Списък на заличените лицаДата22.12.2017
Размер50.47 Kb.
Приложение № 9-ПВР
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ........ г.

(чл. 38 от Изборния кодекс)


Област .................... Община …………………. Адм. район ………….. …

секция № ……………. кметство …………………… населено място ………..


Собствено, бащино, фамилно име

ЕГН

ПО

МП

НА

УГДМ

МВнР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

……………

…..
2


3
Кмет/кметски наместник:

Секретар на община/район:

ЛЕГЕНДА:

ПО – поставени под запрещение

МП – лишени от свобода

НА – вписани в избирателния списък по настоящ адрес

УГДМ – лицата с издадено удостоверение за гласуване на друго място

МВнР – вписани в списък за гласуване извън страната


Списъкът се изготвя по избирателни секции и се отпечатва от ГД „ГРАО“ въз основа на:

- Националния регистър на населението;

- данните, подадени от общинските администрации за издадените удостоверения за гласуване на друго място или за вписването на лицата в списъка по техния настоящ адрес;

- данните, подадени от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 27, ал. 2 от ИК);

- данните за лицата, вписани в списъка по чл. 31, ал. 1 от ИК, подаден от Министерството на външните работи (чл. 31, ал. 2 от ИК).
Списъкът се предоставя на секционните избирателни комисии от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК заедно с избирателните списъци.
Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение по чл. 40, ал. 1 от ИК (в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК или при погрешно вписване в списъка), че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК.

Удостоверението се издава от кмета на общината, района, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка. Отказът за издаване на удостоверението се мотивира.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 от ИК, а в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4 и 6 от ИК – на документа за самоличност, и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес.

Удостоверението и декларацията се прилагат към избирателния списък, като в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване - "издадено удостоверение".
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и

вицепрезидент на републиката на ....... г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област .................... Община …………….… Адм. район …………..

секция № …………… кметство …………………. населено място ………..


адрес на избирателна секция ..............................................


Собствено, бащино и фамилно име

Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка.

Кметът на общината осигурява възможност всяко лице, включено в списъка на заличените лица, да може да прави справка в този списък по ЕГН, включително на безплатен телефонен номер.

Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.

Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението.

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Въз основа на решението за изключване от списъка на заличените лица съответният избирател се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК до предаването на списъка на секционната избирателна комисия.

Вписването в избирателния списък се обявява незабавно, включително се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница