Списък на публикациите на доц. Д-р лина кирилова йорданова



Дата01.05.2017
Размер105.27 Kb.
ТипСборник


СПИСЪК
НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ЛИНА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА
I. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” и публикации във връзка с дисертацията:

 1. Йорданова Л. К. 2004, Среда за разработка на информационни системи за управление на малки популации, Дисертация, СУ “Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика, катедра “Информационни технологии”, София.

 2. Йорданова Л. К. 2004, Среда за разработка на информационни системи за управление на малки популации, Автореферат, СУ “Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика, катедра “Информационни технологии”, София, СНС по Електронна и компютърна техника към ВАК.

 3. Yordanova L., E. Groneveld, 2000, The Implementation Startegy of Information System with Existing Data Streams, Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft fur Zuchtungkunde (DGfZ) und der Gesellschaft fur Tierzucht Wissenschaft (GfT), 20-21.09.2000, Kiel, А28

 4. Йорданова Л., 2001, Анализ на информационната система за кравите в България, сп. Животновъдни науки, кн. 3-4, 2001 г., стр. 158-160

 5. Йорданова Л., Щефан Вайгенд, Айлдерт Грьонефелд, 2001, Информационна система за генетични ресурси на птици – проблеми на процеса на проектиране и моделиране, сп. Животновъдни науки, кн. 3-4, 2001 г., стр. 154-157

 6. Йорданова Л., 2001, Информационни системи за управление на генетични ресурси, Сборник на Юбилейна научна конференция с международно участие "40 години Съюз на учените - Стара Загора", 5-6 юни 2001, том 3, ISBN 954-8180-83-9, стр.35-39

 7. Groneveld, E., L. Yordanova and S.J.Hiemstra, 2002, An adaptable Management Support System for National Genebanks, 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, 2002, Montpelier, France, Session 26, Management of genetic diversity, стр. 513 – 516

 8. Yordanova L., E. Groneveld, Vl. Dimitrov, 2003, A XML Approach for Support DB Modeling, Proceeding of the Thirty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Sunny Beach, April 5-8, 2003, стр. 297-302

 9. Yordanova L., Vl. Dimitrov, 2004, XML Presentation of Documents used for Data Exchange in Management of Genetic Resources, International Journal “Information Theories &Applications”, vol.11, стр.180-185


II. Научни трудове, които са извън дисертацията
Статистически софтуер: БИОСТАТ

 1. Цветанова Я., Л. Йорданова, 1992, Пакет за статистически анализ “БИОСТАТ”, Математика и математическо образование, Сборник на XX пролетна конференция на Съюза на математиците в България, София, стр. 277-284.


Софтуер, информационни системи, модели и анализи с приложение в селското стопанство, в икономиката, регионалното развитие и мениджмънта

 1. Йорданова Л ., Ал. Илиев, Г. Петков, 1993, Микрокомпютърна програма за пресмятане и оптимизиране на зоохиенни параметри на животновъдни сгради, Сборник на научна сесия на ВНВУ, 27-28 май, В.Търново, ISBN 0861-0312, стр. 420-424

 2. Г. Петков, Ал.Илиев, В. Кацаров, Л. Йорданова , 1995, Алгоритъм за определяне на топлообмена на организма при прасета в зависимост от условията на сградата, сп. Селскостопанска наука и производство, 1995, бр. 2-3, стр. 24-26

 3. Илиев Ал., Г. Петков, Л. Йорданова, В. Кацаров, 1995, Оптимизиране на топлинния баланс и вентилацията на животновъдни сгради, сп. Селскостопанска наука и производство, 1995, бр. 6, стр. 30-32

 4. Герговска Ж., А. Стоянов, Ю. Митев, Л. Йорданова, Д. Диманов, 1999, Система за мониторинг и профилактика на заболявания в млечни говедовъдни ферми, Сборник на X-та юбилейна научна сесия на Съюза на научните работници в Стара Загора, 3-4 юни 1999г., Стара Загора, том 1 Животновъдство, растениевъдство и ветеринарна медицина, стр. 65-71

 5. Йорданова Л., Г. Кирякова, В. Атанасова, М. Йорданов, 2002, Информационни модели на службите за съвети в земеделието, Сборник на научна конференция с международно участие "Стара Загора 2002", 6-7.06.2002 г, том , стр.166-170

 6. Groeneveld E., L. Yordanova, 2002, An open source information system for managing genebanks, Proceeding of 53th Annual Meeting of the European Association for Animal Products (EAAP), -4 September, Cairo, Egypt

 7. Йорданова Л., 2003, Компютърни системи и информационни технологии, Сборник на научна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”, В. Търново, 954-775-289-8, стр. 43-50

 8. Йорданова, Л., 2004, Информационни необходимости на управлението на генетичните ресурси, сп. Животновъдни науки, 2004, кн. 4, стр. 58-61

 9. Groneveld E., L. Yordanova and S.J. Hiemstra 2004, Organizational structure and information technological support of national gene banks. Livestock Production Science, Volume 89 (2004), Issue 2-3, p. 297-304.ISSN: 0301-6226, IF =1,363

 10. Йорданова Л., Г. Кирякова, Н. Ангелова, 2006, РеализираневMS Access набазаотданни, съвместимасъссистематаAPIIS –Adaptable Platform Independent Information System, сп.Животновъдни науки, 6, кн. 2, стр. 39-42

 11. Кирякова Г., Л. Йорданова, Н. Ангелова, В. Видев, 2007, Характеристики на софтуера, използван за управление на популациите селскостопански животни, Сборник на международна научна конференция Unitech, 23-24.11.2007 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. 445-450

 12. Йорданова Л., Н. Ангелова, Г. Кирякова, В. Видев, 2007, Разработка на информационна система за управление на популации селскостопански животни чрез Catalyst Web Framework, Сборник на международна научна конференция Unitech, 23-24.11.2007 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 1, стр. 451-455

 13. Yordanova, L., G. Kiryakova, E-municipal council, Trakia Journal of Sciences, Volume 8, Supplement 1, 2010, ISSN 1313-7050, pp 274-278

 14. Йорданова, Л., Г. Кирякова, Н. Ангелова, Информационен мениджмънт на електронни документи, Научна конференция с международно участие “Качество, иновации, мобилност - европейски измерения на науката в Tракийски университет”, 21 май 2010 г.


Софтуер за икономически изследвания и анализи

 1. Бобевска Д., З. Матева, Н. Костадинова, Я. Цветанова, Л. Йорданова, 1994, Програмен продукт за финансов анализ на собствеността, платежоспособността и рентабилността в предприятието, сп. Икономика и управление на селското стопанство, кн. 3-4, стр. 37-38

 2. Йорданова Л., Я. Цветанова, В. Атанасова, М. Йорданов, 2003, Агробизнес и Интернет, сп. Икономика и управление на селското стопанство, бр.1, 2003 г., стр. 44-48.

Електронно обучение, образователен софтуер, методика на преподаване

 1. Ваня Атанасова, Лина Йорданова, Я. Цветанова, 2001, Проучване в Интернет по темата дистанционно обучение, Сборник на Юбилейна научна конференция с международно участие “40 год. СУБ- Стара Загора”, 4-5 юни 2001, ISBN 954-8180-85-5-(T5), том 5, стр.74-79

 2. Йорданова Л. , Я. Цветанова, В. Атанасова, 2002, Проект на компютърна система за проверка и оценка на знанията по информатика, Сборник на научна конференция с международно участие "Стара Загора 2002", том 1, Природоматематически и технически науки, ISBN 954-8180-87-1, т.1, стр.58-63

 3. Йорданова Л ., Г. Кирякова, В. Хрисулева, Я. Цветанова, 2003, Теоретични аспекти на web - базираните тестове, Сборник на научна конференция с международно участие “Стара Загора’2003”, ISBN: 954-9329-05-4, Том IV, Част 1 – Природоматематически и педагогически науки, стр. 45-49

 4. Кирякова Г., Г. Бойчев, В. Хрисулева, Я. Цветанова, Л. Йорданова, 2003, Създаване на web-базирани тестове по дисциплината “Комуникационни и информационни системи” чрез системата Мoodle, Сборник на научна конференция с международно участие “Стара Загора’2003”, ISBN: 954-9329-05-4, Том IV, Част 1 – Природоматематически и педагогически науки, стр. 262-267

 5. Yordanova L., G. Boychev, Y. Tsvetanova, V. Hrisuleva, G. Kiryakova, 2003, Development of a Web – based Course on Informatics via Open-source Software Package MOODLE, Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) CompSysTech’2003 , Sofia, 19-20 June 2003, ISBN: 954-9641-33-3, IV.15-1-5

 6. Йорданова Л ., Я. Цветанова, Г. Кирякова, 2004, Моделите на обучение в средата за разработка на обучаващи системи Мoodle, Компютърни системи и информационни технологии, Сборник на научна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”, В.Търново, ISBN 954-775-289-8, стр. 155-162

 7. Ангелова Н., Л. Йорданова, Г. Кирякова, Я. Цветанова, 2006, Използване на Wiki системи за разработка на учебни курсове, Сборник на международна научна конференция Unitech, 24-25.11.2006 г., Габрово, ISSN 10:954-683-353-3, том 3, стр. 267-271

 8. Кирякова Г., Н. Ангелова, Л. Йорданова, 2007, Свободният софтуер в образованието, Сборник на международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, 7-8 юни 2007 г., Стара Загора, ISBN: 954-9329-40-7, том 6, стр. 246-252

 9. Йорданова Л., Г. Кирякова , Н. Ангелова, 2007, Mozilla FireFox – алтернативният браузер, Сборник на международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, 7-8 юни 2007 г., Стара Загора ISBN: 954-9329-40-7, том 6, стр. 234-240

 10. Йорданова Л., Ж.. Желев, Г. Кирякова, Н. Ангелова, 2007, Thin client – нов живот за старите компютри, ІV Балкански конгрес “Образованието, Балканите, Европа”, 22-24 юни 2007 г., Стара Загора, ISSN 978-954-314-043-5, том 3, стр. 110-115

 11. Йорданова Л., 2007, Информационните технологии в образованието – обучение на учители, ІV Балкански конгрес “Образованието, Балканите, Европа”, 22-24 юни 2007 г., Стара Загора, ISSN 978-954-314-043-5, том 1, стр. 273-277

 12. Йорданова Л., Сн. Савова, Г. Кирякова, Н. Ангелова, 2007, Mozilla Thunderbird – алтернативната клиентска програма за електронна поща, Сборник на международна научна конференция Unitech, 23-24.11.2007 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 3, стр. 338-342

 13. Ангелова Н., Г. Кирякова, Сн. Савова, Л. Йорданова, 2007, Образователният софтуер на български език, Сборник на международна научна конференция Unitech, 23-24.11.2007 г., Габрово, ISSN 1313-230X, том 3, стр. 343-347

 14. Kирякова Г., Л. Йорданова, Споделяне на работната среда в обучението, Trakia Journal of Sciences, Volume 7, Supplement 2, 2009, ISSN 1313-7050, pp 317-321

 15. Кирякова Г., Л. Йорданова, Н. Ангелова, Споделяне на работна среда в обучението с Mikogo, Международна научна конференция “Развитие на икономиката и обществото на основата на знанието”, 4-5 юни 2009, 2009, Стара Загора

 16. Kiryakova, G., L. Yordanova, Webconferencing tools and Moodle, Trakia Journal of Sciences, Volume 8, Supplement 1, 2010, ISSN 1313-7050, pp 321-328


Agroweb и депозитарна библиотека на ФАО

 1. Йорданова Л, Ив. Демирева, 1999, Новата роля на библиотеката на Тракийския университет, Сборник на Х-та национална конференция “Библиотеките през новото хилядолетие свободен и равен достъп до информация”, 01-03 Юни 1999, София, стр. 43-47


III. Статии, свързани с анализ на данни за обекти, предмет на изучаване от животновъдните и ветеринарните науки: приложение на бази от данни и статистически софтуер

 1. Krastanov J, L. Jordanova, V. Videv and J. Fenerova, 1996, A study of Effects of the country Producer of Sires on Genetic Features of Brown Breed in Bulgaria. Proceeding of the Open Sesion of the Interbull Annual Meeting, Veldholen, The Netherlands, June 23-24, p. 65-66

 2. Кръстанов Ж., Л. Йорданова, В. Видев, Й. Фенерова, 1996, Тенденции в изменението на оценките за продуктивността на потомството в зависимост от страната на внос на бици от кафяво говедо у нас, сп. Животновъдни науки ’97 (приложение), стр. 210-212

 3. Йорданова Л., Ж. Кръстанов, 1996, Изследване изменението на адитивната и средовата варианса и оценката на наследяемостта под влияние на структурата на оценяваната популация, сп. Животновъдни науки ’97 (приложение), стр. 213-215

 4. Урумова В., Л. Йорданова,1997, Ефект на кадмия върху размножителната активност на Escherichia coli, сп. Ветеринарно-медицински науки, Nо 1-2/1997 г., стр. 402-406

 5. Цветанова Я., Л. Йорданова, Ж. Георговска, 1997, Класификация на бици – разплодници по качествата на техните потомци чрез използване на методите на клъстер анализа и факторния анализ, Proceeding of the XXIII Summer School, Sozopol ’97, Applications of Mathematics on Engineering, p.126-129

 6. Герговска Ж., Ю. Митев, Л. Йорданова, Ч. Митева, 1999, Определяне на загубата на жива маса след отелване чрез ОТС при крави за мляко, Сборник на X-та юбилейна научна сесия на Съюза на научните работници в Стара Загора, 3-4 Юни 1999 г., Стара Загора, том 1 Животновъдство, растениевъдство и ветеринарна медицина, стр. 59-64

 7. Станков, И., Я. Цветанова, Л. Йорданова, 1999, Фенотипни корелации и унаследяемост на хистологичните и технологичните признаци на агнешки кожи, сп. Животновъдни науки, кн. 3-4, стр. 96-103.

 8. Митев Ю., Ж. Герговска, Ч. Митева, Л. Йорданова, 2000, Влияние на степента на охраненост преди отелване върху някои репродуктивни показатели при крави, Сборник на XI-та научна сесия на Съюза на научните работници в Стара Загора, юни 2000, том 1 Аграрни науки, стр. 78-83

 9. Gergowska ZH., J. Mitev, L.Jordanova, N.Todorov and T.Miteva, 2000, Some Factors Affecting Live Weight, Daily Gain and Body Condition in Dairy Cows During The Dry Period, Live Weight of Newborn Calves and Their Interrelations, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2000, 3,. No 2-3, p.113-123

 10. Герговска Ж., Я. Цветанова, Л. Йорданова, 2003, Разработване на линеен статистически модел с фиксирани ефекти за оценка по млечност за контролен ден при черношарени крави, сп. Животновъдни науки, 2003, бр. 5, стр. 29-32

 11. Tsvetanova Y., L. Yordanova, E. Jeliazkov, 2003, A study of breed and genotype effects on production traits in pigs from a Synthetic line and Swedish large white breed., Proceeding of 3rd Congress of the Genetic Society of Slovenia, 31.05-4.06.2003, p. 228-230

 12. Герговска Ж., Я. Цветанова, Л. Йорданова, 2004, Сравняване на смесени линейни модели за оценка на развъдната стойност на говеда за мляко на база продуктивност за нормална лактация и за контролен ден, сп. Животновъдни науки, кн. 4, стр. 62-66.

 13. Nentchev P., L. Jordanova, 2006, Dependence of the morphological characteristics of the bee venom gland of the honey bee on the parameters of the third tergit, Proceeding of 2nd European Conference of Apidology 2006, 10-14 September 2006, Prague, Czech Republic, p. 15-16

 14. Nentchev P., L. Jordanova, 2007, Dependence of the morphological characteristics of the bee venom gland of the honey bee on the parameters of the four tergit, Proceeding of 1st Balkan Countries Beekeeping Congress and Exhibition, 29 March-1 April 2007, Istanbul, Turkey, p. 40-41

 15. Nentchev P., L. Jordanova, 2007, Coefficient of the correlation between the bee venom gland and the morphological characteristics of the honey bee, Proceeding of 3rd Congress of Apidology 2007, 20-21 ekim 2007, Istanbul, Turkey, p. 31-32

 16. Йорданова Л ., П. Ненчев, 2007, Зависимости на морфологичните характеристики на отровната жлеза при медоносната пчела от параметрите на четвъртия тергит, сп. Животновъдни науки, 2007, кн. 4, стр. 74-77

 17. Герговска Ж., Л. Йорданова, Сравнително проучване върху различни методи за приравняване на продуктивността на черно-шарени крави със скъсени лактации към 305 дневна лактационна млечност. Животновъдни науки. 4, 2008. 98-103

 18. Герговска Ж., Л. Йорданова, Р. Калев, Проучване на възможностите за използване на данните от скъсени лактации за оценка на развъдната стойност на бици. Животновъдни науки. 4, 2008. 103-108;

 19. Герговска Ж., Л. Йорданова, Възможности за използване на по-малък брой контроли за лактация при оценка на развъдната стойност на говеда за мляко. Животновъдни науки, 5, 2008. 153-160;

 20. Николов, Г., Й. Стайков, В. Видев, Л. Йорданова, Оптимизиране на влиянието на храненето върху времето за улов на руска есетра, Животновъдни науки, 2008, 17-22

 21. Герговска Ж., Я. Цветанова, Л. Йорданова, Генетични параметри за признаците на млечната продуктивност за контролен ден при черно-шарени крави. Животновъдни науки, 6, 2008, 39-45;

 22. Gergovska Zh., L. Yordanova, Effect of days open on a test day milk yield in black-and-white cows. Proceedings. IV Balkan Conference of Animal Science Balnimalcon 2009, 2009. 133-138

 23. Атанасов Ал., Г. Николов, Г. Кирякова, Л. Йорданова, Сравнение на месото от пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и шаран (Cyprinus carpio) с други бели и червени меса, Trakia Journal of Sciences, Volume 7, Supplement 2, 2009, ISSN 1313-7050, pp 200-202

 24. Герговска, Ж., Л. Йорданова, Влияние на възрастта на първо отелване върху оценката на рзвъдната стойност на говеда за мляко и корелациите й с продуктивните признаци за контролен ден, Научна конференция с международно участие “Качество, иновации, мобилност - европейски измерения на науката в Tракийски университет”, 21 май 2010 г.


III. Учебни програми и учебни помагала

 1. Учебната програма по дисциплината “Информатика”, специалности “Агрономство” и “Животновъдство”, образователна степен Бакалавър, 2006 г., раздел Упражнения

 2. Учебната програма по дисциплината Информатика, специалност “Екология и опазване на околната среда”, образователна степен Бакалавър, 2006 г., раздел Упражнения

 3. Учебната програма по дисциплината “Използване на компютрите в селското стопанство”, специалност “Фермерство”, образователна степен Специалист, 2007 г., всички раздели

 4. Учебната програма по дисциплината “Информатика I”, специалности “Аграрна икономика”, “Агроинженерство” и “Регионално планиране и развитие на селските райони”, образователна степен Бакалавър, 2006 г., раздел Упражнения

 5. Учебната програма по дисциплината “Информатика II”, специалности “Аграрна икономика”, “Агроинженерство” и “Регионално планиране и развитие на селските райони”, образователна степен Бакалавър, 2006 г., раздел Упражнения

 6. Учебната програма по дисциплината “Интернет технологии”, специалности “Агрономство”, “Животновъдство” и “Екология и опазване на околната среда”, образователна степен Бакалавър, 2006 г., всички раздели

 7. Учебна програма по дисциплината “Комуникационни и информационни системи”, образователна степен Бакалавър за специалности “Аграрна икономика”, “Регионално планиране и развитие на селските райони” и образователна степен Магистър за специалности “Екология и опазване на околната среда” и “Биологично производство на плодове и зеленчуци”, 2006 г., раздел Упражнения

 8. Учебна програма по дисциплината “Компютърни текстообработки и презентации”, специалности “Агрономство”, “Животновъдство” и “Екология и опазване на околната среда”, образователна степен Бакалавър, 2006 г., всички раздели, сайт на дисциплината

 9. Учебна програма по дисциплината “Основи на информационните технологии в съвременното образование”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, образователна степен Магистър, 2006 г., всички раздели

 10. Учебна програма по дисциплината “Информационните технологии за качество и ефективност в предучилищно и начално училищно образование”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, образователна степен Магистър, 2006 г., всички раздели

 11. Учебна програма по дисциплината “Информационни мрежи, системи и технологии”, специалност “Агрономство”, магистърски програми “Производство и реализация на плодова и зеленчукова продукция” и “Производство на посевен и посадъчен материал”, 2007 г., всички раздели

 12. .Учебна програма по дисциплината “Научно - техническа информация”, специалност “Ветеринарна медицина”, образователна степен Бакалавър, 2005 г., всички раздели.

 13. Web сайтове на дисциплините:

  1. “Използване на компютрите в селското стопанство”

  2. “Комуникационни и информационни системи”

  3. “Основи на информационните технологии в съвременното образование”

  4. “Информационните технологии за качество и ефективност в предучилищно и начално училищно образование”

  5. “Статистически методи”

 14. Web сайт на Виртуалния Тракийски университет – http://virtru.uni-sz.bg/moodle


30.08.2010 г.

Стара Загора Изготвил: .......................................

(доц. д-р Лина К. Йорданова)


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница