Списък на публикациитестраница1/3
Дата18.09.2016
Размер257.74 Kb.
  1   2   3

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


На д-р Делян Пенев Делев, дм –административен главен асистент при

Катедра Фармакология и клинична фармакологияМедицински университет – Пловдив, МФ
I. Научни статии

1. Делев Д., И. Костадинов. Ранни промени в клиниколабораторните показатели, обучението и паметта при изкуствено предизвикана андропауза на мъжки плъхове. Научни трудове на съюза на учените Пловдив, Секция Г. Медицина, Фармация и Стоматология, том 2, 18 Октомври 2002, рр. 147-153.

2. Пейчев Л., Костадинов И., Делев Д., Димитрова Д., Убенова Д., Милушева М., Стефанов Р. Епидемиологично проучване върху ноксите, установени с токсо-химичен анализ при тежка степен на остри отравяния в Пловдивска област за периода 1997-2001 година. Научни трудове на съюза на учените Пловдив, Серия Г, Медицина, Фармация и Стоматология, том 2, Научна сесия “Медицина и стоматология”, 18 Октомври 2002, р. 135-141.

3. Делев Д., Костадинов И., Експериментално проучване на късните промени в клиниколабораторните показатели след изкуствено предизвикана андропауза на мъжки плъхове. Научни трудове на съюза на учените - Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Стоматология т.2;2003: 147- 153.

4. Делев Д., Костадинов И, Хематологични промени след заместителна терапия с тестостерон на мъжки плъхове. Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Стоматология , т. V, 2004; 83-86.

5. Костадинов И, Делев Д, Костадинова И, Убенова Д. Ванадий – експериментални данни и молекулярни механизми на антидиабетна активност. Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. XI, 2008; 307-310.

6. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И, Убенова Д. Диагностични и терапевтични подходи при андрогенен дефицит – обзор. Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. XI, 2008; 301-306.

7. Delev DP, Kostadinova II, Kostadinov ID, Ubenova DK. Physiological and clinical characteristics of andropause. Folia Med (Plovdiv). 2009 Jan-Mar;51(1):15-22.

8. Делев Д., Костадинов И. Костадинова И., Тополов М. Промени в трансаминазната и алкалнофосфатазната активност при остро и хронично третиране с тестостерон на мъжки плъхове. Научни трудове на съюза на учените в България - Пловдив. Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина том ХІ. Пловдив 2010; 126- 130.

9. Делев Д., Костадинов И., Костадинова И. Промени в хематологичните показатели на възрастни мъжки плъхове при остро и хронично третиране с тестостерон. Конкурс на МНД „Асклепии” МУ- Пловдив Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2009 и 2010 г. Пловдив 2010; 9- 15 (първо място).

10. Делев Д., Костадинов И., Костадинова И. Промени в стойностите на холестерол и триглицериди при остро и хронично третиране с тестостерон на мъжки плъхове. Научна трудове на Съюз на учените в България - Пловдив. Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина том ХІI. Пловдив 2011; 20 – 24.

11. Костадинов И, Делев Д, Костадинова И. Серотонинергичната медиация и антиноцицептивно действие на антидепресанта paroxetine - експериментално проучване. Научна трудове на Съюз на учените в България - Пловдив. Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина том ХІI. Пловдив 2011; 25 – 30.

12. Delev D, Kostadinov I, Kostadinova I. Changes in the transaminase and alcaline phosphatase activity  in acute testosterone treatment of orchiectomized male rats. Федерация „Наука и висше образование” Сборник доклади от 4 национална научна конференция. Пловдив 2011; 103-107 ISSN:978-954-9449-44-0.

13. Kostadinov I, Delev D, Kostadinova I. Antinociceptive effect of tricyclic antidepressant clomipramine and the role of serotoninergic and opioidergic mediation. Федерация „Наука и висше образование” Сборник доклади от 4 национална научна конференция. Пловдив 2011; 97-102 ISSN:978-954-9449-44-0.

14. Делев Д., Костадинов И. Костадинова И. Промени в биохимичните маркери за хепатоцитолиза и холестаза при остро и хронично третиране на мъжки плъхове с тестостерон. Scientifi c Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XIII, ISSN 1311-9192, International Conference of Young Scientists, 23 – 24 June 2011, Plovdiv 203-206.

15. Delian P. Delev, Ivanka I. Kostadinova, Ilia D. Kostadinov. Androgen deficiency: diagnostic approaches, benefits, and risks of testosterone replacement therapy, a review. EurJClinMedOncology 2012; Month 2012; Online publication date: 2012-10-17 (IF=1,17)

16. Delev D, Kostadinov I, Kostadinova I, Saracheva K. Acute and Chronic Testosterone Propionate Replacement Therapy Does Not Lead to Hepatotoxicity in Old Male Wistar Rats. Journal of Biomedical and Clinical Research. 2011. Volume 4(2); 77-81.

17. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И. Bлияние на тестостерон пропионат върху чернодробни ензимни маркери при остро и хронично третирани орхиектомирани плъхове. Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. 14, 2012; 117-21.

18. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И, Убенова Д. Cтимулация на еритропоезата при заместителна терапия с тестостерон пропионат на орхиектомирани мъжки плъхове. Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия Г. Естествени и хуманитарни науки, т. 13, 2013; 149-54.

19. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И, Убенова Д. Заместителна терапия с тестостерон пропионат на възрастни мъжки плъхове стимулира еритропоезата. Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия Г. Естествени и хуманитарни науки, т. 13, 2013; 180-5.

20. Костадинов И, Делев Д, Костадинова И, Убенова д, Тополов М. Експериментално проучване участието на 5-НТ2 и 2-НТ3 рецепторите в антиноцицептивния ефект на кломипрамин при хронично третиране. Научни трудове на СУБ – Пловдив, серия Г. Естествени и хуманитарни науки, т. 13, 2013; 67-73.

21. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И, Вълчев Г, Сарачева К 3AMECTHTEЛHATA TEPAПИЯ C TECTOCTEPOH ПPOПИOHAT ПРИ BЪЗPACTHH MЪЖKKИ ПЛЪXOBE УBEЛИЧABA HИBOTO HA OБЩИЯ TECTOCTEPOH H HAMAЛЯBA CEPУMHHTE XOЛECTEPOЛ И ТРИГЛИЦЕРИДИ. Наука и младост- сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2012. 216-22.

22. Kostadinov I1, Delev D1, Kostadinova I1, Vulchev G2, Stankova T2. Role of adenosine in the antinociceptive effect of tricyclic antidepressant clomipramine. Journal of Biomedical & Clinical Research Vol. 5(2) 2012; 110-15.

23. Delev D1, Kostadinov I1, Kostadinova I1, Stankova T2, Vulchev G2, Saracheva K3. Testosterone replacement therapy in old male wistar rats and positive influence on some parameters for metabolic control. Journal of Biomedical & Clinical Research. Volume 5(2); 2012; 104-9.

24. Kostadinov, Ilia D., Delian P. Delev, and Ivanka I. Kostadinova. Antinociceptive Effect of Clomipramine through Interaction with Serotonin 5-Нт2 And 5-Нт3 Receptor Subtypes. Folia medica 54.4 (2012): 69-77.

25. Делян П. Делев. Повлияване на андропауза в експеримент. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“, МУ-Пловдив, 2013г; 52 стр.

26. Dinkova A, Kirova DG, Delev D. Dental management and bleeding complications of patients on long-term oral antiplatelet therapy. Review of existing studies and guidelines. J of IMAB. 2013; 19(2):298-304. doi: 10.5272/jimab.2013192.298.

27. Dinkova A, Kirova DG, Delev D. Management of patients on anticoagulant therapy undergoing dental surgical procedures. Review Article J of IMAB. 2013; 19(4):321-326. doi:10.5272/jimab.2013194.321.

28. Delian P. Delev, Ilia D. Kostadinov, Ivanka I. Kostadinova, Maria Georgieva-Kotetarova. Effect of testosterone propionate on prostate specific antigen in experimental condition. Science & Technologies Volume III, Number 1, 2013: 197-201.

29. Delian Delev. Pharmacological opportunies in male hypogonadism. Science & Technologies Volume III, Number 1, 2013: 202-7.

30. Kostadinov I, Delev D, Kostadinova I. Experimental study on the involvement of 5-ht3 serotonin receptors in the mechanism of anti-inflamatory and antihyperalgesic effect of the antidepressant clomipramine. Science & Technologies Volume III, Number 1, 2013: 278-82.

31. Maria Georgieva, II Kostadinova, DP Delev. Rosuvastatin on active avoidance test in intact rats. J Biomed Clin Res Volume 6 Number 1, 2013: 24-8.

32. Delev, D. P., Davcheva, D. P., Kostadinov, I. D., Kostadinova, I. I. (2013). Effect of Testosterone Propionate on Erythropoiesis after Experimental Orchiectomy. Folia Medica55(2), 51-57.

33. Костадинов Илия Димитров, Делев Делян Пенев, Кокова Весела Юлиева, Мурджева Мариана Атанасова, Костадинова Иванка Илиева. Экспериментальное исследование роли α1 адренергических рецепторов в антиноцицептивном эффекте антидепрессанта кломипрамин. Современная медицина: актуальные вопросы. материалы XXI международной заочной научно-практической конференции. (29 июля 2013 г.) — Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. ISBN  978-5-4379-0318-6: 100-9.

34. Делян Делев, Илия Костадинов, Иванка Костадинова. Eфект на тестостерон пропионат върху нивото на серумен калций след орхиектомия в eксперимент. НАУКА И МЛАДОСТ - Сборник научни съобщения от конкурсна сесия на MУ-Пловдив 2013, ISSN 1314-9229, 220-5.

35. Илия Костадинов, Делян Делев, Иванка Костадинова Експериментално проучване ролята на 5-НТ2 серотониновите рецептори в механизма на противовъзпалително действие на атидепресанта флуоксетин. НАУКА И МЛАДОСТ - Сборник научни съобщения от конкурсна сесия на MУ-Пловдив 2013, ISSN 1314-9229, 80-4.

36. Мария Георгиева-Котетарова, Иванка Костадинова, Делян Делев, Мариана Мурджева. Изследване на противовъзпалително действие на atorvastatin при модел на остро възпаление при плъхове. НАУКА И МЛАДОСТ - Сборник научни съобщения от конкурсна сесия на MУ-Пловдив 2013, ISSN 1314-9229, 251-5.

37. Делев Д. Рискове на заместителната терапия с тестостерон при мъжки хипогонадизъм- обзор. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. Т. XIV, ISSN: 1311-9427, 22-6.

38. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И, Георгиева М. Ефект на тестостерон пропионат върху нивото на серумен мелатонин в експеримент. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. Т. XIV, ISSN: 1311-9427, 27-32.

39. Костадинов И, Делев Д, Костадинова И. Експериментално проучване участието на аденозинергичната система в механизма на аналгетично действие на антидепресанта флуоксетин. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. Т. XIV, ISSN: 1311-9427, 44-9. – Първа награда на Научна сесия „Международна конференция на младите учени Пловдив 13-15 Юни 2013г.

40. Петров С, Орбецова М, Илиев Я, Делев Д. Опиоид-индициран андрогенен дефицит. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. Т. XIV, ISSN: 1311-9427, 169-73.

41. Георгиева-Котетарова М, Костадинова И, Делев Д. Влияние на Rosuvastatin върху пасивно обучение на плъхове с индуцирана хипоксия. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. Т. XIV, ISSN: 1311-9427, 251-4.

42. Delev D. Ulipristal acetate-A Review of the New Therapeutic indications and Future Prospects. Folia Medica 2013; 55(3 & 4): 5-10.

43. Д. Делев, И. Костадинов, И. Костадинова, М Шишманова. Потенциални ползи от заместителна терапия с тестостерон. Научни трудове на СУБ – Пловдив; Серия Г Медицина, фармация и дентална медицина, том 15; 2014г, ISSN: 1311-9427, 123-6;

44. И. Костадинов, Д. Делев, И. Костадинова. Ефект на NMDA рецепторния антагонист кетамин върху аналгетичният ефект на антидепресанта кломипрамин. Научни трудове на СУБ – Пловдив; Серия Г Медицина, фармация и дентална медицина, том 15; 2014г, ISSN: 1311-9427, 251-4: .127-31.

45. Kostadinov I, Delev D, Murdjeva M, Kostadinova I. Experimental Study on the Role of 5-HT2 Serotonin Receptors in the Mechanism of Anti-inflammatory and Antihyperalgesic Action of Antidepressant Fluoxetine. Folia Medica 2014; 56(1): 43-9.

46. Георгиева-Котетарова М, Делев Д, Костадинов И. Atorvastatin редуцира нивата на IL-6 при модел на остро възпаление на плъхове. Наука и младост- сборник с научни съобщения от конкурсна сесия 2014; ISSN 1314-9229: 25-29 (Първа награда от конкурсна сесия).

47. Костадинов И, Делев Д. Участие на 5-HT2 и 5-HT3 рецепторите в аналгетичния ефект на флуоксетин при формалинов болков модел на плъхове. Наука и младост- сборник с научни съобщения от конкурсна сесия 2014; ISSN 1314-9229: 42-46.

48. Делев Д, Новаков И, Бачурска С. Експериментален модел на закрита гръдна травма. Наука и младост- сборник с научни съобщения от конкурсна сесия 2014; ISSN 1314-9229: 68-71.

49. Бачурска С, Новаков И, Делев Д. Механизми на белодробна контузия при закрита гръдна травма – експериментално проучване. Наука и младост- сборник с научни съобщения от конкурсна сесия 2014; ISSN 1314-9229: 72-74.

50. Станкова Т, Вълчев Г, Мерино Б, Делев Д. Оценка на ефектите на холецистокинин в модел на затлъстяване, индуцирано от високо липидна диета при плъхове. Наука и младост- сборник с научни съобщения от конкурсна сесия 2014; ISSN 1314-9229: 278-82.

51. Новаков И., Бачурска Св, Делев Д. Белодробна контузия – хистологична характеристика: собствено експериментално проучване. Science & Technologies Volume IV, Number 1, 2014: 373-6.

52. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И, Георгиева М. Ефект на тестостерон пропионат върху левкопоезата в експеримент. Science & Technologies Volume IV, Number 1, 2014: 40-4.

53. Делев Д, Костадинов И, Костадинова И, Георгиева M. eфект на тестостерон пропионат върху тромбоцитопоезата в експеримент. Science & Technologies Volume IV, Number 1, 2014: 45-9.

54. Костадинов И, Делев Д, Костадинова И, Георгиева М. Участие на 5-нт2 и 5-нт3 рецепторите в аналгетичния ефект на кломипрамин при формалинов болков модел на плъхове. Science & Technologies Volume IV, Number 1, 2014: 68-72.

55. Георгиева-Котетарова М, Костадинова И, Делев Д, Костадинов И. нежелани лекарствени реакции при приложението на статините. Science & Technologies Volume IV, Number 1, 2014: 271-6..

56. Пенков Д, Делев Д, Костадинов И, Георгиева М, Пенева П, Димитрова С. Изследване на противовъзпалителен и аналгетичен ефект на тотален екстракт от geranium sanguineum, astragalus glycyphyllos, erodium cicutarium и vincetoxicum officinalis. Science & Technologies Volume IV, Number 1, 2014: 50-4.

57. Iv. Novakov, Sv. Bachurska, D. Delev, D. Staikov. An Experimental Model Of Pulmonary Contusion From Blunt Thorcic Trauma. Trakia Journal of Sciences, No 3, 2014: 286-93.

58. Delian P. Delev, Ilia D. Kostadinov, Ivanka I. Kostadinova, Maria Georgieva-Kotetarova. Effect of testosterone propionate on leucopoiesis and thrombocytopoiesis in experimental condition. "Scientific resources management of countries and regions – Copenhagen“, 2014:154-64.

59. Ilia Kostadinov, Delian Delev, Atanaska Petrova, Irina Stanimirova, Krassimira Draganova, Ivanka Kostadinova and Marianna Murdjeva. Study on anti-inflammatory and immunomodulatory effects of clomipramine in carrageenan- and lipopolysaccharide-induced rat models of inflammation. Biotechnology & Biotechnological Equipment. Vol. 28, No. 3,2014: 552-8 (IF= 0.379).

60. Iv. Novakov, Sv. Bachurska, D. Staikov, D. Delev. Evaluation of the Histological Changes in Experimental Model of Cardiopulmonary Contusion. Virchov’s Archive, 456 (Suppl. 1); 2014: 282. (IF=2,56).Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница