Списък на публикациите на проф дсн Георги ГеоргиевДата07.10.2016
Размер184.41 Kb.
СПИСЪК

на публикациите на проф. дсн Георги Георгиев


 1. Naidenov, I., G. Georgiev. 1986. Aspects de l'état phytosanitaire dans la culture du peuplier en Bulgarie. – In: Nef, L., A. Leclercq (Eds.). Proceedings of the Meetings of the Working Parties of the International Poplar Commission, 160-164; (FAO/CIP/GTI. XI Session de la Commission Internationale du Peuplier. Belgique, 21-26 Septembre, 1986, 11-14).

 2. Найденов, Я., Г. Георгиев. 1987. Устойчивост към насекомни вредители и болести на нови за нашата страна клонове тополи. – В: Трети национален симпозиум по имунитет на растенията. Садово, 16-21 ноември 1987, 14.

 3. Георгиев, Г. 1988. Биологични средства за борба с вредителите. – Дунавско дело, 20, 3.

 4. Цанов, Ц., Я. Найденов, К. Калмуков, И. Бенчев, Г. Георгиев, С. Бенчева, М. Якимов, Л. Борисов. 1988. Еколого-биологични и технологични предпоставки за създаване на интензивни горски култури. – В: Научно-практическа конференция “Създаване на интензивни горски култури”. Свищов, 28-29 октомври 1988 г., 11.

 5. Цанков, Г., Г. Георгиев, Н. Бочев. 1989. Новые паразиты Saperda populnea в Болгарии. – В: Научно-координационное совещание ПК по биологической защите леса при МОББ и ВПС с научным симпозиумом по теме “Биологическая и интегрированная борьба с вредителями в лесных биоценозах”. Крайморие, 22-27.09.1986 г. М., 1989, 163-169.

 6. Георгиев, Г. 1990. Проучвания върху разпространението, биоекологията и борбата със Stauronematus compressicornis F. (Hymenoptera - Tenthredinidae) в нашата страна. – Наука за гората, 2, 72-78. ISSN 0861-007X.

 7. Цанков, Г., Г. Георгиев. 1991. Нови видове паразити по върбовия молец (Hyponomeuta rorellus Hb., Hyponomeutidae, Lepidoptera) в България. – Наука за гората, 4, 68-73. ISSN 0861-007X.

 8. Георгиев, Г. 1991. Нов дървесиноатакуващ вредител по тополите в нашата страна. - Горско стопанство, 4, 22-23.

 9. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев. 1991. Нов насекомен вредител. – Горско стопанство, 5-6, 36-37.

 10. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев. 1991. Биотехническият препарат “Димилин” в лесозащитата. – Горско стопанство, 8, 7-8.

 11. Цанков, Г., Г. Георгиев, В. Пелов, Г. Тренчев. 1991. Паразитоиди по Hexomiza schineri (Gir.) (Diptera, Agromyzidae) в България. – В: Първа национална конференция по ентомология, 28-30 октомври 1991 г., София, 207-212.

 12. Tsankov, G., G. Georgiev. 1991. Records on parasitoids on smaller poplar borer, Saperda populnea (Coleoptera, Cerambycidae) along the Danube in Bulgaria. – Entomophaga, 36 (4), 48-53.

 13. Георгиев, Г. 1992. Проучвания върху морфологията, биоекологията и вредността на Gypsonoma aceriana Dup. (Lepidoptera, Tortricidae) в България. – В: Национална конференция по лесозащита, 24 март 1992 г., София, 103-110.

 14. Цанков, Г., Г. Георгиев, П. Мирчев. 1992. Паяжинестият молец Argyresthia sp. (Argyresthiidae, Lepidoptera) по дървовидната хвойна у нас - биология, екология и мерки за борба. – В: Национална конференция по лесозащита, 24 март 1992 г., София, 83-87.

 15. Маркова, Г., Г. Георгиев. 1992. Beauveria bassiana - патоген по бялата върбова пеперуда (Stilpnotia salicis). – Горско стопанство, 5, 22.

 16. Tsankov, G., P. Mirchev, G. Georgiev. 1992. Management and control of forest insect pests in Bulgaria. - XIX International Congr. of Entomol., June 28 - July 4 1992, Beijing, China. Proc: Abstr., 433 (по РЖ Энтомология - 10 И 3562 от 1993 г.).

 17. Георгиев, Г. 1993. Риболов на мормишка. – Риболов, 4, 3.

 18. Beschovski, V., G. Georgiev. 1993. Three species of Diptera - Acalyptrata (Diptera) dwelling galls of Paranthrene tabaniformis Rott. (Lepidoptera, Aegeriidae). Acta zoologica bulgarica, 46, 44-49. ISSN 0324-0770.

 19. Георгиев, Г. 1993. Биотехническият препарат Dimilin в борбата срещу малката тополова стъкленка Paranthrene tabaniformis Rott. (Lepidoptera, Aegeriidae). – В: Втора национална конференция по лесозащита, 30 март 1993 г., София, 5-11.

 20. Георгиев, Г. 1993. Репродуктивна способност на малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott., Lepidoptera: Aegeridae) в Северна България. – В: Втора национална конференция по ентомология, 25-27 октомври 1993 г., София, 221-226.

 21. Георгиев, Г. 1994. Върху някои особености на биоекологията на Zeugophora subspinosa F. (Coleoptera, Chrysomelidae) - листоминиращ вредител по тополите в България. – В: Национална конференция по лесозащита и мониторинг на горските екосистеми, 30-31 март 1994 г., София, 11-15.

 22. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев, Д. Овчаров, Н. Бочев, Я. Найденов. 1994. Сравнителни проучвания на микробиални и на биотехнически препарати. – В: Национална конференция по лесозащита и мониторинг на горските екосистеми, 30-31 март 1994 г., София, 75-75.

 23. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев, Р. Бобев. 1995. Биологическият метод за борба с вредителите и приложението му в лесозащитата. – В: Сборник научни доклади “Юбилейна конференция 125 години БАН и 65 години Институт за гората”, 22-23 септември 1994 г. - София, 1995, 160-163. ISSN 0861-007X.

 24. Георгиев, Г. 1995. Фенология на малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott., Lepidoptera: Aegeriidae) и оптимални срокове за борба с вредителя в България. – Наука за гората, 1, 60-67. ISSN 0861-007X.

 25. Георгиев, Г., Г. Цанков. 1995. Нови видове паразитоидни насекоми по ларвите на малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott., Lepidoptera: Aegeridae) в България. – Наука за гората, 2, 51-58. ISSN 0861-007X.

 26. Георгиев, Г. 1995. Роля на паразитоидите в регулирането на числеността на малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott., Lepidoptera: Sesiidae) в България. – В: “70 години лесотехническо образование в България” - Юбилейна научна сесия 7-9.06.1995 г., София, т. III, 383-390.

 27. Георгиев, Г., В. Пелов. 1995. Паразитоиди по ларвите на Phyllocnistis suffusella Z. (Lepidoptera: Phyllocnistidae) в България. – В: Трета национална конференция по ентомология, 18-20.09.1995 г., София, 210-215.

 28. Георгиев, Г. 1995. Проучвания върху паразитоидите по ларвите на тополовия пъпкояд (Gypsonoma aceriana Dup., Lepidoptera: Tortricidae) в България. – В: Трета национална конференция по ентомология, 18-20.09.1995 г., София, 190-197.

 29. Мирчев, П., Г. Цанков, Г. Георгиев. 1995. Морфологични особености на Gelechia senticetella Stgr. (Lepidoptera, Gelechiidae) - нов насекомен вредител по дървовидната хвойна в България. – В: Трета национална конференция по ентомология, 18-20.09.1995 г., София, 216-221.

 30. Георгиев, Г. 1995. Малка тополова стъкленка, Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Sesiidae) - биология, екология и възможности за борба с нея в Северна България. Автореферат на дисертация за получаване на научната степен “Кандидат на селскостопанските науки”. София, 30.

 31. Йонов, Н., М. Стоянова, Г. Георгиев, Ал. Александров, П. Мирчев, Г. Цанков. 1996. Проучвания върху етерично масло от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa M.B.) във връзка с устойчивостта на вида към нападение от Gelechia senticetella Stgr. (Lepidoptera: Geleciidae). – В: Втора Балканска научна конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси, 3-5 юни 1996 г., София, PSSA, София, т. II, 88-92.

 32. Георгиев, Г., М. Якимов. 1996. Екологични особености на малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott., Lepidoptera: Sesiidae) при проникването на ларвите в растенията-гостоприемници. – В: Втора Балканска научна конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси, 3-5 юни 1996 г., София, PSSA, София, т. II, 93-97.

 33. Цанков, Г., Г. Георгиев, Я. Найденов. 1996. Здравословно състояние на географска култура от бял бор в района на Горско стопанство Белоградчик. – В: Втора Балканска научна конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси, 3-5 юни 1996 г., София, PSSA, София, т. II, 78-82.

 34. Георгиев, Г. 1996. Diplostichus janithrix Hart. (Diptera, Tachinidae) - паразитоид по Gilpinia sp. (Hymenoptera: Diprionidae) и нов вид за фауната на България. – Лесовъдска мисъл, 2, 103-105.

 35. Георгиев, Г., Н. Бочев. 1996. Биоекологични особености на паразитоидите по обикновената бороволистна оса (Diprion pini L., Hymenoptera: Diprionidae). – Лесовъдска мисъл, 2, 86-92.

 36. Георгиев, Г. 1996. Тополите са едни от най-ценните дървесни видове на умерения климат. I Неприятели. – Растителна защита, 6, 12-13.

 37. Георгиев, Г., В. Пелов. 1996. Особености на паразитирането и роля на паразитоидите в регулирането на числеността на на Phyllocnistis suffusella Z. (Lepidoptera: Phyllocnistidae) в България. – Наука за гората, 1, 78-83. ISSN 0861-007X.

 38. Георгиев, Г., П. Мирчев, Г. Цанков. 1996. Биоекологически особености на хвойновия молец (Gelechia senticetella Stgr., Lepidoptera: Geleciidae) и оптимални срокове за борба с него в България. – Наука за гората, 1, 72-77. ISSN 0861-007X.

 39. Георгиев, Г. 1996. Биологични и екологични особености на малкия тополов сечко (Saperda populnea L., Coleoptera: Cerambycidae) в България. – Наука за гората, 2, 51-58. ISSN 0861-007X.

 40. Цанков, Г., Ал. Александров, П. Мирчев, Г. Георгиев, Н. Йонов, М. Стоянова. 1996. Въздействие на хвойновия молец (Gelechia senticetella Stgr., Lepidoptera: Geleciidae) върху здравословното състояние на дървовидната хвойна (Juniperus excelsa M.B.) в България. – Наука за гората, 2, 44-50. ISSN 0861-007X.

 41. Бочев, Н., Г. Георгиев. 1996. Нови паразитоиди по обикновената бороволистна оса (Diprion pini L., Hymenoptera: Diprionidae) в България. – Наука за гората, 2, 80-82. ISSN 0861-007X.

 42. Стоянова, М., Н. Йонов, Г. Георгиев, Г. Цанков, Ал. Александров, П. Мирчев. 1996. Биохимични промени в дървовидната хвойна (Juniperus excelsa M.B.) в резултат на нападение от Gelechia senticetella Stgr. (Lepidoptera: Geleciidae) в България. – Наука за гората, 3, 50-56. ISSN 0861-007X.

 43. Георгиев, Г. 1996. Биоекологични особености на паразитоидите по възрастните гъсеници и какавидите на бялата върбова пеперуда (Stilpnotia salicis L., Lepidoptera: Lymantriidae) в България. – Наука за гората, 3, 57-64. ISSN 0861-007X.

 44. Хубенов, З, Г. Георгиев. 1996. Phytomyptera nigrina (Meig.) (Diptera, Tachinidae) - нов паразитоид по малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott.) (Lepidoptera, Sesiidae). – Наука за гората, 4, 87-89. ISSN 0861-007X.

 45. Zaharieva-Pentcheva, A., G. Georgiev. 1997. Parasitoids on the Satin Moth Stilpnotia salicis (L.) (Lepidoptera: Lymantridae) in Bulgaria. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 29 (1): 81-90.

 46. Георгиев, Г., Я. Найденов. 1997. Най-важни насекомни вредители по тополите в България. – В: Национално съвещание по тополите. 16-18 октомври 1996 г., Свищов, 85-89.

 47. Найденов, Я., Г. Георгиев. 1997. Фитосанитарно състояние на тополите в България. – В: Национално съвещание по тополите. 16-18 октомври 1996 г., Свищов, 90-93.

 48. Георгиев, Г., М. Лангуров. 1997. Megaselia quadriseta Schmitz (Diptera: Phoridae) - хиперпаразитоид по Pseudosarcophaga mamillata Pandelle (Diptera: Sarcophagidae) в какавидите на бялата върбова пеперуда (Stilpnotia salicis L., Lepidoptera: Lymantriidae). – Наука за гората, 1/2, 136-138. ISSN 0861-007X.

 49. Георгиев, Г., А. Делков. 1997. Насекоми-фитофаги и паразитоиди по тях по тополите в София. – Acta entomologica bulgarica, 1-2, 61-65. ISSN 1310-5914.

 50. Цанков., Г., П. Мирчев, Г. Георгиев. 1997. Видов състав и структура на вредната листогризеща ентомофауна в дъбовите гори на България. – Acta entomologica bulgarica, 1-2, 66-69. ISSN 1310-5914.

 51. Коларов, Я., Г. Георгиев. 1997. Нови паразитоиди от подсемейство Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) по малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott., Lepidoptera: Sesiidae). – Наука за гората, 1/2, 131-135. ISSN 0861-007X.

 52. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев. 1997. Паразитоиди по гъботворката. – Гора, 6, 6.

 53. Tsankov, G., E. Douma-Petridou, P. Mirchev, G. Georgiev, A. Koutsaftikis. 1997. Comparative studies of populations of the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff., Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in Bulgaria and Greece. I. Biometrical and ecological indices of the species at the egg stage from the biotopes in Maricostinovo, Bulgaria and Achaia, Greece. – Acta entomologica bulgarica, 1-2, 79-87. ISSN 1310-5914.

 54. Георгиев, Г. 1998. Нови и малко известни насекоми фитофаги по върбите (Salix spp.) в България. – В: Сборник “70 години Институт за гората”, 6-7 октомври 1998 г., София, 196-199.

 55. Томов, Р., Георгиев, Г. 1998. Два нови вида от род Phyllonorycter Hübner (Lepidoptera, Gracillariidae) по горскодървесната растителност в България. – В: Сборник “70 години Институт за гората”, 6-7 октомври 1998 г., С, 192-195.

 56. Georgiev, G., V. Luvchiev, T. Ljubomirov, E. Markova, N. Bochev. 1998. Species of Specidae, Syrphidae and Muscidae dwelling Galls of Poplar Clearwing Moth (Paranthrene tabaniformis Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 50 (1), 19-22. ISSN 0324-0770.

 57. Георгиев, Г., Н. Балевски, П. Мирчев, Г. Цанков. 1998. Паразитоиди по вредни листогризещи насекоми от разред Lepidoptera в дъбовите гори на България. I. Braconidae (Hymenoptera). – Лесовъдска мисъл, 2, 77-85.

 58. Георгиев, Г. 1998. Биоекологични особености на Billaea irrorata (Meig.) (Diptera, Tachinidae) - паразитоид на малкия тополов сечко, Saperda populnea (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) в България. – Лесовъдска мисъл, 4, 72-81.

 59. Балевски, Н., Г. Георгиев. 1998. Нови видове паразитоиди от семейство Braconidae (Hymenoptera) по горски фитофаги от разред Lepidoptera в България. – Acta entomologica bulgarica, 4 (1), 72-75. ISSN 1310-5914.

 60. Цанков, Г., Я. Коларов, Г. Георгиев, П. Мирчев. 1998. Паразитоиди по вредни листогризещи насекоми от разред Lepidoptera в дъбовите гори на България. II. Ichneumonidae (Hymenoptera). – Лесовъдска мисъл, 4, 82-90.

 61. Douma-Petridou, E., A. Koutsaftikis, G. Tsankov, P. Mirchev, G. Georgiev. 1998. Factors Regulating Density of Pine Processionary Moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) at Egg Stage in Greece. – Journal of Balkan Ecology, 1 (3), 66-70.

 62. Георгиев, Г., М. Брощилова, С. Бенчева. 1998. Ефект от изкуствена дефолиация върху растежа на тополови фиданки. Наука за гората, 3-4, 49-54. ISSN 0861-007X.

 63. Георгиев, Г., М. Замфиров, В. Константинов. 1998. Биоекологични особености на обикновената борова листна оса, Diprion pini (L.) (Hymenoptera: Diprionidae), в ново находище в България. – Наука за гората, 3-4, 93-98. ISSN 0861-007X.

 64. Tsankov, G., E. Douma-Petridou, P. Mirchev, G. Georgiev, A. Koutsaftikis. 1999. Spectrum of Egg Parasitoids and rate of Parasitism of Egg Batches of the pine processionary Moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) in the Northern Peloponnes/Greece. – Journal of the Entomological Research Society, 1 (2), 1-8. ISSN 1302-0205.

 65. Georgiev, G., S. Samuelian. 1999. Species composition, structure and impact of larval parasitoids of poplar twig borer, Gypsonoma aceriana (Dup.) (Lepidoptera, Tortricidae), on poplar ornamental trees in Sofia. – Journal of Pest Science, 72 (1), 1-4.

 66. Georgiev, G., J. Kolarov. 1999. New Ichneumonidae (Hymenoptera) parasitoids on forest insect pests in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 72 (3), 57-61.

 67. Georgiev, G., N. Velcheva. 1999. Leaf rollers (Lepidoptera, Tortricidae) found on poplars (Populus spp.) in Sofia Region, Bulgaria. – Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura, Ser. II, 31 (1), 75-83.

 68. Georgiev, G., A. Delkov. 1999. Bioecological peculiarities of Dolichogenidea erevanica Tob. (Hymenoptera, Braconidae) - parasitoid of poplar twig borer, Gypsonoma aceriana (Dup.) (Lepidoptera, Tortricidae). Folia Oecologica, 25 (1-2), 173-178.

 69. Мирчев, П., Г. Георгиев, Г. Цанков. 1999. Паразитоиди по вредни листогризещи насекоми от разред Lepidoptera в дъбовите гори на България. III. Tachinidae (Diptera). – Лесовъдска мисъл, 1, 74-79.

 70. Mirchev , P., G. Tsankov, G. Georgiev , A. Koutsaftikis, E. Douma-Petridou. 1999. Comparative investigation on the hibernation of Ooencyrtus pityocampae (Mercet) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae) from different biotopes in Bulgaria and Greece. Acta enromologica bulgarica, vol.5, No 2, 3, 4, 82-88.

 71. Георгиев, Г. 1999. Проучвания върху биологията и екологията на Clostera anastomosis (L.) (Lepidoptera: Notodontidae) в България. Наука за гората, 3-4, 39-47. ISSN 0861-007X.

 72. Георгиев, Г. 2000. Паразитоиди на Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) в България. – Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of biology, Book 2 - Zoology, 92, 121-126.

 73. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев, Ст. Балов. 2000. Нападения от насекомни вредители в горите и приложение на биологичния метод за борба с тях през периода 1974 - 1996 г. в България. – Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of biology, Book 1 - Zoology, 92, 127-131.

 74. Georgiev, G. 2000. Studies on larval parasitoids of Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) on urban poplars (Populus spp.) in Sofia, Bulgaria. Annals of Forest Science, 57 (2), 181-186.

 75. Georgiev, G., S. Beshkov. 2000. New and little-known lepidopteran (Lepidoptera) phytophages on the poplars (Populus spp.) in Bulgaria. Journal of Pest Science, 73 (1) 1-4.

 76. Georgiev, G., S. Samuelian. 2000. Saperda similis Laich. (Coleptera: Cerambycidae) - New Species for the Bulgarian Fauna. Acta zoologica bulgarica, 52 (1), 9-11. ISSN 0324-0770.

 77. Georgiev, G., G. Tsankov, P. Mirchev. 2000. Utilization of diflubenzuron to control Gelechia senticetella (Stgr.) (Lepidoptera: Gelechiidae), a dangerous pest of Juniperus excelsa M. B. (Cupresaceae) in Bulgaria. Journal of Pest Science, 73 (4), 107-109.

 78. Georgiev, G., T. Ljubomirov. 2000. Species of Sphecidae (Hymenoptera) reared from swellings of Saperda populnea (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 52 (3), 41-44. ISSN 0324-0770.

 79. Георгиев, Г. 2000. Нови и редки паразитоиди от Tachinidae (Diptera) по насекомни вредители по тополите (Populus spp.) в България. Наука за гората, 1, 49-56. ISSN 0861-007X.

 80. Георгиев, Г., З. Хубенов. 2000. Triarthia setipennis (Fall.) (Diptera: Tachinidae) – нов вид за фауната на България. Наука за гората, 1, 69-71. ISSN 0861-007X.

 81. Георгиев, Г. 2000. Видов състав и вредност на насекомите-фитофаги по тополите в България. – Наука за гората, 2/3, 45-54. ISSN 0861-007X.

 82. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев. 2000. Изпитване на инсектициди за борба с кестеновия листоминиращ молец, Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae). – Наука за гората, 2/3, 63-70. ISSN 0861-007X.

 83. Georgiev, G. 2000. Cydia corollana (Hbn.) (Lepidoptera: Tortricidae) – a new species for the fauna of Bulgaria. – Forest Science, 4, 87-88. ISSN 0861-007X.

 84. Mirchev, Pl., G. Georgiev, Z. Hubenov. 2000. Peribaea apicalis R.-D. (Diptera, Tachinidae) – a new species for the fauna of Bulgaria and new parasitoid of Operophthera brumata (L.) (Lepidoptera: Geometridae). – Forest Science, 4, 89-90. ISSN 0861-007X.

 85. Georgiev, G. 2001. Notes on the biology and ecology of the parasitoids of the poplar clearwing moth, Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) in Bulgaria. I. Apanteles evonymellae (Bouché, 1834) (Hym., Braconidae). – Journal of Applied Entomology, 125 (3), 141-145.

 86. Georgiev, G. 2001. Notes on the biology and ecology of the parasitoids of the poplar clearwing moth, Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) in Bulgaria. II. Eriborus terebrans (Gravenhorst, 1826) (Hym., Ichneumonidae). Journal of Applied Entomology, 125 (6), 289-292.

 87. Mirchev, Pl., G. Georgiev, G. Tsankov. 2001. Studies on the parasitoids of Gelechia senticetella (Stgr.) (Lepidoptera: Geleciidae) in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 74 (4), 94-96.

 88. Georgiev, G. 2001. Bioecological characteristics of two Pristomerus (Hymenoptera: Ichneumonidae) species as parasitoids of poplar borer insects in Bulgaria. – In: (Naydenova, Ts. Ed.). Proceedings of Third Balkan Scientific Conference “Study, Conservation and Utilisation of Forest Resources, 2-6 October 2001, Sofia, Vol. III, 101-110.

 89. Георгиев, Г., М. Райкова, Н. Бочев. 2001. Паразитоиди на малката тополова стъкленка, Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) в района на Пазарджик. – В: (Naydenova, Ts. Ed.). Proceedings of Third Balkan Scientific Conference “Study, Conservation and Utilisation of Forest Resources, 2-6 October 2001, Sofia, Vol. III, 111-118.

 90. Georgiev, G. 2001. Parasitoids of Saperda populnea (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) on aspen (Populus tremula L.) in Bulgaria. Journal of Pest Science, 74 (6), 155-158.

 91. Georgiev, G., Pl. Mirchev, T. Ljubomirov. 2001. Odontepyris erucarus (Szelényi) (Hymenoptera: Bethylidae) – a new species for the fauna of Bulgaria and the Balkans. – Acta zoologica bulgarica, 53 (3), 41-43. ISSN 0324-0770.

 92. Хубенов, З., Г. Георгиев, П. Мирчев, Я. Найденов. 2001. Acanthocynus griseus (F.) (Coleoptera: Cerambycidae) – нов гостоприемник на Billaea triangulifera (Zett.) (Diptera: Tachinidae) в България. Наука за гората, 1/2, 87-89. ISSN 0861-007X.

 93. Georgiev, G. 2001. New egg parasitoids of the pine sawfly, Neodiprion sertifer (Geoffr.) (Hymenoptera: Diprionidae), in Bulgaria. Forest Science, 3/4, 87-90. ISSN 0861-007X.

 94. Найденов, Я., Г. Георгиев, Н. Стоянов. 2002. Болести и насекомни вредители по тополите. PSSE, София, 48 стр.

 95. Georgiev, G., P. Boyadzhiev. 2002. New parasitoids of Paraphytomyza populi (Kltb.) (Diptera: Agromyzidae) in Bulgaria. Journal of Pest Science, 75 (3), 69-71.

 96. Georgiev, G., T. Ljubomirov, J. Petrov. 2002. New and little known phytophagous insects of the family Tenthredinidae (Hymenoptera: Symphyta) on poplars and willows in Bulgaria. Forest Science, 1, 85-88. ISSN 0861-007X.

 97. Georgiev, G., P. Boyadzhiev. 2002. Pnigalio nemati (Westwood) (Hymenoptera: Eupophidae) – a new parasitoid of Pontania spp. (Hymenoptera: Tenthredinidae) and a new species for the fauna of Bulgaria. – Silva Balcanica, 2 (1), 85-87. ISSN 1311-8706.

 98. Georgiev, G., Pl. Mirchev, Z. Hubenov, S. Beshkov. 2002. Pseudoperichaeta nigrolineata (Walk.) and Zenillia libatrix Panz. (Diptera: Tachinidae) - new parasitoids of Acrobasis consociella (Hbn.) (Lepidoptera: Pyralidae) in Bulgaria. – Forest Science, 2, 87-90. ISSN 0861-007X.

 99. Цанков, Г., П. Мирчев, Г. Георгиев. 2002. Първи резултати от проучване по международен научен проект върху продуценти на мана при смърча (Picea excelsa) и елата (Abies alba). – Acta entomologica bulgarica, Supl. 2, 8 (3, 4), 51-55. ISSN 1310-5914.

 100. Georgiev, G., A. Stojanova, P. Boyadzhiev, M. Langurov. 2002. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Eastern Rhodopes in Bulgaria. – Forest Science, 3/4, 115-119. ISSN 0861-007X.

 101. Georgiev, G., A. Delkov. 2003. Bioecological characteristics of Bassus tumidulus (Nees) (Hym., Braconidae), a parasitoid of the poplar twig borer, Gypsonoma aceriana (Dup.) (Lep., Tortricidae) in Bulgaria. Journal of Applied Entomology, 127 (2), 99-102.

 102. Георгиев, Г., А. Стоянова. 2003. Проучвания върху видовия състав на церамбицидната фауна (Coleoptera: Cerambycidae) в Странджа, България. – В: Сборник научни доклади “50 години Лесотехнически Университет”, Секция “Растителна защита”, 1-2 април 2003 г., ИК при ЛТУ-СД “Лотус”, София, 88-93.

 103. Guéorguiev, B., G. Georgiev, Pl. Mirchev, G. Tsankov. 2003. Four new coleopteran species (Insecta: Coleoptera) for Bistrishko branishte biosphere reserve in Vitosha Mountain, Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 55 (1), 107-112. ISSN 0324-0770.

 104. Georgiev, G., A. Stojanova. 2003. New and rare longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Strandzha Mountain, Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 55 (2), 105-109. ISSN 0324-0770.

 105. Georgiev, G. 2003. Annotated list of the parasitoids of poplar clearwing moth, Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) – In: Proceedings “75 years of the Forest Research Institute of the Bulgarian Academy of Science”, 1-5 October 2003, Sofia, 2, 217-222.

 106. Georgiev, G., A. Stojanova. 2003. New Chalcidoidea (Hymenoptera) parasitoids of Dasineura saliciperda (Dufour) (Diptera: Cecidomyiidae) in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 76 (6), 161-162.

 107. Rosnev, B., P. Mirchev, P. Petkov, G. Georgiev. 2003. Health condition and biological damages of the beech (Fagus sylvatica L.), oaks (Quercus spp.) and Austrian black pine (Pinus nigra Arn.) in the region of Vitinya and Staro Oryahovo. – Ecological Engineering and Environment Protection, 4, 66-68.

 108. Balevski, N., G. Georgiev. 2003. New parasitoids from the family Braconidae (Hymenoptera) on xylophagous forest insects in Bulgaria. – Forest Science, 2, 85-88. ISSN 0861-007X.

 109. Georgiev, G. 2004. Chorebus gedanensis (Hymenoptera: Braconidae), a new parasitoid of the poplar twiggall fly, Hexomyza schineri (Diptera: Agromyzidae) in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 56 (1), 115-118. ISSN 0324-0770.

 110. Georgiev, G., A. Stojanova, P. Boyadzhiev, M. Langurov. 2004. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). – In: Beron P., Popov A. (eds.). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 433-437.

 111. Georgiev, G., V. Sakalian, K. Ivanov, P. Boyadzhiev. 2004. Insects reared from stems and branches of goat willow (Salix caprea L.) in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 77 (3), 151-153.

 112. Georgiev, G., M. Raikova, T. Ljubomirov, K. Ivanov. 2004. New parasitoids of Saperda populnea (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 77 (3), 179-182.

 113. Georgiev, G. 2004. Two new Chalcidoidea (Hymenoptera) parasitoids of the poplar twiggall fly, Hexomyza schineri (Gir.) (Diptera: Agromyzidae) in Bulgaria. – Silva Balcanica, 5 (2), 57-60. ISSN 1311-8706.

 114. Migliaccio, E., G. Georgiev, P. Mirchev. 2004. Studies on cerambycid fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Vitosha Mountain, Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 56 (2), 137-144. ISSN 0324-0770.

 115. Doychev, D., G. Georgiev. 2004. New and rare longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 56 (2), 167-174. ISSN 0324-0770.

 116. Georgiev, G., T. Ljubomirov, M. Raikova, K. Ivanov, V. Sakalian. 2004. Insect inhabitants of old larval galleries of Saperda populnea (L.) (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 77 (4), 235-243.

 117. CAB International. 2004. Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843) [original text by G. Georgiev]. – In: Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International.

 118. CAB International. 2004. Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) [original text by G. Georgiev]. – In: Crop Protection Compendium. Wallingford, UK: CAB International.

 119. Georgiev, G., P. Boyadzhiev. 2004. New Chalcidoidea (Hymenoptera) parasitoids of forest insect pests in Bulgaria. – Forest Science, 2, 65-73. ISSN 0861-007X.

 120. Георгиев, Г. 2004. Стопански важни насекомни вредители по тополи (Populus spp.) в България и борба с тях. – Наука за гората, 4, 3-11. ISSN 0861-007X.

 121. Mirchev, P., G. Georgiev, G. Tsankov. 2005. Economically important insect pests in the pine (Pinus spp.) forests in Bulgaria. – In: Marincović, P. (Ed.). The Deliblato Sands – Proceedings VII, 2004. Pančevo, AMB Grafika, Novi Sad, 223-228. ISBN 86-906665-0-8.

 122. Georgiev, G. 2005. Bioecological characteristics of Bracon intercessor Nees (Hymenoptera: Braconidae) as a parasitoid of the poplar clearwing moth, Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera: Sesiidae) in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 78, 161-165. ISSN 1612-4758.

 123. Georgiev, G., N. Simov, A. Stojanova, D. Doychev. 2005. New and interesting records of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in some Bulgarian Mountains – Acta zoologica bulgarica, 57 (2), 131-138. ISSN 0324-0770.

 124. Роснев, Б., Г. Георгиев, П. Мирчев, Г. Цанков, П. Петков. 2005. Отражение на ветровала в биосферния резерват „Бистришко бранище“ върху числеността на Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae) и състоянието на смърчовите насаждения на Витоша. – Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 50 (6), 239-244. ISBN 954-517-002-6.

 125. Sama, G., G. Georgiev. 2005. Acanthocinus henschi Reitter, 1900 (Coleoptera: Cerambycidae, Acanthocinini) a new species for the fauna of Bulgaria. – Silva Balcanica, 6 (1), 27-29. ISSN 1311-8706.

 126. Georgiev, G., D. Doychev, E. Migliaccio. 2005. Studies on cerambycid fauna (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Rhodopes in Bulgaria. – Forest Science, 2, 81-90. ISSN 0861-007X.

 127. Георгиев, Г. 2005. Насекоми-фитофаги по тополи (Populus spp.) и паразитоиди по тях в България. Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на селскостопанските науки”, Институт за гората – София, 276 стр.

 128. CAB International. 2005. Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843) [original text by G. Georgiev]. – In: Forestry Compendium. Wallingford, UK: CAB International.

 129. CAB International. 2005. Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) [original text by G. Georgiev]. – In: Forestry Compendium. Wallingford, UK: CAB International.

 130. Georgiev, G., D. Takov. 2005. Impact of Tomicobia seitneri (Ruschka) (Hymenoptera: Pteromalidae) and Ropalophorus clavicornis (Wesmael) (Hymenoptera: Braconidae) on Ips typographus (Linnaeus) (Coleoptera: Scolytidae) populations in Bulgaria. – Forest Science, 4, 61-68. ISSN 0861-007X.

 131. Георгиев, Г. 2006. Ips typographus (L.) и съхненето на смърча на Витоша. – Българска гора, 1 (5), 8. ISSN 1312-7055.

 132. Pilarska, D., M. McManus, P. Pilarski, G. Georgiev, P. Mirchev, A. Linde. 2006. Monitoring the establishment and prevalence of the fungal entomopathogen Entomophaga maimaiga in two Lymantria dispar L. populations in Bulgaria. – Journal of Pest Science, 79 (2), 63-67. ISSN 1612-4758.

 133. Павлова, Е., Д. Павлов, М. Дончева-Бонева, Л. Малинова, Б. Роснев, П. Мирчев, П. Петков, Г. Георгиев, М. Грозева, Е. Велизарова, Г. Попов, В. Гюлева, Х. Цаков, Х. Стойков. 2006. 20 години широкомащабен мониторинг на горските екосистеми. – В: Павлова, Е., Б. Роснев (Ред.). Международна кооперативна програма “Гори” - Оценка на замърсения въздух върху горите, Минерва, София, 23-218. ISBN 954-90568-4-8.

 134. Georgiev, G. 2006. Fenusella hortulana (Hymenoptera: Tenthredinidae) and Shawiana catenator (Hymenoptera: Braconidae) – New Species for the Fauna of Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 58 (2), 275-278. ISSN 0324-0770.

 135. Doychev, D., G. Georgiev. 2006. Poecilium glabratum (Charpentier) (Coleoptera: Cerambycidae) – a new phytophage of Cupressus sempervirens L. in Bulgaria. – Forest Science, 1, 111-114. ISSN 0861-007X.

 136. Georgiev, G., Z. Hubenov. 2006. Vertical Distribution and Zoogeographical Characteristics of Cerambycidae (Coleoptera) Family in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 58 (3), 315-343. ISSN 0324-0770.

 137. Ljubomirov, T., M. Raikova, G. Georgiev. 2006. Ibaliidae and Embolemidae (Hymenoptera), New Families for the Fauna of Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 58 (3), 425-430. ISSN 0324-0770.

 138. Роснев, Б., П. Мирчев, Г. Георгиев, П. Петков, Я. Найденов, Г. Цанков, Д. Овчаров, С. Мирчев, А. Пенчева, Д. Дойчев, М. Матова, М. Георгиева. 2006. Ръководство по защита на горите. Част I – Болести, насекоми и други вредители и повреди по горскодървесните и храстови видове. София, “Образование и наука” ЕАД, 192 стр. ISBN-10 954-91590-2-7; ISBN-13 978-954-91590-2-8.

 139. Георгиев, Г., П. Мирчев, Б. Роснев, П. Петков. 2006. Нападение от Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae) и съхнене на смърча (Picea abies L. Karst.) на Витоша. – Гора, 10, 16-18. ISSN 0861-7570.

 140. Роснев, Б., П. Мирчев, П. Петков, Г. Георгиев, Хр. Цаков, Хр. Стойков, Й. Петров, Я. Найденов, Хр. Христов, М. Матова, М. Георгиева, М. Кирилова. 2006. Състояние на церовите гори в България и мероприятия за тяхното подобряване, София, Фондация “Силвика”, 120 стр. ISBN-10 954-91858-4-2; ISBN-13 978-954-91858-4-3.

 141. Цанков, Г., Е. Ташева, П. Мирчев, Г. Георгиев, П. Петков. 2006. Продуцентът на мана Monelliopsis caryae (Monell ex Riley & Monell, 1879) (Hemiptera: Aphididae) – нов вид за афидофауната на България. – Acta entomologica bulgarica, 1,2, 60-63. ISSN 1310-5914.

 142. Georgiev, G., E. Migliaccio, D. Doychev. 2006. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Western Rhodopes (Bulgaria). – In: Beron P. (ed.). Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). I. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 347-360. ISSN 1312-0174; ISBN 9546422797.

 143. Veen, P., I. Raev (eds.). 2006. Virgin forests in Bulgaria. Sofia, 128 pp. (in Bulgarian and English).

 144. Georgiev, G., N. Simov. 2006. New localities and distribution of Xylosteus bartoni (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. – Forest Science, 2, 105-108. ISSN 0861-007X.

 145. Doychev, D., D. Ovcharov, G. Georgiev. 2006. Notes on distribution and ecology of Icosium tomentosum atticum Ganglbauer (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. – Forest Science, 3, 117-121. ISSN 0861-007X.

 146. Georgiev, G. 2006. Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander) (Lepidoptera: Gracillariidae) – a new species for Bulgarian fauna. – Forest Science, 4, 93-97. ISSN 0861-007X.

 147. Georgiev, G., P. Mirchev, G. Tsankov, B. Rosnev, P. Petkov. 2006. Outbreak of Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae) and drying of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) on Vitosha Mountain. – In: Proceedings of FORMRC 2006, 24-28 September 2006, Sofia, Bulgaria, Expressprint Ltd., 218-220. ISBN 978-954-91423-5-8.

 148. Георгиев, Г., П. Мирчев, Д. Пиларска, В. Големански, П. Пиларски, Х. Томовски, Н. Бочев. 2007. Гъботворката ще бъде неутрализирана. Високоефективен патоген на гъботворката, интродуциран в България. – Гора, 5, 8-10. ISSN 0861-7570.

 149. Георгиев, Г. 2007. Опасен карантинен вредител – Азиатският сечко. – Гора, 6, 16-18. ISSN 0861-7570.

 150. Georgiev, G., A. Stojanova. 2007. New pteromalid parasitoids (Hymenoptera: Pteromalidae) of Ips typographus (l.) (Coleoptera: Scolytidae) in Bulgaria. – Silva Balcanica, 7 (1), 89-93. ISSN 1311-8706.

 151. Генов, П., Г. Георгиев. 2007. Численост, разпространение, вредност и борба с вълка (Canis lupus L.) в Родопите. – Наука за гората, 1, 91-101. ISSN 0861-007X.

 152. Migliaccio, E., G. Georgiev, V. Gashtarov. 2007. An annotated list of Bulgarian Cerambycids with special view on the rarest species and endemics (Coleoptera: Cerambycidae). – Lambillionea, 107 (1), supplément 1, Bruxelles (Tervuren), 78 pp.

 153. Роснев, Б., П. Мирчев, Г. Георгиев, П. Петков, Я. Найденов, Г. Цанков, Д. Овчаров, А. Пенчева, С. Бенчева, С. Мирчев, Д. Дойчев, М. Георгиева, Х. Томовски, М. Матова. 2007. Ръководство по защита на горите. Част II – Методи за наблюдение, сигнализация, лесопатологично обследване, прогноза и организация на борбата с болести и вредители в горите. София, “Образование и наука” ЕАД, 128 стр. ISBN 978-954-91590-3-5.

 154. Pilarska, D., G. Georgiev, M. McManus, P. Mirchev, P. Pilarski, A. Linde. 2007. Entomophaga maimaiga – an effective introduced pathogen of the gypsy moth (Lymantria dispar L.) in Bulgaria. – In: Proceedings of the International conference “Alien arthropods in South East Europe – Crossroad of three continents”, 19-21 September 2007, Sofia, Bulgaria, 37-43.

 155. Rapuzzi, P., G. Georgiev. 2007. Contribution to the Knowledge of Species Composition and Regional Distribution of Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 59 (3), 253-266. ISSN 0324-0770.

 156. Георгиев, Г. 2007. Китайският сечко – опасен карантинен вредител. – Гора, 10, 10-11. ISSN 0861-7570.

 157. Цанков, Г., Г. Георгиев, П. Мирчев, П. Петков, Е. Ташева. 2007. Листни въшки (Hemiptera: Aphididae) по дъба (Quercus spp.) и черния орех (Juglans nigra L.) в Странджа. – Acta entomologica bulgarica, 13 (1,2), 36-41. ISSN 1310-5914.

 158. Георгиев, Г. 2008. Нов вредител по леската. Melasis buprestoides (L.) (Coleoptera: Eucnemidae) – нов ксилофаг в България. – Българска гора, 1 (15), 5. ISSN 1312-7055.

 159. Rossnev, P. Petkov, P. Mirchev, G. Georgiev, M. Georgieva, M. Matova. 2008. System approach for determination and improvement of Quercus cerris L. forests status in Bulgaria. – In: Nevenić, R. (Ed.). International Scientific Conference “Integral Protection of Forests – Scientific-Technological Platform”, Belgrade, Serbia, 12th December 2007, 186-191. ISBN 978-86-80439-13-6.

 160. Georgiev, G., G. Tsankov, P. Mirchev, P. Petkov, M. Todorov. 2008. Producers of honeydew in oak stands (Quercus spp.) in the Strandzha Mountain. – In: Abstracts of 1st World Honeydew Honey Symposium, 1-3 August, 2008, Tzarevo, Bulgaria, pp. 9.

 161. Георгиев, Г. 2008. Карантинен вредител за горите на Европа (Aeolesthes sarta). – Гора, 7, 15-16. ISSN 0861-7570.

 162. Georgiev, G. 2008. Notes on distribution, biology and ecology of Paraclytus sexguttatus (Adams) (Coleoptera: Cerambycidae). – Fragmenta entomologica, 40 (1), 115-117. ISSN 0429-288X.

 163. Роснев, Б., Пл. Мирчев, П. Петков, Г. Георгиев, Г. Цанков, М. Матова, М. Георгиева. 2008. Изменения в здравословното състояние на култури от бял бор (Pinus sylvestris L.) в района на Югозападна България през периода 1986-2005 г. – Растениевъдни науки, 45, 393-397. ISSN 0568-465X.

 164. Alexandrov, A., B. Rossnev, H. Tsakov, G. Georgiev, H. Stoykov, P. Mirchev, I. Ts. Marinov, M. Grozeva, G. Grigorov, A. Delkov. 2008. Forest Research Institute, 1-16.

 165. Дамянов, Д., Г. Василева, П. Генов, Г. Георгиев. 2008. Състояние на дивечовите популации в Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“. I. Благороден елен (Cervus elaphus L.). – Наука за гората, 2, 47-56. ISSN 0861-007X.

 166. Georgiev, G., G. Tsankov, P. Mirchev, P. Petkov, M. Todorov. 2008. Honeydew producers in oak forests of Strandzha Mountain, Bulgaria. – Silva Balcanica, 9 (1), 85-90. ISSN 1311-8706.

 167. Tasheva-Terzieva, Е., G. Tsankov, P. Mirchev, G. Georgiev, P. Petkov. 2008. Myzocallis walshii (Monell) (Hemiptera: Aphididae) – a new invasive insect pest on red oak (Quercus rubra L.) in Bulgaria. – Silva Balcanica, 9 (1), 91-95. ISSN 1311-8706.

 168. Георгиев, В., Н. Нинов, Г. Георгиев, А. Мирчева, А. Джинджиева, П. Генов. 2009. Проучвания върху храната на вълка (Canis lupus L.) в района на Държавно ловно стопанство „Чепино“, Западни Родопи. – В: Велчева, И., А. Цеков (Ред.). Юбилейна научна конференция по екология, Сборник доклади, 1 ноември 2008 г., Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 216-224. ISBN 978-954-423-507-9.

 169. Дамянов, Д., Г. Василева, П. Генов, И. Марков, Г. Георгиев. 2009. Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“ – възможности за ловен и екологичен туризъм на границата на Природен парк Витоша. – В: Велчева, И., А. Цеков (Ред.). Юбилейна научна конференция по екология, Сборник доклади, 1 ноември 2008 г., Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 257-264. ISBN 978-954-423-507-9.

 170. Rossnev, B., G. Georgiev, P. Petkov, P. Mirchev, M. Georgieva, M. Matova. 2009. Forest ecosystems status in west region of Medium-high plateaux of Northeast Bulgaria. – In: Proceedings of International conference „Forestry in achieving millennium goals“, Held of 50th Anniversary of foundation of Institute of lowland forestry and environment, Novi Sad, Serbia, 159-165. ISBN 978-86-912323-0-6.

 171. Genov, P., G. Georgiev, V. Georgiev. 2009. Persian wild goat (Capra aegagrus Erxleben) – biology, ecology and possibilities for its re-introduction in Bulgaria. – In: XI Anniversary Scientific Conference, 120 Years of Academic Education in Biology, 45 Years Faculty of Biology. Special Edition/On-line, 341-342.

 172. Мирчев, П., Г. Георгиев. 2009. Член-кореспондент Боян Роснев на 70 години. – Наука, 5, 73.

 173. Георгиев, Г. 2010. Paraclytus sexguttatus (Adams) – нов род и вид за Европа. – Гора, 3, 18-19. ISSN 0861-7570.

 174. Georgiev, G., D. Pilarska, P. Mirchev, B. Rossnev, P. Petkov, P. Pilarski, V. Golemansky, M. Todorov, D. Takov, Z. Hubenov, M. Georgieva, M. Matova, S. Kitanova. 2010. Entomophaga maimaiga – a factor for increasing stability and enhancing biodiversity in oak forests on the Balkan Peninsula. – In: Proceedings of International Scientific Conference ‘Forest Ecosystems and Climate Changes’, March 9-10, 2010, Belgrade, Serbia, Vol. 1, 181-185. ISBN 978-86-80439-22-8.

 175. Georgiev, G., D. Doychev. 2010. New Xylophagous Beetles (Insecta: Coleoptera) on Poplars in Bulgaria. – Acta zoological bulgarica, 62 (2), 175-180. ISSN 0324-0770.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница