Справка на доц. Д-р виктор крумовДата19.01.2017
Размер94.99 Kb.


СПРАВКА

НА ДОЦ. Д-Р ВИКТОР КРУМОВ

ЗА приносите в научноизследователската и научно-приложната дейност

 1. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. За първи път у нас са проучени ерозионните процеси при монокултурно и уплътнено с предкултури отглеждане сна ориенталски тютюн върху неразвита силно ерозирана почва в източната планинска част на район Неврокоп в Югозападните Родопи.( Публикации: 1,2,3)

 1. Определени са ерозионните характеристики на валежите и податливостта на почвата на ерозия. Проучена е противоерозионната ефективност на предкултурите ръж, тритикале, репко и на основната култура ориенталски тютюн от естествени валежи. Тези параметри могат да се използват за прогнозиране на ерозионните процеси и проектиране на противоерозионни мероприятия в райони с близки почвено-климатични условия.

 2. Отглеждането на предкултури при ориенталски тютюн при неполивни условия е ефективно противоерозионно агротехническо мероприятие през есенно-зимния и пролетен период, като същевременно се получава допълнителен доход и зелен фураж, изключително необходим за животновъдството в изследвания беден на растителни ресурси район. ( Публикации: 1,2,3)

 3. Установено е, че на неразвити силно ерозирани почви при уплътняване на ориенталския тютюн с предкултури, количеството на изнесените хранителни елементи N, P и К с повърхностния отток са с ниски стойности – под 1кg/da и нямат практическо значение за минералното хранене на културите и замърсяване на околната среда.

 4. Потвърдено е, че от изпитваните предкултури поради високата си сухо-и студоустойчивост за неполивни условия най-подходяща е зимната ръж, от която се получават 2-3t/da зелена маса и 460-660 кръмни еденици от декар. Това дава основание да бъде предложена на селскостопанските кооперации и частните земеделски стопани ката необходим елемент от технологията на отглеждане на ориенталския тютюн върху наклонени терени.( Публикации: 1,2,3)

 5. Оптималната норма на торене на предкултурите при тези почвено-климатични условия е N12P12K12. След предкултурите, торени с тази норма, се получава тютюн с висок добив, качество и обща продукция и може да бъде препоръчана за този район. ( Публикации:1,2,3) 1. ПРИНОСИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ ЗА ХАБИЛИТИРАНЕ ЗА СТ.Н.С.II СТЕПЕН
 1. ПРИНОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЯВЛЕНИЕ НА ВОДНАТА ЕРОЗИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ ПЛОДОРОДИЕТО НА ЕРОЗИРАНИТЕ ЗЕМИ.
  1. Проучени и установени са количествените параметри на ерозионните процеси, оттокорегулиращата и противоерозионна ефективност на полските култури-пшеница, тритикале, ръж, репко, тютюн, картофи, ежова главица, звездан и на овощните видове-вишна, лешник, малина и културна шипка, от естествени и изкуствено симулирани валежи за почвено-климатичните условия на на Югозападните Родопи и Софийския регион. ( Публикации: 1,2,3,7,10, 19, 21,25,27)

  2. Установено е влияние на ерозията и различната степен на механична деградация на почвата(моделиране чрез изкуствено отнемане на почвени хоризонти) върху биологичната продуктивност и стопанската ефективност на някои полски и овощни култури ( Публикации: 15,21,22,24).

  3. Разработен е модел в съавторство за връзката между добива и валежите през вегетацията, чрез показателя ”валежна характеристика на вегетационния период” на ориенталския тютюн в условията на неразвити, силно ерозирани почви при отглеждане на предкултури, ограничаващи деградационния процес. ( Публикации: 8).

  4. На базата на данни от едромащабните почвени проучвания е направена характеристика и оценка на земеделските земи в зависимост от степента на ерозия за проектиране и прилагане на противоерозионни мероприятия. Пример за това са направените разработки за селскостопанския фонд на Русенски, Разградски и Силистренски региони. ( Публикации:12,13,23).
 1. ПРИНОСИ СВЪРЗАНИ С БИОЛОГИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БОРБА С ВОДНАТА ЕРОЗИЯ.
  1. Подробно са проучени стопанската и противоерозионна ефективност на пасищната фитоценоза в Югозападните Родопи върху върху силно деградирани терени, заети от тревната асоциация – Dishantium ishaemum – Chrysopogon gryllus.

Установена е степента на покритие на почвата от дървесно-храстова и тревна растителност, нейният ботанически състав, стопанската ценност, както и периодът на възстановяването и. Предложени са подобрителни мероприятия за бъдещото ползване на този тип пасища. ( Публикации: 5,16,18,20).

  1. Установен е износът на основни хранителни елементи - азот, фосфор и калий с водно-ерозионните процеси по отношение на минералното хранене на естествената растителност и химическото замърсяване на околната среда. ( Публикации: 6,27).

  2. Установено е, че биологическата продуктивност на ежовата главица (Dactylis glomerata L.) и звездана (Lotus corniculatus L.) инокулирани с Azospirillum brasilense щам 107 и Rhizobium lotus щам 3071, се увеличава, което способствува за повишаване плодородието на ерозираните и деградирани земи. ( Публикации: 11,14).

ІІІ. ПРИНОСИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 6.1 “РАСТЕНИЕВЪДСТВО”, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЛИОРАЦИИ (ВКЛ. ПОЧВЕНА ЕРОЗИЯ И БОРБАТА С НЕЯ)”,  ЗА СЕКЦИЯ “ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА” ПРИ ИП “Н. ПУШКАРОВ” ЗА 2011г.
 1. ПРИНОСИ, СВЪРЗАНИ С ВОДНАТА ЕРОЗИЯ В ОБРАБОТВАЕМИТЕ ЗЕМИ, ЛИВАДИТЕ И ПАСИЩАТА И ДОБРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА НЕЙНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ
  1. Разработен е модел за определяне на количеството на валежите, използвани от ориенталски тютюн за формиране на листна маса през вегетационния период. Той позволява да се изчисли общата сума на всички загуби на дъждовна вода с повърхностен отток, дълбока филтрация и изпарение от почвената повърхност. Чрез използване на модела, може да се прогнозира специфичната чувствителност на растенията, причинена от промяната количество на валежите по време на различен етап от развитието на ориенталския тютюн.

( Публикация: 3)

  1. Изследвани са ерозионните характеристики на оттокопричинителните дъждове, в района на с. Вълкосел, област Благоевград. Най-тясна корелативна връзка с количеството на дъждовете имат - кинетичната енергия (E) – кор. Коефициент 0.947 и индексът на Wischmeier (EI30) – кор.коеф. 0.883. Получените емпирични модели за изчисляване на кинетичната енергия (E=0.2q0.075) и ерозионните индекси на Wischmeier (EI30= 0.44q1.98) на отделните оттокопричинителни дъждове имат високи корелативни коефициенти и могат да се прилагат за изчисляване на тези характеристики и R-фактор на дъждовете в района на изследване. Получените по Wischmeier и по модел 6 стойности за ерозионността на оттокопричинителните дъждове са почти еднакви по стойност и могат да се използват с достатъчна точност за целите на прогнозиране на ерозионните почвени загуби в района. Установено е, че за опазването на тези територии от екологично дестабилизация, е необходимо пълен контрол на почвенатата ерозия чрез: използване на междинни култури, терасиране, озеленяване, залесяване, засаждане на овощни дървета и храсти и органо-минерално торене на пасищата. (Публикации: 4,8)

  2. Установено е, че ерозираните неразвити почви в полупланинския район на с. Мирково могат да бъдат ефективно използвани за отглеждането на някои зърнени и фуражни култури. От зърнените култури ръжта е най-подходяща за района на Средна гора, защото дава най-високи добиви от зърно и зелена маса. Пшеница, тритикалето и царевица за силаж не са подходящи за отглеждане при условията на региона. (Публикации: 2,5)

  1. Резултатите от проучванията в района на Средна гора показват, че трябва да се предпочитат две и три компонентни тревни смески с участието на Lotus Corniculatus и Trifolium pretense L. от бобовите и Dactylis Glomerata L. и Phleum pretense L. от житните треви.

Продуктивността на Dactylis glomerata L. и многодишните тревни тревни смески, съответно - 3,9 - 6,04 т суха маса, показва, че тези култури могат да бъдат предпочитани за ефективно използване на ерозирани и слабо продуктивни земи за получаване на допълнителни доходи и тревен фураж за животновъдството в региона.(Публикации: 2,5)

  1. Създадени и патентовани са естествени тревни геокомпозити (Патент за полезен модел № 660/05.03.2004 г., София). Те са предназначени за ограничаване на почвената ерозия и възстановяване на естествения ландшафт при укрепване на ровини, тревни колектори, пътни откоси, хвостохранилища и сгуроотвали, както и за озеленяване на паркове, градини, ски писти, стадиони, туристически обекти и др. Имат това предимство, че с тях бързо могат да се затревят обекти с големи наклони, където не може да се използва механизация.( Публикации: 6,36, 54,55,56)

  2. Проучени и установени са ботаническия състав, стопанската ценност на тревите, периодът на възстановяване, последействие на минералното торене и др. на естествената пасищна фитоценоза в района на Странджа – Сакар. (Публикации:11,12,23)

  3. Установена е стопанската продуктивност и почвозащитния ефект на треви и тревни смески изпитани за аридния район на Югоизточна България, както и износът на основните хранителни елементи – N, P и К с водно-ерозионните процеси и неговото влиянието му по отношение на хранене на естествената растителност и замърсяване на околната среда. (Публикации: 7,9,10,11,17,18)
 1. ПРИНОСИ, СВЪРЗАНИ С ВЕТРОВАТА ЕРОЗИЯ И ДОБРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА НЕЙНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ

2.1 След анализ на основните модели за оценка на риска от ветрова ерозия на почвата е установено, че най-подходящ за почвено-климатичните условия за България е Wind Erosion Equation (WEQ)., по който е разработен за внедряване модел за оценка на ветровата ерозия в България. (Публикация: 19)

2.2. За първи път в страната на 99 метеорологични станции са изчислени стойностите на индексът за влияние на климатичният фактор / С фактор / по уравнението за прогнозиране на почвените загуби от ветрова ерозия /дефлация/ на почвата /Wind Erosion Equation – WEQ/. (Публикация: 20)

2.3. Установени са индексите за грапавината на почвената повърхност /К/ при оценката на растителния фактор за определяне на риска от ветрова ерозия на почвата за територията на България за 15 от най-широко отглежданите полски култури. Стойностите на индекса показват, че те са в границите от 0,404 до 0,510. Съответните средни стойности на параметъра за почвозащитна роля на растителността са между 95 /памук/ и 4489 kg/ha, като варират в широки граници между отделните административни области. (Публикация: 29)2.4. Направената оценка за потенциалния риск от дефлация на почвата за територията на страната показва, че обработваеми земи с площ от 1 348 750 ha са с риск от проява на дефлация над 0,5 t ha-1 y-1; при около 750 000 ha рискът е умерен /2 – 30 t ha-1 y-1/ и при 102 000 ha – много висок / над 30 t ha-1 y-1/. Необходимо е целенасочено прилагане на подходящи мерки за защита от ветрова ерозия на почвата в обработваемите земи в области Добрич, Бургас, Варна, София, Ямбол и Сливен, където рискът от ветрова ерозия е умерен и умерен до висок за преобладаващата част от територията. (Публикация: 28)

  1. Картографиран е потенциалния риск от ветрова ерозия на територията на България в М 1:100000. (Публикация: 30)
 1. ПРИНОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ”
  1. За пръв път в България са проучени енергийните и почвозащитните възможности на новата за страната енергийна култура Miscanthus x giganteus. Установена е високата и почвозащитна ефективност. При планински условия тази култура намалява повърхностния отток до 2 пъти, а ерозираната почва до 5 пъти. При отглеждането и в условията на биологично земеделие загубите на основните хранителни елементи N, P и К са в границите до 1kg/ha, което показва, че няма опастност от химическо замърсяване на околната среда. От трите елемента на първо място по износ е калият, следван от минералният азот и с най-малък износ е фосфорът. ( Публикации: 47,51)

  2. През периода на изследване не се наблюдаваха нападения от болести и неприятели, поради което този тревен вид може да се отглежда при условия щадящи околната среда. (Публикации: 47,51)

  3. Установен е енергийният еквивалент на културата, които при тези условия е около 4653 kcal или 19.85 MJ на kg суха маса. (Публикации: 47,51)

  4. Създадена е технология за отглеждане на Miscanthus x giganteus при полупланински и планиски условия на страната.( Публикации:47,51)

  5. Проучен е и новия за страната дървесен вид Paulownia spp. и е разработена технология за отглеждането и за биомаса за пелети и дървесина. (Публикации: 35,50)
 1. ПРИНОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ.
  1. УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА НА МЗХ ЗА РАЗРАБОТКА НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2010Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ПО СХЕМИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ОБЩИТЕ И РЕГИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОСТОЯННИ ПАСИЩА

  2. УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА НА МЗХ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ –ЧЛ. 19Б., 2010Г.

  3. УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ В ПАСИЩАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ НССЗ. (РУСЕ И КЪРДЖАЛИ), 2006Г.

  4. УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА В СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ФОНД И ДОБРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА НЕЙНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ, ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО В СОФИЯ, ПАЗАРДЖИК, ПЛЕВЕН И ДР., КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА “УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИТЕ”, 2007Г.

  5. СЪАВТОР В КОЛЕКТИВ РАЗРАБОТИЛ „ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЕКОЛОГИЯТА И ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ” – БРОШУРА, 2009 Г.

  6. СЪАВТОР В КОЛЕКТИВ РАЗРАБОТИЛ Национална СИСТЕМА за ОБСЛУЖВАНЕ ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ. БРОШУРА, 2010 г.

  7. ЧЛЕН НА РАБОТНА ГРУПА КЪМ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2008/2009 Г.

  8. НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОЦ.Д-Р ВИОЛЕТА ВЪТЕВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАЗУВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР 2000-2004г.

  9. РЕЦЕНЗЕНТ НА ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД ЗА НАУЧНОТО ЗВАНИЕ СТ.Н.С. ІІ. СТ. НА Н.С. І СТ. Д-Р ПЕНКА КАЛЧЕВА МИХАЙЛОВА ОТ ИЖПЗ ГР.ТРОЯН, 2006Г.

  10. УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДВЕ МОНОГРАФИИИ - РИСК ОТ ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧВОЗАЩИТНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ - ЧАСТ І ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ЧАСТ ІІ ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ, 2010-2011Г.

  11. РЪКОВОДИТЕЛ НА РЕДОВЕН ДОКТОРАНТ АВГУСТА ГЕОРГ СТЕПЧИЧ ОТ 01.02.2012 Г.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница