Katzarov, K. Medical evacuation in crisis situation. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008, PP 015, p.195.

 46. DIMITROV, B., Kadurina, M., Ivanov, N., Jordanova, A., Bojanova, N., Ivanova ,V., Tonev, S. Linear Ig A bullous dermatosis. // XVIII Cong EADV- Berlin, Germany, 7-11 October 2009. Abstract book, P 169.

 47. KADURINA , M., Dimitrov , B., Ivanov , N., Litov , I., Obreshkova , E., Tonev, S. White sponge nevus. // XVIII Cong EADV- Berlin, Germany, 7-11 October 2009. Abstract book, P 802.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница