Списък на научните трудове и публикации на доц д-р Светлана Стойчева Василева Книги Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”Дата28.08.2016
Размер136.15 Kb.
Списък на научните трудове и публикации на доц. д-р Светлана Стойчева Василева
Книги


 1. Приказките на Николай Райнов – между магиката и декорацията. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.

 2. Приказката в българската литература през ХІХ век (Опит върху емпирията на приказката). Издателство „Карина – Мариана Тодорова”, С., 2009.

 3. Свещена история на Стария Завет. С., 1998 (в съавт. с Венцислав Дуриданов, Албена Пеева, Мария Георгиева).

 4. Психологичното в романите на Димитър Димов , под печат (в съавт.)


Научни статии и студии


 1. Децата пишат не от вчера. – Деца. Изкуство. Книги. 1987, 4, 21-24.

 2. „Морската царица” от Николай Райнов – оригинална концепция за приказния жанр. – Деца. Изкуство. Книги. 1989, 2, 3-12.

 3. „Княз и чума” от Николай Райнов като експресионистична приказка. В: сб. Въпроси на детската литература. С., 1989, 153-163.

 4. Декоративната проза на Николай Райнов като един от стиловите почерци на културата ни от 20-те и 30-те години на ХХ век. – Литературна мисъл, 1989, 2, 22-34.

 5. „Пчелица” – първото българско списание за деца. – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 1 и 2, 29-35; 39-42.

 6. Списание „Младина”. – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 3 и 4, 15-17; 17-19.

 7. Списание „Звездица”(1892-1914). – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 5, 20-26.

 8. Други списания за деца от началото на ХХ век. – Икар (Деца. Изкуство. Книги.) 1991, 2, 34-38.

 9. „Веселушка”(1908-1910) – хумористично списание за деца. – Икар (Деца. Изкуство. Книги.) 1991, 3, 37-40.

 10. „Приказки от цял свят” и идеята за културното убежище на човечеството. –Литература, 1991, 1, 135-149.

 11. „Между пустинята и живота” – роман на българския модернизъм. – Литературна история, ХІХ, 1991, 26-38.

 12. Vassileva-Montero S., Zlateva T.: Conceptual Information in Scientific Texst and in Belles-Lettres., International Classification, 19 (1992), 2, 97.

 13. Приказното творчество на Николай Райнов – Автореферат на дисертация за получаване на научна степен „Кандидат на филологическите науки”. С., 1992.

 14. „Преображенията” на българските народни приказки, преразказани от Николай Райнов. – „А”, 1993, 5-6, 33-41.

 15. „Видения из древна България” на Николай Райнов – пролог към „виденията” на българския модернизъм. – Литературата, 1995, 2, 160-175.

 16. Обетованата книга (Антологичната концепция – национален генезис). (в съавт.) –Литературна мисъл, 1995-6, 1, 77-97.

 17. Обетованата книга (Антологичната концепция – национален генезис).(в съавт.) В сб. Кирил Христов. Нови изследвания. Антос, Шумен, 1997, 93-119.

 18. „Аполипсис сега” на литературната история. (в съавт.) – Литературата, 1996, 1, 162-176.

 19. Пре(раз)прочетеният Вазов. (в съавт.) – Литературата, 1996, 2,

 20. Провокациите на българския Андерсен. – Литературен вестник, бр.18, 8-14.05. 1996, 10.

 21. Жените, които пишат, и писането за жени. (в съавт.) – Литературата, 1997, 1, 173-191.

 22. Ръдиърд Киплинг – нов български силует. – Български език и литература, 1997, 3-4, 47-57.

 23. Какво е Елин Пелин в литературата за деца. В: Елин Пелин. Юбилейно издание 1877-1997. 120 години от рождението. С., 1997, 5.

 24. Пораждане на символиката в поетичното творчество на Пейо Яворов. В: сб. Съвременни прочити на класиката. С., изд. „Ариадна”, 1998, 138-156.

 25. Предизвикателствата на преведения на български Андерсен. В: сб. Андерсеновата традиция в съвременните възпитателни стратегии. УИ „Св. Климент Охридски” С.,

 26. Романите на Димитър Димов – култура на осъзнаването. (в съавт.) В: Българската литература – фигури на четенето. С., Изд. „Фигура”, 2000, 313-322.

 27. Архетипното в романите на Димитър Димов. (в съавт.) – Български език и литература, 2001, 5, 23-34.

 28. Детската игра с езика и езиковата игра в поезията за деца.(в съавт.) – Литературата, 2001, 2 (12), 177 - 185.

 29. Силуетът на Ръдиърд Киплинг в българската култура. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП, Т.90, С., 2001,

 30. Да бъдеш модерен прозаик/литературната съдба с литературните събратя на Петко Ю. Тодоров. В: сб. Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Янев, ИК „Феномен 21”, С., 2002, с.190-198.

 31. Психологичното в романите на Димитър Димов. (в съавт.) В: сб. Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания. Съст. Елка Константинова и Мариета Иванова-Гиргинова. С., Изд. център "Боян Пенев", 2003, стр. 30-56.

 32. Тийнеджърската култура като субкултура /или въпреки репликата на един тийнеджър: „има ли значение какво мислят някакви отегчени интелектуалци за това какво четеш”/. Vox Litterarum, ІІ, 3, 2004,12-26.

 33. Тийнеджърската култура като субкултура. В: сб. 90 години Дружество на българите в Унгария, Будапеща, 2005, 212-228.

 34. За тийнеджърската фентъзи-литература като субкултура. – Литературен вестник, бр.7, 23.2-1.3.2005, 9,12-13.

 35. Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. (в съавт.) – Български език и литература, год. XLIII (2003), 5, стр. 49 – 59.

 36. Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество. (в съавт.) – Литературна мисъл, 2005, 2, 56 – 67; В: Модерният наратив. Инетртекстуални четения (Проблеми на българската литература през ХХ век) Сборник в чест на проф. Елка Константинова. С., „Век21-Прес”, 162-174.

 37. За жената, авантюрата и греха. (в съавт.) – Следва, бр. 12, 2005, 30-38.

 38. От преддверието на литературата за деца. – Панорама, V, 2005, 184-5.

 39. В началото бе литературата за деца. В: сб. Мостове. Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. ИЦ „Боян Пенев”, С., 2005, 147-154.

 40. Идеи за преподаване на вълшебна приказка с оглед на психоанализата. – Български език и култура, 2005, 6, 57-63

 41. Сянката на Андерсен (Андерсеновите приказки като психоаналитичен текст). (в съавт.) – Следва, 14, 2006, 19-28; В: Годишник на филологическия факултет на Югозападен университет, „Неофит Рилски”, Т. 4, Благоевград, 2006, 314-325.

 42. Съвременният български роман за деца в сянката на преводния универсален роман. – Култура, бр.25, 30.06.2006, 9; – Български език и литература, 2006, 5, 58-65.

 43. Съвременният български роман за деца в сянката на преводния. В: Съвременният детски роман – образци, тенденции, предизвикателства. В: Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 8.05.2006, 13-21.

 44. Речникова статия за Георги Марковски в Български писатели 1878-2000. Кратък речник. Одобрен проект на Института за литература при БАН.

 45. За различното и за идентичното на Балканите. – Литературен вестник от 17-23.І.2007; – Език и литература, 1-2, 1907, 30-36.

 46. Архетипност и персонализъм в приказките на Андерсен. – Български език и литература. 4, 2007, 27-37; В: сб. Непознатият Андерсен, СУ “Св. Климент Охридски”, С., 309-319.

 47. (На)казващата функция на мълчанието.(в съатв.) – Следва, 17, 2007, 4-18.

 48. Начални тезиси към изследване на европейските параболи на българската литература за деца. Европейски измерения на българската детска литература. В: Сборник доклади от кръгла маса. Сливен, 10.05.2007, 5-15.

 49. Окултният символизъм на Николай Райнов. Годишник на ФФ на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Т. 5, 2007, Б-д, 45-51; – Литературен вестник, бр.22, 6-12.6.2007, 14.; В: сб. Българският език и литература на кръстопътя на културите (доклади от международна конференция Сегед, Унгария, 21-22.05.2007). том І, Szeged, 2008, 111-117.

 50. Балкански „езици”: Културна близост и лингвистически различия. В: сб. Въпреки различията. Биинтеркултурни диалози на Балканите. АИ „Проф. Марин Дринов”. С., 2008, 331-341.

 51. „Фентъзи” романът „Ян Бибиян” – Елин-Пелиновата голяма мъдра книга за деца. – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език), 2007,1, 57-59.

 52. Приключенията на Лиско, приключенията на автора. – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език) 1, 2008, 59-63.

 53. Кукувичата книга на Йордан Радичков („Ние, врабчетата”). – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език), 2008, 2, 57-62.

 54. Детството по стратиевски – нашият живот в небето. – Хемус-Haemus (Будапеща, на български и на унгарски език), 2008, 3-4, 59-63.

 55. Белият приказен свят на Каралийчев. – Хемус-Haemus (Будапеща), 2009, 1, 60-63.

 56. Сецесионни жестове в прозата на Йордан Йовков. В: Годишник на ФФ на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Т. 6, 2008, Б-д, 122-130.

 57. Боян Магесникът – скритата фигура на българския дух. – В: Сб. Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното. Издателски център „Боян Пенев”, С., 2009, 53-79.

 58. От „Ние, врабчетата” (1968) към „куквичата” книга на Йордан Радичков. – В: Сб. 1968. Годината на гневното слънце. С. – между Париж и Прага. Пражката пролет и българската литература. Нов български университет, изд. „Сиела”, С., 2009, 357-377.

 59. Николай Рьорих, Николай Райнов и общата духовна родина. В сб. Актуальнi проблеми iноземноi филологii: лiнгвiстика та лiтературознанство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей, Випуск ІІІ, Донеьк Юго-Восток, 2009, 548-556.

 60. Николай Рьорих и Николай Райнов. Светилник. Литературен алманах за фантастика и мистика. Тема на броя: Богомилството. бр. 1, Германия-България, 2009, 61-64.

 61. През окото на китайската литература, през окото на йероглифа. Литературен вестник, г. 19, бр. 19, 2010, 7, 12-13.


Рецензии


 1. Таласъмите на Марко Ганчев. [рец.] – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 5, 11-14.

 2. Стиховете на Багряна за деца. [рец. за „Елисавета Багряна. Литературно-исторически очерк” от Божанка Константинова] – Деца. Изкуство. Книги. 1990, 6, 56-59.

 3. Нима предназначението на рода е да се превърне в спомен? [рец. за стихосб. „Погача” от Румен Стоянов] – Нова зора, бр.2, 14.01.1997, 10.

 4. Основа за история и речник. [рец. за „български писатели – творци на литературата за деца и юноши. Т.1” от Георги Константинов и Божанка Константинова] – Българистика и българисти, 1997, 3, 44-45.

 5. Фрагментарен послепис подир фрагментите на Георги Марковски. [рец. за „Христоматия за двама” от Георги Марковски, Сребърен лъв, С. 1997.] – Литературен вестник, бр.28, 24-30.09.1997, 10.

 6. Който успее да затвори Кръга. [рец. за „Кръгът” от Елка Димитрова] – Мост, 1998, 2, 53-54.

 7. Предговор към: „Владимир Мусаков. Неизвестното” от Петър Кънев, ИК „Сребърен лъв”, (в съавт.) С., 1998

 8. Бъзикът ще спаси света. [рец. за „Илия и ... тия. Фразеологичен роман” от Димитър Воденичаров] – Литературен форум, бр.6, 16.02.1999.

 9. Портрет с Йордан Кръчмаров. [рец. за „След ХХ века” от Йордан Кръчмаров] –Литературен форум, Книжен свят, бр.7, 23.02.1999.

 10. Съвместяване на несъвместими творци. [рец. за „Български писатели – творци на литературата за деца и юноши. Т.2” от Георги Константинов и Божанка Константинова, Зелена вълна, 1999] – Литературен форум, Книжен свят, бр.9, 9.03.1999.

 11. Талант, безпътица и ... път. [рец. за „След ХХ века” от Йордан Кръчмаров] – Мост, 1999, 3, 54-55.

 12. Българският поет се сбогува с пейзажа. [рец. за „Сбогуване с пейзажа” от Христо Стоянов] – Литературен форум, Книжен свят, бр.13, 06.04.1999.

 13. Поп Богомил и съвършенството на страха. [рец. за романа на Владимир Зарев] – Литературен форум, Книжен свят, бр. 15, 20.04.1999.

 14. Календарното време върху „Мост”-а на поетическото безвремие. [рец. за Календар „Мост” 1999] – Литературен форум, Книжен свят, бр.17, 04.05.1999.

 15. Архитектониката на поетическото мислене. [рец. за „Сияе” от Йордан Велчев] –Литературен форум, Книжен свят, бр.19, 18.05.1999.

 16. Производни на съзнанието. [рец. за „Квартално” от Георги Пашов]. – Литературен форум, Книжен свят, бр.21, 01.06.1999.

 17. Поетичното слово отглъхва взривно. [рец. за „Нощно лампа посред бял ден” от Блага Димитрова] – Литературен форум, Книжен свят, бр.23, 15.06.1999.

 18. Системата – вицът на нашия живот. [рец. за „Млади и добре опаковани” от Й. Иванчев] – Литературен форум, Книжен свят, бр.25, 29.06.1999.

 19. Когато поезията се ражда. [рец. за „Пробвам историите като дрехи” от Мира Душкова] – Литературен форум, Книжен свят, бр.27, 21.09.1999.

 20. Да взривиш злото заедно със себе си. [рец. за „Не по ноти” от Мехмед Карахюсеинов] – Литературен форум, Книжен свят, бр.29, 05.10.1999.

 21. Срещу ентропията на времето [рец. за „Дневниците на Кирил Христов”] –Литературан форум, Книжен свят, бр.31, 19.10.1999.

 22. Неподправена проза – недопечен дискурс. [рец. за „Островът на пияниците” от Емил Андреев] – Литературен форум, Книжен свят, бр.33, 02.11.1999.

 23. Операция към прочита на бутилка поезия. [рец. за „Писмо” от Мария Канева, рис. Боян Донев] – Литетурен форум, Книжен свят, бр.35, 16.11.1999.

 24. Радичков, интервюираният. [рец. за „Литературната орниц. Избрани интервюта от Йордан Радичков”] – Литературен форум, Книжен свят, бр.37, 30.11.1999.

 25. Анализиране – а може би митологизиране на митовете? [рец. за „Бързият сън на митовете” от Любка Липчева-Пранджева] – Литеатурен форум, Книжен свят, бр.39, 14.12.1999.

 26. Звездният миг на проглеждането. [рец. за стхсб. „С отворени очи” на Марина Константинова] – Антимовски хан, бр. 7(25), г.ІІІ, дек.1999, Добрич.

 27. За Георги Марковски [въведение към „Тоталитарня свят” от Г. Марковски] –Съвременник, 2, 2000, 159-160.

 28. Чаени листа [рец. за „Чаени листа” от Пенка Ватова] – Литературен вестник, бр.34, 26.10-1.11.2005, 5.

 29. Поезия на сто живота. [рец. за „ Големите и малките” от Константин Делов]. –Литературен вестник, бр. 4 от 1-7.2006, 4.

 30. За стихосбирката, наречена „Лисабон”. [рец. за „Лисабон” от Пламен Антов] –Литературен вестник, бр. 22 от 6-12.6.2007, 4.

 31. Жажда за памет. [предговор към „Кажи живот! Ако ти народ” от Божидар Славов, Агенция Европрес, С., 2007.]

 32. За книгата “Николай Райнов – боготърсачът богоборец” на Едвин Сугарев. –Български език и литература, бр. 3, 2008, 59-60.

 33. Човешко, твърде… [рец. На „Приказки от полски писатели”, „Сонм”, 2009] – Литературен вестник, г. 19, бр.14 от 15.-21.04.2009, 4.


Доклади и лекции на научни сесии и конференции:


 1. Проблемът „свое-чуждо” в творчеството на Николай Райнов. Младежка научна интердисциплинарна школа по българистика на тема „Свое и чуждо в българската култура”, Приморско,26-30.09.1986.

 2. Обогатяване на жанровата система на българския експресионизъм. Трета национална младежка школа на тема „Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието”, Шумен, 29.06.1987.

 3. Декоративният стил в усложнената историко-културна ситуация през 20-те и 30-те години на ХХ век. Национална младежка школа по литературознание, Варна, 14-17.05.1988.

 4. Българският модернизъм през 20-те години на ХХ век в измеренията „елитарност”/”масовост”. Трета международна младежка школа по езикознание и литературознание. 1-4.10.1990.

 5. Литературният мит за Боян Мага. Научна сесия в памет на Пейо Димитров, Общество за изучаване на славянската старина, Шумен, 1-4.12.1994.

 6. Боян Мага и Боян Царя в „Книга за царете” на Николай Райнов. Шести четения („Граници и култура”) на Обществото за изучаване на славянската старина, Пловдив, 1-4.06.1995.

 7. Да бъдеш модерен прозаик – Петко Тодоров. Кирило-Методиевски четения във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”, май, 1996.

 8. Романите на Димитър Димов – литература на осъзнаването. Юбилейна научна сесия за Димитър Димов, Институт за литература, София,1999.

 9. За жената, авантюрата или греха (Фолклорно или масово съзнание в един тип приказни сюжети). Доклад на Българо-македонската конференция “Паралели и контрасти”(в съавт.). Охрид, 27-28 май, 2000.

 10. Участие в кръгла маса, организирана от сп. “Vox Litterarium”, Британски съвет, София, 30.10.2004.

 11. Архетипност и персонализъм в приказките на Андерсен. Международна научна конференция, посветена на двестагодишнината от рождението на Х. К. Андерсен, организирана от СУ “Св. Климент Охридски” и Посолството на Кралство Дания в Република България на тема „Непознатият Андерсен”, София, 4-6.04.2005.

 12. Отново за /не/тривиалното у Димитър Димов. Научна конференция на Факултета по славянски филологии в СУ на тема „Матрицата – властта на подобието”, София, 18-19.05.2005.

 13. Преводната литература за деца на книжния пазар днес. Кръгла маса на Съюза на преводачите в България на тема: “Преводът – мост за разбирателство”, София, 25.02.2005.

 14. Подир сенките на Андерсен. Доклад на Заключителната конференция от Международната година на Ханс Кристиан Андерсен “Детската литература – без граници в пространството и времето”(в съавт.). Благоевград, 1-3.12.2005.

 15. Приказката през Възраждането. Лекция, изнесена на 01.08.2005 г.в рамките на Специализирания семинар по българска литература на Четиридесет и третия летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. София, 17.07-6.08, 2005.

 16. (На)казващата сила на мълчанието. Пролетна школа по семиотика на НБУ на тема: “Фатическа функция на езика”(в съавт.), София, 19-23.05.2006.

 17. Cartographies of the Self – the World as a Map and as a Globe (в съавт.). Научна конференция: BSBS (Inter) Cultural Communication, Пловдив, 3-5.11. 2006.

 18. Окултният символизъм на Николай Райнов. Научна конференция в чест на 15-годишнината от основаването на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, „Сто години самота. Българският символизъм”. Благоевград, 1.12.2006.

 19. Балканските „езици”: Културна близост и лингвистични различия на Балканите. Международна интердисциплинарна конференция: „Въпреки различията: интеркултурни диалози на Балканите. С., 23-25.11.2006.

 20. Николай Рьорих и Николай Райнов. Научна конференция „България и Русия (ХVІІІ-ХХв.): взаимопознание. Институт за литература при БАН, София, 7.06.2007.

 21. Участие в международна конференция във Виена на тема „Knowledge, Creativity and Transformations of Sosieties”, с доклад на тема: „Постмодерна алхимия на историографията и богомилските митове: романът на Владимир Зарев „Поп Богомил и съваршенството на страха” ( “A Postmodern Alchemy of Historiogragraphy and Bogomil Myths: Vladimir Zarev’s Novel Rev. Bogomil and the perfection of Fear”). Vienna, 6-9 December, 2007.

 22. Сецесионни жестове у Йовков. Национален колегиум. 1928. Прочити на Йовков. ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград, 9-10.05.2008.

 23. От “Ние, врабчетата” (1968) към „кукувичата” книга на Радичков. Национална научна конференция 1968. Нов Бъргарски университет, департамент „Нова българистика”. София, 16.05.2008.

 24. Литературата за деца през 50-те години на ХХ век – малък канонически речник. Научна конференция на тема: „Соцреалистически канон/алтернативен канон. Нов български университет. София,15. май. 2009.

 25. Съвременната българска литература за деца – ретроспекции и перспективи. Доклад, изнесен по време на форума „Европейски срещи по проблемите на книгата за деца”. Париж, 27-28. 11.2008.

 26. Българският сецесион в контекст. Международна научна конференция „Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст” Сегед, Унгария, 28–29.05.2009 г.

 27. Контраезикът на приказката (края на 50-те – 80-те години на ХХ век). Национална научна конференция с международно участие на тема: „Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния манталитет”, организирана от БАН и Института за литература. С., 26-27.05.2009.

 28. Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов. Юбилейна лекция по случай 120 години от рождението на писателя, организирана от Сдружение „Нова палитра” и интернет списание „Палитра” в рамките на V пролетна лектория „Единство на времената”, София, 17.06. 2009 г.

 29. Приказката през Възраждането. Четиридесет и седми летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, София, 20.07.2009.

 30. Специфика на задачите по литература (и с оглед на обучението в начална училищна степен) – лекция по програмата „Обучение в текстови практики за начални учители” на Текстовия център БУЛВЕСТ СТАНДАРТ, София, 7-10 септ. 2009 г.

Научно-приложна работа


 1. Редактор на: Сава Сивриев. Чудесното раждане. Работи по литературна история. Шумен, 1995.

 2. Съставител на: Николай Райнов. От царство в царство. Приказки. С., 1999.

 3. Съставител на: Жива вода. Из българската литературна класика за деца. Фондация Проскола булгарика. Будапеща, 2000.

 4. Рецензент в конкурс за СТ.Н.СЪТР.ІІ СТ. по Нова и съвременна българска литература, обявен от Института за литература при БАН, 2002г.

 5. Съставител на: Христоматия по детска литература „Светът на книгите” за учителя в подготвителна група в детската градина и в училище. Изд. „Булвест”, 2000, С., 2004.

 6. Методически насоки за ползване на христоматията по детска литература. Предговор към: Христоматия по детска литература „Светът на книгите” за учителя в подготвителна група в детската градина и в училище, изд. „Булвест”, 2000, С., 2004г.

 7. Рецензент по 5 конкурса за избор на „Доцент” по ном.специалност 05.04.02 Българска литература.

 8. Научен ръководител на докторантката от Китайската народна република Чен Ин, защитила успешно дисертационен труд пред Специализирания съвет по литературознание към ВАК на тема: Китайската и българската литература за деца през период на културен преход(50-те години на ХХ век).


Есета и преводи


 1. Пред великата стена на китайския характер. – Съвременник, 2005, 1.

 2. Мирослав Антич. Из „Ходейки на ръце” (пр. от сръбски в съавт. с Ваня Швачко). –Съвременник, 2005, 2.

 3. Мирослав Антич. Ходейки на ръце /есета или приказки/. Носач (пр. от сръбски в съавт. с Ваня Швачко). – Литературен вестник, бр.18 от 10-16.5.2006, 15-16.

 4. Да попаднеш в Китай. – Литературен вестник, бр.32 от 11-17.10.2006, 12-13.

 5. Китайският и българският вариант. Природа и култура. – Култура, бр. 44 (2483), 20.12.2007.

 6. Да попаднеш в Китай. Китай през погледа на българските приятели. Второ изд. ИК „Хр. Ботев”, С., 2006, 96-103.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница