Средно общообразователно училище „неофит рилски”страница1/6
Дата23.07.2016
Размер0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

гр.ХАРМАНЛИ, ул. „Александър Стамболийски” № 54,

тел./факс 0373 8 2576 и тел.0373 8 3143 , e-mail: sounr_harmanli@abv.bg


за учебната 2012/2013 година


Приет на заседание на ПС с Протокол

Утвърждавам,


Директор: Боряна Петрова

КРАТКОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ
2012-2013 УЧЕБНА ГОДИНА
Генералната стратегическа цел на СОУ ”Неофит Рилски” е да продължава да бъде училище за подготовка на високо мотивирани ученици, място за творчество и труд, без агресия и без противообществени прояви; училище, което да формира, с помощта на семейството, свободни и отговорни личности, знаещи и можещи, конкурентни в познанията си по всички учебни предмети.

Приоритети в развитието на учебно-възпитателния процес в СОУ ”Неофит Рилски” са: • Повишаване качеството на образованието по всички предмети;

 • Интегриране на учениците от различен етнически произход и различни националности, и ученици със специални образователни потребности;

 • Въвеждане на компютърните и мултимедийните технологии в обучението по всички предмети;

 • Повишаване професионализма и квалификацията на учителите;

 • Отваряне на образованието към света чрез участие в международни проекти, програми и презентации;

 • Ориентиране на образованието към потребностите на пазара на труда и личността;

 • Активизиране на работата по гражданско образование и извънкласни форми на обучение;

 • Целогодишно ангажиране на учениците, включително и в периода на ваканциите, усъвършенстване режима на организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм;

 • Сътрудничество с общинските власти, МОМН, РИО на МОМН, неправителствени организации;

 • Тясна взаимовръзка и сътрудничество между учители, родители и ученици.


1.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ВЪНШНАТА СРЕДА

Силни страни

Слаби страни

 • Силният педагогически състав и разнообразните методически практики създават условия за висока мотивация на учениците, за растеж в учебния процес;

 • Активно включване в различните общински, областни и национални състезания, олимпиади и конкурси, и завоюване на призови места;

 • Многостранна извънкласна и извънучилищна дейност, която отразява желанието на нашите ученици и им предоставя възможност за публична гражданска позиция. Активно участие в проект „Успех” със 17 форми;

 • Включване в национална програма С грижа за всеки ученик и модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”;

 • Сайт на училището

 • Високи спортни постижения на национално и международно ниво;

 • Предоставяне на възможност за личностно развитие;

 • Почти 100% пълняемост на паралелките;

 • 100% реализиран план-прием;

 • 85% реализиран прием на нашите възпитаници във ВУЗ;

 • Учителите са висшисти с много добра педагогическа квалификация и мотивирани за непрекъснато кариерно развитие;

 • Няма незаети щатни бройки;

 • Изграждане на Център по природни и обществени науки;

 • Създаване на кабинет за работа по европейски проекти;

 • Подобряване на МТБ на още 5 кабинета, оборудвани с интерактивни дъски;

 • Наличие на богата училищна библиотека;

 • Наличие на музей на училището;

 • Изработване на видео презентация на училището по международен проект;

 • Интернет, включително безжичен - 24 часа;

 • Училището се охранява с невъоръжена охрана;

 • Наличие на пожароизвестителна инсталация и система за видеонаблюдение;

 • Училището разполага с четири новооборудвани компютърни кабинета;

 • Редовно финансиране

 • Ученически съвет;

 • Спечелени проекти;

 • Всички учители са преминали курс за работа с компютърна техника, могат да работят с компютърната техника и да прилагат ИКТ в учебния процес;

 • Училището разполага с лекарски кабинет и медицинско осигуряване;

 • Възстановена е дейността на училищното настоятелство.

2. Анализ за отсъствията на учителите, невзетите часове по учебни предмети поради неосигурено заместване и преструктурирането на учебното съдържание.

 • През изминалата учебна година няма загуба на учебно време поради отсъствие на учители. Извършено е заместване във почти всички часове. Средствата за осигуряване на заместването са от мярка „Без свободен час” и от собствения бюджет на училището • Влошаване на социално –икономическия статус на голяма част от родителите;

 • Увеличаване на броя на ученици с влошено здравословно състояние;

 • 37 учители без ПКС;

 • Увеличаване броя на извинените и неизвинените отсъствия ;

 • Физкултурният салон е с капацитет, неотговарящ на изискванията на МЗ и МОМН. Поради претовареност на физкултурния салон е слаба двигателната активност на учениците;

 • Формално провеждане на някои часове на класа;

 • Формално изпълнение на задълженията на дежурния учител от някои колеги;

 • Спортните площадки в гимназията се нуждаят от ремонт;

 • Покривът на сградата се нуждае от ремонт;

 • Наложително е озеленяване на училищния двор и системното подържане на площите с цветя;

 • Учебната среда се нуждае от обновяване и естетизиране, за да може да отговаря на изискванията на модерното обучение;

 • Феминизацията на педагогическия колектив;
2. Дейности за осъществяване на стратегическите цели:
Квалификационна дейност на учителите- направления:

Екипът от учители системно да проучва и анализира потребностите от квалификация и да усъвършенства модела на прогнозиране и планиране на квалификационните дейности и да осигури равен достъп на всички учители до различните видове и форми на квалификация.
 1. Периодично актуализиране на знанията;

 2. Усвояване на нови методи в преподаването;

 3. Обучение по ИКТ;

 4. Обучение по подготовка за работа по европейски проекти .
 • Гражданско образование:

 1. Запознаване с Конвенцията за правата на детето-20 ноември Световен ден за правата на детето;

 2. Запознаване с Хартата за правата на човека:

 3. Провеждане на дискусии, беседи и лекции насочени към ГО;

 4. Организиране на срещи между ученици и представители на общинската администрация и общински съвет Харманли;

 5. Изнесени часове в Районен съд, РПУ, Отдел за закрила на детето и др.

 6. Провеждане на кръгли маси, дебати, ученически радиопредавания, младежки хепанинги по повод различни празници:

  • 5октомври-Световен ден на учителя;

  • 1ноември-Ден на народните будители;

  • 21 ноември-Ден на християнското семейство.

 7. Ученическо самоуправление – 9Май- Ден на Европа.
 • Здравно и екологично образование:

 1. Провеждане на часове във всички класове посветени на превенцията на наркоманията, тютюнопушенето, алкохолизма и трафика на деца;

 2. Провеждане на часове в среден и горен курс по сексуално и репродуктивно здраве;

 3. Организиране на информационни кампании по повод: превенция на СПИН, тютюнопушене, наркотици, раковите заболявания, месец на трезвеността;

 4. Организиране на мероприятия по повод:

  1. 18 октомври: Европейски ден срещу трафика на хора;

  2. Февруари- месец на трезвеността;

  3. 22 март-Световен ден на водата;

  4. 7 април-Световен ден на здравето;

  5. 5 юни-Световен ден на околната среда.

 5. Непрекъснато пропагандиране на здравословния начин, режим на хранене и контрол на предлаганите храни на учениците.
 • Работа с изявени ученици:

 1. Картотекиране на всички ученици с проявени дарби и умения;

 2. Насочване и подпомагане на учениците при участие в олимпиади и презентации;

 3. Анализ на резултатите на тези ученици от участието им в олимпиади и състезания;

 4. Организиране на срещи с успешно реализирали се съграждани;

 5. Организиране на тематични лагери и екскурзии;

 6. Посещения с учебно-възпитателна цел в научно-практически звена; природни резервати и паркове; галерии, театър, опера и концерти. • Интеграция на учениците от малцинствата:

 1. Индивидуални разговори на педагогическия съветник с всеки новопостъпил ученик от малцинствен произход за идентифициране на трудностите, които среща и оказване на конкретна помощ;

 2. Провеждане в часа на класа разговори и беседи, посветени на толерантността към различията.
 • Дейности с трудноуспяващи ученици и СОП:

 1. Включване на всички ученици в ПИГ и групи за взаимопомощ;

 2. Консултации по всички предмети по график утвърден от директора – ежеседмично;

 3. Класните ръководители да поддържат връзка с родителите на тези ученици;

 4. Приоритетно включване на техните проблеми на педагогически консилиуми.

 5. Продължаване дейността по проект „С грижа за всеки ученик”.
 • Професионално образование:

 1. Регулярно провеждане на час на класа посветен на професионалното ориентиране;

 2. Организиране на срещи на дванадесетокласници със специалисти БТ и представители на ВУЗ;

 3. Организиране на ден на професиите с ученици от 8 клас. Предоставяне на богата информация за света на професиите.
 • Дейности с родители и общественост:

 1. Продължаване на дейността на училищното настоятелство;

 2. Организиране на родителски срещи и консултации за индивидуални срещи с родители;

 3. Да се изградят и заработят ефективно родителски съвети към всяка паралелка;

 4. Редовно да се информират родителите за състоянието на децата им /телефонен разговор, SMS, индивидуални срещи/;

 5. Популяризиране дейността на училището чрез местната преса и ученическия вестник;

 6. Участие на училището в обществени проекти;

 7. Сътрудничество с общинската администрация, фирми, обществени и неправителствени организации;

 8. Провеждане на дни на „Отворени врати” по различни учебни предмети;

 9. Установяване на сътрудничество с други училища от страната и чужбина.

 10. Нови възможности за информиране на родителите чрез електронен дневник.
 • Работа по проекти:

1.

2.

3.
 • Приоритетни дейности за учебната 2012/2013г.:

 1. Своевременно актуализиране на електронната страница на училището;

 2. Подобряване на материално-техническата база и използване на новите възможности;

 3. Създаване на традиция за отбелязване и награждаване на високи постижения на изявени ученици и учители.

 4. Стартиране на дейността по изработване на портфолио на учениците
I ПКС

II ПКС

III ПКС

IV ПКС

V ПКС

без ПКС

1

9

0

1

5

37

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница