Списък на публикациите на Пламен Борисов Мирчев Цанков, Г., Б. Роснев, Пл. МирчевДата15.01.2017
Размер199.09 Kb.
Списък

на публикациите на Пламен Борисов Мирчев


1. Цанков, Г., Б. Роснев, Пл. Мирчев. 1980. Резултати от прилагането на ядрено полиедрен вирусен препарат за микробиологична борба срещу ръждивата бороволистна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.) у нас. – Горскостопанска наука, 2, 75-79.

2. Керемидчиев, М., Пл. Мирчев. 1980. Ултрамалообемна борба срещу листогризещите вредители в горското стопанство. – Горско стопанство, 6, 39-41.

3. Керемидчиев, М., Пл. Мирчев. 1980. Химизация лесного хозяйства и ее отражение на полезную энтомофауну. – Доклад на Международная научная конференция по экологическим эфектом пестицидов и минеральных удобрений - человек и окружающая среда. Варна, 12 - 16. Х. 1980.

4. Григорова, Р., Пл. Мирчев. 1980. Ентомопатогенните микроорганизми и перспективи за приложението им при защита на горите. – Доклад на Национална научно-техническа конференция „Проблеми на лесозащитата“. Карлово, 17 - 18. Х. 1980.

5. Керемидчиев, М., Пл. Мирчев, В. Вътов. 1981. Биотехническият препарат „Димилин“ за борба с гъботворката. – Горско стопанство, 4, 53-55.

6. Роснев, Б., Пл. Мирчев. 1982. Защитата - химична или биологична? – Природа и знание, 6, 33-34. [PDF]

7. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1982. Химическа борба срещу боровата процесионка при ниски температури. – Горско стопанство, 7, 39-42.

8. Мирчев, Пл. 1982. Болести по някои горски насекоми. – Растителна защита, 8, 5-7.

9. Arnold, H., R. Ruck, P. Mircev. 1982. Anwendung von Butonat in der Forstwirtschaft der VR Bulgarien - erste Erfahrungen mit der ULV-Applikation. – Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel. A 2/6, 29-30.

10. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1983. Действието на някои растителнозащитни средства върху яйчния паразитен комплекс по боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). – Горскостопанска наука, 6, 84-89.

11. Цанков, Г., Б. Роснев, Пл. Мирчев. 1984. Биологична борба срещу болестите и вредителите в горското стопанство. София. Земиздат, 1-182.

12. Цанков, Г., Г. Ганчев, Пл. Мирчев, Д. Овчаров, Д. Пенев. 1984. Проучване и прилагане на биологичния метод за борба с насекомните вредители в горското стопанство на България. – В сб.: Балканска научна конференция „Проучване, опазване и използване на горските ресурси“ , II, 93-98.

13. Мирчев, Пл., Е. Попова. 1984. Влияние на температурния режим по време на диапауза върху динамиката и продължителността на излюпване на яйцата при гъботворката (Lymantria dispar L.). – Горскостопанска наука, 6, 47-56.

14. Tzankov, G., P. Mirtschev, D. Ovtscharov. 1984. Investigations on the application of the preparation „Dimilin“ in the integrated control of the scots-pine processionary caterpillar (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). – Proceedings of the Dimilin forestry seminar 7 - 8 Novemmer 1984 Amsterdam. 24-29.

15. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1985. Метод за борба с корояда типограф. – Удостоверение за рационализация N 1/ 12.03.1985.

16. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1985. Проучване с агрегационни феромони на някои особености в развитието на корояда (Ips typographus L.) и дървесинояда (Trypodendron lineatum Oliv.) в биосферния резерват Парангалица. – В сб.: Международен симпозиум „Опазване на природните територии и съдържащият се в тях генетичен фонд“ - Проект 8 по Програмата „Човекът и биосферата“ (МАБ) на ЮНЕСКО - 23-28. 09. 1985, т. III, 132-139.

17. Cankov, G., P. Mircev. 1985. Vysledky pouziti mikrobnich pripravku pri snizovani napadeni lesu v bulharsku listozravymi skudci. – Biologicky a biotechnologicky boy se skudci lesa. 27-30.

17 a. Tsankov, G., P. Mirtchev. 1985. Microbiological preparations for the regulation of the number of defoliators in Bulgarian forests. – Proceedings of the Conference „Biological and biotechnological control of forest pests“, Tabor 1985 September, Czechoslovakia, 43-49. [PDF]

18. Роснев, Б., Пл. Мирчев, П. Петков. 1985. Влияние на отгледните сечи върху здравословното състояние на насажденията. – Доклад на Научно-техническата конеренция с международно участие на тема: „Биологически, екологически и техникоикономически аспекти на отгледните сечи в млади насаждения“. ОУГС „Петрохан“. с. Бързия, окр. Михайловградски. 10-11. Х. 1985.

19. Мирчев, Пл., М. Матов. 1985. Проучване някои аспекти от биоекологията на гъботворката Lymantria dispar L. (Lepidoptera; Lymantriidae). – Доклад на Републикански младежки научно-технически симпозиум Биология‘85, 22-23 октомври 1985, София.

20. Мирчев, Пл. 1986. Проучване на патогенните микроорганизми влияещи върху числеността на гъботворката Lymantria dispar L. у нас. – Дисернация. ВЛТИ. София.

21. Мирчев, Пл. 1986. Средства за растителна защита и борба с вредителите в ГДР. – Горско стопанство, горска промишленост, 12, 36.

22. Tsankov, G., P. Mirchev. 1986. Study on the utilization of aggregation pheromone „Pheroprax“ for control of the spruce bark beetle, Ips typographus L. – IIIrd Symposium on the Protection of Forest Ecosystems. Rogow 20-21 November 1984. Warsaw 1986. vol. I, 55- 61.

23. Tsankov, G., P. Mirchev. 1986. Studies and possibilities for use, prognosis and control of aggregation pheromones Pheroprax and Linoprax in Bulgaria. – 18th IUFRO Word Congress. 7 - 21 September 1986. Ljubljana. Yugoslavia.

24. Мирчев, Пл., Р. Григорова. 1987. Роль бактерий как естественного фактора, подавляющего численость непарного шелкопряда Lymantria dispar L. – Проблемы биологической и интегрированной борьбы с вредителями лесных биоценоз, 80-86.

25. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1987. Исследования агрегационного феромона Linoprax в подавлении численности короеда древесника (Trypodendron lineatum Oliv.). –Проблемы биологической и интегрированной борьбы с вредителями лесных биоценоз, 105-110.

26. Цанков, Г., Д. Овчаров, Пл. Мирчев. 1987. Проучване на биотехническия препарат Димилин за борба с боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) в горските биоценози. – Горскостопанска наука, 2, 38-41.

27. Мирчев, Пл., Д. Пенев, Д. Овчаров. 1987. Фактори, определящи популационната численост на гъботворката (Lymantria dispar L.). – Горскостопанска наука, 4, 59-65.

28. Мирчев, Пл. 1987. Изучение нозематоза в популяциях непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) с низкой численностью. – Петая национальная конференция по паразитологии. Варна, 1-3. Х. 1987, 82.

29. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Д. Пенев, Д. Овчаров. 1987. Отражение на химическата борба върху продължителността и интензивността на градациите на гъботворката у нас. – В сб.: Екологически последици от интензификацията на селското стопанство. том II, 174-180.

30. Мирчев, Пл. 1987. Изменение на половия индекс при гъботворката (Lymantria dispar L.) под влияние на заболяване, причинено от ядренополиедрен вирус и Streptococcus faecalis. Горскостопанска наука, 5, 40-44.

31. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Д. Овчаров. 1987. Биотехническите препарати Димилин и Номолт в борба с ръждивата бороволистна оса. – Горско стопанство, горска промишленст, 12, 23.

32. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1987. Видов състав и роля на яйцеядите на гъботворката (Lymantria dispar L.) в период на депресия в числеността й. – В сб.: Юбилеина национална конференция по биология. София. 135-139.

33. Цанков, Г., Пл. Мирчев, С. Пашева. 1988. Вирусный препарат в борьбе против рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer Geoffr.). – В сб.: Первый Болгаро-советский симпозиум с международным участием по микробиальным пестицидом. 24-26.10.1988. Пловдив. 119.

34. Цанков, Г., Пл. Мирчев, С. Пашева. 1989. Вирусни препарати за биологична борба с насекомните вредители. – Горско стопанство, 6, 12-13.

35. Цанков, Г., Пл. Мирчев, С. Пашева. 1989. Използване на биотехническите препарати Димилин и Номолт за борба с червеноглавата борова оса (Acantholyda erythrocephala L.). – Горско стопанство, 7, 21-22.

36. David, L., P. Mirchev, D. Pilarska. 1989. Application of the microsporidian Nosema sp. to biological protection of oak forest from the gypsy moth, Lymantria dispar L. – Acta entomologica bohemoslovaca, 86, 269-274.

37. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Ст. Рашев. 1990. Проучване на моменти от биологията и екологията на ясеновия листов хоботник (Stereonychus fraxini De Geer.) и мерки за борба с него. – Наука за гората, 3, 77-81. ISSN 0861-007Х

38. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Д. Овчаров.1990. Нов насекомен вредител по дугласката у нас. – Горско стопанство, 8, 17-18.

39. Цанков, Г., Б. Роснев, Пл. Мирчев, П. Петков, Д. Овчаров, Д. Пенев. 1990. Първи резултати от проучване влиянието на промишленото замърсяване върху здравословното състояние на горите у нас. – Доклад на Научно-техническата конференция „Състояние на околната среда в НРБ и прогноза за нейното изменение“ 6 - 8. VI. 1990.

40. Григорова, Р., Пл. Мирчев. 1990. Теренен опит за регулиране числеността на гъботворката (Lymantria dispar L.) с помощта на Streptococcus faecalis. Наука за гората, 2, 88-91. ISSN 0861-007Х

41. Раев, Ив., Г. Антонов, Гр. Попов, Пл. Мирчев. 1991. Причини за съхнене на иглолистните култури в Североизточна България. – Горско стопанство, 1, 19-21.

42. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев. 1991. Нов насекомен вредител. – Горско стопанство, 5-6, 36-37.

43. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1991. Изследване на видове от сем. Късокрилки (Staphylinidae, Coleoptera) от феромонови уловки в биосферния резерват „Парангалица“.– В сб.: Първа национална конференция по eнтомология. 149-155.

44. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев. 1991. Биотехническия препарат „Димилин“ в лесозащитата. – Горско стопанство, 8, 7-8.

45. Донов, В.., Б. Роснев, Е. Павлова, Г. Неделин, Ив. Раев, Н. Игнатова, С. Хорозов, В. Власев, М. Маринов, Ив. Добринов, Ив. Михов, К. Костов, Сл. Кръстанов, Сл. Илиев, В. Гагов, Ст. Мирчев, Цв. Йорданов, Г. Цанков, К. Йорова, Г. Андонов, Б. Пеев, М. Грозева, О. Грозев, М. Бонева, Д. Овчаров, Пл. Мирчев, Петър Петков, Гр. Попов, Й. Георгиев. 1991. Експертна оценка за здравословното състояние на горските култури и някои горски насаждения в България. – София, ФНТД, 1-80.

46. Мирчев, Пл. 1992. Диапауза при насекомите. - Бюлетин по лесозащита. 16-18.

47. Цанков, Г., Г. Георгиев, Пл. Мирчев. 1992. Паяжинест молец от род Argyresthia, (Argyresthiidae, Lepidoptera) по дървовидната хвойна у нас - биология, екология и мерки за борба. – В сб.: Национална научно-техническа конференция по лесозащита. 83-87.

48. Tsankov, G., P. Mirchev, G. Georgiev. 1992. Management and control of forest insect pest in Bulgaria. – 19 Int. Congr. Entomol., Beijing, June 28 - July 4, 1992: Proc.: Abstr. - Beijing, 1992. 433.

49. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1993. Екологични основи при използването на бактериални препарати за регулиране числеността на боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Den.) Schiff. в България. – Наука за гората, 2, 72-82. ISSN 0861-007Х

50. Мирчев, Пл. 1993. Върху екологията на Thecodiplosis brachinthera Schwagr (Diptera, Cecidomyiidae). – Наука за гората, 2, 83-88. ISSN 0861-007Х

51. Цанков, Г., В. Лъвчиев, В. Пелов, А. Попов, Пл. Мирчев. 1993. Ентомологическото дружество - нов етап в развитието на ентомологията у нас. – В сб.: Втора национална конференция по ентомология. 370-376.

52. Tsankov, G., H. Bogenschutz, P. Mirchev, E. Pristner, I. Liska. 1993. Investigation of pheromone traps with dispensers for Pammene fasciana L. and Cydia splendana Hb. in sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) stands in south-west Bulgaria. – Second National Scientific conference of entomology. 25 - 27 October 1993. Sofia. 213-220.

53. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1993. Особености в развитието на гъботворката (Lymantria dispar L.) в период на депресия по отношение на числеността й. – В сб.: Национална научно-техническа конференция по лесозащита. София, 12-19.

54. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1993. Оптимални срокове за регулиране на числеността на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) в България. – В сб.: Национална научно-техническа конференция по лесозащита. 122-126.

55. Tsankov, G., G. H. Schmidt, P. Mirtschev. 1993. Structure, hatching rate and parasitism of egg-batches of Thaumetopoea pinivora (Tr.) (Lep. Thaumetopoeidae) near the Baltic Sea. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II. 25 (2), 143-152.

56. Мирчев, Пл., Л. Дилов. 1994. Повреди от насекомни вредители по церовия жълъд. – В сб.: Национална конференция по лесозащита и мониторинг на горските екосистеми, 21-25.

57. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев, Д. Овчаров, Н. Бочев, Я. Найденов. 1994. Сравнителни проучвания на микробиални и на биотехнически препарати. – В сб.: Национална конференция по лесозащита и мониторинг на горските екосистеми, 72-79.

58. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Д. Овчаров. 1994. Насекомни вредители и ролята им за съхненето и загиването на елата (Abies alba Mill.) в България. – Наука за гората, 3, 23-33. ISSN 0861-007Х

59. Мирчев, Пл. 1995. Жизненост на гъсениците на гъботворката, излюпени през различни фази от периода на яйцеизлюпване, и отражението върху по-нататъшното й онтогенетично развитие. – В сб.: Юбилейна научна конференция „125 години БАН и 65 години Институт за гората“. 146-148.

60. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев, Р. Бобев. 1995. Биологическият метод за борба с вредителите и приложението му в лесозащитата. – В сб.: Юбилейна научна конференция „125 години БАН и 65 години Институт за гората“. 160-163.

61. Мирчев, Пл. 1995. Редукция на числеността на гъботворката (Lymantria dispar L.) в яйчен стадии. – В сб.: „70 години Лесотехническо образование в България“, т. III, 171-177.

62. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1995. Динамика на повредите и съотношение в числеността на вредителите по плодовете на питомния кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица. – В сб.: „70 години Лесотехническо образование в България“, т. III, 185-190.

63. Мирчев. Пл., Г. Цанков, Г. Георгиев. 1995. Морфологични особености на Gelechia senticetella Stgr. (Lepidoptera: Gelechidae) - нов насекомен вредител по дървовидна хвойна в България. – В сб.: Трета национална конференция по ентомология, 216-221.

64. Мирчев. Пл., Г. Цанков. 1995. Привличане на гъботворката (Lymantria dispar L.) във феромонови уловки за плодови червеи, заложени в Беласица. – Лесовъдска мисъл, 2, 89-93.

65. Tsankov, G., G. H. Schmidt, P. Mirchev. 1995. Impact of parasitoids in egg-batches of Thaumetopoea pityocampa ( Den. & Schiff. ) in Algeria. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 27 ( I ), 53-60.

66. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1996. Опасен вредител. Еловия хоботник. – Гора, 1, 16-17.

67. Tsankov, G., G. H. Schmidt, P. Mirchev. 1996. Parasitism of egg-batches of the pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) in various regions of Bulgaria. – Journal of applied entomology, 120, 93-105. (Impact factor 0,373)

68. Йонов. Н., М. Стоянова, Г. Георгиев, Ал. Александров, Пл. Мирчев, Г. Цанков. 1996. Проучвания върху химичния състав на етерично масло от дървовидна хвойна (Juniperus exelsa M.B.) във връзка с устойчивостта на вида към нападение от Gelechia senticetella Stgr. ( Lepidoptera: Gelechidae ). – В сб.: Втора Балканска научна конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси, т. II, 88-92.

69. Георгиев. Г., Пл. Мирчев, Г. Цанков. 1996. Биоекологични особености на хвойновия молец (Gelechia senticetella Stgr., Lepidoptera: Gelechidae) и оптимални срокове за борба с него в България. – Наука за гората, 1, 72-77. ISSN 0861-007Х

70. Цанков, Г., Ал. Александров, Пл. Мирчев, Г. Георгиев, Н. Йонов, М. Стоянова. 1996. Въздействие на хвойновия молец (Gelechia senticetella Stgr., Lepidoptera: Gelechiidae) върху здравословното състояние на дървовидната хвойна (Juniperus excelsa M.B.) в България. – Наука за гората, 2, 44-50. ISSN 0861-007Х

71.Стоянова, М., Н. Йонов, Г. Георгиев, Г. Цанков, Ал. Александров, Пл. Мирчев. 1996. Биохимични промени в дървовидната хвойна (Juniperus excelsa M.B.) в резултат на нападение от Gelechia senticetella Stgr. (Lepidoptera: Gelechiidae) в България. – Наука за гората, 3, 50-56. ISSN 0861-007Х

72. Tsankov, G., P. Mirchev, R. Giacometti. 1996. Tortricoid moth males caught by traps baited with synthetic attractants set in sweet chestnut stands in the Belasitsa Mountain (Bulgaria). – Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria „Filippo Silvestri“ Portici, Vol. LI, 127-136.

73. Tsankov, G., G. H. Schmidt, P. Mirchev. 1996. Structure and parasitism of egg-batches of a processionary moth population different from Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep. Thaumetopoeidae) found in Bulgaria. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 28 (2), 195-207.

74. Роснев, Б., П. Петков, Пл. Мирчев. 1997. Оценка на здравословното състояние на основните дървесни видове и насаждения. – Високопланинска обсерватория Мусала ОМ2. Екомониторинг на горите в Рила (1986-1995). София: 27-47.

75. Мирчев, Пл., Г. Цанков. 1997. Насекомни вредители по горскодървесната растителност в Северна и Южна Рила. – Високопланинска обсерватория Мусала ОМ2. Екомониторинг на горите в Рила (1986-1995). София: 111-118.

76. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев. 1997. Паразитоиди по гъботворката. Видов състав и особености в развитието. – Гора. 6, 6.

77. Schmidt, G. H., P. Mirchev, Tsankov, G. 1997. The egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa in the Atlas mountains near Marrakech (Morocco). – Phytoparasitica 25 (4), 275-281. (Impact factor 1,0)

78. Schmidt, G. H., G. Tsankov, P. Mirchev. 1997. Notes on the egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)(Insecta Lepidoptera Thaumetopoeidae) colected on the Greek island Hydra. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 29 (1), 91-99.

79. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев. 1997. Видов състав и структура на вредната листогризеща ентомофауна в дъбовите гори на България. – Acta entomologica bulgarica, 1-2, 66-69. ISSN 1310-5914

80. Tsankov, G., E. Douma-Petridou, P. Mirchev, G. Georgiev, A. Koutsaftikis. 1997 Comparative studies of populations of the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff., Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in Bulgaria and Greece. I. Biometrical and ecological indices of the species at the egg stage from the biotopes in Marikostinovo, Bulgaria and Kalogria- Achaia, Greece. – Acta entomologica bulgarica 1/2, 79-85. ISSN 1310-5914

81. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Хр. Томовски. 1997. Проучване на дървесиноядите и короядите в бялборови екосистеми в България. – Наука за гората, 3/4, 71-83. ISSN 0861-007Х

82. Tsankov, G., G. H. Schmidt, P. Mirchev. 1998. Studies on the egg parasitism in Thaumetopoea pityocampa over a period of four years (1991-1994) at Marikostino/Bulgaria. – Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 71, 1-7.

83. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1998. Ефективно ограничаване на боровата процесионка. Метод за установяване на някои количествени параметри от биологията на Thaumetopoea pityocampa Den.& Schif. – Гора. 6-7, 29.

84. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 1998. Преживяемост на боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Den.& Schif) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) в стадий яйце в най-старото регистрирано находище с градация на вида край село Хвойна, Централни Родопи. – В сб.: Юбилейна научна конференция с международно участие „70 години Институт за гората“, том II. 204-208.

85. Георгиев. Г., Н. Балевски, Пл. Мирчев, Г. Цанков. 1998. Паразитоиди по вредни листогризещи насекоми от разред Lepidoptera в дъбовите гори на България. I. Braconidae (Hymenoptera). – Лесовъдска мисъл, 2,(15), 77-85.

86. Mirchev, P., G. H. Schmidt, G. Tsankov. 1998. The egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) in Bulgaria. – In: Egg Parasitoids, Cali, Colombia, March 1998, Mitteilungen aus Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, H. 356, 45-52.

87. Douma-Petridou, E., A. Koutsaftikis, P. Mirchev, G. Tsankov, G. Georgiev,. 1998. Factors regulating density of pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) at egg stage in Greece. – Journal of Balkan Ecology, 1 (3), 66-70.

88. Mirchev, P., G. H. Schmidt, G. Tsankov. 1998. The egg parasitoids of the pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) in the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 30 (2), 131-140.

89. Цанков, Г. Я. Коларов, Г. Георгиев, Пл. Мирчев. 1998. Паразитоиди по вредни листогризещи насекоми от разред Lepidoptera в дъбовите гори на България. II. Ichneumonidae (Hymenoptera). – Лесовъдска мисъл. 4, (17), 82-90.

90. Tsankov, G., G. H. Schmidt, P. Mirchev. 1998. Distribution of egg parasitoids of the pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) in the southwestern region of Bulgaria. – Forest science, 3/4, 5-17.

91. Tsankov, G., P. Mirchev. 1998. A contribution to the studies of Ichneumonidae (Hymenoptera) in Bulgaria. – Acta entomologica bulgarica, 4 (2,3,4), 17-21. ISSN 1310-5914

92. Мирчев, Пл. 1999. Здравословно състояние на фитомонитори (Насекомни вредители). – Национална програма за биомониторинг на България. Експресни и перспективни методи за биологичен мониторинг. МОСВ. Phare. 43-49.

93. Tsankov, G., E. Douma-Petridou, P. Mirchev , G. Georgiev, A. Koutsaftikis. 1999. Spectrum of egg parasitoids and rate of parasitism of batches of the pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) in the Northern Peloponnes/Greece. – Journal of the Entomological Research Society 1 (2), 1-8. [ J. Ent. Soc. Res.]

94. Цанков, Г., Ц. Иванов, Пл. Мирчев. 1999. Международна конференция по пчеларство. – Пчеларство, 9, 2-5.

95. Mirchev, P., G. H. Schmidt, G. Tsankov, S. Pllana. 1999. The egg parasitoids of the processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) collected in Albania. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 31 (2), 152-165. ISSN (printed): 0366-2403.

96. Мирчев, Пл., Г. Георгиев, Цанков, Г. 1999. Паразитоиди по вредни листогризещи насекоми от разред Lepidoptera в дъбовите гори на България. III. Tachinidae (Diptera). – Лесовъдска мисъл. 1, (18), 74-79.

97. Tsankov, G., P. Mirchev. 1999. New Ichneumonidae (Hymenoptera) species for the bulgarian fauna. – Acta entomologica bulgarica, 5 (1), 66-71. ISSN 1310-5914

98. Mirchev, P., G. Tsankov, G. Georgiev, A. Koutsaftikis, E. Douma-Petridou, 1999. Comparative investigation on the hibernation of Ooencyrtus pityocampae (Mercet) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) from different biotopes in Bulgaria and Greece. – Acta entomologica bulgarica, 5 (2, 3, 4), 82-88. ISSN 1310-5914

99. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев, Ст. Балов. 2000. Нападения от насекомни вредители в горите и приложение на биологичния метод за борба срещу тях през периода 1974-1996 г. в България. – Annuaire de L’Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski“, Faculte de biologie, Livre 1 - Zoology, volume 92, 127-131.

100. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 2000. Видов състав на паразитоиди от сем. Ichneumonidae (Hymenoptera) зимуващи като възрастни в района на планината Витоша. – В сб.: „75 години висше лесотехническо образувание в България“. Секция „Екология и опазване на околната среда“, 188-191.

101. Georgiev, G., G. Tsankov, P. Mirchev. 2000. Utilization of diflubenzuron to control Gelechia senticetella (Stgr.) (Lepidoptera: Gelechiidae), a dengerous pest of Juniperus excelsa M.B. (Cupressaceae) in Bulgaria. – Anzeiger für Schädlingskunde / Journal of pest science 73, (4) 107-109. (Impact factor 0,186)

102. Роснев, Б., Пл. Мирчев. 2000. Ст.н.с. Георги Цанков на 70 години. – Гора. 8, 23.

103. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 2000. Летеж и ембрионално развитие на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa Den. et Schiff.) в района на Сандански. – Наука за гората, 2/3, год. XXXVII, 7-14. ISSN 0861-007Х

104. Мирчев, Пл., Г. Цанков, Ст. Балов. 2000. Фактори, влияещи върху изменения в ареала и стопанското значение на боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa Den. et Schiff.) в България. – Наука за гората, 2/3, год. XXXVII, 15-24. ISSN 0861-007Х

105. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Георгиев. Г. 2000. Изпитване на инсектициди за борба срещу кестеновия листоминиращ молец, Cameraria ohridella Deschka et Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae). – Наука за гората, 2/3, год. XXXVII, 63-70. ISSN 0861-007Х

106. Mirchev, P., G. Tsankov. 2000. Parasitism of egg-batches of pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) collected in Portugal. – Forest science, 4, 65-71. ISSN 0861-007Х

107. Mirchev, P., G. Ts. Georgiev, Z. Hubenov. 2000. Peribaea apicalis R.-D. (Diptera: Tachonidae) - a new spesies for the fauna of Bulgaria and new parasitoid of Operoptera brumata (L.) (Lepidoptera: Geometridae). – Forest science, 4, 89-90. ISSN 0861-007Х

108. Цанков, Г., Пл. Мирчев. 2000. Резистентност при насекомите и значението й за пчеларството. – Acta entomologica bulgarica, vol. 6 (3,4), (Supplement 1), 95-98. ISSN 1310-5914

109. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Ц. Иванов. 2000. Продуценти на манов мед в нашите иглолистни гори. – Acta entomologica bulgarica, 6 (3,4), (Supplement 1), 99-105. ISSN 1310-5914

110. Mirchev, P., G. Ts. Georgiev, G. Tsankov. 2001. Studies on the parasitoids of Gelechia senticetella (Stgr.) (Lepidoptera: Gracillariidae). – Anzeiger für Schädlingskunde / Journal of pest science 74 (4), 94-96. (Impact factor 0,271)

111. Georgiev, G., P. Mirchev, T. Ljubomirov. 2001. Odontepyris erucarus (Szelényi) (Hymenoptera: Bethylidae) - a new species for the fauna of Bulgaria and the Balkans. – Acta zoological bulgarica, 53 (3), 41-43.

112. Хубенов, Здр., Г. Георгиев, Пл. Мирчев, Я. Найденов. 2001. Acanthocynus griseus (F.) (Coleoptera: Cerambicidae) - нов гостоприемник на Billaea triangulifera (Zett.) (Diptera: Tachinidae) в България. – Наука за гората, 1/2, 87-89. ISSN 0861-007Х

113. Мирчев, Пл., Г. Цанков. 2001. Структура на паразитоидния комплекс по яйцата на боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa bulgarica (Lepidoptera: Notodontidae) в Подбалкана на Централна България. – Acta entomologica bulgarica, vol. 7 (1,2), 60-64. ISSN 1310-5914

114. Georgiev, G., P. Mirchev, Z. Hubenov, S. Beshkov. 2002. Pseudoperichaeta nigrolineata (Walk.) and Zenillia libatrix Panz. (Diptera: Tachinidae) - new parasitoids of Acrobasis consociella (Hbn.) (Lepidoptera: Pyralidae) in Bulgaria. – Forest science, 2, 87-90. ISSN 0861-007Х

115. Цанков, Г., Пл. Мирчев, Г. Георгиев. 2002. Първи резултати от проучване по международен научен проект върху продуценти на мана при смърча (Picea exelsa) и елата (Abies alba Mill.). – Acta entomologica bulgarica, 8 (3,4) (Supplement 2), ISSN 1310-5914 51-55.

116. Мирчев, Пл., Балевски Н., Б. Роснев. 2002. Ecphylus silesiacus (Ratz.) (Hymenoptera: Braconidae) - нов вид за фауната на Рила и нов паразитоид по ксилофагите по смърча в България. – Наука за гората, 3/4, 65-68. ISSN 0861-007Х

117. Мирчев, Пл., Г. Цанков. 2003. Фактори, определящи снижаването на числеността на боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) в стадий яйце в района на Сандански. – В сб.: Международна научна конференция „50 години Лесотехнически университет“, секция Растителна защита, 83-87.

118. Guéorguiev, B., G. Georgiev, P. Mirchev, G. Tsankov. 2003. Four new coleopteran species (Insecta: Coleoptera) for Bistrishko branishte biosphere reserve in the Vitosha Mountain, Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 55 (1), 107-112.

119. Мирчев, Пл., Г. Цанков, Ст. Балов. 2003. Стопанско значими насекомни вредители в горското стопанство на България за периода 1990-2002 година. – В сб: Международна научна конференция „75 години Институт за гората при БАН“, София, 1-5 октомври 2003 г., том II, 225-230.

120. Mirchev, P., G. Tsankov, Y. Petrov. 2003. Study of some aspects of the bioecology of the oak processionary moth (Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Notodontidae) in North-east Bulgaria. – Silva Balcanica, 3 (1), 5-10. ISSN 1311-8706

121. Tsankov, G., P. Mirchev. 2003. The role of Trichogramma embryophagum (Hartig, 1838) (Hymenoptera: Trichogrammatidae) as a natural regulator of pine processionary moth number (Thaumetopoea pityocampa Danis et Schiffmueler, 1775) (Lepidoptera: Notodontidae) in Bulgaria. – Forest science, 4, 33-41. ISSN 0861-007Х122. Rosnev, B., P. Mirchev, P. Petkov, G. Georgiev. 2003. Health condition and biological damages of the beech (Fagus sylvatica L.), oaks (Quercus spp.) and Austrian black pine (Pinus nigra Arn.) in the region of Vitinya and Staro Oryahovo. – Ecological Engineering and Environment Protection, 4, 66-68.

123. Мирчев, Пл., Г. Цанков, Р. Ненчев. 2004. Разпространение на сакъзовата процесионка, Thaumetopoea solitaria Fr. в България. – Acta entomologica bulgarica, vol. 10 (1), 49-52. ISSN 1310-5914

124. Migliaccio, E., G. Georgiev, P. Mirchev. 2004. Studies on Cerambycid fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of the Vitosha mountain, Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 56 (2), 137-144. ISSN: 0324-0770

125. Mirchev, P., G. H. Schmidt, G. Tsankov, M. Avci. 2004. Egg parasitoids of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) and their impact in SW Turkey. – Journal of applied entomology, 128 (8), 533-542. ISSN 0931-2048 (Impact factor 0,608)

126. Rossnev, B., P. Mirchev, P. Petkov. 2004. Pathological and entomological problems of trees in the Sofia city green system. – Ecology of the City of Sofia. Species and Communities in an Urban Environment, 257-268. ISBN 954-642-224-X

127. Мирчев, Пл. 2004. Преживяемост на Lymantria dispar L. в стадий какавида при ниска популационна численост на вида. – Наука за гората, 3, 77-85. ISSN 0861-007Х

128. Мирчев, Пл., Г. Цанков, М. Матова. 2004. Възрастова структура на зимуващите гъсеници на боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) в района на Сандански. – Лесовъдска мисъл, (31), 3, 27-32. ISSN 1310-5639

129.Mirchev, P., G. Ts. Georgiev, G. Tsankov. 2005. Economically important insect pests in the pine forests in Bulgaria. – Proceedings VII, The Deliblato sands - Pančevo, 223-228. ISBN 86-906665-0-8 

130. Роснев, В., Г. Георгиев, Пл. Мирчев, Г. Цанков, П. Петков. 2005. Отражение на ветровала в биосферния резерват „Бистришко бранище“ върху числеността на Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae) и състоянието на смърчовите насаждения на Витоша. – Аграрен университет-Пловдив. Научни трудове, т. І, кн. 6, 239-244. ISSN 1311-9419

131. Мирчев, Пл. 2005. Паразитоиди по яйцата на боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в страни от Балканския полуостров. – Дисертация за „дсн“, ЛТУ, София.

132. Mirchev, P., G. Tsankov. 2005. Checklist of the parasitoids and predators on Thaumetopoea spp. (Lepidoptera: Notodontidae). – Acta entomologica bulgarica, 11 (1,2), 82-96. ISSN 1310-5914

133. Pilarska, D., M. McManus, P. Pilarski, G. Georgiev, P. Mirchev, A. Linde. 2006. Monitoring the establishment and prevalence of the fungal entomopathogen Entomophaga maimaiga in two Lymantria dispar L. populations in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 79 (2), 63-67. ISSN: 1612-4758 (print version). ISSN: 1612-4766 (electronic version). (Impact factor 0,438)

134. Роснев, Б., Пл. Мирчев, П. Петков, Г. Георгиев. 2006. Оценка на състоянието на наблюдаваните дървета и насаждения. В: „20 години широкомащабен мониторинг на горските екосистеми в България.“ С. Изд. „Миневра“, 58-62; 71-74; 85-88; 114-117; 130-133. ISBN 954-90568-4-8

135. Роснев, Б., Пл. Мирчев. 2006. Фитопатогенни гъби и ксилофагна ентомофауна в представителни екосистеми от Picea abies (L.) Karsten в Северозападна Рила. – В: Природна среда и структура на смърчовите гори в Рила планина (ред. Ив. Раев), PENSOFT, София-Москва, 147-155. ISBN-10: 954-642-270-3; ISBN-13: 978-954-642-270-5136. Роснев, Б., Пл. Мирчев, Г. Георгиев, П. Петков, Я. Найденов, Г. Цанков, Д. Овчаров, Ст. Мирчев, А. Пенчева, Д. Дойчев, М. Матова, М. Георгиева. 2006. Ръководство по защита на горите. Част I. Болести, насекоми и други вредители и повреди по горскодървесните и храстови видове. София, „Образование и наука ЕАД, 1-192. ISBN - 10: 954-91590-2-7; ISBN - 13: 978-954-91590-2-8

137. Георгиев, Г., Пл. Мирчев, Б. Роснев, П. Петков. 2006. Нападение от корояда типограф и съхнене на смърча на Витоша. – Гора, 10, 16-18. ISSN 0861-7570

138. Цанков, Г., Ел. Ташева, Пл. Мирчев, Г. Георгиев, П. Петков, М. Тодоров. 2006. Продуцентът на мана Monelliopsis caryae (Monell ex Riley & Monell, 1879) (Hemiptera:Aphididae) – нов вид за афидофауната на България. – Acta entomologica bulgarica 1,2, 60-63. ISSN 1310-5914

139. Роснев, Б., Пл. Мирчев, П. Петков, Г. Георгиев, Хр. Цаков, Хр. Стойков, Й. Петров, Я. Найденов, Хр. Христов, М. Матова, М. Георгиева, М. Кирилова. 2006. Състояние на церовите гори в България и мероприятия за тяхното подобряване, София, Фондация Силвика, 1-120. ISBN - 10: 954-91858-4-2; ISBN - 13: 978-954-91858-4-3

140. Мирчев, Пл. 2006. Девствени гори в Славянка планина. В: Девствени гори в България. С. (ред. Питър Веен, Иван Раев), 61-66.

141. Mirchev, P., G. Tsankov, M. Matova. 2006. Aspects of bioecology of pistachio but moth, Thaumetopoea solitaria (Freyer, 1838) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in Bulgaria. – Forest science, 3, 95-106. ISSN 0861-007Х

142. Georgiev, G., P. Mirchev, G. Tsankov, B. Rossnev, P. Petkov. 2006. Outbreak of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolitidae) and drying of norway spruse on Vitosha mountain. – In: Proceedings FORMEC 2006, 39 th International Symposium on Forestry Mechanization, 24-28 September 2006, Sofia, Bulgaria, 218-220. ISBN 978-954-91423-5-8

143. Tsankov, G., P. Mirchev, M. Matova. 2006. Egg parasitoids, rate of parasitism and structure of egg batches of Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) from the region of Ochrid (Republic of Macedonia). – Silva Balcanica, 7 (1), 77-87. ISSN 1311-8706

144. Георгиев, Г., Пл. Мирчев, Д. Пиларска, В. Големански, Пл. Пиларски, Хр. Томовски, Н. Бочев. 2007. Гъботворката ще бъде неутрализирана. Високоефективен патоген на гъботворката, интродуциран в България. – Гора, 5, 8-10. ISSN 0861-7570

145. Роснев, Б., Пл. Мирчев, Г. Георгиев, П. Петков, Я. Найденов, Г. Цанков, Д. Овчаров, А. Пенчева, С. Бенчева, Ст. Мирчев, Д. Дойчев, М. Георгиева, Хр. Томовски, М. Матова. 2007. Ръководство по защита на горите. Част IІ. Методи за наблюдение, сигнализация, лесопатологично обследване, прогноза и организация на борбата с болести и вредители в горите. София, „Образование и наука“ ЕАД, 1-128. ISSN 978-954-91590-3-5

146. Pilarska, D., G. Georgiev, M. McManus, P. Mirchev, P.  Pilarski, A. Linde. 2007. Entomophaga maimaiga – an effective introduced pathogen of the gypsy moth (Lymantria dispar L.) in Bulgaria. – In: Proceedings of the International conference „Alien Arthropods in South East Europe – Crossroad of three Continents“, 19-21 September 2007, Sofia, 37-43.

147. Цанков, Г., Г. Георгиев, Пл. Мирчев, П. Петков, Ел. Ташева. 2007. Листни въшки (Hemiptera:Aphididae) по дъба (Quercus spp.) и черния орех (Juglans nigra L.) в Странджа. – Acta entomologica bulgarica 1,2, 36-41. ISSN 1310-5914

148. Rossnev, B., P. Petkov, P. Mirchev, G. Georgiev, M. Georgieva, M. Matova. 2007. System approach for determination and improvement of Quercus cerris L. forests status in Bulgaria. – In: Proceedings book of the International scientific conference „Integral protection of forests – Scientific-technological platform“, 12 December 2007, Belgrade, Serbia, 186-191. ISSN 978-86-80439-13-6

149. Mirchev, P., G. Tsankov, M. Avci, M. Matova. 2007. Study of some aspects of ecology of pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) (Lep., Thaumetopoeidae) and its egg parasitoids in Turkey. – Silva Balcanica, 8 (1), 66-78. ISSN 1311-8706

150. Роснев, Б., Пл. Мирчев, П. Петков, Г. Георгиев, Г. Цанков, М. Матова, М. Георгиева. 2008. Изменения в здравословното състояние на култури от бял бор (Pinus sylvestris L.) в района на Югозападна България през периода 1986-2005 г. – Растениевъдни науки, 45, 393-397.

151. Alexandrov, A., B. Rossnev, H. Tsakov, G. Georgiev, H. Stoykov, P. Mirchev, I. Ts. Marinov, M. Grozeva, G. Grigorov, A. Delkov. 2008. Forest Research Institute, 1-16. ISSN 978-954-91423-6-5

152. Georgiev, G., G. Tsankov, P. Mirchev, P. Petkov, M. Todorov. 2008. Honeydew producers in oak forests of Strandza Mountain. – Silva Balcanica, 9 (1), 85-90. ISSN 1311-8706

153. Tasheva-Terzieva, E., G. Tsankov, P. Mirchev, G. Georgiev, P. Petkov. 2008. Myzocallis walshii (Monell) (Hemiptera: Aphididae) – a new invasive insect pest on red oak (Quercus rubra L.) in Bulgaria. –Silva Balcanica, 9 (1), 91-95. ISSN 1311-8706

154. Rossnev, B., G. Georgiev, P. Petkov, P. Mirchev, M. Georgieva, M. Matova. 2009. Forest ecosystems health status in West region of Medium-high plateaux of Northeast Bulgaria. – In: Proceedings of the International scientific conference „Forestry in Achieving Millennium Goals“ Held on 50th Anniversary of Foundation of the Institute of Lowland Forestry and environment, 2009, Novi Sad, 159-166. ISSN 978-86-912323-0-6155. Мирчев, Пл., Г. Георгиев. 2009. Член-кореспондент Боян Роснев на 70 години. – Наука, ХІХ, (5), 73. ISSN 0861 3362

156. Роснев, Б., Пл. Мирчев. 2010. Проф. Георги Цанков на 80 години. – Гора, 6-7, 41. ISSN 0861-7570


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница