Справочник за отопление, вентилация и климатизация III част. Наредба №4/2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проектиДата13.10.2018
Размер140.91 Kb.

ГЛОБАЛ ДИЗАЙН” ЕООД

ОБЕКТ: „Преустройство на гараж-навес в техническо помещение за първичен преглед на автомобили”

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Приемна зона на МБТ за отпадъци на ОП СПТО, в землището на с. Яна, местност Садината

ЧАСТ: OBK

ФАЗА: Технически проект

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ЧЕЛЕН ЛИСТ

 2. СЪДЪРЖАНИЕ

 3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 4. ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 5. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 6. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЗАПИСКА – ВЕНТИЛАЦИЯ

 7. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

 8. ЧЕРТЕЖИ – 3 БРОЯ

1/3 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ КОТА +/– 0,00

2/3 РАЗРЕЗ –G-G, ФАСАДА СЕВЕР И ФАОСАДА ЮГ

3/3 - СХЕМИ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ – НЕОТОПЛЯЕМО ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.ОБЩА ЧАСТ

Проектът е изготвен съгласно сключен договор №СПТО17-ДГ56-171/ 18.09.2017г. между ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци” и „ГЛОБАЛ ДИЗАЙН” ЕООД. Разработката е направена в отговор на обективната необходимост от затваряне на отворите на гаража и монтиране на врати, поради климатичните условия.

При изготвяне на проекта са използвани следните нормативни документи:

Наредба № 7 на МРРБ, актуализирана от 2004г за Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Наредба №15 от 28.07.2005г. за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително - технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар.

Справочник за отопление, вентилация и климатизация – III част.

Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА:

Площадката за третиране на отпадъци се намира в землището на с. Яна, местност Садината и отстои на около 22 км. източно от центъра на София. Подходът е от магистрала Хемус.

Сградата на гараж-навеса е съществуваща и е разположена в приемна зона. Тя е ситуирана непосредствено до влизането, в северна посока.

До момента сградата служи за паркиране на наличния автомобилен парк за обслужване и почистване на депото. Сградата е проектирана и изградена на принципа на поточност на движението – влизане, паркиране и излизане. Сградата е законно изградена и функционира с разрешение за ползване. По проект тя е навес, отворена в голяма степен по късите страни и не са били предвиждани врати.

Сградата спада към групата на обслужващите сгради към депото за неопасни отпадъци. Същата е предназначена да обслужва цялата площадка, включително и предвиденият за изграждане завод за механично-биологично третиране, в съответствие с изискването за интегриране на материално-техническата база в производствените зони. Тя е ситуирана на място, в непосредствена връзка с входа и изхода на площадката.
-2-

Сградата се преустройва в техническо помещение за първичен преглед на автомобилите, преди работа на прощадката. Запазва се нейната еднопространственост, необходимо за нейното функциониране. В план сградата е правоъгълна, а в обем едноетажна. Сградата е без сутерен. От навес тя става затворена, като отворените части се затварят с ламарина, а на входа и изхода се монтират врати за техниката и хората.

Съгласно технологичната част, огледът ще се извършва преди излизане на колите на работа. Той ще включва проверка на: външен вид; изправност на светлините; захващането на

прикачните съоръжения; документите и състоянието на водача. При съмнение за неизправност, същата ще влиза в ремонтните халета на съседната сграда за основен преглед и ремонт при нужда. В халето няма постоянно работно място, затова същото е неотопляемо. Проверяващият персонал работи в съседната сграда, където са разположени и битовките им. Ще се осъществява непрекасната готовност, но режим на работа по необходимост. Тук не е включена тежката механизация на депото, която е непрекъснато на площадката.

Сградата на техническото помещение съдържа едно помещения – еднопространствено. Запазва се централното проходно пространство, около което са разположени двустранно по шест паркоместа. Паркоместата са маркирани върху настилката. Около конструкцията и при страничните стени са предвидени на пода метални релси, по архитектурен детайл за защита на сградата. В паркоместата спират товарните автомобили за първичния преглед.

Броят на местатат за автомобили и прикачен инвентар към тях, преминаващи през технически оглед ще възлиза до 12 броя на час. Автомобилите са дизелови – 6 броя товарни обслужващи до 10 тона и 6 броя леки автомобили.

Тук не е включена тежката механизация на депото, която домува на площадката. В техническото помещение няма работни места.

Конструкцията на сградата е стоманена, гредова.

За външните стени е предвидена ламарина с PVC покритие, която удовлетворява изискванията за защита от атмосферни влияния. Дограмата е AL жалузи, които осигуряват компенсирането на общообменната смукателна вентилация и естественото осветление на пространството, която се запазва.

Част от желузийните отвори се затварят от вътрешна страна с метални рамки и поликарбонат. Подът е съществуващ и решен с шлайфано бетоново покритие, противохлъзгащо и устойчиво на автомобилните течности.

Сградата е решена с двускатен метален покрив – съществуващ, който се запазва.
-3-

Обектът се намира в климатичната зона на гр. София със следните климатични данни: • Климатична зона –7

Продължителност на отоплителния период – 2900DDК.d

 • брой на отоплителните дни –190

 • изчислителна температура за отопление Т= - 160 С

 • средногодишна температура –+100С

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП наименованието е техническо помещение с категория по пожарна опасност Ф5В, клас по ФПО – Ф5 и подклас – Ф5.1. Необходимата огнеустойчивост на конструктивните елементи и минималния клас по реакция на огън на строителните продукти, от които се изграждат същите е определена съгласно Таблица № 3 към чл. 12, ал. 1 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Проектната огнеустойчивост е Vстепен НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. Фактическата огнеустойчивост на строежа е V степен на огнеустойчивост.

В сградата не се проектират помещения с различно от основното функционално предназначение.


ДИМО И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ


Съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП е предвидена система за пожароизвестяване. Пожарогасене не се изисква. За обекта не се изисква проектиране на система за отвеждане на дима и топлината защото е от пета степен на огнеустойчивост чл. 113 ал.7

II. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

В помещението не се предвиждат постоянни работни места и не се предвижда отоплителна инсталация.

Съгласно задание сградата е неотопляема без изисквания за осигуряване на микроклимат /отопление, климатизация/ с нормативно определени параметри.

В тази връзка, съгласно чл.1 , ал.3, т.5 - за сградата не се прилага “Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия на сгради”.

III. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Предвидена е общообменна смукателна вентилация с правоъгълни канални системиСВ-1.1 и СВ-1.2, комплектовани с правоъгълен канален вентилатор, система от въздуховоди от поцинкована ламарина и регулируеми вентилационни решетки, оразмерена на база отделени вредности от дизелови двигатели в помещението при влизане, престой и
-4-
излизане. За оразмеряване на смукателната вентилация помещението са приети действащите норми за гаражи, тъй като в помещението няма да се извършват ремонтни работи.

Засмукването на въздуха от помещението ще става по схема 50% горно и 50% долно. Отработеният въздух се изхвърля на височина 1 м над покрива на сградата. Смукателните вентилатори ще се включват при подаден сигнал от предвидените газанализатори при регистрация на пределно допускима концентрация на СО.

Компенсирането на отработения въздух е през съществуващи алуминиеви вентилационни неподвижни жалузийни решетки.

ПРОЕКТАНТ:

инж.Хр.Христов

София, септември 2017г.
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

Специялност

Име

Подпис

Специялност

Име

Подпис

СК

инж. Димитър Караколев
ПБ

инж. Антон Ангелов
Електро

инж. Даниела Иванова

ОВиК

инж. Христо Христов


ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЗАПИСКА

ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ НА НЕОТОПЛЯЕМО ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ1 ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ – - полезна площ = 873,60 м2, обем = 5910 м3

Съгласно технологичната част, огледът на автомобилите ще се извършва преди излизане на работа. Той ще включва проверка на външен вид, изправност на светлините, захващането на прикачните съоръжения, документите и състоянието на водача.

При съмнение за неизправност, автомобилът ще влиза в ремонтните халета на съседната сграда за основен преглед и ремонт при нужда.

В настоящия проект, съгласно технологичната част през техническото помещение за предварителен оглед ще преминават за 1 час:

- 6 броя товарни обслужаващи автомобили с дизелов двигател:

- 6 броя леки автомобили с дизелов двигател

Оразмеряването на предвидената принудителна вентилационна смукателна инсталация на техническото помещение е приравнено към надземни гаражи, съгласно Справочник за проектиране на ОВК инсталации на проф. С. Стамов ІІІ-та част.

Необходимият дебит на въздуха за вентилация се определя така, че да се поддържа ПДК на въглеродния окис.

Емисията на въглероден окис от един товарен автомобил за влизане, паркиране и излизане от помещението се определят по израза:

VСО = 2 lср.. КМ.. 10-4 + Кпр.х .  . 3600-1 м3ЗА 6 БРОЯ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

lcp

35

m

Средно разстояние от входа/изхода до мястото за паркиране

τ

240

s

Продължителност на работа при влизане, паркиране и излизане

Kпр.х

0,55

m3/h

Обемът на CO, отделян от работа на двигателя на празен ход0,6

m3/h

Обемът на CO, отделян маневриране

n

6

бр.

Брой леките автомобили

kn

1

-

Коефициент на натоварване

yco

0,000015

m3 CO/m3 въздух

Концентрация на CO във външния въздух, m3 CO/m3 въздух

ПДКco

0,0001

m3 CO/m3 въздух

Пределно допустима концентрация на CO, m3 CO/m3 въздух

-2-

Изчислителна част
Емисията на CO от един автомобил за паркиране, празен ход и излизане


Vco

0,041

m3/h

Дебит на въздуха

Vвз

2884,71

m3/h


Прието 2885 m3/h
ЗА 6 БРОЯ ТОВАРНИ И ОБСЛУЖВАЩИ АВТОМОБИЛИ

lcp

35

m

Средно разстояние от входа/изхода до мястото за паркиране

τ

270

s

Продължителност на работа при влизане, паркиране и излизане

Kпр.х

0,55

m3/h

Обемът на CO, отделян от работа на двигателя на празен ход0,15

m3/h

Обемът на CO, отделян маневриране

n

6

бр.

Брой товарните автомобили в помещението

kn

1

-

Коефициент на натоварване на помещението

yco

0,000015

m3 CO/m3 въздух

Концентрация на CO във външния въздух, m3 CO/m3 въздух

ПДКco

0,0001

m3 CO/m3 въздух

Пределно допустима концентрация на CO, m3 CO/m3 въздух

-3-


Изчислителна част
Емисията на CO от един автомобил за влизане паркиране и излизане


Vco

0,0423

m3/h

Дебит на въздуха

Vвз

2985,88

m3/h

Прието 2986 m3/h

Общо количество въздух за общообменна смукателна вентилация

Прието:

Прието:
кратност на въздухообмена-4-

Избор на вентилационни съоръжения


Общообменна смукателна вентилация – СВ-1.1 и СВ-1.2

-Правоъгълен канален вентилатор с дебит V = 3000 м3/ч, напор Н= 340Ра, комплект с меки връзки и термична защита, ел. мощност 2,46 kW/400V – 2 броя

Компенсирането на отработения въздух ще става през съществуващи неподвижни и новопроектирани подвижни /гравитачни/ жалузийни решетки.

Скорост на входящ въздух през неподвижни жалузийни решетки
където


V- количество на пресен въздух- m3/h

Сечение на жалузийните решетки за СВ-1.1 – 4 броя

/3,840х 1,2/ х 4 = 4,608 х 4 =18,43м2

живо сечение на жалузийната /неподвижна и гравитачна/ решетка

Fж.с = 18,43м2 х 0,5 = 9,22м2

ПРОЕКТАНТ:

инж.Хр.Христов

„ГЛОБАЛ ДИЗАЙН” ЕООДГД/2017_01.03_HVAC-EN-R0
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница