Списък на първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредитистраница1/25
Дата23.07.2016
Размер2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
СПИСЪК
НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ, ВТОРОСТЕПЕННИТЕ И ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ,

КОИТО ОДИТИРА СМЕТНАТА ПАЛАТА

І.


 1. Народно събрание

1.1. Държавен вестник

1.2. Хранителен комплекс

1.3. Национален център за изследване на общественото мнение

1.4. Икономически и социален съвет

1.5. Издателска дейност

1.6 Лечебновъзстановителна база на Народното събрание - Велинград
 1. Администрация на Президента

 2. Конституционен съд

 3. Омбудсман на Република България

 4. Комисия за защита от дискриминация

 5. Министерство на правосъдието

6.1 Централен регистър на особените залози

6.2 Агенция по вписванията

6.3 Национално бюро за правна помощ

6.4 ГД „ИН” (от 1.06.2009 г.)
 1. Област с административен център - Перник

 2. Област с административен център - Русе


Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет(чл.9, ал.1 от ЗДБРБ за 2009 г.)

 1. Български Червен кръст - Национален съвет

 2. Съюз на инвалидите в България

 3. Съюз на военноинвалидите и военно- пострадалите

 4. Съюз на слепите в България, в т.ч. и за Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив

 5. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения

 6. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации

 7. Национален център за социална рехабилитация

 8. Асоциация на родителите на деца с увреден слух

 9. Съюз на глухите в България

 10. Българска асоциация "Диабет"

 11. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение

 12. Национална асоциация на слепо- глухите в България

 13. Национална потребителна кооперация на слепите в България

 14. Съюз на ветераните от войните в България

 15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България

 16. Сдружение "Комисия интеграция на хората с трайни увреждания"

 17. Център за психологически изследвания и психотерапия

 18. Българска асоциация за нервномускулни заболявания

 19. Асоциация на родителите на деца с епилепсия

 20. Съюз на народните читалища

 21. Рилска Света обител - Рилски манастир

 22. Български институт по стандартизация

 23. Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

(средствата от резерва се разпределят с ПМС в средата на годината)

Други субсидии за нефинансови предприятия от централния бюджет

Обектите се определят с ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Р България за всяка година
За 2009 година


 1. "Български държавни железници" – ЕАД

 2. Национална компания "Железопътна инфраструктура"

 3. "Студентски столове и общежития" – ЕАД

 4. Българска телеграфна агенция

 5. "Академика - 2000" – ЕООД

 6. Държавно предприятие "Строителство и възстановяване"

 7. Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"

 8. Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"

 9. Централен кооперативен съюз


Други обекти, възложени със закон


 1. Национален дарителски фонд „13 века България”

ІІ. 1. Министерство на околната среда и водите

  1. Изпълнителна агенция по околната среда

  2. Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград;

  3. Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас;

  4. Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна;

  5. Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца;

  6. Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново;

  7. Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана;

  8. Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик;

  9. Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен;

  10. Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив;

  11. Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе;

  12. Регионална инспекция по околната среда и водите - София;

  13. Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора;

  14. Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян;

  15. Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково;

  16. Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен;

  17. Басейнова дирекция - Благоевград;

  18. Басейнова дирекция - Варна;

  19. Басейнова дирекция - Плевен;

  20. Басейнова дирекция - Пловдив;

  21. Дирекция на Национален парк - Рила;

  22. Дирекция на Национален парк - Пирин;

  23. Дирекция на Национален парк - Централен Балкан.


2. Национален статистически институт

2.1 Териториални статистически бюра в страната – 283. Българско национално радио

3.1.Радио Варна

3.2 Радио Пловдив

3.3 Радио Стара Загора

3.4 Радио Шумен

3.5. Радио Благоевград

3.6. ”Лентохранилище” – Боровец
4. Българска национална телевизия

4.1. Телевизионен център - Русе

4.2. Телевизионен център - Пловдив

4.3 Телевизионен Център - Благоевград

4.4. Телевизионен център - Варна

4.5. Творчески дом „Пампорово”

4.6. Почивен дом „Китен”
5. Съвет за електронни медии
6. Министерство на отбраната

6.1. Съвместно оперативно командване

6.2. Щаб по подготовката на Сухопътните войски

6.3. Щаб по подготовката на Военноморските сили

6.4. Щаб по подготовката на Военновъздушните сили

6.5. Щаб по осигуряването и поддръжката

6.6. Национална гвардейска част

6.7. Военна академия „Георги Стойков Раковски”

6.8. Национален военен университет „Васил Левски”

6.9. Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”

6.10. Военномедицинската академия

6.11. Национален военноисторически музей- София

6.12. Служба „Военна полиция”

6.13. Служба „Военна информация”

6.14. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно- почивно дело

6.15. Институт по отбрана


След приемането на новия Закон за отбраната и въоръжените сили на РБългария (ДВ, бр.35 от 12.05.2009 г.) се очакват последващи структурни промени и промени в разпоредителите с бюджетни кредити към министъра на отбраната

7. Комисия за защита на личните данни

8. “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД

9. Област с административен център – Ямбол

10. Област с административен център - Велико Търново

11. Област с административен център - Пазарджик

ІІІ.
 1. Министерство на финансите

1.1. Агенция Митници

  1. Агенция за държавна финансова инспекция

  2. Агенция за държавни вземания

  3. Агенция за икономически анализи и прогнози

  4. Агенция за финансово разузнаване

  5. Държавна комисия по хазарта

  6. Национална агенция за приходите

  7. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”


2. Българска Народна Банка
3. Комисия за финансов надзор

3.1 Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори


4. Фонд за гарантиране влоговете в банките
5. Фонд за компенсиране на инвеститорите на ценни книжа
6. Управление на фондове и програми на Европейския съюз
7. Одит на Отчета на държавния бюджет

8. Област с административен център – Бургас

9. Област с административен център – Търговище

10. Област с административен център - Ловеч

ІV.1.Министерство на земеделието и храните

1А Държавен фонд «Земеделие»

1Б Изпълнителна агенция по горите
1.1Национална ветеринарномедицинска служба

1.2Изпълнителна агенция "Борба с градушките"1.3Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

  1. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

  2. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

  3. Контролно - техническа инспекция

  4. Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив

  5. Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части – Русе

  6. Национална служба по растителна защита

  7. Фонд "Тютюн"

  8. Изпълнителна агенция по почвените ресурси

  9. Изпълнителна агенция по хидромелиорация

  10. Национална служба по зърното и фуражите

  11. Селскостопанска академия

  12. Изпълнителна агенция по лозата и виното

  13. Национална служба за съвети в земеделието

  14. Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм "Алеко Константинов" - гр. Банско

  15. Професионална лесотехническа гимназия "Никола Вапцаров" - гр. Банско

  16. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" - гр. Гоце Делчев

  17. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - гр. Разлог

  18. Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев" - гр. Сандански

  19. Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" - гр. Айтос

  20. Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" - гр. Бургас

  21. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Карнобат

  22. Професионална гимназия по селско стопанство електроника "Никола Й. Вапцаров" - гр. Средец

  23. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" - гр. Варна

  24. Професионална гимназия по селско стопанство "Иван Вл.Мичурин" - гр. Долни чифлик

  25. Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" - гр. Провадия

  26. Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство - с. СтефанКараджа

  27. Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" - гр. Суворово

  28. Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Горна Оряховица

  29. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски" - гр. Златарица

  30. Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Ангелов" - с. Камен

  31. Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" - гр. Павликени

  32. Професионална гимназия по земеделие "Васил Левски" - гр. Брегово

  33. Професионална гимназия по селско стопанство "Г. М. Димитров" - гр. Дунавци

  34. Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр.Бяла Слатина

  35. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Марин Попов" - гр. Севлиево

  36. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр.Мездра

  37. Професионална гимназия по аграрно стопанство - гр. Добрич

  38. Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф.д-р Георги Павлов" - гр. Добрич

  39. Професионална земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев"" - гр. Каварна

  40. Професионална гимназия "Руска Пеева" - гр. Джебел

  41. Професионална гимназия по селско и горско стопанство - гр. Кърджали

  42. Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии - гр. Дупница

  43. Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство "Г.С.Раковски" - гр. Кюстендил

  44. Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски" - гр. Кюстендил

  45. Професионална гимназия по Ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" - гр. Ловеч

  46. Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" - гр. Луковит

  47. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" - гр. Тетевен

  48. Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица

  49. Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков" - с. Георги Дамяново

  50. Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска земя" - с. Ковачица

  51. Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович Менделеев" - гр. Лом

  52. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" - гр. Батак

  53. Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" - гр. Велинград

  54. Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов" - гр. Велинград

  55. Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" - гр. Пазарджик

  56. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Атанас Ченгелев" - гр. Пещера

  57. Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство - гр. Септември

  58. Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Й. Вапцаров" - гр. Брезник

  59. Професионална гимназия по селско стопанство "Иван Иванов" - гр. Долни Дъбник

  60. Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - гр. Кнежа

  61. Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Левски

  62. Професионална гимназия „Захарий Зограф” – гр. Плевен

  63. Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" - гр. Плевен

  64. Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – гр. Плевен

  65. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" - гр. Плевен

  66. Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел" - гр. Пордим

  67. Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" - гр. Червен бряг

  68. Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" - с. Чомаковци

  69. Професионална гимназия по хранително вкусови технологии "Св. Димитрий Солунски" - гр. Асеновград

  70. Професионална гимназия по селско стопанство - с. Белозем

  71. Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен

  72. Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев" - гр. Перущица

  73. Професионална гимназия по селско стопанство"Васил Левски" - гр. Първомай

  74. Професионална гимназиа по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев " - гр. Пловдив

  75. Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив

  76. Селскостопанска гимназия - гр. Садово

  77. Професионална гимназия по земеделие "Климент Аркадиевич Тимирязев" - гр. Завет

  78. Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух" - гр. Исперих

  79. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие "Александър Стамболийски" - гр. Лозница

  80. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" - гр. Разград

  81. Професионална гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев" - гр. Две могили

  82. Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак" - гр. Русе

  83. Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Русе

  84. Професионална гимназия по селско стопанство "Aнгел Кънчев" - гр. Русе

  85. Професионална земеделска гимназия "Добруджа" - гр. Силистра

  86. Професионално училище по селско стопанство - с. Ситово

  87. Професионално училище по механизация на селското стопанство"Н. Й. Вапцаров" - с. Средище

  88. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Нова Загора

  89. Професионална гимназия по селско и горско стопанство "Никола Вапцаров" - гр. Чепеларе

  90. Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване - гр. София

  91. Професионална гимназия по селско стопанство "БУЗЕМА" - гр. София

  92. Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф.д-р Георги Павлов" - гр. София

  93. Аграрно-техническа професионална гимназия - гр. Златица

  94. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Георги Победоносец" - гр. Костинброд

  95. Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" - гр. Пирдоп

  96. Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев” – гр. Мъглиж

  97. Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - гр. Стара Загора

  98. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Чирпан

  99. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Попово

  100. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище

  101. Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" - гр. Свиленград

  102. Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен ІІ" - гр. Хасково

  103. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Хасково

  104. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Велики Преслав

  105. Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Нови пазар

  106. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии - гр. Шумен

  107. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара" - с. Бояново

  108. Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" - гр. Ямбол

  109. Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - гр. Ямбол


 1. Столична община
 1. Район "Средец"

  1. Здравеопазване детски ясли и млечна кухня

  2. 9-та ФЕГ

  3. 6 ОУ

  4. 7 ОУ

  5. 12 СОУ

  6. 38 ОУ

  7. 127 СОУ

  8. 133 СОУ „Ал.С.Пушкин”

  9. 12 ЦДГ

  10. 77 ЦДГ

  11. 113 ЦДГ „Лъвче”

  12. 18 ОДЗ „Детски свят”


2.2. Район "Красно село"

 1. ІІІ -то ОС ЦДГ и ОДЗ

 2. ПГИЧЕ "Св. Методий"

 3. 142 ОУ

 4. 25 ОУ "Д-р П.Берон"

 5. 36 СОУ "М.Горки"

 6. 132 СОУ"В. Войнова"

 7. 34 ОУ "С.Шишков"

 8. 19 СОУ "Елин Пелин"

 9. 51 СОУ "Е. Багряна"

 10. 31 Детска ясла

 11. ЦДГ 7

 12. ЦДГ 67

 13. ЦДГ 85 „Родина”

 14. ЦДГ 99 „Брезичка”

 15. ЦДГ 114

 16. ЦДГ 124

 17. ЦДГ 136

 18. ЦДГ 145

 19. ЦДГ 162

 20. ОДЗ 8

 21. ОДЗ 80

 22. ОДЗ 93

 23. ЛДГ 134


2.3. Район "Възраждане"

 1. ЦДГ 65

 2. ЦДГ 116

 3. ЦДГ 119

 4. ОДЗ 1

 5. ОДЗ 50

 6. ОДЗ 81

 7. ОДЗ 120

 8. ОУ 46 „Константин Фотинов”

 9. ОУ 67 „Васил Друмев”

 10. ОУ 76 „Уилям Сароян”

 11. ОУ 136 „Любен Каравелов”

 12. СОУ 13 „Кирил и Методий”

 13. СОУ 18 „Уилям Гладстон”

 14. СОУ 30 „Братя Миладинови”

 15. СОУ 32 с изучаване на чужди езици „Кл.Охридски”

 16. 91 гимназия с преподаване на немски език

 17. Пета вечерна гимназия


2.4. Район "Оборище"

 1. ЦДГ 100

 2. ЦДГ 104

 3. ЦДГ 150

 4. ЦДГ 151

 5. ОДЗ 60

 6. ОДЗ 62

 7. 112 ОУ "Ст. Заимов"

 8. 129 ОУ "Антим І"

 9. 164 ИЕГ "М. Сервантес"

 10. І- СОУ "П. Славейков"

 11. І-ва АЕГ

 12. СМГ "П. Хилендарски"

 13. ІV сменна вечерна гимназия


2.5. Район "Сердика"

 1. ОС Здравеопазване, детски ясли и млечна кухня

 2. Седмична ДГ 31 „Зора”

 3. ЦДГ 45 „Алиса”

 4. ЦДГ 49 „Усмивка”

 5. ЦДГ 51 „Сарагоса”

 6. ЦДГ 106 „Кн. Мария Луиза”

 7. ЦДГ 149 „Зорница”

 8. ОДЗ 43 „Братя Грим”

 9. ОДЗ 53 „Дядовата ръкавичка”

 10. ОДЗ 63 „Слънце”

 11. 48 ОУ „Йосиф Ковачев”

 12. 58 ОУ „Сергей Румянцев”

 13. 600 ОУ „Кирил и Методий”

 14. 100 ОУ „Найден Геров”

 15. 14 СОУ „Проф. Асен Златаров”

 16. 29 СОУ „Кузман Шапкарев”

 17. 59 СОУ „Васил Левски”

 18. Професионална гимназия за изобразителни изкуства


2.6. Район "Подуяне"

 1. ЦДГ 20

 2. ЦДГ 83

 3. ЦДГ 117

 4. ЦДГ 172

 5. ЦДГ 173

 6. ЦДГ 177

 7. ОДЗ 3

 8. ОДЗ 5

 9. ОДЗ 69

 10. ОДЗ 74

 11. ОДЗ 91

 12. ОДЗ 92

 13. СДГ 110

 14. ОУ 42

 15. СОУ 49

 16. ОУ 106

 17. ОУ 124

 18. ОУ 143

 19. ОУ 199

 20. СОУ 24

 21. СОУ 44

 22. СОУ 95

 23. СОУ 130

 24. СОУ 166

 25. Детска ясла 58

 26. Детска ясла 632.7. Район "Изгрев"

 1. ЕБС Здравеопазване Детски ясли и млечна кухня

 2. 11 ОУ "Пимен Заграфски"

 3. ОДЗ 30 "Радецки"

 4. ОДЗ 34 "Брезичка"

 5. 105 СОУ "Атанас Далчев"

 6. ОДЗ 49 "Радост"

 7. 119 СОУ “Ак. Михаил Арнаудов”

 8. ЦДГ 165 “Латинка”

 9. ОДЗ 29 "Слънце"

 10. ЦДГ 70 "Здраве"

 11. ЦДГ 133 "Зорница"


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница