Списък на публикациите на доц д-р Красимира Йорданова Мутафова I. Учебни помагала и монографииДата25.06.2017
Размер85.41 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р Красимира Йорданова Мутафова


I. Учебни помагала и монографии:

 1. История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1994. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев).

 2. Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV–ХVI век). Издателство “Faber”. В. Търново, 2002, 344 с.

 3. История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка за единайсети клас. Авторски колектив: Й. Андреев, Е. Стателова, Кр. Мутафова, П. Петков, Т. Мишев. ИК „Кръгозор”. София, 2002, 111–162. Последно издание, София, 2009.

 4. Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи. Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев). УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2003, 384 с.

 5. История на България. Помагало за кандидат-студенти и зрелостници. Варна, 2005. (в съавторство с А. Андреев). Второ преработено и допълнено издание, Варна, 2007.

 6. Извори за историята на град Омуртаг. Т. 1. Османски документи ХV–ХVІІІ в. Встъпителна студия, превод, коментар и показалци (в съавторство с М. Калицин и Ст. Андреев). Издателство “Фабер”. В. Търново, 2009, 355 с.ІІ. Студии, статии и съобщения:

 1. Към историята на Троянския манастир. Манастирската летопис – предания и историческа достоверност. – В: Юбилеен сборник на възпитаниците от Историческия факултет на ВТУ, посветен на 800 годишнината от възстановяването на българската държава. Т. 2. В. Търново, 1985, 217–233.

 2. За някои аспекти на ислямизационния процес, отразени в дамаскините през ХVIII в. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV–ХVIII в. В. Търново, 1992, 408–415.

 3. Към историята на Троян и Троянско през ХV-ХVII в. – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. Съст. Т. Тотевски. София, 1992, 46–-66.

 4. Отношения между православни духовници и католици в българските земи през втората половина на ХVII в. – Исторически преглед, 1993, № 6, 101–116.

 5. The Paulicians – “Different” for all. – Études balkaniques, 1993, № 4, pp. 29–38.

 6. Теории и хипотези за гагаузите. – В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. 2. В. Търново, 1993, 94–110.

 7. Към историята на Търновската митрополия през ХVII в. – В: Историко-археологически изследвания в памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1994, 263-273.

 8. За някои аспекти на противоречията между католици и православни в българските земи през ХVII в. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”, УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1995, 381-397.

 9. Павликяните – “други” за всички. – В: Представата за “другия” на Балканите. Под ред. на Н. Данова и др. София, 1995, 68–77.

 10. On the Problem of the Ottoman Methods of Conquest (according to Neşri and Sultan Murad's Gazavatname). – Études balkaniques, 1995, № 2, pp. 64–82.

 11. Historical Accounts about the Halveti Şeyh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the 19–th century. – Études balkaniques, 1995, № 3-4, pp. 117–131. (co-author M. Kalicin)

 12. Към проблема за османските методи на завоевание (историографски модел на представяне през ХV в.) – В: Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава. Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, Т. 32, кн. 3, 1994, УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 1996, 159–181.

 13. Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХV-ХVII век. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, София, 1997, 39 с.

 14. Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. (в съавторство с М. Калицин) – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998, 212–243.

 15. Правова регламентация на конфесионалните отношения между християни и мюсюлмани в българските земи през ХV–ХVIII в. – В: Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, 1999, 313–330.

 16. Османотурски документи от ХIХ в. за храма на Троянския манастир. – В: Старопланински проучвания, 1. София, 1999, 74–83.

 17. Конфесионални отношения в Търново след османското завоевание. – В: Дни на науката’99. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. В. Търново, 1999, 19–34.

 18. Религиозната самоидентичност в българското и византийското общество през ХIV– първата половина на ХV в. (в динамиката на османската инвазия). – В: Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София, 1999, 131–140.

 19. Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. – В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2000, 249–266.

 20. Още за историята на Троянския манастир. – Духовна култура, 2001, кн. 1, 22–29.

 21. Средища на ислямския мистицизъм в старата столица Търново. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Т. 7. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2001, 409–447.

 22. Българите в османската правна система (втората половина на ХV –ХVI в.) – В: България, българите и техните съседи през вековете. Изследвания и материали от международната научна конференция в памет на доц. Христо Коларов. ’30-31 октомври 1998 г. Ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2001, 261–281.

 23. Поданикът – християнин, мюсюлманин, чужденецът и законът в Османската империя през ХVI в. – В: Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2002, 16–47.

 24. Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2003, 578–596.

 25. Култът към светците в алианските села Ябланово, Малко село и Могилец. – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 2. Съст. Ив. Радев, М. Тошев. В. Търново, 2003, 324–356.

 26. Ислямските секти и ордени в Османската империя в съчинения на западноевропейски автори от ХVІ-ХVІІ в. – сп. Епохи, г. ХІ, кн.1–2, 221–237, В. Търново, 2005 (Материали от международната научна конференция “Средновековна Европа и Балканите” в памет на доц. д-р Борислав Примов и доц. д-р Георги Първев, ’14 –15 ноември 2003 г.)

 27. Катедра “История на средните векове”, трайно вписана в историята на Великотърновския университет. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българската наука и образование. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2005, 63-74. (в съавторство с . Й. Андреев и Н. Христова)

 28. Павликянски селища в Централна Северна България в османски документи от ХVІ в. – В: Етнологията вчера, днес, утре. Изследвания, посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2006, 479–493.

 29. Павликянски селища в османски документи от ХVІ в.: антропонимия и идентичност. – В: Историята и книгите като приятелство. Сб. в памет на Митко Лачев, София, 2007, 147–174.

 30. Възможности за изследване на българската история през ХV–ХVІІ в. в Истанбулския османски архив. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ноември 2006 г., УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 141–155.

 31. Търновската митрополия в османски документи от ХVІІІ в. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, Т. ХХІІІ, 2008, 235–246.

 32. Доброволните помюсюлманчвания в Османската империя през последната четвърт на ХVІІ – 30-те години на ХVІІІ в. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част. 1. Минало – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2008, 340–382.

 33. Санкциониране на посегателства срещу физическата неприкосновеност и честта на личността в законодателствата на османските султани от ХV–ХVІ в. – В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, Т. 2, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ, ’31 октомври 2007 г., УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, 244–252.

 34. Утраквистичните светилища, посветени на Саръ Салтък на Балканите и кодът на конфесионално съжителство. – В: “Балканите – език, история, култура” (Материали от международната научна конференция (2007), УИ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2008, 280-290.

 35. Река Дунав – „наша” историко-географска културна граница? – В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, В:„България, българите и Европа – мит, история, съвременност”, Материали от научната конференция, организирана от ИЮФ,’31 октомври 2008 г. (в съавторство със Ст. Дерменджиева). УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, 479–497.

 36. Антропоними на православното население в Търново и Търновско в османски документи от ХVІ в., незасвидетелствани в ономастичната справочна литература – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9, В. Търново, 2009, 85–106.

 37. Никопол в османските регистри от ХVІ в. – В: „България, земя на блажени…” in memoriam professoris Iordani Andreevi. Сб. с материали от Международната конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. В. Търново, 2009, 514–534


Публикации в чужбина:

 1. Historical Accounts of the Halveti Shaykh Bali Efendi of Sofia in a Newly Discovered Vita Dating from the Nineteenth Century. – In: Islam and Christian-Muslim Relations. Great Britain, Vol. 12, № 3, July 2001, pp. 339–353. (co-author M. Kalicin)

 2. Osmanlý Imparatorluðu’ndaki Derviþ Kardeþlik Cemiyetleri ve Tarikatlarý ile Týrnova. – In: Türkler. Cilt, 10. Ed. K. Çiçek, S. Koca. Ankara, 2002, s. 568–578.

 3. The Centres of Islamic Mysticism in Rumili in the Relations between Muslims and Christians during the 15th –16th centuries. – In: Ulusarasý Osmanlý ve Cumhuiyet Dönemi Türk-Bulgar Iliþkeleri Sempozyumu 11-13 Mayýs 2005, Eskiþehir. Bildililer kitabý, Eskiþehir, 2005, s. 325-335.

 4. The Cult of the Saints in the Alevi Villages of Yablanovo (Alvanlar), Malko Selo (Küçükler) and Mogilets (Veletler) in Bulgaria. – In: 2. Uluslararasi Turk Kultur Evreninde Alevlik ve Bektasilik. Ankara, 2007, s. 249–259.

 5. “The Dual Sanctuaries on the Balkans and the Confessional Co-existence between Christians and Moslems. Internatiomal conference entitled “Sharing Sacred Space: Religion and Conflict Resolution.” – February 1415, 2008, The Center for the Study of Democracy, Toleration and Religion (CDTR) and the Center for the Study of Human Rights (CSHR) at Columbia University, USA. (printed abstract of the report)

III. Рецензии, отзиви, резюмета, други. 1. Религиозната толерантност на османската власт и ислямизационният процес. – Петнадесети пролетен колоквиум “Професор д-р Пеньо Русев”. Резюмета. Ч. I. Исторически науки. 4 април 1989. В. Търново, с. 15.

 2. За някои аспекти на отношенията между православни духовници и католици в Османската империя през ХVІІ в. – ІІ Всесъюзна конференция по българистика /Дриновски четения/, 5-7. 02. 1991, Харков (отпечатано резюме на доклада).

 3. Участие в: България и световната история. Издателство “Абагар”. В. Търново, 1998, съставител Й. Андреев.


ІV. Непубликувани студии и статии:

 1. Селищен и етнодемографски облик на Османпазарска каза в османски документи от ХV-ХVІІІ в. – В: Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура. Т. 5 (под печат)

 2. “The Danube – “Our” Northern Border” – report, presented at the 6th roundtable: “Water as the Historical Scene for the Alliance of Civilization” of the Regional Process of the 5th World Water Forum, 08-09 November, 2008, Istanbul, TURKEY (co-author S. Dermendzhieva)

 3. Антропонимични данни за павликяните в Северна България в османски документи от ХVІ в. – доклад, четен на международната научна конференция „Проблеми на балканското и славянското езикознание”, 14 – 15 ноември 2008 г., Велико Търново.

 4. Вера Мутафчиева – явление в българската наука. – под печат.

 5. За комплексния анализ на приписките (начални бележки). – В: Сб. с материали от Националната кръгла маса на тема: “Приписките като документ и митотворчество. Автентичност и фалшификации в летописните разкази от ХVII–ХIХ в.” (София, 2005).

 6. „Трансплантираният Анадол?”: нови регистрови данни за Османпазарска каза. – В: “Балканите – език, история, култура” (Материали от Втората международна научна конференция (2009) – под печат.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница