Списък на публикациите на проф д-р Дафина Иванова Генова преди заемане на академичната длъжност “доцент”Дата11.04.2017
Размер80.23 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на проф. д-р Дафина Иванова Генова

преди заемане на академичната длъжност “доцент”
I ДИСЕРТАЦИЯ.

Прилагателни за цвят в английския и българския книжовен език. Публична защита, София, март 1994 г., 170 с. (ръкопис).

Официални рецензенти:

проф. д-р Андрей Данчев

доц. д-р Мери Лакова

Прилагателни за цвят в английския и българския книжовен език. Автореферат на дисертация, Университетско издателство, Велико Търново, 1994 г.
II МОНОГРАФИЯ.

За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997 г., 192 с. (хабилитационен труд), ISBN 9545241659.

Официални рецензенти:

доц. д-р Майя Пенчева

проф. дфн Йордан Пенчев

Рецензии за За репрезентацията на значението и употребата на езика:

(1). Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Пенка Пехливанова, Стоян Буров. В: Съпоставително езикознание, XXIII (4), 1998, с. 187-189, ISSN 02048701.

(2). Вихрен Бузов. Поглед към съвременната аналитична философия на езика. В: Философия, кн. 2, 1999, с. 63-64, ISSN 08616302.
III СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ

1. Лингвистика на текста. В. Търново, Издателска къща “Знак”, 1995, ISBN 954913511X.


III. СТУДИИ, СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. “За някои цветообозначения в английския език и преводните им еквиваленти в българския език”. В: Паисий Христов еt al. (ред.). Четвърта научно-изследователска и методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение". София, 1982, с. 88-95.

2. “Семантичен анализ на учебния превод”. В: Паисий Христов еt al. (ред.). Пета и шеста научно-методическа конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение". В. Търново 1983, София, 1984, с. 198-216.

3. “Граматичен анализ на учебния превод”. В: Михаил Михайлов et al. (ред.). Трудове на Юбилейната научна сесия посветена на 40 годишнината на Съюза на научните работници в България и 20 годишнината на Великотърновския клон на СНРБ. В. Търново, 1985, с. 246-258.

4. “Metaphors We Live By”. В: Съпоставително езикознание, X (3), 1985, с. 64-67 (рецензия), ISSN 02048701.

5. “За семантичния анализ на прилагателните за цвят в английския и българския език в съпоставителен план”. Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", XXII (2), 1988, с. 101-122.

6. “За някои проблеми при разглеждането на цветовата лексика”. В: Език и литература, кн. 4, 1989, с. 82-97, ISSN 03241270.

7. “За някои съвременни схващания за метафората”. В: Език и литература, кн. 3, 1989, с. 57-63, ISSN 03241270.

8. “Към семантичния анализ на прилагателни за цвят в английски и български и преводните им еквиваленти в българския език”. В: А. Атанасов еt al. (ред.). Научни трудове на ВНВУ "В. Левски". В. Търново, кн. 17, 1989, с. 464-471.

9. “Опит за моделиране на метафоричните и метонимичните значения на някои прилагателни за цвят в английски и български”. Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 1989-1990, XXVI (2), с. 157-180.

10. “За логическите връзки в естествения език”. В: Съпоставително езикознание, XV (1), София, 1992, с. 65-71, ISSN 02048701.

11. “За семантичното равнище на изречението и неговото представяне”. В: Проглас, кн. 4, Велико Търново, 1993, с. 12-21, ISSN 0861-7902.

12. “За значението на изречението и семантичното и прагматично съдържание на изказването”. В: Език и литература, кн. 2, София, 1993, с. 95-105, ISSN 03241270.

13. “Colour terms and interlanguage: two linguistic experiments”. In Ludmila Kostova et al. (eds.). Britain and Europe. British Studies Conference. March 1993, Veliko Turnovo University. Veliko Turnovo, Petricov Publishers, 1994, 111-114, ISBN 954441018X.

14. “За разликата между това, което казваме, и онова, което разбираме”. В: Паисий Христов, Дафина Генова et al. (ред.). Лингвистика на текста. Велико Търново, Издателска къща “Знак”, 1995, с. 43-49, ISBN 9548709120.

15. “За някои аспекти на прагматичната изводимост”. В: Проглас, кн. 2, Велико Търново, 1996, с. 3-15, ISSN 0861-7902.

16. “How Do We Interpret Questions”? In Martin Dangerfield et al. (eds.). Proceedings of the Fisrt International European Studies Conference. Europe from East to West. Varna, June 1996. Veliko Turnovo, PIC Publishers, 1996, 189-198, ISBN 9548258838.

17. “За значението в естествения език и неговата репрезентация”. В: Философия, кн. 2-3, София, 1997, с. 83-89, ISSN 08616302.

18. “Контекст или множество от контексти”. В: Проглас, кн. 1-2, Велико Търново, 1997, с. 59-70, ISSN 0861-7902.

19. “Conditional Sentences”. In Paul Brett et al. (eds.). Proceedings of the Second International European Studies Conference. Europe: Real and Imagined. Varna, June 1997. Veliko Turnovo, PIC Publishers, 1998, 377-384, ISBN 9548258951.

20. “Нееднозначността като свойство и употреба на езика”. В: Михаил Виденов et al. (ред.). Проблеми на социолингвистиката: Езикът и съвременната действителност. Шеста международна конференция по социолингвистика. Шумен, 26-30 септември 1997. София, Издателска къща “Делфи”, 1999, с. 117-120, ISBN 9548630249.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на проф. д-р Дафина Иванова Генова

след заемане на академичната длъжност “доцент”
I. МОНОГРАФИЯ/УЧЕБНИК

Studying Humor Seriously.Veliko Turnovo: Faber, 2011, 346 p., ISBN 978-954-400-466-8.

(1). Ирена Василева 2014. Рецензия. В: Съпоставително езикознание, 1, 102-104, ISSN 02048701.

(2). Ралица Демиркова 2013. “Защо и на какво се смеем?” В: Проглас, XXII, 2, 187-190 (рецензия), ISSN 08617902.
II. СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ

1. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на международната година на езиците Велико Търново 13–17 май 2001. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий” 2003, ISBN 9545243775.

2. Philosophy between Old and New Values. Proceedings of the XXII Varna International Philosophical School May 29–June 1 2002. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2003, ISBN 954913511X.

3. Challenges Facing Philosophy in United Europe. Proceedings of XXIII Varna International Philosophical School June 3–June 6, 2004. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2004, ISBN 9549135152.

4. Хуморът: прочити, практики, техники. Сборник. София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013, ISBN 978-954-322-639-9.

(1). Вихра Баева. Рецензия. В: Български фолклор, 4, 2013, 489-490, ISSN 0323-9861.

(2) Даниела Константинова. Рецензия. В: Проглас, кн. 2, 2014, 131-134, ISSN 0861-7902.
III. СТУДИИ, СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. “Referential Expressions and Context”. In Sonya Kaneva et al. (eds.). Universal and Particular. Papers from the 20-th International Philosophical School. Varna, May 1998. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 1999, 101-107, ISBN 9546072983.

2. “Текстът като процес на разбиране”. В: Съпоставително езикознание, XXIV (2/3), София, 1999, с. 43-52, ISSN 0204-8701.

3. “Some inconsistencies with what is said and what is implicated in an utterance”. In Contrastive Linguistics, XXV (3), Sofia, 2000, 43-52, ISSN 0204-8701.

4. “Options for the explication of meaning in natural language”. In Sonya Kaneva et al. (eds.). Philosophy between Two Centuries. Proceedings of the XXI International Philosophical School. Varna, May 2000. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2001, 187-191, ISBN 13100416.

5. “Deceiving as a Speech Act”. In Contrastive Linguistics, XXVI (3), Sofia, 2001, 5-14, ISSN 0204-8701.

6. “Idealized cognitive models and other mental representations”. In Dimitri Ginev (ed.) Bulgarian Studies in the Philosophy of Science. Dordrecht: The Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 2003, 129-140, ISBN 1402014961 (студия). Internet link of the paper:

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-017-0961-3_9#page-2

7. “Английски заемки в съвременния португалски език”. В: Багрелия Борисова, Дафина Генова et al. (ред.) Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на международната година на езиците. Велико Търново 13–17 май 2001. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, c. 77- 85, ISBN 9545243775.

8. “Речеви актове и разговорна реч”. В: Багрелия Борисова, Дафина Генова et al. (ред.). Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на международната година на езиците Велико Търново 13–17 май 2001. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, c. 86-91, ISBN 9545243775.

9. “Some gender-based differences in English and Bulgarian”. In Sonya Kaneva, Dafina Genova (eds.). Philosophy between Old and New Values. Proceedings of the XXII Varna International Philosophical School, May 29 – June 1, 2002. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2003, 194-201, ISBN 954913511X.

10. “Типология на изследванията върху разговорната реч в англоезичната литература”. В: Христина Станева et al. (ред.). Проблеми на българската разговорна реч, Книга шеста, Шеста научна сесия с международно участие 31 май - 1 юни 2001. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 85-98 (студия), ISBN 9545244070.

11. “Women’s new identities and women’s newspapers”. In Sonya Kaneva and Dafina Genova (eds.) Challenges Facing Philosophy in United Europe. Proceedings of XXIII Varna International Philosophical School June 3 – June 6, 2004. Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2004, 275-281, ISBN 9549135152.

12. “The Perlocutionary Principle or How Principles in Pragmatics Proliferate”. In Contrastive Linguistics, XXX, (1), Sofia, 2005, 48-62 (студия), ISSN 0204-8701.

13. “Meaning and use”. In Maria Stoicheva (ed.). Ludwig Wittgenstein and Analytical Philosophy. Proceedings of the International Conference on Wittgenstein and Analytical Philosophy. University of Veliko Turnovo, November 6, 2004, Sofia, Kutu Publishing House, 2005, 76-81, ISBN 9549168212.

14. “Комуникативни стратегии при разказването на вицове”. В: Ценка Иванова et al. (ред.). Комичното в културата на сърби и българи. Ниш, Издателство на Нишкия университет, 2005, с. 35-43, ISBN 867379109X.

15. “Humor in Jokes and its Interpretation”. In Contrastive Linguistics, XXXV, (1), Sofia, 2010, 23-42, ISSN 0204-8701.

16. “Смешното и сериозното във вица”. В: Проглас, ХIX, кн. 2, Велико Търново, 2010, с. 5-19 (студия), ISSN 0861-7902.

17. “The World Has Survived Because It Has Laughed: On Bulgarian Regional Humor”. In Contrtastive Linguistics, XXXV, (3), Sofia, 2010, 73-85 ISSN 0204-8701.

18. “Humor and Gender”. В: Красимир Петров et al. (ред.). Паисий Христов – една кариера в служба на словото. Велико Търново, Издателство Фабер, 2011, с. 66-82, ISBN: 978-954-400-472-9.

19. “Pragmatic Inference and Deductive Rules”. В: Вихрен Бузов et al. (ред.). Съвременни философски изследвания. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 174-187, ISBN 978-954-524-806-1.

20. “Преводът на вицове – шега работа ли е”? В: Иванка Попова-Велева et al. (ред.). Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова от Международната научна конференция 24-25 ноември 2011 г. Велико Търново, Издателство Фабер, 2012, с. 155-169, ISBN 978-954-400-671-6.

21. “Пъхнете щепсела на хладилника в контакта на радиото или за пропастта между делегирана и същинска реалност”. В: Дафина Генова и Станой Станоев (ред.). Хуморът: прочити, практики, техники. София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013, c. 54-78 (студия) ISBN 978-954-322-639-9.

22. Хуморът: прочити, практики, техники – предговор. София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013, с. 9-16 ISBN 978-954-322-639-9.

23. “Underground Political Jokes as an Indicator of Individual and Social Values”. In Vesna Lopicic and Biljana Misic Ilic (eds.). Values across Cultures and Times. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 11-22, ISBN (10): 1-4438-5471-9, ISBN (13): 978-1-4438-5471-9.


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на проф. д-р Дафина Иванова Генова

след заемане на академичната длъжност “професор”
I. МОНОГРАФИЯ

Did You Get What I Said?’ or How the Speaker Uses Language. Veliko Turnovo: Sts. Cyril and Methodius University Press, 2015, 223 p., ISBN 978-619-208-031-0.


III. СТУДИИ, СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. “Humor and Protest”. In e-journal Rhetoric and Communication. Sofia University, 14, 2014, http://rhetoric.bg/humor-as-a-communicative-strategy-in-protest-dafina-genova (Accessed on January 15 2015).

2. “Ethnic and Self-Reflexive Humor in Bulgaria”. In Науковий Вiсник Чернiвецького унiверситету, випуск 720, Германська фiлологiя, 2014, 180-195, няма ISSN.

3. “’Ха ха’ и ‘Айде, бе’: за сериозното в смешното в ‘Господари на ефира’”. В: Слово и жест в културата на българи и сърби. Велико Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, 2015, 217-229, ISBN 978-619-208-010-5.

4. “Стендъп комедия: характеристики и първи стъпки в България”. В: Български фолклор, кн. 1, 2015 г., 86-101, ISSN 0323-9861.

5. “Лексика за изразяване на отрицателни нагласи в интернет постинги”. Доклад, изнесен на конференцията, организирана от Филологическия факултет на Нишския университет на тема: Емоциите в културата на сърби и българи, май 2015, под печат.

6. “Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика”. В: Съпоставително езикознание, под печат.
IV ПРЕВОД

Загуба на таланти: превръщане на личните битки в обществен проблем. Жените и науката в enwise страните. Европейска комисия, Генерална дирекция “Научни изследвания”, Наука и общество – Жени и наука, 2005, 174 с.

V УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ С ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ

1. Основни категории за цвят и основни термини за цвят. Доклад на научната конференция "Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение". София, 1989.

2. За семантичен или прагматичен подход при разглеждането на пресупозициите. Доклад на научната конференция "Език, човек, общество". ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1990.

3. Some Aspects of the Metaphorical Use of Colour Adjectives. New Trends in English and American Studies Conference, Kracow University, 1990.4. American and Bulgarian Political Humor: Similarities or Differences. America across Cultures: Europe and beyond. Conference, Veliko Turnovo University, April 7-9, 2002.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница