Списък на научните трудове на проф. Иван въшин, двмн публикации в периодични изданияДата20.07.2018
Размер137.56 Kb.
СПИСЪК

на научните трудове НА ПРОФ. ИВАН ВЪШИН, ДВМН

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ


 1. Георгиев Л., Ив. Въшин. Микробиологични проучвания на заклани бройлери. Ветеринарномедицински науки, 9, 55-60, 1981.

 2. Dromigny, E., I. Vachine, J.L. Jouve, Campylobacter chez la dinde à l`abattoir: contamination à différents stades de préparation, Revue Méd. Vét., 136, 10, 713-720, 1985.

 3. Dromigny, E., I. Vachine, P. Binau, Campylobacter dans les viandes: techniques d`isolement et premiers résultats d`une enquête épidemiologique, Sci. Aliments, 5, Hors série № ІV, 123-126, 1985.

 4. Dromigny, E., I. Vachine, J.L. Jouve, Campylobacter chez le porc d`abattoir. Note 1. – Etude du portage intestinal, Revue Méd. Vét., 136, 11, 779-805, 1985.

 5. Dromigny, E., J.L. Jouve, I. Vachine, Campylobacter chez le porc d`abattoir. Note 2. – Contamination des carcasses saisies en totalité, Revue Méd. Vét., 136, 12, 873-878, 1985.

 6. Dromigny, E., J.L. Jouve, I. Vachine, Campylobacter chez la dinde à l`abattoir: fréquence et marqueurs épidemiologiques, Revue Méd. Vét., 136, 7. 541-546, 1985.

 7. Dromigny, E., J.L. Jouve, I. Vachine, Campylobacter chez les ovins et les bovins à l`abattoir: étude du portage intestinal, Revue Méd. Vét., 137, 2, 123-129, 1986.

 8. Филипов, Ж., Ив. Въшин, Н. Бодуров, Пастьоризация на краве мляко с ултравиолетови лъчи, Ветеринарномедицински науки, ХХІІІ, 7, 61-66, 1986.

 9. Въшин, Ив., Проучвания върху разпространението на микроорганизми от род Campylobacter при заклани свине и птици, Научни трудове, т.ХХХІІІ, І, ВИЗВМ, 301-307, 1989.

 10. Въшин, Ив., Ж. Филипов, Ж. Жеков, Облъчване с ултравиолетови лъчи /УВЛ/ на млекозаместител, предназначен за храна на телета, Научни трудове, т.ХХХІІІ, ІІ, ВИЗВМ, 87-94, 1989.

 11. Ив. Въшин, Л. Георгиев, Кампилобактериите – актуален ветеринарно-санитарен проблем (ВИЗВМ – Стара Загора), Обзор, ССА, Център за научно-техническа и икономическа информация, София, 1991.

 12. Въшин, Ив., Л. Георгиев, Ем. Йовчев, Проучвания върху някои свойства на Campylobacter Jejuni, Ветеринарномедицински науки, ХХVІІ, 1, 36-41, 1993.

 13. Георгиев, Л., А. Хилал, Ив. Въшин, Проучвания върху микрофлората на месо и субпродукти от заклани бройлери. Ветеринарномедицински науки, ХХVІІ, 1, 4-9, 1993.

 14. Pavlov, A., I. Vashin, L. Lashev, B. Todorov, Influence of the Irradiation of Rabbit on Unbound Ampicillin and Gentamicin Contents, New Developments in Food, Feed and Waste Irradiation, Sozial und Epidemiologie Hefte, 16, pp 155-157, 1993.

 15. Въшин, Ив., Ал. Павлов, Л. Петрова, Проучвания върху микрофлората на някои подправки. Вет. мед. науки, ХХVІІ, № 1, 32-35, 1993.

 16. Павлов, Ал., Ив. Въшин, Б. Тодоров. Опити за намаляване на бактериалната обсемененост на подправки посредством гама-лъчи. Вет. мед. науки, ХХVІІ, №1, 27-31, 1993.

 17. Pavlov, A., I. Vashin, L. Georgiev. Assessment of the water activity of nutrient media used in food microbiology. Proceedings of the 8-th Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna, 279-282, 1993.

 18. Павлов, Ал., Ив. Въшин, Л. Лашев, Проучвания върху съдържанието на амоксицилин в месо и субпродукти от пилета по време на съхранение, Ветеринарномедицински науки, ХХVІІ, 2, 1993.

 19. Георгиев Л., П. Иванов, Ив. Въшин, Х. Даскалов, М. Люцканов. Влияние на ваксинациите против шап и лептоспироза върху състава и технологичните качество на кравето мляко. Ветеринарномедицински науки, XXIX, 1-2, 579-582, 1997.

 20. Въшин Ив., Г. Михайлова, Ж. Филипов, И. Пейчевски. Влияние на облъчването с УВЛ върху мастнокиселинния състав на млекозаместител на телета. Ветеринарномедицински науки, XXIX, 1-2, 539-542, 1997.

 21. Въшин Ив., С. Тянков, Г. Михайлова, И. Станков, Р. Славов, К. Киров, П. Зунев. Остатъчни количества от чужди вещества в козето мляко, Ветеринарномедицински науки, XXIX, 1-2, 543-547, 1997.

 22. Мihailova G., I. Vashin, S. Тyankov, P. Zounev. Nitrates and nitrites in goat’s milk, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3-4, 256-263, 1998.

 23. Въшин Ив., Г. Михайлова, С. Тянков, В. Кафеджиев. Микробиологично изследване на козе мляко, добито в райони с различна екологична чистота. Животновъдни науки, Приложение, 2, 57-60, 1998.

 24. Тянков, С., П. Зунев, К. Киров, Г. Михайлова, Ив. Въшин, Т. Дакова, Г. Герчев. 1998. Третиране на кози с техногенни замърсители. I. Изследване на мляко. Животновъдни науки, Приложение, 2, 61-64, 1998.

 25. Тянков, С., П. Зунев, К. Киров, Г. Михайлова, Ив. Въшин, Т. Дакова. Третиране на кози с техногенни замърсители. II. Изследване на кръв, вътрешни органи, кости и козина. Животновъдни науки, Приложение, 2, 65-67, 1998.

 26. Tyankov, S., K. Kirov, I. Vachin, G. Mihailova, T. Dakova, P. Zounev, R. Slavov, I. Stankov. Heavy metals residuals in goat milk, Analytical Laboratory, Vol. 7, 2, 98-102, 1998.

 27. Vashin I., S. Тyankov, G. Мihailova. Мicrobial analysis of goat’s milk obtained from different regions on Bulgaria (Въшин И., С. Тянков, Г. Михайлова. Микробиологично изследване на козе мляко, произведено в някои райони на България), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2, 4, 380-388, 1999.

 28. Vachin I., G. Mihailova, Sv. Tiankov, V. Kafedjiev. Microbiological analysis of bulk raw goat milk, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Agricultural Academy of Bulgaria, 5, 487-491, 1999.

 29. Dinkov D., I. Vashin. Invertase activity in Bulgarian multifloral and honeydew honeys, Apiacta, 36 (2), 57-61, 2001.

 30. Динков Д., Ив. Желязкова, В. Русев, Ив. Въшин. Влияние на подхранването на пчелите с Isosweet 77555 P върху някои качествени показатели на меда, Животновъдни науки, 4-5, 158-160, 2002.

 31. Dinkov D., Zhelyazkova, I., Vashin I., Rusev, V. Effect of suplementary feeding of bees with sugar solution (1:1) and Isosweet 77555P (IST) on the sensory characteristics of Bee Honey, Trakia Journal of Sciences, Vol.1, No 1, 22-26, 2003.

 32. Vashin I. and T. Stoyanchev, Incidence and microbial diversity of Campylobacter spp. isolates during the slaughterhouse processing of poultry and Critical Control Points of the process. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 7, 173-179, 2004.

 33. Vashin I., T. Stoyanchev, Presence of Campylobacter spp. in meat and internal organs of Japanese quail (Coturnix coturnix). Trakia Journal of Sciences, 5, 23-25, 2005.

 34. Dinkov D., I.Kanelov, I. Zhelyazkova, I. Vachin, Persistence of Tetracycline and Oxytetracycline in Bee honey after improper aplication on Bee families, Bulgarian Journal of Veterynary Medicine, 8, No 3, 205-209, 2005.

 35. Ч. Митева, И. Станков, Ив. Въшин, Ю. Митев, А. Илиев. Основи на добрата фермерска практика. Екология и бъдеще, год. IV, №4, 52-58, 2005.

 36. Митева, Ч., Ив. Въшин, Р. Отузбиров, Ю. Митев. Приложение на системата НАССР при производство на храни от животински произход, Икономика и управление на селското стопанство, vol. L, 4, 3-13, 2005.

 37. Miteva, T., J. Mitev, A. Iliev, D. Dimanov, I. Vachin, G. Kostadinova, Perspectives Estimation of Introducing Welfare Requirements in Small Dairy Farms in the Region of Stara Zagora, Bulgarian Journal of Ecological Science, Ecology and Future, vol. IV, №3, p. 56-61, 2005.

 38. Vashin I., T. Stoyanchev, Presence of Campylobacter spp. in meat and internal organs of Japanese quail (Coturnix coturnix). Trakia Journal of Sciences, 5, 23-25, 2005.

 39. Miteva, T., J. Mitev, A. Tetev, D. Dimitrov, I. Vashin, G. Kostadinova, Perspectives estimotion of introducing welfare requirements in smoll dairy farms in the region of Stara Zagora, Ecology and future, Bulgarians Journal of Ecological Science, Sofia, Vol. IV, № 4, p. 1-6, 2005.

 40. Динков Д., И. Канелов, Ив. Желязкова, Ив. Въшин, Сохранение тетрациклина и окситетрациклина в меде после неправильного применение етих антибиотиков в пчелиньiх семьях, Российский ветеринарньiй журнал, № 1, 42-43, 2006.

 41. Stoyanchev, T., I. Vashin, Ch. Ring and V. Atanassova, Prevalence of Campylobacter spp. in poultry and poultry products for sale on the Bulgarian retail market. Аntonie van Leeuwenhoek, 92, pp. 285-288, 2007.

 42. Stoyanchev T., I. Vashin, V. Rusev, D. Dinkov, Effect of 30-day storage at minus 18°C on Campylobacter contamination of frozen Japanese Quails (Coturnix coturnix), Trakia Journal of Sciences, Vol. 5, №. 3-4, pp 37-39, 2007.

 43. Vashin I., T. Stoyanchev, V. Rusev, Prevalence of microorganisms of the Campylobacter genus in quail (Coturnix Coturnix) eggs, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 11, No 3, 213-216, 2008.

 44. Въшин Ив., В. Русев, Т. Стоянчев, Д. Динков, Ал. Павлов, Ефект от дезинфекцията в месо преработвателно предприятие, Животновъдни науки, XLV, 2, 63-67, 2008.

 45. Русев, В., Т. Стоянчев, Ив. Въшин, Ал. Павлов, Д. Динков, Сравнително проучване върху ефекта от дезинфекцията в две месопреработвателни предприятия, Bulg. J. Vet. Med., 11, № 4, 263-268, 2008.

 46. Pavlov Al., L. Lashev, I. Vachin, V. Rusev, Residues of antimicrobial drugs in chicken meat and offals, Trakia Journal of Sciences, ISSN 1312–1723, Volume 6, Suppl. 1, pp. 23-25, 2008.

 47. Вашин И., Т. Стоянчев, В. Русев, Инфицированность микроорганизмами рода Campylobacter яиц перепелок (Coturnix coturnix), Российский ветеринарный журнал, 4, рp 31-32, 2008.

 48. Русев, В., Ив. Въшин, Т. Стоянчев, Д. Динков, Ефект на дезинфекцията върху колиформните микроорганизми в месопреработвателно предприятие за малотрайни и трайни продукти от червено и бяло месо, Bulg. J. Vet. Med., 12, Suppl. 1, 284-288, 2009.

 49. Uzunova K., Y. Mitev, Ch. Miteva, I. Vashin, Prediction of the Behaviour of Puppies Using tests with Regard to Their humane Treatment and Welfare, Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, №. 4, pp 51-54, 2009.

 50. Павлов, Ал., Т. Стоянчев, В. Русев, Ив. Въшин, Проучвания върху съдържанието на нитрити в малотрайни месни продукти, v.XIII, N 3-4, 56-58, Veterinary Medicine, 2009.

 51. Въшин, Ив., Т. Стоянчев, В. Русев, Д. Динков, Носителство и отделителство на микроорганизми от род Campylobacter при угоени пилета бройлери и патици мюлари, v.XIII, N 3-4, 40-43, Veterinary Medicine, 2009.

 52. Vashin I., T. Stoyanchev, Ch. Ring, V. Atanassova, Prevalence of Campylobacter spp. in Frozen Poultry Giblets at Bulgarian Retail Markets, Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, №. 4, pp 55-57, 2009.

 53. Stoyanchev T., I. Vashin, V. Rusev, Ch. Ring, V. Atanassova, Presence and Differentiation of Campylobacter spp. during processing of Ducks for Foie Gras Liver in Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, Vol. 7, №. 2, pp 45-49, 2009.

 54. Uzunova K., V. Radev, I. Vashin, Y. Mitev, D. Kostov, V. Semerdjiev, D. Vladova, Determining the Type of nervous system in young puppies, regarding their proper education, socializing, and future behavior formation, Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, No 4, pp 95-99, 2010.

 55. Русев В., Стоянчев, Т., Въшин И., Павлов А., 2011. Хигиенен статус на бастуните използвани в процеса на месопреработка. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Vol. 14, Supplementum 1, pp. 32-37.

 56. И. Въшин и Т. Стоянчев, 2011. Влияние на ниските температури върху преживяемостта на Campylobacter jejuni в свинско месо. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 14 (1), pp. 25-30.

 57. В. Русев, Т. Стоянчев, И. Въшин, А. Павлов, 2011. Ефект от дезинфекцията върху патогенни стафилококи в месопреработвателни предприятия. Месо и месни продукти, бр. 3, стр. 38-40.

 58. Vashin I., Stoyanchev T., Iliev M. and Naidenski H., 2012. Application of polymerase chain reaction and denaturing gradient gel electrophoresis assay of the flagelin gene for direct detection and subtyping of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in avian fecal samples. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2012, vol. 15, (1), 21-30.

 59. Stratev D., Vashin I., Rusev V., 2012. Prevalence and survival of Aeromonas spp. in foods – а review. Revue de Medecine Veterinaire, 163, 10, 486-494.

 60. Stratev D., Dinkov D., Vashin I., 2012. Antibacterial effect of extracts from Bulgarian’s “poplar” propolis and Smoke tree (Cotinus coggigria Scop.) against Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). Revue de Médecine Vétérinaire, 163, 10, 443-447.

 61. Stratev D., Vashin I., Daskalov H., 2013. Antimicrobial resistance of β-haemolytic Aeromonas hydrophila strains isolated from rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, No 4, 289-296.

 62. Stratev D., Vashin I., 2014. Aeromonas hydrophila sensitivity to disinfectants. Journal of FisheriesSciences.com, 8(4): 324-330. DOI: 10.3153/jfscom.201439

 63. Urumova V., T. Stoyanchev, M. Lyutskanov, H. Daskalov, I. Vashin, A. Maramski, 2014. Antimicrobial sensitivity of Campylobacter jejuni poultry isolates from the Republic of Bulgaria, J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 40 (1), pp. 29-34.

 64. Stratev D., Vashin I., Daskalov H., 2015. Microbiological status of fish products on retail markets in the Republic of Bulgaria. International Food Research Journal, 22(1): 61-66.

 65. Stratev D., Daskalov H., Vashin I., 2015. Characterisation and determination of antimicrobial resistance of -haemolytic Aeromonas spp. isolated from common carp (Cyprinus carpio L.). Revue de Medecine Veterinaire, 166, 1-2, 54-61.

 66. Stratev D., Vashin I., Daskalov H., 2015. Determination of beta-haemolytic activity and minimum inhibiting concentrations of antimicrobial drugs against Aeromonas hydrophila strains isolated from fish products, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, ONLINE FIRST, online at http://tru.uni-sz.bg/bjvm/bjvm.htm

 67. Stratev D., I. Vashin, R. Balkanska, D. Dinkov, 2015. Antibacterial activity of royal jelly and rape honey against Aeromonas hydrophila (ATCC 7965). Journal of Food and Health Science, 1(2): 67-74. doi: 10.3153/JFHS15006

 68. Veselina Gadjeva, Ivan Vashin, Ivan Stankov, Galina Nikolova, Donika Ivanova, Ralitsa Kjuchukova, Antoaneta Zheleva, 2015. Oxidative/Antioxidant Status of Different Muscles of Fresh Pork Meat. International Journal of Science and Research, 4 (3), 155-160.

 69. D. Stratiev, I. Vashin & H. Daskalov, 2015, Determination of beta-haemolytic activity and minimum inhibitory concentrations of antimicro-bial drugs against aeromonas hydrophila strains isolated from fish products, No 13, 239-247 ISSN 1311-1477;

 70. D. Stratiev, S. Stoev, I. Vashin, H. Daskalov, 2015, Some varieties of pathological changes in experimental infection of CARPS ( Cyprinus carpio) with Aeromonas hydrophilia, 1(4) 191-202, E-ISSN 2149-0236

 71. Stratev D., Gurova E., Vashin I., Daskalov H, 2016. Multiplex PCR detection of haemolysin genes in Aeromonas hydrophila strains isolated from fish and fish products. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(2), 308-314.

 72. D. Stratev, T. Popova, G. Zhelyazkov, I. Vashin, L. Dospatliev, E. Valkova, 2017. Seasonal changes in quality and fatty acid composition of black mussel (Mytilus galloprovincialis). Journal of Aquatic Food Product Technology, doi:10.1080/10498850.2017.1346742

 73. Popova, T., Stratev, D., Vashin, I., Zhelyazkov, G., Valkova, E., & Dospatliev, L. Seasonal Changes in the Quality and Fatty Acid Composition of Meat in Rapa Whelk (Rapana venosa) from the Bulgarian Black Sea Coast. TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, 4(3): 277-283, 2017


ДОКЛАДИ НА КОНГРЕСИ, НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ДР.


 1. Захариев Ц., Ив. Въшин, Л. Георгиев. Микробиологични изследвания на извара. Сборник, V конгрес по микробиология, Варна, 1981.

 2. Георгиев, Л., Ц. Захариев, Ив.Въшин, Проучвания върху топографското разпределение на микрофлората по заклани бройлери, Пети конгрес по микробиология, 12-14 октомври 1981 г., Съюз на научните работници, Варна, том І, 461-464, 1982.

 3. Въшин, Ив., Ал. Павлов, Колиформни бактери, дрожди и плесени в извара от търговската мрежа, Трети симпозиум на младите научни работници и специалисти от системата на НПО „Ветеринарно дело”, „Нови постижения на научно-техническият прогрес във ветеринарната медицина”, 5-6 декември 1985 г., сборник, София, 160-167, 1985.

 4. Въшин, Ив., Изолиране на Campylobacter от месото и чревния тракт на заклани птици и свине, Трети симпозиум на младите научни работници и специалисти от системата на НПО „Ветеринарно дело”, „Нови постижения на научно-техническият прогрес във ветеринарната медицина”, 5-6 декември 1985 г., сборник, София, 459-465, 1985.

 5. Въшин, Ив., Ал. Павлов, Колиформни бактерии, дрожди и плесени в извара от търговската мрежа, Трети симпозиум на младите научни работници и специалисти от системата на НПО „Ветеринарно дело”, „Нови постижения на научно-техническият прогрес във ветеринарната медицина”, 5-6 декември 1985 г., сборник, София, 160-167, 1985.

 6. Въшин, Ив., E. Dromigny, J. L. Joulve, Разпространение на Campylobacter по заклани свине и птици, Шести конгрес по микробиология със Симпозиум по микробиологични аспекти на биотехнологията, 13-15 октомври 1985 г., Съюз на научните работници, Варна, том ІІ, 589-592, 1986.

 7. Dromigny, E., I. Vachine, J. L. Joulve, Campylobacter A L,Abattoir. Utilisation D,un Milieu D, Enrichissement, Шести конгрес по микробиология със Симпозиум по микробиологични аспекти на биотехнологията, 13-15 октомври 1985 г., Съюз на научните работници, Варна, том ІІ, 582-588, 1986.

 8. Иванов Ив., Д. Рашков, Ив. Въшин, Ал. Павлов, Сл.Славов. Концентрация на коластрените имуноглобулини при кравите от черношарената порода и устойчивостта на техните телета към заболявания през неонаталния период. Юбилейна научна сесия „60 години РНВМИ – Стара Загора”, октомври, 13-14, 1991.

 9. Иванов Ив., Д. Рашков, Ив. Въшин, Ал. Павлов, М. Люцканов, Г. Михайлов. Водородният прекис в профилактиката на колиинфекциите по телетата в неонаталния период. Юбилейна научна сесия „60 години РНВМИ – Стара Загора”, октомври, 14-15, 1991.

 10. Pavlov, A., I. Vashin, L. Georgiev. Assessment of the water activity of nutrient media used in food microbiology. Proceedings of the 8-th Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna, 279-282, 1993.

 11. Vachin I., Microbial studies in the Course of white brined cheese production, Eighth Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna, 21-23 october 1993, abstracts, 269-274, 1993.

 12. Georgiev, L., P. Ivanov, I. Vachin, Ch.Daskalov, M. Lutskanov, Changes in composition and technological properties of milk after vaccination of cows against anthrax, Eighth Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna, 21-23 october 1993, abstracts, 104-107, 1993.

 13. Vachin I., Microbial studies in the Course of white brined cheese production, Eighth Congress of the Microbiologists in Bulgaria, Varna, 21-23 october 1993, 269-274, 1993.

 14. Tyankov S., R. Slavov, K. Kirov, G. Mihailova, T. Dakova, I. Vashin, I. Stankov. Heavy metal residuals in goat meat and internal organs, 5th International Conference for Ovine and Caprine Production and 3nd Symposium on Animal Reproduction, 2-6.IX., Ohrid, Macedonia, 38 (abstract), 1997.

 15. Tyankov, S., K. Kirov, T. Dakova, G. Mihailova, I. Vachin, R. Slavov, P. Zounev. Lead and cadmium residuals in goat’s milk. Proceedings of 5-th international Conference for Ovine and Caprine Production, 2-6, IX, Ohrid, Macedonia, 68, 1997.

 16. Тянков С., К. Киров, Т. Дакова, Г. Михайлова, Ив. Въшин, П. Зунев, Р. Славов, И. Станков. Проучване съдържанието на хлорорганични пестициди и 137 Cs в козе мляко, Analytical laboratory, 7, (3), 159-161, 1998 ; Lead and cadmium residuals in goat’s milk. Proceedings of 5-th international Conference for Ovine and Caprine Production, 2-6, IX, Ohrid, Macedonia, 68, 1997.

 17. Ц. Иванов, Д.,Динков, К. Гургулова, Ив. Желязкова, Ив. Въшин, Съвременно пчеларство и качество на меда според европейските изисквания, Доклади, представени на лектория по пчеларство, организирана от Съюз на учените – клон Ст. Загора, 17. 10. 2001 г., Печатница “Кота” гр. Ст. Загора, ISBN 954- 9584-59-3.

 18. Желязкова Ив., Д. Динков, В. Русев, Ив. Въшин, Влияние на подхранването на пчелите със захарен разтвор (1:1) и Isosweet 77555 P върху някои качествени показатели на меда, Сборник с материали на Научна конференция на съюза на учените – клон Ст. Загора, с международно участие “Стара Загора’ 2002”, 6-7 юни 2002г. Старозагорски минерални бани, станция “Марица-изток”; том 2 – “Аграрни науки, растениевъдство и животновъдство”, издателство: “Тракийски университет”, Стара Загора, ISBN: 954-8180-88-X (т.2), 300-303, 2002.

 19. Динков, Д., Ив. Желязкова, В. Русев, Ив. Въшин, Специфична оптична активност и съдържание на HMF в мед, получен след подбудително и интензивно подхранване на пчелни семейства със захарен разтвор и Isosweet 77555 P, Докладвана на Юбилейна научна сесия посветена на “80 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образования в България”, 13.05.2003 г., публикувана в Supplementum на Bulgarian Journal of Veterinary Medicine Dinkov, D., I. Zhelyazkova, V. Rusev, I. Vachin, Specific optical activity and 5-Hydroxymethyl-2-Furaldehyde content in Honey from bee colonies fed up with sugar solution and Isоsweet 77 555 P, Bulgarian Journal of Veterynary Medicine, Supppl. 7, No 1, 57-62, 2004.

 20. Павлов Ал., Ив. Въшин, В. Русев, Д. Динков, Добрите производствени практики (ДПП) в месодобивни и месопреработвателни предприятия – стъпка към безопасност на хранителните продукти. Докладвана на Юбилейна научна сесия посветена на “80 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образования в България”, 13.05.2003 г., публикувана в Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 8, Supp. 1, 97-103, 2005.

 21. Stoyanchev, T., I. Vashin, Ch. Ring and V. Atanassova, Occurrence and PFGE typing of Campylobacter spp. in broiler chicken carcasses at commercial processing plant in Bulgaria. At the 13 th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms, Section I, 141, ISBN 1920952454, 2005.

 22. Русев, В., Ив. Въшин, Т. Стоянчев, Д. Динков, Ал. Павлов. Ефект от дезинфекцията в месопреработвателно предприятие за трайни продукти от червено месо. Сборник доклади от научна конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 376-384, 2007.

 23. Стоянчев, Т., Ив. Въшин, В. Русев, Д. Динков, Ал. Павлов. Ефект от дезинфекцията върху колиформните микроорганизми в месопреработвателно предприятие за трайни продукти от червено месо, Сборник доклади от научна конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 385-392, 2007.

 24. Стоянчев Т., Ив. Въшин, В. Русев, Д. Динков, Ал. Павлов, Ефект от дезинфекцията върху патогенните стафилококи в месопреработвателно предприятие за трайни продукти от червено месо, представена с постер на Международна научна конференция, на тема: „Българската наука и Европейското изследователско пространство”, 05-06 юни 2008, Съюза на учените гр. Стара Загора, Сборник научни трудове на оптичен носител (CD) със ISBN 9789549329445, раздел Ветеринарна медицина, стр.5, 2008.

 25. Русев В., Т. Стоянчев, Ив. Въшин, Д. Динков, Сравнително проучване върху ефекта от дезинфекцията спрямо колиформните микроорганизми в две месопреработвателни предприятия, докладвана на Международна научна конференция, на тема: „Българската наука и Европейското изследователско пространство”, 05-06 юни 2008, Съюза на учените гр. Стара Загора, Сборник научни трудове на оптичен носител (CD) със ISBN 9789549329445, раздел Ветеринарна медицина, стр. 5, 2008.

 26. Въшин Ив., В. Русев, Т. Стоянчев, Д. Динков, Ал. Павлов, Ефект от дезинфекцията върху патогенните стафилококи в месопреработвателно предприятие за малотрайни и трайни продукти от червено и бяло месо, докладвана на Юбилейна научна конференция с международно участие „85 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България”, проведена в гр. Стара Загора на 9-10 октомври 2008 г.

 27. Урумова, В., Ив. Въшин, Т. Стоянчев, М. Люцканов, Проучване върху чувствителността към химиотерапевтици на Campylobacter spp. изолати от птици, Конференция Тракийски университет, МФ, 2007, Trakia Journal of Sciences, Vol. 6, Supplement 1, pp 64-70, 2008.

 28. Русев В., Т. Стоянчев, Ив. Въшин, Д. Динков, Сравнително проучване върху ефекта от дезинфекцията спрямо колиформните микроорганизми в две месопреработвателни предприятия, докладвана на Международна научна конференция, на тема: „Българската наука и Европейското изследователско пространство”, 05-06 юни 2008, Съюза на учените гр. Стара Загора, Сборник научни трудове на оптичен носител (CD) със ISBN 9789549329445, раздел Ветеринарна медицина, стр. 5, 2008.

 29. Pavlov A., L. Lashev, D. Stratev, I. Vashin, Development of the Curriculum in Veterinary education in Bulgaria according to the new Challenges, International Scientific Conference, “Knowledge – capital of the Future”, Ohrid, Annual Proceedings, pp 57-61, 2009.

 30. Pavlov A., L. Lashev, I. Vashin, Food safety – the Importance of the Adequate knowledge, International Scientific Conference, “Knowledge – capital of the Future”, Ohrid, annual Proceedings, pp 16, 2009.

 31. Въшин Ив., В. Русев, Т. Стоянчев, Д. Динков, Ал. Павлов, Ефект от дезинфекцията върху патогенните стафилококи в месопреработвателно предприятие за малотрайни и трайни продукти от червено и бяло месо, докладвана на Юбилейна научна конференция с международно участие „85 години Ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България”, проведена в гр. Стара Загора на 9-10 октомври 2008 г., Bulgarian Journal of Veterynary Medicine, Vol. 12, Suppl. 1, pp 279-283, 2009.

 32. В. Русев, Т. Стоянчев, И. Въшин, А. Павлов, 2010. Ефект от дезинфекцията в месопреработвателни предприятия върху коагулазоположителните стафилококи. Трета национална конференция на Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/, 30.09.2010 гр. София.

 33. И. Въшин, А. Павлов, Т. Стоянчев, 2010. Рискови фактори за наличието на Campylobacter spp. в птиче месо. Трета национална конференция на Българския фокален център към Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/, 30.09.2010 гр. София.

 34. Стратев Д., Даскалов Х., Въшин И., Орозова П., Експериментално заразяване и оцеляване на Aeromonas hydrophila при готов за консумация шаран. Сборник доклади и постери от юбилейната научна сесия по случай 110 години НДНИВМИ, 234-239, 2011.

 35. Стратев Д., Павлов А., Въшин И., Морски биотоксини – видове, токсичност и контрол. Обзор. Сборник доклади от научната конференция ,,Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, 2011.

 36. T. Стоянчев, В. Русев, И. Въшин, А. Павлов, 2011. Хигиенен статус и ефект от дезинфекцията на сушилни и хладилни помещения за готова продукция в две месопреработвателни предприятия. Доклад на Научна конференция с международно участие «Хранителна наука, техника и технологии 2011», 14-14 октомври, гр. Пловдив, Сборник Научни трудове том LVIII, 1, 463-468.

 37. Vashin I. and T. Stoyanchev, 2012. Risk factors affecting presence of Campylobacter spp. in poultry and poultry meat. At 3-rd International Sciantific Meeting “Days of veterinary medicine 2012”, 2-4 September, 2012, Ohrid, Macedonia; Book of proceedings University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, pp. 146-148.УЧЕБНИЦИ, РЪКОВОДСТВА И ДР.


 1. Георгиев Л., Ив. Въшин, А. Павлов, В. Русев, Ръководство за упражнения по ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход. Земиздат, София, 1994.

 2. Въшин, Ив., А. Павлов, В. Русев, Хр. Даскалов, Д. Динков, Ръководство за упражнения по ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход, изд. “Кота”, Ст. Загора, 1999.

 3. С. Апостолов, Ив. Въшин, Хигиена на млякото и млекодобива, Стара Загора, 1999.

 4. С. Апостолов, Ив. Въшин, Хигиена на млякото и млекодобива, Стара Загора, 2001.
 1. Ив. Въшин, С. Апостолов, Хигиена на млякото биологично производство, Стара Загора, ISBN 954 -91057 – 1 -7, печат “Дъга”, 2002.

 2. Илиев, Ал., Ч. Митева, Д. Димитров, Ю. Митев, Д. Диманов, Н. Делчев, Д. Динев, Б. Банев, Ив. Въшин, Г. Пракова, П. Ненчев, С. Рибарски, Т. Димитров, В. Киров. Хигиена на труда и техника на безопасност в земеделието, Стара Загора, стр. 220, 2008.

 3. Тодоров, Н., Ю. Митев, Н. Василев, Д. Динев, Ч. Митева, Ив. Въшин, Ж. Герговска, В. Димова. Ръководство за добри практики в млечните говедовъдни ферми, 2009.

 4. Ив. Въшин, А. Павлов, Ю. Митев, В. Русев, Хуманно отношение при транспортиране на пострадали селскостопански животни, Стара Загора, 2010

 5. Павлов, Ал., Ив. Въшин, Хр. Даскалов, Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на месо, риба и яйца. Стара Загора, изд. “Кота”, 2006; II изд. 2012.

 6. Въшин, Ив., Р. Кючукова, 2013. Съвместимост на националното и европейското законодателство свързано с качеството на храната. Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество ,,Гърция-България 2007-2013‘‘, 80 стр.

 7. Д. Динков, Ив. Въшин, 2001 г. Съвременно пчеларство и качество на меда според европейските изисквания.

 8. Ив. Въшин, Ал. Павлов, В. Русев, Д. Динков, Т. Стоянчев, 2016. Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти.


ДИСЕРТАЦИИ


 1. Въшин, Ив.. Проучвания върху микроорганизми от род Campylobacter по заклани животни и птици с оглед на ветеринарно-санитарната експертиза. Дисертация, ВИЗВМ – Стара Загора, 1989.

122а. Въшин, Ив. Проучвания върху микроорганизми от род Campylobacter по заклани животни и птици с оглед на ветеринарно-санитарната експертиза. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „кандидат на ветеринарномедицинските науки”, 1989.

 1. Въшин, Ив.. Проучвания върху разпространението, видовия състав и някои особености на Campylobacter spp. при заклани животни. Дисертация, Тракийски университет – Стара Загора, 2009.

123а. Въшин, Ив. Проучвания върху разпространението, видовия състав и някои особености на Campylobacter spp. при заклани животни. Автореферат на дисертация за получаване на научна степен „доктор на ветеринарномедицинските науки”, Тракийски университет – Стара Загора, 2009.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница