Списък на научните трудовеДата12.05.2017
Размер115.44 Kb.


Списък на научните трудове

на проф. дбн Мариана Владимирова Филипова-Маринова
 1. Автореферат и научни трудове във връзка с дисертацията за получаване на научна степен “доктор”

А. Автореферат

  1. Филипова-Маринова, М. 1986. Поленово аналитични проучвания на Шабленското и Езерецкото езера и Северобългарския шелф. Автореф. канд. дисертация, СНС ботаника към ВАК, С.


Б. Монографични издания и части от монографични издания

  1. Комаров, А., Божилова, Э., Филипова, M., Удинцева, О. 1979. Палинологические спектры и их стратиграфическая интерпретация. – В: Маловицкий, Я. (отв. ред.), Геология и гидрология западной части Чёрного моря, с. 85-98. БАН, С.


В. Статии в научни списания и тематични сборници

а) български  1. Филипова, М., Димитров, П. 1987. Палинологични и стратиграфски данни за кватернера от Балчишкия залив. – Изв. Нар. Музей-Варна, 23 (38): 215-229.

  2. Božilova, E., M. Filipova. 1986. Palaeoecological еnvironment in North-Eastern Black Sea аrea during Neolithic, Eneolithic and Bronze periods. – Studia Praehistorica, 8: 160-165.

б) чужди

  1. Filipova, М. 1985. Palaeoecological investigations of Lake Shabla-Ezeretz in North-Eastern Bulgaria. – Ecologia Mediterranea, 11 (1): 148-158.


Г. Сборници от конгреси, конференции, симпозиуми и др.

  1. Филипова, М. 1984. Палеоекологични изследвания на Езерецкото езеро. – В: Велчев, В. (отг. ред.), Сб. Юбил. Честв.-симпозиум по случай 60 год. от създаването на ББД, 100 год. от рожд. на акад. Н. Стоянов и 90 год. от рожд. на акад. Д. Йорданов “Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология”, 10-13 октомври 1983, Пловдив. с. 326-337, С.

  2. Filipova, M. 1984. Palaeoecological Investigations of Lake Shabla – Ezeretz in North-Eastern Bulgaria. – In: Pre report of the Joint Meeting of IGCP Project 158-B, July 3-5, 1984, Marseilles. Pp. 136-145, Laboratoire de botanique historique & palynologie, Marseille.

  3. Filipova, M. 1985. Lake Shabla-Ezeretz (Recent vegetation; Pollen analysis and vegetation history; Pollen influx diagram). – In: Tonkov, S., Božilova, E. (eds.), Palaeoecology and palaeohydrology of the Balkan peninsula and adjacent areas – Excursion guide, Pp. 4-6. Bulg. Acad. Sciences & Sofia University, Sofia.

ІІ. Автореферат и научни трудове във връзка с дисертацията за получаване на научна степен “доктор на биологическите науки”

А. Автореферат

  1. Филипова-Маринова, М. 2006. Палинологични данни за динамиката на растителността и промените в климата по българското черноморско крайбрежие през кватернера. Автореф. Докт. дис. СНС ботаника и микология към ВАК, С.

Б. Монографични издания и части от монографични издания

  1. Филипова-Маринова, М., Божилова, Е. 1990. Палеоэкологические иссследования Шабленско-Езерецкого озера на Болгарском побереье Чëрного моря. – В: Крыстев, Т. (отв. ред.), Геологическая эволюция западной части Черноморской впадины в неоген-четвертичное время. с. 41-87. БАН, С.

  2. Филипова-Маринова, М., Божилова, Е., Крыстев, Т. 1990. Палинологические исследования четвертичных отложений Cкважины С-1 глубоководной впадины Черного моря. – В: Крыстев, Т. (отв. ред.), Геологическая эволюция западной части Черноморской впадины в неоген-четвертичное время. с. 494-512. БАН, С.

  3. Božilova, E., Filipova, M., Filipovich, L. & Tonkov, S. 1996. Bulgaria. – In: Berglund, B., Birks, H.-J., Ralska-Jasiewicowa, M. & Wright, H. (eds), Palaeoecological events during the last 15 000 years. Regional syntheses of palaeoecological studies of lakes and mires in Europe. Pp. 701-728, John Wiley & Sons Ltd., Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore.

  4. Filipova – Marinova, M. 2007. Archaeological and paleontological evidence of climate dynamics, sea-level change, and coastline migration of the Bulgarian sector of the Circum-Pontic region. – In: Yanko-Hombach, V., Gilbert, A., Panin, N., Dolukhanov, P. (eds), The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate, and Human Settlement. NATO Science Series IV – Earth and Environmental Sciences. Pp. 453-481. Springer.

В. Статии в научни списания и тематични сборници

а) български  1. Божилова, Е., Филипова, М. 1975. Поленов анализ на културни пластове от Варненското езеро. – Изв. Нар. Музей-Варна, 11 (26): 19-25.

  2. Филипова, М. 1976. Хидрофитна и хигрофитна растителност разпространена край Шабленското и Езерецкото езера. – Изв. Нар. Музей-Варна, 12 (27): 214-223.

  3. Божилова, Е., Филипова, M., Димитров, П. 1979. Пыльцевой анализ позднечетвертичных осадков в периферической области западной части Чëрного моря. – Изв. Нар. Музей-Варна, 15 (30): 157-162.

  4. Filipova, M., Bоžilova, E. & Dimitrov, P. 1983. Palynological and stratigraphical data about the Quaternary from the Southern part of the Black Sea shelf. – Океанология, 11: 24-32.

  5. Божилова, Е. Велев, В., Калчева, В., Ножаров, Н., Стоянова, Р., Филиппова, М. 1989. Четвертичные отложения в скважины С-3 Апрелевской площади на северном шельфе Болгарии. – Докл. БАН. 42 (4): 83-86. IF: 0.126

  6. Filipova, M., Božilova, Е. & Dimitrov, Р. 1989. Palynological investigation of the Late Quaternary deep-water sediments from the Southwestern part of the Black Sea. – Изв. Нар. Музей-Варна, 25 (40): 177-186.

  7. Krastev, T., Bozilova, E., Filipova, M. & Stojanova, R. 1990. Biostratigraphical data for the Quaternary of the Northern Bulgarian Black Sea shelf. – Изв. Нар. Музей-Варна, 26 (41): 259-272.

  8. Божилова, Е., Филипова-Маринова, М. 1990. Повърхностни поленови проби от северното българско черноморско крайбрежие. – Год. СУ (Биол. фак.), 80 (2): 26-41.

  9. Božilova, E. & Filipova, М. 1991. Palynological and palaeoethnobotanical evidence about the human impact on the vegetation along the Black Sea coast from the Neolithic till the Greek Colonisation. – Thracia pontica, 4: 87-96.

  10. Božilova, E., Filipova, M. & Atanasova, J. 1992. Marine palynological data about history of Eastern Bulgaria during the last 15 000 Years. – Год. СУ (Биол. фак.), 82 (2): 79-87.

  11. Božilova, E., Filipova-Marinova. 1994. Palaeoecological conditions in the area of the praehistorical settlement of Urdovitza near Kiten. – Thracia Pontica, 5: 39-50.

  12. Filipova-Marinova, M. 1995. The Late Quaternary History of the Genus Fagus L. in Bulgaria. – In: Bozilova, E. & Tonkov, S. (eds), Advances in Holocene palaeoecology in Bulgaria. Pp. 84-95. Pensoft, Sofia-Moscow.

  13. Bozilova, E., Atanassova, J. & Filipova-Marinova, M. 1997. Marinopalynological and archaeological evidence for the Lateglacial and Holocene vegetation in Eastern Bulgaria. – Год. СУ (Биол. фак.), 89 (2): 69-81.

  14. Димитров, Д., Филипова-Маринова, М., Иванов, Д. 2000. Нови хорологични данни за флората на Черноморското крайбрежие. – Изв. Нар. Музей-Варна, 30-31 (45-46): 333-335.

  15. Филипова-Маринова, М., Иванов, Д., Димитров, Д. 2000. Флора и растителност в района на Дуранкулашкото езеро. – Изв. Нар. Музей-Варна, 30-31 (45-46): 314-332.

  16. Filipova – Marinova, M. & Christova, R. 2001. Sea level fluctuations in the Western part of the Black Sea during the Holocene. – Докл. БАН, 54 (5): 59-64.

  17. Филипова-Маринова, М., Иванов, Д., Димитров, Д. 2002. Флора и растителност в района на Шабленското и Езерецкото езера. – Изв. Нар. Музей-Варна, 32-33 (47-48): 341-364.

  18. Ivanov, D., Filipova-Marinova, M. & Dimitrov, D. 2002. Flora and vegetation of the Nature Complex “Kamchia”. – Год. СУ (Биол. фак.), 92 (2): 39-67.

  19. Filipova – Marinova, M., Christova, R., & Bozilova, E. 2002. Palaeoecological conditions in the Bulgarian Black sea zone during the Quaternary. – Докл. БАН, 55 (8): 61-68.

  20. Filipova – Marinova, M. & Bozilova, E. 2002. Palaeoecological conditions in the area of the praehistorical settlement in the Bay of Sozopol during the Eneolithic. – Phytologia Balcanica, 8 (2), 133-143.

  21. Atanassova, J., Tonkov, S., Bozilova, E. & Filipova-Marinova, M. 2002. Palynological study of Holocene sediments from Lake Burgas, Southern Bulgarian Black Sea Coastal area. – Год. СУ (Биол. фак.), 92 (2): 111-122.

  22. Filipova-Marinova, M. 2003. Postglacial vegetation dynamics in the coastal part of the Strandza Mountains, Southeastern Bulgaria. – In: Tonkov, S. (ed.), Aspects of Palynology and Palaeoecology: Festschrift in honour of Elissaveta Bozilova. Pp. 213-231. Pensoft, Sofia-Moscow.

  23. Filipova-Marinova, M. 2003. Palaeoenvironmental changes in the Southern Bulgarian Black Sea area during the last 29000 years. – Phytologia Balcanica, 9: 275-292.

  24. Filipova – Marinova, M. & Bozilova, E. 2003. Palaeoecological evidence of the vegetation history and human occupation in the coastal area of Sozopol (Southeastern Bulgaria). – Добруджа, 21: 279-291.

  25. Filipova – Marinova, M. 2006. Late Pleistocene/Holocene dinoflagellate cyst assemblages from the Southwestern Black Sea shelf. – In: Ognyanova, N. & Manoylov, K. (eds), Advances in phycological studies: Festschrift in honor of Prof. Dobrina Temniskova. Pp. 267-281. Pensoft – Sofia University Press, Sofia-Moscow.

б) чужди

  1. Filipova, M., Božilova, E. & Tonkov, S. 1993. Palynology of submerged archaeological sites, along the Bulgarian Black Sea coast. – PACT: 47 (II.1): 43-51.

  2. Filipova – Marinova, M. & Christova, R. 2004. Sea-level fluctuations in the western part of the Black Sea during the Holocene. – Journal of Environmental Micropalaeontology, Microbiology and Meiobenthology, 1: 122-135.

  3. Filipova – Marinova, M., Christova, R. & Bozilova, E. 2004. Palaeoecological conditions in the Bulgarian Black Sea area during the Quaternary. – Journal of Environmental Micropalaeontology, Microbiology and Meiobenthology. 1: 136-154.

  4. Filipova – Marinova, M. & Angelova, H. 2008. Pollen and micro-charcoal evidence of vegetation dynamics and human impact along the Southern Bulgarian Black Sea coast. – In: Fiorentino, G., Magri, D. (Eds) Charcoals from the Past: Cultural and Palaeoenvironmental Implications. BAR International Series 1807; Pp. 111-119.

Г. Сборници от конгреси, конференции, симпозиуми и др.

  1. Атанасова, Ю., Филипова-Маринова, М., Шопов, В., Божилова, Е. 1990. Пыльцевой анализ и биостратиграфия четвертичных отложений западного сектора Черного моря. – В: Николов, Т. (отв. ред.), Микрофосилии в Болгарской стратиграфии, с. 109-115. СНРБ, С.

  2. Оgnjanova-Rumenova, N., Filipova-Marinova, M. & Popova, E. 1999. Analysis of vegetation-environment relationships in the Bay of Sozopol, Bulgarian Black Sea coast by the CCA method. – In: Stuchlik, L. (ed.), Proceedings Fifth EPPC, 26-30 June 1998, Krakow, Acta Palaeobot. Suppl. 2, pp. 589-593. W. Szafer Institute of Botany, Krakow.

ІІІ. Научни трудове извън горните две категории

А. Монографични издания и части от монографични издания

  1. Filipova, M. 1999. Rare and threatened species of plants along the Bulgarian Black Sea coast. – In: Dumont, H. (ed.), Black Sea Red Data Book. Pp.15-16, 29-31, 49-50, 62-65, 68-69, 81-82, 94-95, 98-101, 106-108; UNOPS, Istanbul.

  2. Филипова-Маринова, М., Павлов, Д. 2006. Растителното богатство на Варненската морска градина. – В: Десет книги за Варна, 5: 272-297.

  3. Lazarova, M., Atanassova, J. & Filipova-Marinova, M. 2007. Palynological studies in non-lotic Bulgarian wetlands. – In: Michev, T. Stoyneva, M. (eds), Inventory of Bulgarian wetlands and their biodiversity. Part 1. Non-lotic wetlands. Pp. 151-154. Publ. House Svetlostrouy, Sofia.

  4. Filipova-Marinova, M., Bozilova, E. 2008. Palynological data of submerged prehistoric settlements along the Bulgarian Black Sea coast. – In: Slavchev, V. (compiler) The Varna Eneolithic necropolis and problems of Prehistory in southeast Europe. Studia in memoriam Ivani Ivanov. Acta Musei Varnaensis VI. Pp. 209-220.

  5. Mudie, P., S. Leroy, F. Marret, N. Gerasimenko, S. Kholeif, T. Sapelko, M. Filipova-Marinova. 2009. Non-Pollen Palynomorphs (NPP): Indicators of Salinity and Environmental Change in the Black Sea-Mediterranean Corridor – In: Buynevich, I. Yanko-Hombach, V., Smyntyna, O. and Martin, R. Geology and Geoarchaeology of the Black Sea Region: Beyond the Flood Hypothesis. Don Siegel (ed.), Syracuse University, Geological Society of America, USA.

Б. Статии в научни списания и тематични сборници

а) български  1. Филипова, М. 1971. Растителността в района на “Побитите камъни”, Варненско. – Изв. Нар. Музей-Варна, 7 (22): 217-234.

  2. Филипова, М. 1974. Растителността в района на Златни пясъци – Варна. – Изв. Нар. Музей-Варна, 10 (25): 342-373.

  3. Филипова-Маринова, M., Христова, Р., Михова, Е., Лазаров, М. 1998. Палеоекологични и археологични доказателства за промените на морското ниво в Българския сектор на Черно море през холоцена. – Известия на Съюза на учените-Варна, Серия Медицина и екология, 1: 51-55.

  4. Иванов, Д., Филипова-Маринова, M., Димитров, Д. 2002. Флора и растителност на Природния комплекс “Камчия”. – Изв. Нар. Музей-Варна, 32-33 (47-48): 314-340.

  5. Филипова-Маринова, M., Петрова, А. 2003. Ботаническа характеристика на Природната забележителност “Побити камъни”. – Изв. Нар. Музей-Варна, 34-35 (49-50), 339-368.

  6. Филипова-Маринова, М., Павлов, Д. 2006. Ботаническа характеристика на територията на Община Девня (Варненска област). – Изв. Нар. Музей-Варна, 40 (55): 292-327.

  7. Филипова-Маринова, М., Божилова, Е., Хикс, Ш. 2007. Поленов мониторинг на горски съобщества в Странджа. – Изв. Нар. Музей-Варна, 41 (56): 135-155.

  8. Filipova-Marinova, M. 2007. Palynostratigraphy of Pleistocene and Holocene sediments from the western Black Sea area. – Докл. БАН, 60 (3): 279-290.

  9. Filipova-Marinova, M. 2007. Palynological evidence of vegetation dynamics and human impact along the southern Bulgarian Black Sea coast. – Докл. БАН, 60 (6): 669-680.

  10. Филипова-Маринова, М. 2008. Палиностратиграфия на плейстоценски и холоценски наслаги от западния сектор на Черно море. – Год. Шуменския унив., т. XVIII B 6, с. 258-268.

  11. Иванов, Д., Филипова-Маринова, М. Лекарствени растения на влажните зони по северното черноморие. Ист. Mед. Сб., Бр. 4 (4) (под печат)

б) чужди

  1. Filipova-Marinova, M. 2006. Palynostratigraphy of Pleistocene and Holocene sediments from the western Black Sea. – Journal of Environmental Micropalaeontology, Microbiology and Meiobenthology, 3: 91-113.

  2. Filipova-Marinova, M., Bozilova, E., Hicks, S. Five years pollen monitoring in different plant communities along the Bulgarian Black Sea coast. – Acta Universitatis Latviensis (in press)

  3. Mertens, K., S. Ribeiro, I. Bouimetarhan, H. Caner, N. Combourieu Nebout, B. Dale, A. De Vernal, M. Ellegaard, M. Filipova, A. Godhe, E. Goubert, K. Grøsfjeld, U. Holzwarth, U. Kotthoff, S. Leroy, L. Londeix, F. Marret, K. Matsuoka, P. Mudie, L. Naudts, J.Luis Peña-Manjarrez, A. Persson, S.-M. Popescu, V. Pospelova, F. Sangiorgi, M. van der Meer, A. Vink, K. Zonneveld, D. Vercauteren, J. Vlassenbroeck, S. Louwye. 2009. Process length variation in cysts of a dinoflagellate, Lingulodinium machaerophorum, in surface sediments: Investigating its potential as salinity proxy. – Marine Micropaleontology, 70: 54-69.

  4. Filipova-Marinova, M. Palaeoecology of the Varna-Beloslav Lake Complex. – Eurasia Antiqua (in press)

  5. Filipova-Marinova, M., Kvavadze, E., Connor, S., Sjögren, P. Estimating absolute pollen productivity for some European Tertiary-relict taxa. – Vegetation History and Archaeobotany (in press)

  6. Pidek, I., Svitavská-Svobodová, H., van der Knaap, W.O., Noryśkiewicz, A., Filbrandt-Czaja, A., Noryśkiewicz, B., Latałowa, M., Zimny, M., Święta-Musznicka, J., A., Bozilova, E., Tonkov, S., Filipova-Marinova, M., Poska, A., Giesecke, T., Gikov, A. Variation in annual Pollen Accumulation Rates of Fagus along a N–S transect in Europe based on pollen traps. – Vegetation History and Archaeobotany (in press)

  7. Tonkov, S., Beug, H.-J., Bozilova, E., Filipova-Marinova, M., Jungner, H. Palaeoecological studies at the Kaliakra area, northeastern Bulgarian Black Sea coast. – Vegetation History and Archaeobotany (in press)

  8. Pardoe, H., Giesecke, T., van der Knaap, W., Svitavska-Svobodova, H., Kvavadze, E., Panajotidis, S., Gerasimidis, A., Pidek, I., Zimny, M., Swieta-Musznicka, J., Latałowa, M., Noryskiewicz, A., Bozilova, E., Tonkov, S., Filipova-Marinova, M., J., van Leeuwen, J., Kalnina, L. Comparing pollen spectra from modified Tauber traps and moss polsters from a selection of European forest types. – Vegetation History and Archaeobotany (in press)


В. Сборници от конгреси, конференции, симпозиуми и др.

  1. Божилова, Э., Филипова, М. 1988. Развитие древесной растительности по Болгарскому черноморскому побережью в голоцене. – В: Велков, Д. (ред.), Сб. Докл. X Конгрес дендрологов “Современное състояние общего исследования естественой дендрофлоры с особым учетом сохранения еë генофонда”, 3-8 октября 1988, София. С. 154-159, ИГ-ИББГ, БАН, С.

  2. Божилова, Е., Филипова-Маринова, M. 1993. Антропогенното влияние върху околната среда на Българското черноморско крайбрежие от неолит до средновековието. – В: Славов, Й. (ред.), Сб. Докл. III Научна конференция с международно участие “Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион”, 3-4 Юни 1993 Варна, с. 149-157. Съюз на учените, Варна.

  3. Стоянова-Христова, Р., Филипова-Маринова, M. 1993. Промени в палеоекологичните условия на западната част на черноморския басейн през последните 13 000 години. – В: Славов, Й. (ред.), Сб. Докл. III Научна конференция с международно участие “Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион”, 3-4 Юни 1993 Варна, с. 142-148. Съюз на учените, Варна.

  4. Филипова-Маринова, M., Божилова, Е. 1995. Влиянието на човешката дейност в южната част на Българското черноморско крайбрежие през енеолита и ранната бронзова епоха. – В: Славов, Й. (ред.), Сб. Докл. IV Научна конференция с международно участие “Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион”, 1-2 Юни 1995 Варна, с. 97-103. Съюз на учените, Варна.

  5. Филипова, М. 2000. Антон Новак – живот и дейност. – В: Овчаров, Д. (ред.), Сб. материали VII Лятна научна среща “Културната интеграция между чехи и българи в Европейската традиция”, 25-27 Юни 1999, Варна. с. 234-239. С.

  6. Божилова, Е., Филипова-Маринова, M., Тонков, С. 2002. Палеоекологична реконструкция на околната среда и климатичните условия в Източна България през плейстоцен и холоцен. – В: Кръстев, Т. (ред.), Сб. Докл. Научна конференция с международно участие в памет на проф.д-р Димитър Яранов, Варна 2002, с. 48-53, ТерАрт, С.

  7. Filipova-Marinova, M. 2003. Palaeoenvironmental changes in southern Bulgarian Black Sea area during the last 29000 years. – В: Енчев, Д. (ред.), Сборник научни трудове “Природни науки 2003”, с. 223-232, Унив. Изд. Епископ Константин Преславски, Шумен.

  8. Filipova-Marinova, M. 2005. Kamchia Biosphere Nature Reserve. – In: Filipova-Marinova, M. (ed.), Excursion guide of the Vth International meeting of the Pollen monitoring program, May 11-16, 2005, Varna. Pp. 5-18. Regional Historical Museum, Varna.

  9. Filipova-Marinova, M. 2005. Strandzha National Park. – In: Filipova-Marinova, M. (ed.), Excursion guide of the Vth International meeting of the Pollen monitoring program, May 11-16, 2005, Varna. Pp. 30-37. Regional Historical Museum, Varna.

  10. Filipova-Marinova, M. 2005. Steppe vegetation of coastal area of Southern Dobrudzha – Reserve places Yailata, Cape of Kaliakra and Bolata dere. – In: Filipova-Marinova, M. (ed.), Excursion guide of the Vth International meeting of the Pollen monitoring program, May 11-16, 2005, Varna. Pp. 39-51. Regional Historical Museum, Varna.

  11. Филипова – Маринова, М. 2006. Кватернерна палиностратиграфия на западния сектор на Черно море. – В: Янев, Й. (гл. ред.), Сб. Разширени резюмета Национална конференция с международно участие “Геонауки 2006”. 30.XI-1.XII.2006, София, с. 41-44. Изд. Българско геологично дружество, София.

  12. Panin, N., Melinte, M., Filipova-Marinova, M., Vergiev, S., Dimov, T., Ivanov, I., Preisinger, A., Aslanyan, S., Bozilova, E. 2008. Field trip guide of the Fourth Plenary Meeting and Field trip of projects IGCP-521 and INQUA 0501. Bucharest, Romania.

  13. Филипова-Маринова, М. Промени в растителната покривка на българското черноморско крайбрежие през последните 870 000 години Сб. Конф. Екология и Медицина”, Бяла, 2008.


Г. Учебни помагала

  1. Филипова, М. 1997. Растителен свят. – В: Недев, А. (ред.), Оценка на въздействието върху околната среда – Наръчник, с. 121-132. НЦДО, С.

  2. Филипова, М. 1997. Защитени природни територии. – В: Недев, А. (ред.), Оценка на въздействието върху околната среда – Наръчник, с. 143-148. НЦДО, С.

  3. Филипова, М., Стойков, С. 1997. Растителен и животински свят. Защитени природни територии. – В: Недев, А. (ред.), Оценка на въздействието върху околната среда – Работно помагало, с. 57-63. НЦДО, С.


ІV. Списък от резюмета от участия в научни прояви

А. У нас

 1. Филипова, М., Божилова, Е. Димитров, П. 1981. Палинологически проучвания на кватернерни утайки от южнобългарския черноморски шелф. – В: Сб. Резюмета на ІІІ Нац. Конф. Ботаника, 26-30 Октомври 1981, София, с. 87-88, Изд. БАН, С.

 2. Bojilova, E. & Filipova, M. 1981. Application of pollen analysis with spelеological investigation. – In: Proc. European regional conference on speleology, September 22-28, 1980, Sofia, 2. Pp. 19-20, USWB, Sofia.

 3. Filipova-Marinova, M., Atanassova, J. & Božilova. 1988. Marinopalynological evidence about the Late Quaternary environment in the western Black Sea region. – В: Резюмета на Юбилейна научна сесия, посветена на 100 год. СУ ”Климент Охридски” и 25 год. БФ, 19-21 Май 1988, София, с. 99-99, Изд. СУ, С.

 4. Bozilova, E. & Filipova-Marinova, M. 1991. Palaeoecological conditions in the area of the Early Bronze Age Settlement Urdoviza near Kiten. – In: Velcev, V. (ed.), Abstracts of papers and posters, presented at the jubilee scientific session in honour of 100 anniversary Department of Botany, December 4-5, 1991, Sofia, Pp. 7-7, Kliment Ohridski Univ. Press, Sofia.

 5. Филипова-Маринова, M. 1996. Плейстоценски и холоценски условия по Българското черноморско крайбрежие. – В: Паламарев, Е. (ред.), Сб. Резюмета Нац. Конф. Ботаника “Фитогенофонд – еволюция, биологично разнообразие и екология”, 29-31 Май 1996, София. с. 14-15. Акад. Изд. Марин Дринов, С.

 6. Филипова-Маринова, М., Божилова, E., Димитров, П. 2001. Палеоекологични и биостратиграфски данни от късноплейстоценски и холоценски утайки от югозападната част на черноморския шелф. – В: Сб. резюмета VIта Национална конференция по ботаника “Ботаническите изследвания в България и предизвикателствата на XXI век”, 18-20 Юни 2001, София. с. 86-87. Гея-Либрис, С.

 7. Filipova-Marinova, M. 2004. Late Quaternary palaeoenvironmental records from the southern Bulgarian Black Sea coast. – In: Solakov, D. (ed.), Abstracts of the Varna Workshop of Assemblage project “Assessment of the Black Sea sedimentary system system since the last glacial extreme”, October 23-26, 2004, Varna, Pp. 34-35. Inst. Oceanology, Bulg. Acad. Sci., Varna.

 8. Filipova-Marinova, M. & Bozilova, E. 2005. Preliminary results of pollen deposition in moss polsters and pollen traps from different plant communities along the Bulgarian Black Sea coast. – In: Filipova-Marinova, M. (ed.), Volume of Abstracts of the Vth International meeting of the Pollen monitoring program, May 11-16, 2005, Varna. Pp. 19-19. Regional Historical Museum, Varna

 9. Filipova-Marinova, M. 2006. Palaeoecological evidence on the vegetation history and human occupation in the coastal area of lake Shabla-Ezeretz (Northeastern Bulgaria). – In: Abstracts of the IV Balkan Botanical Congress. June, 20-26, 2006, Sofia, Pp. 32-32. Institute of Botany, BAS, Sofia.

 10. Filipova-Marinova, M., E. Bozilova & Hicks, S. 2006. Pollen monitoring of different plant communities along the Bulgarian Black Sea coast. – In: Abstracts of the IV Balkan Botanical Congress. June, 20-26, 2006, Sofia, Pp. 32-32. Institute of Botany, BAS, Sofia.

Б. В чужбина

 1. Комаров, А., Филипова, М., Удинцева, О. 1978. Палинологическое обоснование стратиграфии верхнечетвертичных осадков шельфа западной части Черного моря. – В: Тез. Докл. III Симпозиума Географического общество СССР “Теоретические и методологические основы комплексного изучения и освоения шельфов”, 6-8 Декабря 1978, Ленинград. с. 93-95, Л.

 2. Димитров, П., Филипова, Божилова, Е. 1982. Климато-стратиграфические условия формирования осадков на шельфе Болгарии в четвертичное время. – В: Тез. Докл. ХI Конгреса Международного союза по изучению четвертичного периода (ИНКВА), Август, 1982, Москва), с. 86-86. ВИНИТИ, М.

 3. Filipova, M. 1987. Palaeoecological investigation of Lake Shabla-Ezeretz in north-eastern Bulgaria. – In: Gaillard, M.-J. (ed.), Volume of abstracts of lectures and posters of IGCP-158 Symposium “Palaeohydrological changes in the temperate zone in the last 15000 years”, May 18-26, 1987. Pp. 87-87. LUNDQUA Report 27, Lund.

 4. Filipova, M. 1988. Marinе palynological Data about Palaeoecological Conditions and Vegetational History of Eastern Bulgaria during the last 15 000 Years. – In: Abstracts of the International Conference on the Problems of the Holocene, 17-23 October, 1988, Tbilisi, USSR), Pp. 33-34. Mecniereba, Tbilisi.

 5. Filipova, M. 1995. Changements dans les conditions paleoecologiques le long du littoral Bulgare de la Mer Noire au cours du Pleistocene et de l”Holocene. – In: Lezine, A.-M. (ed.), Volume des Resumes de XIV Symposium de l’Association des Palynologues de Langue Française “Palynologie et changements globaux”, Septembre 18-20, 1995, Paris. Pp. 49-49. Biblioteque Nationale de France, Paris.

 6. Filipova-Marinova, M. & Christova, R. 1999. Palaeoecological changes in the Bulgarian Black Sea area during the Quaternary. – In: Abstracts of the International conference “Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea”, February 23-26, 1999, Athens, Pp. 292-293, Athens.

 7. Filipova-Marinova, M. & Christova, R. 2001. Palaeoecological conditions and Sea level changes in the Bulgarian Black sea zone during the Quaternary. – In: Abstracts of the EURESCO Conference “Glacial-Interglacial sea-level changes in four dimensions”, March 31 – April 5, 2001, Saint-Andrews. Pp. 10-10. European Science foundation, Saint-Andrews.

 8. Filipova-Marinova, M. 2002. Palaeoecological changes in the Southern Bulgarian black Sea zone during the last 29000 years. – In: Velitzelos, E. (ed.), Program & Book of Abstracts of the VIth European Paleobotany-Palynology Conference, August 29 – September 2, 2002, Athens. Pp. 80-81. ERASMUS, Athens.

 9. Filipova-Marinova, M., Christova, R. & Bozilova, E. 2002. Palaeoecological conditions and Sea level changes in the Bulgarian Black sea zone during the Quaternary. – In: Yanko-Hombach, V. (ed.), Program & Abstracts of the IIIrd International Congress “Environmental Micropalaeontology, Microbiology and Meiobenthology”, September 1 – 6, 2002, Vienna. Pp. 74-77. ISEMMM, Vienna.

 10. Filipova-Marinova, M. & Christova, R. 2003. Sea level fluctuations in the western part of the Black Sea during the Holocene. – In: Programs with Abstracts of the XVIth INQUA Congress, July 23 – 30, 2003, Reno. Pp. 208-208. The Desert Research Institute, Reno.

 11. Filipova-Marinova, M. 2004. Late Quaternary palaeoenvironmental records from the southern Bulgarian Black Sea coast. – In: Dominguez, E. (ed.), Polen: XIth International palynological congress, July 4 – 9, 2004, Granada. Vol. 14, Pp. 481-482. Argos Impresores, Cordoba.

 12. Filipova-Marinova, M. 2004. Late Quaternary palaeoenvironmental records from the southern Bulgarian Black Sea coast. – In: Yanko-Hombach, V., Görmuş, M., Ertunç, A., McGann, M., Martin, R., Jacob, J. & Ishman, S. (eds), Program and Extended Abstracts of the IVth International Congress “Environmental Micropalaeontology, Microbiology and Meiobenthology”, September 13-18, Isparta 2004. Pp. 63-64. ISEMMM, Isparta.

 13. Filipova-Marinova, M. & Bozilova, E. 2004. Pollen and micro-charcoal evidence of vegetation dynamics and human impact along the Bulgarian Black Sea coast. – In: Abstracts of the IIIrd International Meeting of Anthracology “Charcoals from the past”, June 28 – July 1, 2004, Cavallino-Lecce. Pp. 23-24. Universita degli Studi di Lecce, Cavallino-Lecce.

 14. Filipova-Marinova, M. & Bozilova, E. 2005. The Late Pleistocene/Holocene record of environmental history from the Bulgarian Black Sea coast. – In: Abstracts of the XVIIth International Botanical congress, July 17-23, 2005, Vienna. Pp. 335-335. ROBIDRUCK, Vienna.

 15. Filipova-Marinova, M. & Bozilova, E. 2005. Palaeoclimate and palaeoenvironment during the Late Pleistocene and Holocene recorded in marine and coastal lake sediments from the western Black Sea area. – In: Yanko-Hombach, V. (ed.), Extended Abstracts of the 1st plenary meeting and field trip of project IGCP – 521 Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 ky: Sea level change and human adaptation, October 8 – 15, 2005, Istanbul. Pp. 46-48. TÜBITAK, Istanbul.

 16. Filipova-Marinova, M. 2006. Palaeoecological evidence on the vegetation history and human occupation in the coastal area of lake Shabla-Ezeretz (NE Bulgaria). – In: Yanko-Hombach, V. (ed.), Extended Abstracts of the 2nd plenary meeting and field trip of project IGCP – 521 Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 ky: Sea level change and human adaptation, August 20 – 28, 2006, Odessa. Pp. 56-57. Astroprint, Odessa.

 17. Filipova-Marinova, M. 2006. Palaeoecological evidence on the vegetation history and human occupation in the coastal area of lake Shabla-Ezeretz (NE Bulgaria). – In: Abstracts of 7th European Palaeobotany-Palynology Conference (Prague, 6-11 September 2006), Pp. 38-38, National Museum Prague, Prague.

 18. Filipova-Marinova, M. 2007. Palaeoecological and palaeohydrological events in the Shabla-Ezeretz Lake (North-Western Black Sea coast) during the Holocene – In: Programme & Abstracts book of the 4th International Limnogeology Congress. July 11-14, 2007, Barcelona. Pp. 203-204. Planetearth, Barcelona.

 19. Preisinger, A., Filipova-Marinova, M. & Aslanian, S. 2007. Climate and sea level changes of the Black Sea during the Holocene. – In: Abstracts of the European Geosciences Union General Assembly, April 15-20, 2007, Vienna. Vol. 9, 06510. EGU, Vienna.

 20. Filipova-Marinova, M. 2007. Vegetation and hydrological changes of the Shabla-Ezeretz lake system (northern Bulgarian Black Sea coast) – In: Abstracts of the European Geosciences Union General Assembly, April 15-20, 2007, Vienna. Vol. 9, 00007. EGU, Vienna.

 21. Filipova-Marinova, M., Bozilova, E. 2007. Five years of pollen monitoring in different plant communities along the Bulgarian Black Sea coast. – In: Kalniņa, L., Lukševičs, E. (ed.), Volume of Abstracts of the VIth International meeting of the Pollen monitoring program, June 3-9, 2007, Jurmala. Pp. 21-24. University of Latvia, Riga.

 22. Filipova-Marinova, M. 2007. Quaternary palynostratigraphy of the western Black Sea area. – In: Abstracts of the XVII INQUA Congress. July 28-August 3, 2007, Cairns, Pp. 116-117. Quaternary International, The Netherlands. IF: 1.21

 23. Filipova-Marinova, M., Giosan, L. 2007. Palynological evidence of vegetation dynamics and human impact along the southern Bulgarian Black Sea coast. – In: Yanko-Hombach, V. (ed.), Extended Abstracts of the 3rd joint plenary meeting and field trip of projects IGCP – 521 & 481 Black Sea-Mediterranean-Caspian corridor during the last 30 ky: Sea level change and human adaptation, September 8 – 17, 2007, Gelendzhik-Odessa. Pp. 59-61. Astroprint, Odessa.

 24. Filipova-Marinova, M. 2008. Palynostratigraphy of Pleistocene and Holocene sediments from the western Black Sea zone. – In: Yanko-Hombach, V. (ed.), Extended Abstracts of the 4th joint plenary meeting and field trip of projects IGCP – 521: Sea level change and human adaptation, 2008, Bucharest, Romania – Varna, Bulgaria.

 25. Filipova-Marinova, M. 2009. First centennial-scale pollen stratigraphy from the central Bulgarian Black Sea zone for the last 10 000 years. – In: Yanko-Hombach, V. (ed.), Extended Abstracts of the 5th joint plenary meeting and field trip of projects IGCP – 521: Sea level change and human adaptation, 2009, Izmir-Cannakkale, Turkey.

 26. Filipova-Marinova, M. 2009. 7-years pollen monitoring in Bulgarian natural forests of Aesculus hippocastanum and Cercis siliquastrum. – In: Panagiotidis, S. (ed.), Volume of Abstracts of the VIIth International meeting of the Pollen monitoring program, 2009, Thessaloniki, Greece.

06.09.2010 год.
Стр. oт
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница