Списък на публикациите на Емил Рац Rac E. RДата12.03.2018
Размер116.22 Kb.
Списък на публикациите на Емил Рац


 1. Rac E.R. Nektere teoreticke problemy informativnosti priznaku. Technicka diagnostika stroju a pristroju. PRAHA, 1972.

 2. Chalupova V., Rac E.R. Der Informationsinhalt der Phisikalischen Parameter Gesprochener Worter in Hinsicht auf Deren Erkenung. 5th Conference on Acoustics, Budapest 1973.

 3. Рац Е.Р. Универсален класификатор обучаван с помоща на ЕЦМ. Сборник доклади на научна сесия по случай деня на радиото-7 май. София том III, Изчислителна техника, 1973.

 4. Chalupa V., Rac E.R. Verminderung der Zahl von Transformationen mit Hilfe der methode der Heuristischen Selbstorganisationen. XIX JUREMA Zagreb 1974.

 5. Chalupa V., Rac E.R. Redukce poctu priznaku transformaci metodu heuristicke samoorganizace. Prace CVUT v Praze , 6. III.1. 1975.

 6. Rac E.R. Synteza priznaku z hlediska jejich informativnosti linearnimi i nelinearnimi metodami zobrazeni. Autoreferat. Praha 1974.

 7. Рац Е. Р., Ангелов Н. А., Рац В. Р. Метод за цифрово стъпково управление на синхронен двигател. Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, 9, 1977.

 8. Ангелов Н. А., Рац Е. Р. Синхронен двигател с цифрово управление. Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, 9, 1977.

 9. Рац Е. Р., Рац В. Р. Устройство за стъпково управление на синхронен електродвигател. Авторско свидетелство № 24211 /1977 , НРБ.

 10. Наплатанов Н. Рац Е.Р. Цонев М. Върху един подход за минимизация на описанието в задачата за разпознаване на производствени ситуации чрез автоматично групиране на определящите координати. Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, 3, 1978.

 11. Рац Е. Р., Ганев Хр. Т. Моделиране и изследване на линейна разпознаваща система на ЦЕИМ. Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, 1978.

 12. Рац Е. Р., Желязков Л.П., Нойков Н. Екстрактор на акустически параметри за разпознаване на речеви команди. Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, 1978.

 13. Рац Е. Р.,Нойков Н., Желязков Л. П. Синтезатор на речеви команди. Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, 3, 1978.

 14. Сивов Ф.А., Рац Е. Р., Устройство для задания нелинейной время-програмы при машинах для литья с противодавление. Новое в литье с противодавлением. Издание на БАН, София, 1978.

 15. Рац В. Р.,Рац Е.Р. Цифроаналогов преобразувател. Научни трудове на ВИММЕСС, том XIX, 9, 1977.

 16. Рац Е. Р., Пенчев О. И., Ангелов Г. К. Постояннотоков усилвател с мощен изход и управляем коефицент на усилване. Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, 3, 1978.

 17. Ганев Хр. Ш., Рац Е. Р. Ултравиолетови облъчвателни уредби с използване на дозиметър. сп.”Селскостопанска техника”, 7, 1978.

 18. Рац Е. Р., Денчева Н. Цифрово устройство за управление на синхронен двигател. Научни трудове на ВИММЕСС, том XX, 3, 1978.

 19. Ангелов Н. А., Рац Е. Р. Работа на синхронен двигател при стъпково цифрово управление. Сборник материали на конференция “Силовата електроника – основно направление в електронизацията на народното стопанство” , Габрово, 1978.

 20. Рац Е. Р., Ангелов Н.А., Пенчев О.И., Георгиев Г.Ст. Относно възможността за реализация на цифрова сервосистема със синхронен електродвигател. Сборник доклади ВНВАУ “Г. Димитров” - Шумен, 1978.

 21. Рац Е. Р., Рац В. Р. Устройство за управление на синхронен електродвигател. Авторско свидетелство № 26171 /1978 , НРБ.

 22. Рац Е. Р. Метод и устройство за цифрово управление на синхронен електродвигател. Авторско свидетелство № 26169 /1978 , НРБ.

 23. Рац Е. Р.,Пенчев О.И., Георгиев Г.Ст., Ангелов Н.А. Устройство за цифрово управление на синхронен електродвигател. Авторско свидетелство № 26170 /1978 , НРБ.

 24. Рац Е. Р., Сивов Ф. А. Математическо описание на нова стъпкова сервосистема за промишлени роботи и манипулатори. сп. “Електропромишленост и приборостроене” 2, 1979.

 25. Рац Е. Р., Сивов Ф. А., Георгиев Г. Ст. Микропроцесор в контролера на сервосистема за роботи и манипулатори. сп “Електропромишленост и приборостроене”, 3, 1979.

 26. Рац Е. Р., Сивов Ф. А., Георгиев Г. Ст. Програмно осигуряване на сервосистема с микропроцесорно управление. сп “Електропромишленост и приборостроене” 4, 1979.

 27. Рац Е.Р., Векторно управление на асинхронни двигатели, Автореферат за получаване на научна степен „доктор на техническите науки”, София, 2009г.

 28. Рац Е.Р., Желязков Л. П., Андреев Хр. Г., Нойков Н. Един експеримент за управление на обект с говор. Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, серия 3, стр.13-19, 1980.

 29. Рац Е. Р., Желязков Л. П., Нойков Н. Програмно осигуряване на устройство за кодиране на речеви сигнали с микропроцесор. Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, серия 3, стр.85-91, 1980.

 30. Рац Е. Р., Сивов Ф. А.,Илиев И. И., Власев Н.К. Приложение на микропроцесорно устройство за програмно регулиране на ток. сп “Електропромишленост и приборостроене”, бр.1, стр.6-8, София,1980.

 31. Рац Е. Р., Желязков Л. П., Нойков Н. Относно една възможност за автоматична класификация на речеви команди. Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, серия 3, стр.39-46,1980.

 32. Рац Е. Р., Желязков Л. П., Нойков Н. Използване на микропроцесор в устройство за кодиране на речеви сигнали. Научни трудове на ВИММЕСС, том XXII, серия 3, стр.29-37,1980.

 33. Рац Е. Р., Георгиев Г. Ст. Структура на контролер за връзка на телевизионна камера с ИЗОТ 0310, Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” -Русе, том XXIII, серия 6, стр.139-143, 1981.

 34. Рац Е. Р., Георгиев Г. Ст. Алгоритъм за връзка с телевизионна камера, Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” -Русе, том XXIII, серия 6, стр.145-149, 1981.

 35. Желязков Л. П., Рац Е. Р. Разпознаване на набор команди с обем по-голям от размера на използувания речник, Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” -Русе, том XXIII, серия 6, стр.151-156, 1981.

 36. Наплатанов Н., Рац Е. Р., Лехов Г., Алгоритъм за позиционно управление на портален манипулатор, Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” – Русе, 1982.

 37. Рац Е. Р., Желязков Л. П., Рац В. Р., Власев Н. К., Андреев Хр. Г., Чукански Д.Т., Борисов В., Дуковски Т., Стоянов Ал. Машина за газово рязане и система за ЦПУ на същата. Национална конференция с международно участие “Високопроизводителни металообработващи машини”, Варна, 1983.

 38. Рац Е. Р., Лехов Г., Рац В.Р., Чукански Д.Т., Позиционно управление на подавателно задвижване със синхронен двигател, Национална конференция с международно участие “Високопроизводителни металообработващи машини”, Варна, 1983.

 39. Желязков Л.П., Рац Е.Р., Микропроцесорна реализация на алгоритъма на динамично програмиране с приложение в система за разпознаване на изолирани думи, Младежка конференция на ВМЕИ “Ленин”, София, 1983.

 40. Рац Е. Р., Желязков Л. П., Рац В. Р., Власев Н. К., Андреев Хр. Г., Чукански Д.Т., Дуковски Т., Стоянов Ал., Система за цифрово-програмно управление и задвижване на машина за газово рязане, Национална конференция с международно участие “Високопроизводителни металообработващи машини”, Варна, 1983.

 41. Рац Е.Р., Власев Н., Андреев Хр., Чукански Д., Микропроцесорно регулиране на честотата на въртене на асинхронен двигател, Национална конференция с международно участие „Силова електроника-СИЛЕКТРОН-83” , 1983г.

 42. Рац Е., Рац В., Власев Н., Георгиев В., Чукански Д., Ангелов Н., Регулируемо задвижване със синхронен електродвигател, Национална конференция с международно участие „Силова електроника-СИЛЕКТРОН-83”, 1983г.

 43. Георгиев Г.Ст., Рац Е. Р., Относно един метод за синтез на дискретно управление при ограничение и определено времетраене на преходния процес, Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”- Русе, Том XXVI, серия 6, стр.25-31, Русе, 1984.

 44. Рац Е. Р., Микропроцесорни системи за управление на синхронни и асинхронни двигатели, Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев” -Русе, том XXVI, серия 6, стр.13-23, 1984.

 45. Рац Е., Няголов Д., Интегрирана система за управление на стенд за изпитания и настройка на променливотокови главни и подавателни задвижвания с микропроцесорно управление, Сборник доклади от “Научна сесия на ИПФ”, том 1, стр.152-156, Сливен, 1994.

 46. Rafajlovski G., Ratz Emil, Manov D., Modeling Analysis and Simulation of Motor Parameter Variation in Vector Controlled Electrical Drives. IEEE PESC97, Volume II, pp.1475-1479, USA, 1997.

 47. Rafajlovski G., Ratz Emil, Manov D., Hristovski D., Assessment of Motor Parameter Variation in Vector Controlled Induction Motor, Proceedings of the IEEE ISIE Vol.2.,pp.522-526, PORTUGAL, 1997.

 48. Ratz N.,Ratz E.,Pachamanov A.,Pregyov B., Computer Aided Simulation of High Pressure Discharge Lamps by Dimming its Luminous Flux, Proceedings of Balkan Light'02, pp.170-177, ISTAMBUL, 2002.

 49. Божилов Г., Рац E., Михов М., Иванов А., Симулационен модел на еднофазен колекторен двигател с отчитане на нелинейната магнитна характеристика на магнитопровода , Годишник на Техническия университет – Варна, стр.354-359, 2004г.

 50. Божилов Г., Рац Е., Михов М., Иванов А., Нелинеен математически модел на електромеханичните преходни процеси в еднофазен колекторен двигател с отчитане на загубите в стоманата, Годишник на Техническия университет – София, Том 53,стр.201-211, София, 2004г.

 51. Рац Н., Рац Е., Пачаманов А., Симулационен модел на газоразрядни лампи високо налягане в програмна среда Matlab, сп „Електротехника и електроника”, бр.3-4, стр.40-46, София, 2006г.

 52. Ratz N., Ratz E., Pachamanov A., Creation of High Pressure Lamps compatible models in Matlab,PROCEEDINGS of the 3rd Balkan Conference on Lighting Balkan Light 2005,pp.38-1 to38-8, Cluj – Napoka , Romania, 2005.

 53. Рац Н., Рац Е., Пачаманов А.,Моделиране на стареенето и вентилния ефект при димиране на натриеви лампи с високо налягане, Сборник доклади на Научна конференция „Смолян-2005, стр.98-103, Смолян, 2005г.

 54. Pachamanov A., Ratz N., Ratz E., Matanov N., About Using Dimming Devices in Tunnel Lighting ,PROCEEDINGS OF ELMA-2005 , Volume 2, pp.374-377, Sofia, 2005.

 55. Mihov P. M., Krumov A., Ratz E., Numerical approach for defining induction motors parameters by catalogue data and data from no-load and short circuit tests, PROCEEDINGS OF ELMA-2005 , Volume 2, pp.233-236, Sofia, 2005.

 56. Рац Е. Р., Рац В. Р. Трифазен транзисторен регулатор на ток с ШИМ. Авторско свидетелство № 57989 /1982 , НРБ.

 57. Рац Е. Р., Власев Н. К., Рац В.Р., Андреев Хр.Г., Чукански Д.Т., Ангелов Н.А., Регулируеми променливотокови задвижвания с микропроцесорно управление, Научна сесия -ВМЕИ “Ленин” - София, X, 1983.

 58. Рац Е. Р., Рац В. Р., Власев Н.К., Чукански Д.Т. Устройство за цифрово-програмно управление на електродвигатели. Авторско свидетелство № 59364 /1983 , НРБ.

 59. Ангелов Н.А., Рац Е.Р., Димов Д.Н., Изследование некоторых режимов работы асинхронного двигателя с честотным управлением, Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, том XXVI, серия 6, стр. 91-97, Русе, 1984.

 60. Рац Е.Р. Микропроцесорни системи за управление на синхронни и асинхронни двигатели, Сборник на Юбилейна научна сесия “25 години ИЕП”,Том 2,стр.197-203, София, 1985.

 61. Ангелов Н.А., Рац Е.Р., Власев Н.К.,Чукански Д.Т., Експериментално изследване на асинхронен двигател с честотно-токово управление, Юбилейна научна сесия “25 години ИЕП”,Том 2, стр.191-195, София, 1985.

 62. Zalman M., Cierny J., Rac E., Vyber riadiaceho systemu cislicoveho polohoveho servosystemu s asynchronnym motorom. XX. celostatni konference Sbornik “O elektrickych pohonech”, DIL I. str. 176-184, Plzen, 1987.

 63. Рац Е. Р., Кралев К. Я. Изсследование програмной модели системы векторного управления асинхронного двигателя. VI НМШ “Промишлени роботи 89” , Стара Загора, юли 1989.

 64. Рац Е. Р., Кралев К. Я. Моделирование систем с векторним управление асинхронного двигателя, VI НМШ “Промишлени роботи 89”, Стара Загора, юли 1989.

 65. Рац Е. Р., Кралев К. Я. Моделиране процесите на система за векторно управление на асинхронен двигател. Национална научно-техническа конференция АЕЗТП`90, 1990.

 66. Рац Е. Р., Кралев К. Я. Програмно и аналитично изследване на система за векторно-токово управление на момента на асинхронен двигател. Национална научно-техническа конференция АЕЗТП`90, 1990.

 67. Рац Е. Р., Кралев К. Я. Влияние на скоростта на ротора върху характеристиките на системи с индиректно векторно управление на асинхронни електродвигатели, сп. ”Електротехника и електроника”, бр.7-8, стр.16-19, 1993.

 68. Рац Е. Р., Кралев К. Я. Влияние на температурния режим на асинхронен двигател при електрозадвижване с индиректно векторно управление, сп. ”Електротехника и електроника”, бр.9-10 , стр.30-33, София, 1993.

 69. Рац Е., Няголов Д., Чукански Д., Повишаване точността на измерване на скоростта в автоматизираните електрозадвижвания с микропроцесорно управление с инкрементален фоторастерен датчик в обратна връзка. Сборник доклади “Научна сесия на ИПФ”, стр.162-168, Сливен, 1994.

 70. Rafajlovski G., Ratz E., Modelling of vector controlled electrical drive with induction motor, Proceedings of International Conference SAER, pp.183-187, Varna, 1995.

 71. Rafajlovski G., Ratz E., Manov D., Mircevski Sl., Modelling and simulation of voltage inverter fed induction motor with stator flux orientation, Conference Record of the 1995 IEEE-IAS, ORLANDO, FLORIDA, pp. 546-552, USA, October 1995.

 72. Rafajlovski G., Ratz Emil, Manov D., Modelling analysis and simulation of motor parameter variation invertеr controlled electrical drives, Power Conversion Conference, Proceedings of the IEEE, pp.837-841, Vol.2., Nagaoka, Japan, 1997.

 73. Рац Е., Рац Р., Рачев Е. Оптимизация на роторното потокосцепление при векторно управление на асинхронен двигател, Годишник на Техническия университет – София, том 55, стр.289-296, 2005г.

 74. Рац Е., Рац Н., Михов М., Енергийни характеристики при електрозадвижвания с класическо, скаларно и векторно управление на асинхронни двигатели. Сборник “Енергиен Форум 2006”, стр.248-251, Варна, 2006.

 75. Mihov M., Brandisky K., Ratz E., Mihaylova P., Numerical and experimental investigation of the equivalent circuit parameters of induction machine, 51st Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universitеt Ilmenau, September 11 – 15, 2006.

 76. Ratz E., Leitl J., Ratz R., Limiting boandaries of vector controled drives with optImized rotor flux, XIV. International Symposium on Electric Machinery ISEM 2006 Proceedings, pp.190-196, Praha, September 6-7, 2006.

 77. Рац, Е.Р., Е. Рачев, Сравнителен анализ на характеристики в установен режим при честотно и векторно управление на асинхронен двигател, Годишник на Техническия Университет – София, Том 57, стр.168-179, София, 2007.

 78. Михов, М., Рац Е., Рачев, Е., Рац Р., Подходи за определяне на индуктивността на намагнитващия контур на асинхронен двигател, Годишник на Техническия Университет – София, Том 57, стр.204-216, София, 2007.

 79. Рац, Е., Михов, М., Рац, Р., Рачев, Е., Относно отчитането на насищането на магнитната среда при безсензорно векторно управление на асинхронни двигатели, Годишник на Техническия Университет – София, Том 57, стр.195-203, София, 2007.

 80. Рац, Е., Рачев, Е., Векторно управление на асинхронен електродвигател при отчитане на насищането на магнитната система, сп. Електротехника и Електроника, бр.3-4, стр.3-8, София, 2008.

 81. Рачев, Е., Рац, Е., Михов, М.П., Аналитично изследване на насищането на асинхронен електродвигател при векторно управление, сп. Електротехника и Електроника, бр.7-8, стр.49-55, София, 2008.

 82. Рац Е., Минчев М., Адаптивен наблюдател на скорост на асинхронен двигател с еталонен модел с настройка по реактивна мощност, Електротехника и Електроника, /дадена за печат/ 2008.

 83. Рац Е., Наблюдател на скорост за „летящ” старт на асинхронен двигател управляван с честотен преобразовател, Годишник на Техническия Университет – София, Том 58, стр., София, 2008.

 84. Рац Е., Минчев М., Борисов И., Динамика на въртящия момент на асинхронен двигател при векторно управление, Електротехника и Електроника, /дадена за печат/ 2009.

 85. Минчев М., Шопов Й., Рац Е., Преобразувателна техника, 160стр., ISBN-10 954-323-233-4, ISBN-13 978-954-323-233-8, Авангард Прима, София, 2006г.

 86. Рац Е., Векторно управление на електрически машини, 124стр., ISBN 978-954-323-630-5, Авангард Прима, София, 2010г.

 87. Рац Е., Векторно управление на асинхронни двигатели, 244стр.,ISBN 978-954-323-642-8, Авангард Прима, София, 2010г.


Договори,

ръководени от Емил Роберт Рац


 1. Сензори за адаптивни заварочни роботи, договор с МНП-СВО, 1981г.

 2. Устройство за управление на промишлен манипулатор с говор. НИЦР –София, 1981-82г.

 3. Микропроцесорна система за управление на машина за електродъгово наваряване, БРВССТ-Русе, 1983г.

 4. Разработка на микрокомпютърна мрежа за цифрово-програмно управление и задвижване, ИССМ-София, 1984-86г.

 5. Технология за газово рязане с компютърно управление, договор с МК “Дунарит”-Русе, 1986-87г.

 6. Двукоординатно цифрово-програмно управление с мултипликация на координатите, договор със ЗММ “Ст. Караджа” Русе, 1987-88г.

 7. Машина за газово рязане с програмно управление и задвижване, договор със ЗМК –Благоевград, 1991г

 8. Изследване и оптимизиране на бобинажен автомат 4-65W. ЕООД “Електростарт” гр. Вършец, 1993г.

 9. Микропроцесорна система за управление на верижен минен заградител – апаратно и програмно осигуряване – договор с ВРЗ “Хан Крум “ гр. Търговище, 1997г.

 10. Електронни системи за плавно регулиране на скоростта на въртене на барабанни сушилни с АД -3.7 kW, договор с “Биовет” Пещера, 1997г.

 11. Изследване и модернизация на регулатор за постояннотоков двигател със смесено възбуждане НИС №2550-1, 2001г.

 12. Трифазни честотни преобразователи 50-150 Hz, 6kVA за димиране на НЛВН- 2броя , СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД , НИС №2769-1 , 2005г.

 13. Безсензорно векторно управление на асинхронни машини, №978НИ-1, НИС при ТУ-София, 2007г.

 14. Договор МУ-ФС-14 с Фонд научни изследвания при МОН, “Изследвания за създаване на енергоефективни електрозадвижвания с автономно захранване за транспорта”, НИС при ТУ-София, 2007.(в процес на изпълнение).

 15. Експериментиране и изследване на изобретения. Възложител: ИНРА, 1980.

 16. Система за управление и задвижване с микро ЕИМ. Възложител: ЗММ “Ст. Караджа”-Русе, 1981.

 17. Система за управление на портален манипулатор с възможност за точно спиране. Възложител: НИЦР- ВМЕИ- София. 1981.

 18. Електронизирано регулируемо безредукторно задвижване за дълбокопомпени съоръжения за добив на нефт. Възложител: “Нефт и газ”-Долни Дъбник, 1982.

 19. Променливотоково регулируемо главно задвижване с микропроцесорно управление. Възложител: КММ “Победа”- Сливен, 1983.

 20. Модернизация на газорезна машина. Разработка на система за цифрово-програмно управление и задвижване. Възложител: Институт по строително машиностроене-София, 1984.

 21. Микропроцесорна система за управление на асинхронен двигател с мощност 12kW , Възложител: КММ “Победа” - Сливен, 1985.

 22. Компютърна система за цифрово-програмпо управление и задвижване. Възложител: МК “9-ТИ Май” Червен Бряг, 1986.

 23. Бавноходно електронизирано задвижване за топкови мелници. Възложител: СЕК-Русе, 1986.

 24. Трикоординатен транзисторен преобразувател с микропроцесорно управление за безколекторни двигатели, Възложител: ЗММ “Ст. Караджа” - Русе, 1987.

 25. Гама микропроцесорно-транзисторни управления за асинхронни двигатели. Възложител: КСЕТ – Русе, 1987.

 26. Комплектно главно електрозадвижване с асинхронен двигател 7.5kW. Възложител: “Динамо”- Сливен, 1990.

 27. Договор №5/05.04.1993г. – Да изработи и изследва електронно – регулируема система с асинхронни двигатели с редуктори за задвижване на прахопитатели – Възложител: „Топлофикация” -ООД – Сливен.

 28. Договор №10/20.05.1994г. – Да изработи и изследва електронни системи за плавно регулиране на асинхронни двигатели с мощност 1,5kW, 5,5kW и 45kW за задвижване на технологически механизми във фирма „Биовет” гр. Пещера.- Възложител: „Биовет” гр. Пещера.

 29. Договор №82/ 21.10.1997г.- Да изработи и изследва електронна система за управление и задвижване на екструдер с асинхронен двигател с мощност 18kW/3 х 380V с възможност за задаване режимите на работа и индикация на скоростта на въртене на екструдера. Възложител : „Биовет” ООД гр. Пещера.

 30. Договор №112/ 07.05.1998г. Да изработи и изследва електронна система с изходяща мощност 60kW за управление и задвижване на биореактор с асинхронен двигател. Възложител “Биовет “ООД” гр. Пещера.

 31. Разработка и изследване на комбиниран стенд за изпитание на генератори тип: СГС-40ПУ, СГО-30У, ГО-16ПЧ8, ГТ40П48. Възложител: “ТЕРЕМ” ЕАД-ВРЗ “Летец” София, 1999-2001,НИС№2548-1

 32. Регулируемо електрозадвижване на помпен агрегат с асинхронен двигател с мощност 55kW, Възложител „ВИК”- Сливен, 2001.

 33. Главно електрозадвижване на стенд за балансиране на ротационни детайли 9719М, НИС №2678-1/2003, Възложител: АЕЦ Козлодуй.

 34. Електрозадвижване с асинхронен електродвигател с векторно управление с отчитане на насищането , НИС №316-1НК/2003.

 35. Аналитично и експериментално изследване на система за векторно управление на асинхронен двигател, Договор №28ПД-1/2005г , НИС при ТУ-София.

 36. Изследване на алгоритми за векторно управление на асинхронни двигатели при нелинейна магнитна среда, Договор №783-1/2006, НИС при ТУ-София.

 37. Договор МУ-ФС-14/2007 с МОН “Изследвания за създаване на енергоефективни електрозадвижвания с автономно захранване за транспорта” НИС при ТУ-София, 2007.

 38. Оценители на величини и параметри на асинхронни машини, Договор №08213ПД-1 / 2008г, НИС при ТУ - СофияБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница