Справка проведени консултации, становища и препоръки Eкологична оценкастраница1/5
Дата07.02.2017
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4   5
Справка
проведени консултации, становища и препоръки

Eкологична оценка

нa Изменение на Общ устройствен план на Община Царево

Март 2008 г.

1. Справка за проведените консултации за определяне, обхвата, обема и съдържанието на ДЕО на Общ Устройствен план на Община Царево.
1.1. Проведени консултации във връзка с определяне на обхвата, обема и съдържанието на ДЕО на Общ Устройствен план на Община Царево.

В изпълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004, обн. ДВ, бр. 57/2.07.2004г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3/10.01.2006г са проведени със заинтересовани ведомства, специализирани институции и звена консултации във връзка с определяне обхвата, обема и съдържанието на ДEO

Консултациите са извършени чрез изпращане на кратка информация за инвестиционното предложение, придружена от картен материал в подходящ мащаб или чрез провеждане на среща с представител на Възложителя и съответните заинтересовани лица, сдружения или институции.

Съществена трудност при провеждане на консултациите и получаване на писмени становища се създава вследствие на това, че не съществува механизъм, по който получателите на информацията да бъдат задължени да коментират проблема и да дадат съответни изисквания и насоки, което затруднява дискусията.Списък на организациите и лицата, на които са изпратени материали за консултации при определяне на обхвата на ДЕО.

  1. РИОСВ Бургас - изх . № 92-00-1100/23.08.07Б; Изх.№ -5691/13.09.07 РИОСВ Бургас- дадено е писмено становище.

  2. МОСВ - Дирекция „ НСЗП” их. № 16/10.08.2007. – консултации. Получена информация за ЗТ.

  3. Басейнова Дирекция Черноморски район; Седалище гр.Варна–изх.№ ДИ-121/12.09.2007г.- дадено е писмено становища

  4. Община Царево – изх. № 70.00-1077/17.08.2006г.- дадено е писмено становище

  5. Водоснабдяване и канализация” ЕАД . гр. Бургас вх. 8937/31.08.2007 г. – не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

  6. ПП Странджа - офис Бургас – изпратено писмо на 29.08.2007г. чрез ф-ма „Спиди” АД – товарителница на 29.08.2007 г. – не е получено писмено становище.

  7. Държавно лесничейство Царево вх. № 0634/ 03.09.2007г.– не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

  8. Държавно лесничейство с. Кости вх. 565/ 03.09.2007 г. – не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

  9. Регионален Бургаски музей вх. РД 12-5-00-297/04.09.2007г.– не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

  10. Агенция „ Пътища” вх. № 1532/03.09.2007г. не е получено писмено становище.

1.2. Справка за проведените консултации за определяне, обхвата, обема и съдържанието на ДОВОС. Мотиви за приети и неприети препоръки


Взети са предвид всички бележки и препоръки, направени в становищата, получени в резултат на проведените в хода на изготвяне на заданието консултации ( РИОСВ Бургас, Община Царево, БДЧР и др.).

За изготвяне на Заданието за обхвата и съдържанието на ДЕО на актуализирания Общ Устройствен План на Община Царево и на самия доклад са направени консултации със следните институции и са взети предвид препоръките им в отделни части на доклада:1.2.1. РИОСВ Бургас - изх. № 92-00-1100/23.08.07Б; Изх.№ -5691/13.09.07 РИОСВ Бургас-

Решение № БС- 305-ЕО/2007 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на актуализирания ОУП на Община Царево.

Становища и препоръки на РИОСВ

Мотиви за извършване на Екологична оценка на изменение на ОУП на община Царево.

 1. Съгласно чл.34 на ЗЗТ( ДВ бр.133/1998г) и Заповед № 608/01.09.1922г.(ДВ. бр.77/1992 г.) на МОСВ местността "Устие на река Велeка".е обявена за защитена местност и е необходимо да се спазват изискванията за извършваните в нея дейности.

Коментар - Актуализираният ОУП на Община Царево се съобрази с изискванията на РИОСВ след провеждане на общественото обсъждане. ОУП се преработи като не се предвижда урбанизация в ЗМ Устието на р. Велека.

 1. Високата консервационна значимост на района изисква задълбочена и прецизна научна оценка па възможното влияние от реализацията на плана върху територията на община Царево, околните територии, защитените територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ и гореизброените защитени зони.

Коментар - Оценено е възможното въздействие върху зоните- точка 3 на Доклада за ЕО; Взети са предвид изискванията относно ЗТ за избягване на значителни отрицателни въздействия, като са посочени и необходимите мерки за предотвратяване на такива въздействия върху природните местообитания и местообитания на видове, попадащи извън тези зони- точка 3 и т.7 на Доклада за ЕО; Отделено е необходимото внимание на приоритетните типове природни местообитания и местообитанията на приоритетни видове по Директивата за местообитанията и Закона за биологичното разнообразие - в т.2.1.8 и т. 3 на Доклада за ЕО;

 1. С изменението на ОУП на Общини Царево, се очертава рамката за изграждане на обекти и съоръжения, които като инвестиционни предложения могат да бъдат отнесени към приложения № 1 или № 2 на ЗООС.

 2. Предлагания план ще създаде планова основа за развитие на урбанизираните територии и на териториите извън тях в Община Царево.

 3. (6) Във внесеното искане за преценяване необходимостта и обхват за екологична оценка липсва информация за очакваните количества отпадъчни води начина на отвеждането им, пречистваме и заустване от всички територии, от предвидени за ново строителство. В представената информация от възложителя не е изяснено - има ли разработени проекти за канализационните мрежи и модулните пречиствателни съоръжения, годините на реализирането им /включително и източниците на финансиране/.

Коментар- В изменението на ОУП на Община Царево и в ДЕО е направена оценка на съществуващото състояние на канализационните системи и съоръжения в населените места и съществуващите ПСОВ. Направена е и оценка за необходимостта от реконструкция, модернизация и доизграждане на канализационните системи и пречиствателни съоръжения.

 1. (7) Няма данни за начина на водоснабдяване на предвидените за разширяване на строителните граници на всички населени места, в новопроектираните зони за вилно строителство и други селищни образувания извън залегналите в ТУП от 1997 г.

Коментар- В изменението на ОУП на Община Царево и в ДЕО е направена оценка на съществуващото водоснабдяване на Община Царево, респективно състояние на водопроводните системи. Направена е и оценка за необходимостта от реконструкция, модернизация и доизграждане на водопроводните системи като са взети предвид и прогнозните необходими водни количества.

7. (8) Допустимостта на предложеното с плана строителство трябва да бъде оценена, предвид изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие.Коментар -В ДЕО е направена оценка на въздействие на Изменението на ОУП на община Царево и предвиденото строителство върху отделните компоненти на околната среда и факторите които й въздействат.

8. (9) Необходимо е да се направи прогноза за замърсяване и дискомфорт на околната среда при реализация на плана.Коментар - В ДЕО е направена прогнозна оценка за въздействието на ОУП върху околната среда, възможността за замърсяване и създаване на дискомфорт на околната среда. Предвидени са мерки за свеждане до минимум на негативните въздействия.

9. (10) Липсва информация за начина на третиране на твърдите битови и промишлени отпадъци - количества., събиране, извозване, депониране и обезвреждане.Коментар-В ДЕО е направена оценка на съществуващото състояние на отпадъците в Община Царево и оценка на въздействие върху околната среда. След предстоящото въвеждане в експлоатация на РДНО в землището на Община Созопол ще се реши до голяма част проблема с неопасните отпадъци на Община Царево.
Изисквания към обхвата па екологичната оценка:

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове н програми РИОСВ Бургас поставя следните изисквания към ДЕО на изменението на ОУП на Община Царево.По т.1. - Изготвена е Оценка за съвместимост на изменение на ОУП на община Царево за засегнати териториите на специално защитени зони и в оценката на влиянието върху компонентите на околната среда са засегнати въпросите, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху съвместимостта па планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73 от 1) .09.2007г.

Оценката на съвместимост е преработена след направените забележки, изразени становища, изказани мнения и дадени препоръки на Обществено обсъждане, като са взети предвид поставените въпроси. Събрани са допълнителни данни и провеждане на консултации.По т.2.т.3. От експертите на РИОСВ се препоръчва да не се предвижда строителство на жилищни, курортни и вилни сгради в Защитена местност "Устие на река Велека”. Да не се предвижда строителство в сьществуващи защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ, чийто режим включва категорична забрана за строителство. В Актуализирания ОУП са отразени тези препоръки след общественото обсъждане. В ЗМ „Устието на р. Велека” не се предвижда урбанизиране на територии, както и във всички други защитени местности и природни забележителности на територията на Община Царево. Не се урбанизират територии и в Специално защитените зони „Босна” и „Караагач”.

по т.4. Екологичната оценка съдържа необходимата информацията по чл. 86, чл.З на ЗООС.

по т.5 Анализирани са възможните значителни въздействия върху околната среда, включително компонентите и факторите по чл, 4 и чл. 5 от ЗООС и връзките между тях, от предвидените плана дейности, При оценката на въздействията се обръща специално внимание на засягане на защитени територии по Закона за защитените територии. В ДЕО се изяснява въздействието от строителството и експлоатацията на плана и взаимодействието му с други планове и проекти върху видовете и хабитатите, включени в Приложение № 2 на ЗБР и природните местообитания, описани в Приложение 1 на ЗБР, предмет на опазване на защитените зони, както и съвместимостта па плана с целите на опазване на ПП "Странджа" и видовете и хабитатите, предмет на опазване на защитените зони.- t.2.1.6; 2.1.8.1; 2.1.8.2; 3; 4.2; 6,6; 6,8;

По т. 6. Направена е подробна оценка за въздействието на реализацията на транспортната инфраструктура, предимно върху компонент атмосферен въздух, вследствие засиления автомобилен трафик. Предвидено е подходящо развитие на техническата инфраструктура.т.т.1;.2.1.1;3.1; 4.1; 6,1; 6,14;

По т. 7 - Атмосферното и шумово замърсяване от дейността на промишлените зони е сравнително слабо поради липсата на значителни промишлени емитери, оказващи значимо въздействие върху компонентите и факторите на околната среда т.т.1; 2.1.1; 3.1; 4.1; 6,1; 6,14;

По т. 8 Насоките за регионално развитие са определени в стратегията и плановете за развитие на Област Бургас и са основа за устойчиво развитие на цялата област, респективно и на Община Царево. Разширението на урбанизираните територии на отделните общини е база за тяхното развитие и приоритетно развитие на туризма.т. 1,4;

По т. 9 Определен е общия баланс за използване на водните, горските, поземлените и рекреационните ресурси;

По т. 10. В ДЕО е представена характеристика на Актуализирания ОУП по отношение на: териториален обхват, обем, мащаб и други спецификации на проекта, връзки със защитените територии и защитените зони т.1,3,1; .

По т. 11- В ДЕО е дадена характеристика и на други планове и инвестиционни предложения, които ще се оценяват като отделни обекти на въздействие върху околната среда, като се вземат предвид и предвидени в тях мерки за свеждане до минимално въздействие на негативното им влияние върху защитените зони и защитените обекти като се спазват изискванията на действащото законодателство.

По т. 12. В ДЕО и Оценката за съвместимост са дадени характеристики на ЗЗ - предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на 33 чувствителни към промени, природозащитно състояние. Посочена е област на вьздействие: типове природни местообитания - предмет на опазване на 33, в областта на въздействие на проекта - площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, състояние; местообитания и популации на видовете предмет на опазване на 33, в областта на въздействие- структура и динамика на популациите, приоритетност на видовете, състояние т.т. 2.1.6; 2.1.8;

По т. 13. Направена е оценка на степента на въздействия върху типове природни местообитания - предмет на опазване на 33 в областта на въздействие на проекта за изменение на ОУП. 2.1.6; 2.1.8;

По т. 14.- Направена е оценка за степента на въздействия върху местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на 33 в областта на въздействие на проекта на актуализирания ОУП. 2.1.6; 2.1.8;

По т. 15.- В ДЕО и Оценката за съвместимост са определени евентуалните въздействия върху природозащитните цели и целостта на 33;

По т. 16.- В ДЕО и Оценката за съвместимост се предвиждат възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки;

По т. 17.- В Оценката за съвместимост са посочени алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени на проекта за изменение на ОУП, като е разгледана нулевата алтернатива;

По т. 18. В ДЕО са отразени въпросите, свързани с опазване на човешкото здраве.

По т. 19 В Оценката за съвместимост са направени предложения за компенсиращи мерки за възможността за включване в ПП Странджа, предимно от горския фонд .

По т. 20,21,22,23 В актуализирания ОУП, ДЕО и Оценката за съвместимост, респективно в предложените мерки се предвиждат предложените условия чрез предложение за повишаване ефективността на управлението на Общината, предстоящите закривания и рекултивиране на съществуващите депа за отпадъци и депониране на неопасните отпадъци на Община Царево на РДНО в землището на Община Созопол (предстои въвеждането му в експлоатация).

По т. 24. В ДЕО е направена оценка и прогноза за състоянието на ландшафта, евентуалните промени в неговата структура и функционално предназначение в резултат от реализиране па плана.

По т. 25. Предложени са конкретни мерки за наблюдение и контрол при прилагане на Актуализирания ОУП..

По т. 16. При извършване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в "Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България", София, 2002, изготвено по проект: Практическо приложение на екологична оценка на планове и програми в България (http://www.gowernment.bg. ключова тема "Превантивна дейност”).

По т. 27. Ползват се указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценкa, публикувани в интернет страницата на Комисията .

Възложителят на актуализирания ОУП на Община Царево е изготвил схема за провеждането на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана. 1. Консултациите са съобразени с реда за съгласуване па проекта по ЗУТ и изискванията на глава четвърта на Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми./ДВ бр. 57/2004 г,, изм. и доп, бр. 3/2206 г,/.При изготвянето на Екологичната оценка са проведени и допълнително консултации.

 1. Експертите, които изготвят оценката за съвместимост по реда на Глава Трета раздел I и раздел II от Наредби за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони отговарят па условията па чл. 9 от тази наредба. Поради високата природо консервационна значимост на района, голяма част от тези експерти са хабилитирани лица.

1.. 2 .2 Дирекция „ НСЗП” в МОСВ – По отношение на предложените за обявяване специални защитени зони по Натура 2000, е изискана информация за зоните, попадащи на територията на общината Получената информация е детайлно анализирана и представена в Оценката за съвместимост и в Доклада за ЕО.т. 2.1.8 и т. 3. Оценено е възможното въздействие върху зоните - В Оценката за съвместимост и в т. 3 на Доклада за ЕО; Взети са предвид изискванията, относно зоните по Натура 2000 за избягване на значителни отрицателни въздействия, като са посочени и необходимите мерки за предотвратяване на такива въздействия върху природните местообитания и местообитания на видове попадащи извън тези проекто зони в Оценката за съвместимост и в Доклада за ЕО т.3 и т.7; Отделено е необходимото внимание на приоритетните типове природни местообитания и местообитанията на приоритетни видове по Директивата за местообитанията и Закона за биологичното разнообразие - В Оценката за съвместимост и в Доклада за ЕО т.2.1.8 и т. 3 на Доклада за ЕО;

   1. Басейнова Дирекция Черноморски район; Седалище гр.Варна –изх. № ДИ-121/12.09.2007г.- дадено е писмено становище за обхвата и съдържанието на ЕО, по отношение на компонент „води”.

Препоръки:

1.2.3.1. Повърхностни води :

 • Препоръка- да се има предвид хидрографската мрежа, количествена и качествена характеристика на водоприемниците, ползване на повърхностни води за целите на туризма

Коментар : Направената препоръка е взета предвид при разработването на ДЕО в част. Водоснабдяване и канализация и направената оценка за предвидените с актуализацията на ОУП – В и К мрежи и съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за реализация на съоръжения и системи.т.т. 2.3, 3, 7 .

 • Препоръка- Да се вземе предвид границите на водните обекти, ограниченията и забраните в заливаемите ивици, съгласно изискванията на чл. 134 от Закона за водите.

Коментар :– ще се вземе предвид при проектиране на отделните обекти по известните хидроложки и хидравлични методи.
1.2.3.2. Подземни води –

Препоръка - В ДЕО да се даде характеристика на подземните води в Община

 • Наличие и перспективни съоръжения за водоползване и водопотребление

 • Експлоатационни ресурси

 • Качествена характеристика

Коментар :– Направена е характеристика в оценката на подземните води в Община Царево. т.т. 2.3, 3, 7 .

Посочените данни за водоизточниците, с които разполага БДЧР за питейно битово водоснабдяване, (експлоатират се от В и К и един за минерални извори, около които предстои да се изградят санитарно охранителни зони в съответствие със Закона за водите, Наредба 1 и Наредба 3. са дадени в приложение на ДЕО..


1.2.3.3. Отпадъчни води –

Констатации и препоръки : Изградената ПСОВ гр. Царево с механично и биологично стъпало, зауства в р. Попска и не е максимално натоварена, което изисква спешно изграждане на довеждащ колектор и канални помпени станции за да се използва максимално капацитета на пречиствателните съоръжения. Препоръчва се да се включат в Актуализирания ОУП и ДЕО данни, препоръки и коментари

 • степен на изграденост и състояние на селищната канализационна мрежа.

 • Отвеждане и третиране на отпадъчните води.

Коментар : Направена е характеристика в оценката на отпадъчните води в Община Царево. т.т. 2.3, 3, 7 . В описание на състояние на канализацията в Община Царево подробно е описано състоянието на селищните канализационни системи, отвеждане и пречистване на формираните сега и в перспектива отпадъчни води ( данни за степен на изграденост на канализацията на отделните селища, дължина на уличната канализация , капацитет на съществуващите ПСОВ и др.). Дадени са необходимите мерки за постигане на съвременните изисквания за пречистване на отпадъчните води сега и след реализация на актуализирания ОУП на Община Царево.

Становището и препоръките са отчетени както от проектантския екип при проектирането и изработката на ОУП на община Царево, така и от екипа, изготвил екологичната оценка.   1. Община Царево – изх. № 70.00-1077/17.08.2006г.- В писменото становище няма забележки по представеното от Възложителя задание.

На посочените по- долу адресанти са изпратени писма, но до настоящия момент не са получени писмени становища :

1.2.5. „Водоснабдяване и канализация” ЕАД . гр. Бургас вх. 8937/31.08.2007 г. – не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

1.2.6 ПП Странджа - офис Бургас – изпратено писмо на 29.08.2007г. чрез ф-ма Спиди – тов. на 29.08.2007 г. – не е получено писмено становище .

1.2.7 Държавно лесничейство Царево вх. № 0634/ 03.09.2007г.– не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

1.2.8 Държавно лесничейство с. Кости вх. 565/ 03.09.2007 г. – не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

1.2.9 Регионален Бургаски музей вх. РД 12-5-00-297/04.09.2007г.– не е получено писмено становище. за обема и съдържанието на ДЕО.

1.2.10 Агенция „ Пътища” вх. № 1532/03.09.2007г. не е получено писмено становище.

Посочените адресати са уведомени за Заданието за обхват, обем и съдържание на ДЕО чрез писмо с обратна разписка или предадени материали на ръка. Изпратеното писмо е придружено от предложеното Задание за обхват, обем и съдържание на ДЕО и графичен материал.. С някои от посочените в списъка организации бяха проведени и срещи, на които бяха изказани мнения и препоръки по отношение на Актуализирания ОУП на община Царево и на обхвата, обема и съдържанието на ДЕО. По време на разработване на ДЕО е поддържана постоянна връзка с проектантите на актуализирания ОУП.

До Общественото обсъждане не са регистрирани дружествата заявили интереси.
2. Справка за получените Становища, мнения и препоръки към ОУП на Община Царево, Оценката за съвместимост и ЕО на Общественото Обсъждане, проведено на 11.01.2008г. в Община Царево.


  1. Експертно Становище от ст. Н. С. Д-р Стоян Бешков, Национален природнонаучен музей- БАН-изх. №14/10.01.2008г.:-

Забележки:

1. В ОС да се наблегне на частта на очакваното влияние, на неговата сила и продължителност през различните етапи;

2. Да се даде крайно заключение;

3. Да се направи оценка на алтернативи и оценка на нулева алтернатива

4. Необходимо е да се определят видовете въздействия по време на строителството и експлоатацията;

5. В ОС да се определи въздействието извън защитените зони;

6. Да се дадат данни как инвестиционните намерения ще се отразят на Благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете в зоните като се използват параметрите и критериите за определяне на БПС на отделните видове от НАТУРА 2000.

7.Да се направи описание на предлаганите в ОУП дейности и възможните въздействия на тези елементи върху биоразнообразието;

8. Необходимо е да се даде оценка на въздействието върху видовете от Приложение 2 на ЗБР;

9. В ОС да се разгледа загубата на екотонна зона за крайбрежните местообитания;

10. Да бъде оценено въздействието върху морските местообитания;

11.В ОС е отбелязано, че ще бъдат засегнати земеделски земи, но по НТП тези земи са ливади и пасища. Да се дадат конкретни проценти на загубена площ.

В преработената и допълнена ОС са взети предвид направените препоръки.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница