Справка за академичната активност на доц д-р Мария Иванова, дсснДата05.02.2017
Размер89.54 Kb.
СПРАВКА

за академичната активност

на доц. д-р Мария Иванова, дссн
Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление

 1. Участие в комисии за извършване на дейности по селекция и репродукция на „Национална асоциация за развъждане и репродукция”

 2. Участие в експертен съвет за обсъждане и създаване на „Наредба за технологични изисквания при работа на Станции за изкуствено осеменяване, центрове за внос и разпространение на сперма в страната”.

 3. Участие в експертен съвет за обсъждане и създаване на „Наредба за условия и ред за провеждане контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти”.

 4. Експертна оценка на репродуктивния статус на разплодни животни – кучета, собственост на ДМТОСО – Обрадовци – 2006 г., на базата на сключен договор между ИБИР - ДМТОСО.

 5. Експретна оценка на замразени еякулати от жребци, собственост на ИАСРЖ – 2009 г., на базата на заповед №195 от 03.07.2009 г. на Изпълнителния директор на ИАСРЖ

 6. Експертна оценка на еякулати от аборигенни породи кочове, собственост на ИАСРЖ- 2005 г., на базата на сключен договор.

 7. Анонимен рецензент на 10 научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания”, като член на постоянната комисия при СНС „Селскостопански науки” към Фонд „Научни изследвания”, рецензент на 3 дипломни работи за магистърска степен.

 8. Направени 4 рецензии на международни публикации и 2 на български издания за представяне пред редакционните колегии на научните списания.


Научен ръководител на докторанти

 1. Задочен докторант – защитил, Александър Димитров Куков, 2005-2009 г. Дисертация на тема: „Изследване ролята на селектирани спермално плазмени белтъци при in vitro съхранение на сперматозоиди от коч” - защитил 2011 г.

 2. Редовен докторант - защитила, Елена Илиева Христова, 2006 – 2009 г. Дисертация на тема: “Криобиологични изследвания върху фетални чернодробни клетки и тъкани”

 3. Задочен докторант – защитила, 2008 г. Антоанета Белчева

 4. Задочен докторант, отчислена с право на защита - Деница Боянова Даскалова

 5. Задочен докторант – Елка Росенова Соленкова – отчислена.

 6. Задочен докторант – Кирил Лазов

 7. Задочен докторант – Ирина Кирилова


Ръководител на защитени дипломни работи по магистърски програми

 1. 2000 г. – Дипломант - Антоанета Славчова Белчева.

 2. 2004 г. - Дипломант – Александър Димитров Куков – Дипломна работа на тема: “Влияние на процеса криоконсервация върху поведението на фосфатидилсерин от ПМ при сперматозоиди във връзка с оплодителния потенциал”

 3. 2005 г. Дипломант – Деница Боянова Даскалова – Дипломна работа на тема: “Характеристика на поведението на биомолекули и структури при in vitro индуцирана капацитация и апоптоза на сперматозоиди от коч “

 4. 2006 г. Дипломант - Елка Росенова Соленкова – Дипломна работа на тема: “Изолиране и пречистване на Анексин V от свинска плацента и използването му като маркер за клетъчна апопотоза”

 5. 2009 г. Дипломант - Преслава Маркова - Дипломна работа на тема: „Роля на спермалната плазма при криоконсервация на мъжки гамети”.

 6. 2010 г. Дипломант - Ива Георгиева Желева - Дипломна работа на тема: „Анализ на страничните ефекти от приложението на хормонални контрацептивни и анаболни стероиди и дексаметазон върху репродуктивната система”

Членство в национални и международни научни организации

  • Член на Научно експертна комисия по „Селскостопански науки” при Фонд „Научни изследвания” към МОМН.

  • Член на Консултативен съвет по „Биомедицина и качество на живот” при Българска Академия на Науките

  • Член на ПС “Агробиологични изследвания”, утврърден състав с протокол на УС – Българска Академия на Науките, № 9 от 16 май 2007 г. и № 12 от 20.юли 2007 г. – 2007/2008 г.

  • Член на Научен Съвет при ИБИР – Българска Академия на Науките

  • Научен секретар на ИБИР – Българска Академия на Науките

  • Секретар на Научен Съвет при ИБИР - Българска Академия на Науките

  • Ръководител секция „Репродуктвни биотехнологии и криобиология на гаметите”

  • Научен ръководител на докторанти и дипломанти

  • Председател на Научен Съвет при Орфей клуб Уелнес -2008 – 2010 г. http://orpheusclub.com/?act=news&news_id=3947&category_id

  • Експерт към „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството”

  • Член на Съюз на Учените в България

  • Член на Научно Дружество по Имунология на Репродукцията

  • Член на Съюз на ветеринарните лекари в България

  • Член на Независима Фондация по Ветеринарна МедицинаРъководител на проекти

 • Проект № Б-228, финансиран от НФ „НИ” - МОН - „Разработване на технология за съхраняване на семенна течност от вида Canis и Bos Taurus”, Ръководител, 1992 г.

 • Проект № Б-508, финансиран от НФ „НИ” - МОН – „Изследване възможностите за медикаментозна регулация на половия цикъл и трайна контрацепция при кучета”, Ръководител, 1995 г.

 • Проект № СС/807, финансиран от НФ „НИ” - МОН - “In vitro стимулиране жизнеспособността и оплодителна способност на сперматозоиди от бозайници”, Участник, 1998,

 • Проект към Бюджетна субсидия на БАН – „Изследвания върху транслокацията на фосфолипидите от плазмената мембрана на сперматозоиди от бозайници в норма и патология и под въздействието на ниските температури”, Ръководител, 2000 г.,.

 • Проект по Международно сътрудничество със СР Виетнам – „Исследование развития технологии повышения плодовитости при создании породы високопроизводственых животных”, Участник, 2000 г.

 • Проект по договор, финансиран от Зоологическа градина, София.– „Репродуктивен цикъл при азиатския слон (Elephas maximus), отглеждан в зоопаркови условия и възможности за изкуствено осеменяване”, Ръководител, 2001 г.,

 • Проект № МУ-К-1201., финансиран от НФ „НИ” - МОН – „Тютюнопушене и репродукция: изследвания на влиянието на цигарения дим върху мембранния интегритет на човешки сперматозоиди”, Научен консултант, 2002 г

 • Проект към Бюджетна субсидия на БАН - ”Сигнални пътища при апоптоза и капацитация: роля на фосфолипидите, митохондриалния трансмембранен потенциал и итегритета на ДНК върху оплодителната способност на сперматозоидите”, Ръководител, 2003 г.,.

 • Проект по договор, финансиран от Зоологическа градина, София.– „Репродуктивен цикъл при ursus thibetanus и ursus arctos horribilis, отглеждани в зоопаркови условия”, Ръководител, 2003 г.,

 • Проект към Бюджетна субсидия на БАН – „Сигнални пътища при апоптоза и капацитация: роля на фосфолипидите, митохондриалния трансмембранен потенциал и интегритета на ДНК върху оплодителния потенциал на гаметите”, Ръководител, 2004 г.,.

 • Проект № МУ- 131, финансиран от НФ „НИ” - МОН – „Изолиране на Анексин V като биологичен маркер за клетъчна апоптоза”, Научен консултант, 2005,.

 • Проект с № СС – 14 – финансиран от НФ „НИ” – МОН „Проучване върху механизмите на предаване на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии при експериментални животни и методи за доказване на инфекцията”, Участник и съавтор, 2005 г.

 • Проект за международно сътрудничество, финансиран по безвалутен обмен между ИБИР - БАН и Университета на Вармия и Мазури, Олщин, Полша.- “Характеристика на фосфолипидната асиметрия в плазмената мембрана и ДНК-фрагментация на сперматозоиди при криоконсервация”, Ръководител, 2006 г.

 • Проект към Бюджетна субсидия на БАН - Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини при криоконсервация на сперматозоиди от бик и коч с фракционирани липопротеини от яйчен жълтък, Ръководител, 2009.

 • Проект към Бюджетна субсидия на БАН - Получаване на рекомбинантен свински анексин V с оглед приложението му като маркер за транслокация на ФС на клетъчната повърхност, Ръководител, 2009.

 • Проект към ФНИ- BV-5, Международен проект с РВиетнам. Изследване на подходи за повишаване на репродукцията при биволи, Ръководител, 2009.

 • Проект за международно сътрудничество, финансиран по безвалутен обмен между ИБИР - БАН и Университета на Вармия и Мазури, Олщин, Полша.- “Протеомика на семинална плазма от овен, нерез и куче във връзка с криотолернтността на сперматозоиди от тези видове”, Ръководител, 2010 г.


Текущи проекти

 • Проект към Бюджетна субсидия на БАН - Изпитване ефекта на протектори и биотехнологии за съхраняване на сперматозоиди от бозайници в условия на хипотермия” , Ръководител, 2010.

 • Проект към Бюджетна субсидия на БАН - Характеристика на протективната роля на спермално плазмени протеини върху в биологичните качества и адаптационните способности на сперматозоиди от коч при in vitro съхранение на ниски температури” , Ръководител, 2010.

 • 2010 – Участие в Европейски проект – REGPOT по 7-ма Рамкова програма на ЕС, Участник.

 • Проект по оперативна програма - „Развитие на конкурентноспособността на Българската икономика 2007-2013” - Генетично усъвършенстване на породите овце в България чрез прилагане на иновативен продукт за оптимизиране на биотехнологията при in vitro съхранение на мъжки гамети- Ръководител.


Ръководител на проекти или договори за реализиране и комерсиализация на научни продукти

1.Договор от 26.10.2004 г. С фирма „БЕЛСУИН”ООД

2. Договор със стопанство „Врана” ЕАД до 2006 г. и Анекс към договор със стопанство „Врана” ЕАД до 2010 г.

3. Договор за обмяна на опит и помощ в областта на репродукцията на елитни разплодници от 23.03.2005 г. с „Агенцията по селекция и репродукция в животновъдството”, – София от 2006 г. до сега

4. Договори, финансирани от организации с диагностична и приложна дейност за 2002-2007 г. – 3 договора, 2012 – 1 договор.

Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни комисии)


 • Поканен лектор пред специалисти в областта на репродукцията и селекцията при животните към „Агенцията по селекция и репродукция в животновъдството”, град Варна, 2006 г.

 • Изнасяне на лекции по „Репродукция на домашните животни и андрология” пред студенти към „Ветеринарен факултет”, ЛТУ, София – 2008, 2009 г.

 • Водене на упражнения с практическа насоченост в областта на репродуктивната биология и биотехнологии пред студенти на „Ветеринарен факултет”, ЛТУ, София – 2008, 2009 г.

 • Поканен лектор за провеждане на лекционни курсове по размножаване на домашните животни пред частни фермери към „Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце” и „Развъдна асоциация за аборигенни породи овце от Западна България” – 2011 г.

 • Поканен лектор при провеждането на лекционни курсове по одобрени от Държавен фонд „Земеделие” програми, за повишаване на образователния потенциал на фермерите при отглеждането на различни породи овце – 2011 г.

 • Организиране и официален лектор пред докторанти на специализиран докторантски курс към ЦО при БАН – 2010 г.

 • Над 30 участия в изпитни комисии по конкурси да докторанти и научни сътрудници при ИБИР- БАН.

 • Председател на 2 научни журита по конкурс за „доцент” и конкурс за получаване на образователната и научна степен „Доктор” – 2011 г.


Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление

1. Участие в комисия за експертна оценка на репродуктивния статус на разплодни животни – кучета, собственост на ДМТОСО – Обрадовци – 2006 г., на базата на сключен договор между ИБИР - ДМТОСО.

2. Участие в комисия за експретна оценка на замразени еякулати от жребци, собственост на ИАСРЖ – 2009 г., на базата на заповед №195 от 03.07.2009 г. но Изпълнителния директор на ИАСРЖ.

3. Участие в комисия за експертна оценка на еякулати от аборигенни породи кочове, собственост на ИАСРЖ- 2005 г., на базата на сключен договор.


Член на организационен (програмен) комитет на национален форум

Участник при организирането и изнасяне на пленарен доклад на Втора Национална Кръгла Маса „Актуални проблеми в репродуктивната биология при селскостопанските животни в България” – София 20 юни 2007 г.


Научно-приложна дейност (свидетелства за рационализации, изобретения, защитени патенти и лицензи)

 1. Загорски Д, Иванова М, Бобадов Н, Среда за криоконсервация на сперма от нерез. Авторско свидетелство № 77688, 1990 г.

 2. Иванова М. Г., Иванов И. Б., Петров М. Г. Противозачатъчно устройство. Патент № 99711, 1997 г.


Публикационна дейност, цитати

  • Книги, учебници, монографии – 2 книги и 1 под печат

  • Открития и изобретения 2

  • публикации, отпечатани в научни списания и поредици 107

Общ импакт фактор 23.035

  • Съобщения на конгреси - 79

  • Цитирания (без автоцитирания) 182


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница