Споразумение между Европейския съюз и Република Вануату за премахването на визите за краткосрочно пребиваванеДата26.09.2018
Размер116 Kb.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Вануату за премахването на визите за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“, и

РЕПУБЛИКА ВАНУАТУ, наричана по-нататък „Вануату“ и наричана заедно със Съюза по-нататък „договарящи се страни“,

С ЦЕЛ по-нататъшно развиване на приятелските отношения между договарящите се страни и желаейки да улеснят пътуването чрез осигуряване на безвизово влизане и краткосрочно пребиваване за своите граждани,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, чрез — inter alia — прехвърляне на 19 трети държави, включително Вануату, в списъка с трети държави, чиито граждани са освободени от изискването за виза за краткосрочно пребиваване в държавите — членки на Европейския съюз (ЕС),

КАТО ОТЧИТАТ, че член 1 от Регламент (ЕО) № 509/2014 постановява, че за тези 19 държави освобождаването от изискването за виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което трябва да се сключи с Европейския съюз,

ЖЕЛАЕЙКИ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност по време на своето краткосрочно пребиваване, не попадат в приложното поле на настоящото споразумение и следователно за тази категория продължават да се прилагат съответните правила на правото на Съюза и националното право на държавите членки и националното право на Вануату във връзка със задължението за виза или освобождаването от изискването за виза и във връзка с достъпа до трудова заетост,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Обединеното кралство и Ирландия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

Цел

Споразумението предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Вануату, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни.Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а) „държава членка“ означава всяка държава — членка на Европейския съюз, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия;

б) „гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на държава членка съгласно определението в буква а);

в) „гражданин на Вануату“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Вануату;

г) „Шенгенско пространство“ означава пространството без вътрешни граници, обхващащо териториите на държавите членки съгласно определението в буква а), които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.Член 3

Приложно поле

1. Гражданите на Европейския съюз, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от държава членка, могат да влизат и остават без виза на територията на Вануату за период на престоя съгласно определението в член 4, параграф 1.

Гражданите на Вануату, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от Вануату, могат да влизат и пребивават без виза на територията на държавите членки за срок на престоя съгласно установеното в член 4, параграф 2.

2. Параграф 1 не се прилага за лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност.

За тази категория лица всяка държава членка може самостоятелно да реши да наложи изискването за виза за гражданите на Вануату или да го оттегли в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001.

За тази категория лица Вануату може да реши да наложи изискването за виза или да отмени визовия режим за гражданите на всяка държава членка поотделно в съответствие със своето национално право.

3. Премахването на визите, предвидено с настоящото споразумение, се прилага, без да се засягат законите на договарящите се страни във връзка с условията за влизане и краткосрочно пребиваване. Държавите членки и Вануату си запазват правото да откажат влизане и краткосрочно пребиваване на своята територия, ако едно или повече от тези условия не са изпълнени.

4. Премахването на визите се прилага независимо от вида транспорт, използван за преминаване на границите на договарящите се страни.

5. Необхванатите от настоящото споразумение въпроси се уреждат от правото на Съюза, националното право на държавите членки и националното право на Вануату.

Член 4

Продължителност на престоя

1. Гражданите на Европейския съюз могат да остават на територията на Вануату за период до 90 дни за всеки период от 180 дни.

2. Гражданите на Вануату могат да останат на територията на държавите членки, прилагащи изцяло достиженията на правото от Шенген, за период до 90 дни за всеки период от 180 дни Този период се изчислява независимо от всякакъв престой в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

Гражданите на Вануату могат да пребивават за период до 90 дни за всеки период от 180 дни на територията на всяка от държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от продължителността на престоя, изчислена за територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

3. Настоящото споразумение не засяга възможността Вануату и държавите членки да удължат периода на пребиваване над 90 дни в съответствие с националното право и правото на Съюза.

Член 5

Териториално приложение

1. По отношение на Френската република разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Френската република.

2. По отношение на Кралство Нидерландия разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Кралство Нидерландия.

Член 6

Съвместен ръководен комитет за споразумението

1. Договарящите се страни създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитета“), съставен от представители на Европейския съюз и представители на Вануату. Съюзът се представлява от Европейската комисия.

2. Комитетът има, inter alia, следните задачи:

а) наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б) представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение;

в) уреждане на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3. Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите се страни.

4. Комитетът приема своя процедурен правилник.Член 7

Връзка между настоящото споразумение и съществуващите двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между държавите членки и Вануату

Настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на всички двустранни споразумения или договорености, сключени между отделните държави членки и Вануату, доколкото техните разпоредби уреждат въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение.Член 8

Заключителни разпоредби

1. Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите се страни се уведомят една друга относно приключването на посочените по-горе процедури.

2. Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок, освен ако не се прекрати в съответствие с параграф 5.

3. Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на договарящите се страни. Измененията влизат в сила, след като договарящите се страни са се уведомили една друга за приключването на необходимите им за тази цел вътрешни процедури.

4. Всяка договаряща се страна може да суспендира изцяло или частично изпълнението на настоящото споразумение, по-специално по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или повторното въвеждане на изискването за виза от която и да е договаряща се страна. Другата договаряща се страна се уведомява за решението за суспендиране на изпълнението не по-късно от 2 месеца преди неговото влизане в сила. Договарящата се страна, която е суспендирала изпълнението на настоящото споразумение, незабавно информира другата договаряща се страна веднага щом причините за това суспендиране престанат да съществуват.

5. Всяка договаряща се страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова уведомление.

6. Вануату може да суспендира изпълнението или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички държави членки.

7. Съюзът може да суспендира или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички свои държави членки.

Съставено в Брюксел в два оригинални екземпляра на български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански, шведски и хърватски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Договарящите се страни отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по-конкретно по силата на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства желателно е властите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и на Вануату, от друга страна, незабавно да сключат двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при подобни условия като тези на настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

В желанието си да гарантират общо тълкувание договарящите се страни се съгласяват, че за целта на настоящото споразумение категорията лица, упражняващи доходоносна дейност, обхваща лицата, които влизат с цел упражняване на доходоносна дейност на територията на другата договаряща се страна като наето лице или като доставчик на услуги.

Тази категория следва да не обхваща:

— бизнес лицата, т.е. лицата, пътуващи по служба (без да са наети в държавата на другата договаряща се страна),

— спортистите и хората на изкуството, извършващи дейност по конкретен повод,

— журналистите, изпратени от медиите на своята държава по пребиваване, и

— стажантите на фирми.

Изпълнението на настоящата декларация се следи от Съвместния комитет в рамките на отговорностите му съгласно член 6 от настоящото споразумение, който може да предложи изменения, когато въз основа на опита на договарящите се страни счита това за необходимо.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПЕРИОДА ДО 90 ДНИ ЗА ВСЕКИ ПЕРИОД ОТ 180 ДНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договарящите се страни разбират, че периодът до 90 дни за всеки период от 180 дни, както е предвидено в член 4 от настоящото споразумение, означава или непрекъснато посещение, или няколко последователни посещения, чиято обща продължителност не надвишава 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Понятието „всеки“ предполага прилагането на „подвижен“ референтен период от 180 дни, като се гледа назад всеки ден от престоя за последния период от 180 дни, за да се провери дали продължава да бъде изпълнявано изискването за 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Наред с другото това означава, че липсата на непрекъснат период от 90 дни позволява нов престой до 90 дни.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ВИЗИТЕКато признават значението на прозрачността за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Вануату, договарящите се страни се съгласяват да гарантират пълно разпространение на информацията за съдържанието и последствията от споразумението за премахването на визите и свързаните с него въпроси, като условията за влизане.

BG   BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница