Средно общообразователно училище „неофит рилски”страница5/6
Дата23.07.2016
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

Втори срок:
5.14.Изработване и утвърждаване на Графици за контролните и класните работи за II-ри срок на учебната година.

Срок:15.02.2012г.

Отговорник: всички учители по ЧЕ
5.15.Изработване и утвърждаване на графици за допълнителна работа и консултации както с изявени,така и с изоставащи ученици.

Срок: 15.02.2012г.

Отговорник: всички учители по ЧЕ
5.16. Участие на ученици 5-8 клас в състезание по правопис на английски език(фондация Америка за БГ)

Отговорник:Е.Манолов, Д.Боримечева


5.17.Организиране и провеждане на общински кръгове на олимпиадите по чужди езици,съгласно план-график на РИО Хасково за учебната година.

Срок: 30.02.2013г.

Отговорник: всички учители по АЕ

5.18.Учителите,преподаващи в 12 клас да насочат усилията си в подготовката на учениците за успешно полагане на ДЗИ по чужд език през настоящата учебна година.

Срок:периодично

Отговорник: М.Нарлиева


5.20. Участие на ученици 5-8 кл в състезанието „Лингвистично кенгуру’

Срок:март 2013

Отговорник: Е. Манолов, М. Льондева

5.21. Осъществяване на междупредметни връзки:


а/ между АЕ,БЕЛ и ИТ-работа по проекта за многостранно училищно партньорство”Мind the Gap” включващ ученици от гимназиален курс.

Срок : целогодишно

Отговорник :М.Нарлиева
5.22. Външно оценяване на учениците от 8 клас(чуждоезиков и природоматематиески профил).Преверка,оценяване,анализ.

Срок: 30.06.2013г.

Отговорник: М.Льондева,Р.Русева,Н.Атанасова Е.Манолов
5.24.Обсъждане на резултатите от учебно-възпитателната работа на учителите в края на учебната година и набелязване на мерки за подобряване на обучението на учениците.Примерно разпределение на часовете по ЧЕ за следващата учебна година!

Срок:30.06.2013г.

Отговорник: всички учители по ЧЕ

Председател на МО по чужди езици: Р.РусеваПриложение 3
Годишен план

за работата на методическо обединение

Математика- Информатика”учебна 2012-2013год.
I. Цел

1. Провеждане на уместна, съобразена с новите стандарти методическа работа, която да доразвие ключовите математически и дигитални компетенции.

2. Изграждане на адекватно математическо и алгоритмично мислене сред учащите се, което да им създаде по-добри възможности за бъдеща професионална и социална реализация.
II. Основни задачи

1. Усъвършенстване и актуализиране на методиките на преподаване по математика, информатика и ИТ така че по точно да отговорят на европейските образователни стандарти

2. Намиране на нови подходи, нови методи, които да направят по привлекателни часовете по съответните учебни дисциплини.
III. Дейности и мероприятия

1. Разработка и провеждане на тест за входно ниво.

срок : 20.09.2012

отг. Учителите по математика

2. Абониране за периодични научно-методически издания по съответните дисциплини.

срок : 15.10.2012

отг. К.Христов, Т.Славов

3. Отчитане на резултатите от входното ниво по математика, ИТ и набелязване на мерки за отстраняване на пропуските в методическата работа

срок 30.10.2012г.

отг. учителите по уч. дисциплини

3. Разработка на помощни материали за подпомагане, подобряване и по-добро онагледяване на урочната работа по учебните дисциплини.

срок постоянен

отг. учителите по уч. дисциплини

4. Заседание на МО за изготвяне на единни критерии за оценяване знанията и уменията на учениците. По честа обмяна на информация между преподавателите от обединенията с цел изясняване на възникнали текущи проблеми

срок постоянен

отг. учителите по уч. дисциплини


5. Подготовка на ученици за участие в олимпиадите и състезания по математика и информационни технологии.

срок м.януари

отг. учителите по уч. дисциплини

6. Продължаване на добрата практика за мотивиране на ученици да усъвършенстват знанията си и да подпомагат своите съученици.

отг.: учителите по математика

срок: до деня на самоуправлението

7. Оказване на методическа помощ на колеги от другите учебни дисциплини за работа с компютър и използване на компютърни технологии с цел постигане на по-добра интеграция по общообразователните и специални учебни дисциплини /където има възможност/.

Срок: постоянен

отг. Учителите по ИТ и информатика

8. Изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебни срокове. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им.

Срок: 30.06.2013

отг . М.Жекова

9. Участие в определени квалификационни курсове с цел повишаване квалификацията на учителите по ИТ, информатика и математика.

Срок: постоянен

отг . Учителите

10. Участие във вътрешно-квалификационни и други курсове за повишаване квалификацията на членовете на обединенето

Срок: постоянен

отг . Учителите

11. Методическа сбирка по математика.

Срок: 02.2013г.

отг К.Христов
12. Подържане на училищния сайт и сайта в Haskovo.net.

Срок: постоянен

Отг. Делчева, Славова, Славов

13. Провеждане на вечер на математиката или математическо състезание с 5 и 6 класове.

Срок: март.2013

Отг. Д.Илиева, М.Петкова


14. Междуучилищен проект по Коменски с участието на България, Франция, Норвегия, Унгария, Турция и Гърция- „ Mind the Gap”, с език за комуникация английски, свързан с използване знанията и уменията по ИТ за създаване на продукти.

Срок: постоянен

Отг. Ж.Делчева

15. Изготвяне на учебен продукт (филм) с превод (субтитри) от чужд език по различни учебни предмети.

Срок: 06.2013

Отг. Ж.Делчева, А.Славова

16. Създаване и попълване на електронен дневник на училището.

Срок: 12.2012

Отг. М.Стоилова, М.Петкова

Състав на МО:


 1. А.Славова

 2. Ж.Делчева

 3. М.Стоилова

 4. Т.Славов

 5. М.Жекова

 6. Д.Илиева

 7. Д.T.Илиева

 8. К.Христов

 9. В.Бончева

 10. М.Петкова

Приложение 4

План на МО по изкуствата, домашен бит и техника за уч 2012-2013уч. година


  1. Методически сбирки насочени към споделяне на педагоически опит
 1. Организационна сбирка –споделяне на опит за разпределение на методичните единици по учебните програми

 2. Създаване на клубове по интереси и координиране на работата им с цел съвместни изяви

 3. Участие в обучение (ПКС и други курсове при изяснено финансиране)

 4. Участие в конкурси- национални и международни и споделяне на методически опит за работа с изявени ученици

 5. Участие в празници свързани с училище и града чрез музикални изяви, изложби и пленери

 1. Представяне на продукти (медийни и други) за популяризиране дейността на МО


МО по изкуствата, домашен бит и техника:

Светла Въжеклиева, Жермина Михова, Марияна Панайотова, Васка Нинова и Васил Василев


Приложение 5

План за работата на методическото обединение по обществени науки за уч. 2012-2013г.

Задачи:

1.Активизиране самообразованието на учителите с цел повишаване и усъвършенстване на педагогическата им квалификация.

2.Широко приложение на ИКТ в ежедневния образователно –възпитателен процес с цел адаптирането му в съвременото информационно общество.

3. Прилагане на ефективни методически практики за постигане на действена мотивация на учениците за постигане на ДОИ и високи резултати при вътрешното оценяване и зрелостни изпити.


Състав на МО:
Учители по:

1.История и цивилизация: Д.Ангелова, Златка Тонева, Филип Филипов

2. География и икономика: Ели Славова, Неделина Статева, Атанас Грозев

3.Философски цикъл: Р.Димитрова, Антоний ЯнковДЕЙНОСТИ
1.Прецизно и в срок изготвяне на ЗУД-годишни разпределения, планове и инструктажи, съобразени с промените в ПНЗНП.

2. Качествена подготовка и провеждане на входните нива по отделните дисциплини, съпроводено със задълбочен анализ.

3. Реализиране на пет сбирки на МО за учебната 2012/2013 г., а именно:

3.1. Приемане план за дейността на МО .

Срок: м. септември, отговорник: Денка Ангелова

3.2. Отчитане на резултатите от входни нива.

Срок: м. октомври, отговорник: Златка Тонева

3.3. Отчитане резултатите от ОВР през първия учебен срок.

Срок: м. февруари, отговорник: Неделина Статева

3.4. Споделяне на добри педагогически практики.


3.4.1 Изнасяне на открити уроци и занятия:
-Философски цикъл:

Срок м ХІ ,отг.Р.Димитрова


-История и цивилизация

Срок м.ІІ ,отг.Златка Тонева


-Екскурзията като метод за обогатяване и разширяване знанията на учениците. Планиране, осъществяване и диагноцистиране на резултатите. Практическа дейност и споделяне на опита, чрез презентиране и разговор с педагогическата колегия.

Срок м ІІІ ,отг.Ели Славова и Атанас Грозев


-Ролевата игра в обучението по история

-използване на извънкласните форми в обучението по история и цивилизация

м.ІV,отг.Д.Ангелова
3.4.2Радиопредавания посветени на важни национални празници

Срок :текущ,отг Златка Тонева


3.4.3.Екскурзии с научна цел
-Ученически екскурзии, съобразени с изучавания материал по различни дисциплини
3.4.4 Инициативи, съобразени с календарния план и бележити дати от българската история:

-22април-Ден на земята –еко поход до Приказките с цел почистване на Дефилето

-Изработване на табло и провеждане на анкета по случай деня на земята

отг.Ели Славова и Атанас Грозев

Срок: текущ, отговорник: Д.Ангелова

3.5. Анализ на резултатите от изходно ниво и външно оценяване.

Срок: м. юни, отговорник:Ели Славова

4. Активно участие в квалификационни курсове:

5. Опазване на материално-техническата база в училище и се положат усилия за нейното обновяване.

7. Активно участие на учителите от МО в разработването и реализирането на проекти, издигащи престижа на училището и даващи богати възможности на възпитаниците му за изява.

8. Изготвяне на банка от работни материали по дисциплините от МО - тестове, нагледни пособия, с цел взаимно подпомагане и използване на възможностите на образователния портал.

9. Целенасочена и задълбочена работа с изявени и талантливи ученици за ефективно участие на олимпиади, конкурси, състезания.


Председател на МО Гл. уч. Д.Ангелова
Приложение 6

План на методическото обединение по природни науки 2012/2013 учебна година


I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящият план е изготвен от членовете на Методическото обединение и утвърден от Директора на училището.


II.СЪСТАВ
Председател:

Радослава Гогова – гл. учител по биология,химия,човекът и природата – V ПКС

Членове:

Мария Цветанова – ст.учител по биология и химия – ІІ ПКС

Ваня Еджиева – ст.учител по биология - V ПКС

Галина Лискова –ст.учител по химия - ІІ ПКС

Емилия Тодорова – ст.учител по химия,физика ,човекът и природата –V ПКС

Ваня Бончева – ст.учител по физика и математика – V ПКС

Валентина Павлова – ст.учител по физика и химия - V ПКС
III.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Да се утвърди Методическото обединение на учителите по Природни науки като център за вътрешноквалификационна дейност,използвайки новоизградените кабинети в центъра по природни и обществени науки.

2. Да се изгради стратегия у учениците за ефективно учене и повишаване на качеството на учебно – възпитателния процес.

3. Да се формират у учениците умения за търсене и намиране на реална връзка на получените знания и приложението им в практиката чрез практически занимания в лабораторията по природни науки.IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Повишаване качеството на обучението и подготовката по природните дисциплини чрез прилагане на съвременни форми и методи на обучение.

2. Осъществяване на междупредметни връзки и взаимоотношения с цел реализиране на получените знания в практиката.

3. Съобразяване на учебната работа по природните дисциплини с изискванията за полагане на държавни зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити.

4. Повишаване професионализма на учителите по природните дисциплини чрез участия в квалификационни курсове за придобиване на по – висока ПКС.

5. Подпомагане на учителите с по – малък педагогически стаж и опит.V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ:
1. Разработване и приемане план за работата на Методическото обединение.

Срок: 15.09.2012 г.

Отг.: Р.Гогова

2. Разработване на индивидуалните тематични работни планове на учебния материал за учебната 2012/2013 г. съгласно държавните образователни изисквания.

Срок: 1.10.2012 г.

Отг.: Учителите

3. Включване в графиците за допълнителна работа с изявените ученици и за консултации с изоставащите ученици по предметите от природонаучния цикъл.

Срок: 30.09.2012 г.

Отг.: Р.Гогова

4.Провеждане на контролни работи за входно и изходно ниво с цел определяне равнището на знанията на учениците.

Срок: 30.10.2012 г., 15.06.2013 г.

Отг.: Учителите

5. Организиране и провеждане на Общински кръгове на Олимпиади по химия,физика и биология, съгласно План – график на РИО – Хасково за учебната година.

Срок: по график на РИО

Отг.: Учителите

6. На заседание на Методическото обединение да бъде направен анализ на състоянието на работата на учителите с изявените ученици и бъдат набелязани мерки за подобряването й с цел успешното представяне на учениците на Олимпиади, конкурси и състезания на различни нива.

Срок: 30.11.2012 г., 30.03.2013 г.

Отг.: Учителите


7. Учителите, преподаващи в 12 клас да насочат усилията си в подготовката на учениците за успешно полагане на държавните зрелостни изпити през настоящата учебна година.

Срок: целогодишно

Отг.: Учителите
8. На заседание на Методическото обединение да бъдат разгледани и обсъдени следните теми:

8.1.«Обучение за използване на интерактивните дъски в новите кабинети»

Срок:м.Х

Отг.Директора

8.2.«Използване на интерактивни карти в обучението по природните науки»

Срок:м.ХІ

Отг.Р.Гогова

8.3.«Подводни камъни приподготовка за ДЗИ по природни науки

Срок:м.І

Отг.М.Цветанова

8.4.«Обучение за изработване на мултимедийни уроци» - съвместно с МО по ИТ

Срок м.ХІІ

Отг.Р.Гогова

9.Конкурси и екскурзии

9.1.«Посещение на планитариума в гр.Смолян-изнесено обучение с последваща лекция»

Срок м.ХІ

Отг.В.Павлова

9.2.«С фотоапарат в природата «- посещение на Ловен парк Пампорово и последващ конкурс по случай празника на училището-«Пресъздай природата в клас»/Снимки,постери, рисунки, модели, макени, есета/

Срок м.ХІ

Отг.Преподавателите от МО

10. Работа в Центъра по природни и обществени науки.Месеци на природните науки:

-ХИМИЯ – ноември

-БИОЛОГИЯ – февруари

-ФИЗИКА- април


Провеждане и обсъждане на следните уроци:
10.1.„Сравнително разглеждане на хидроксилни производни на въглеводородите”-ХАклас

Срок м.ІV

Отг.Г.Лискова

10.2.„Човекът – част от организмовия свят” -V клас

Срок м.V

Отг.В.Еджиева

10.3.„Здравни познания и хгиена на нервната система” ІХ клас –биология

Срок м.ІV


Отг.Р.Гогова

10.4.„Решаване на задачи”-VІІ клас химия

Отг.Е.Тодорова

10.5.“Светлина”- VІІ клас физика

Срок:V.2012год.

Отг.В.Павлова

10.6.“Магнити” – VІІІ клас физика

Срок:м.ІV

Отг.В.Бончева

11. Участие на учителите от обединението в различни съвещания, семинари и други

квалификационни форми.
Срок:през годината

Отг.всички учители от обединението

12.Получаване на своевременна информация за различни възможности и

форми, предлагани от РИО, МОМН, Департамента за усъвършенстване на учители и др.

Срок:през годината

Отг.Р.Гогова

Приложение 7

Спортен календар на СОУ “Неофит Рилски” гр. Харманли

за учебната 2012-2013 год.
ФУТБОЛ:
5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас

01.10.12 год. 02.10.12 год. 03.10.12 год. 04.10.12 год.


9-ти клас 10-ти клас 11-ти клас 12-ти клас

08.10.12 год. 09.10.12 год. 10.10.12 год. 11.10.12 год.


БАСКЕТБОЛ:
5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас

15.10.12 год. 16.10.12 год. 17.10.12 год. 19.10.12 год.


9-ти клас 10-ти клас 11-ти клас 12-ти клас

22.10.12 год. 23.10.12 год. 28.10.12 год. 25.10.12 год.


ВОЛЕЙБОЛ:
5-ти клас 6-ти клас 7-ми клас 8-ми клас

05.11.12 год. 06.11.12 год. 07.11.12 год. 08.11.12 год.


9-ти клас 10-ти клас 11-ти клас 12-ти клас

12.11.12 год. 13.11.12 год. 14.11.12 год. 15.11.12 год.

Приложение 8

Бележити дати 2012г.

ОКТОМВРИ

165 г. от смъртта на Васил Априлов – български възрожденски деец (1789-1847);


225 г. от рождението на Франсоа Пиер Гийом Гизо – френски политик и историк (1787-1874);
130 г. от рождението на Робърт Хъчингс Годард - американски физик и изобретател, един от създателите на ракетната техника (над 200 патента),  (1882–1945);
120 г. от рождението на Марина Цветаева – руска поетеса и писателка (1892-1941);
145 г. от смъртта на Георги С. Раковски (истинско име Съби Стойков Попович) – български революционер (1821-1867);
120 г. от рождението на Иво Андрич – писател от бивша Югославия (1892–1975);
170 г. от рождението на Василий Верешчагин – руски художник баталист, нарисувал  серия платна,  свързани с Освобождението на България (1842-1904);
75  г. от смъртта на Йордан Йовков – български писател (1880-1937);
110 г. от рождението на Фани Попова-Мутафова - творец на романи и драми с исторически сюжети, детски автор, преводач (1902-1977);
70  г. от рождението на Майкъл Крайтън – американски писател, сценарист и режисьор, наричан бащата на технотрилъра (1942-2008);
130 г. от рождението на Имре Калман – унгарски композитор (1882-1953);
110 г. от рождението на Борис Ангелушев – български художник, майстор на карикатурата (1902-1966);
230 г. от рождението на Николо Паганини – италиански композитор и цигулар (1782–1840).

НОЕМВРИ


120 г. от смъртта на Иван Богоров – български енциклопедист от Възраждането (1820–1892);
115 г. от рождението на Асен Разцветников – български поет, писател и преводач (1897-1951);
125 г. от рождението на Самуел В. Маршак - руски преводач, критик, автор на творби за деца (1887-1934);
225 г. от рождението на Вук Караджич – сръбски филолог, етнограф, историк (1787-1864);
145 г. от рождението на Мария Кюри – френски физик и химик от полски произход (1867–1934);
90  г. от рождението на Кърт Вонегът – американски писател, романист и сатирик (1922–2007);
105 г. от рождението на Астрид Линдгрен – шведска детска писателка (1907–2002);
105 г. от смъртта на Константин Величков – български поет, белетрист, преводач, живописец, държавен и обществен деец (1855-1907);
185 г. от рождението на Петко Р. Славейков  - български поет, преводач, фолклорист, общественик и публицист (1827-1895);
50  г. от смъртта на Стилиян Чилингиров – български писател, общественик и културно-просветен деец (1881–1962);
100 г. от рождението на Йожен Йонеско – френски драматург (1912-1994);
210 г. от рождението на Вилхем Хауф - немски писател-романтик, майстор на приказката (1802-1827).

ДЕКЕМВРИ


220 г. от рождението на Николай Лобачевски – руски математик (1792–1856);
110 г. от рождението на Кирил Мирчев – български езиковед (1902-1975);
130 г. от рождението на Георги Михов Райчев – български писател и драматург (1882–1947);
75  г. от смъртта на Антон Страшимиров – български прозаик и драматург (1872-1937);
215 г. от рождението на Хайнрих Хайне – немски поет и публицист (1797-1856);
40  г. от смъртта на Ангел Каралийчев – български писател, автор на книги за деца (1902-1972);
160 г. от рождението на Антоан Анри Бекерел – френски физик (1852-1908);
180 г. от рождението на Густав Айфел – френски инженер, известен с проектирането на Айфеловата кула и на носещата конструкция на Статуята на свободата в Ню Йорк (1832 – 1923);
160 г. от рождението на ген. Данаил Николаев – български военен деец (1852-1942);
370 г. от рождението на Исак Нютон – английски физик, математик и астроном (1642-1727);
45  г. от смъртта на Чудомир (Димитър Христов Чорбаджийски) – български писател-хуморист (1890-1967);
190 г. от рождението на Луи Пастьор – френски химик, един от основоположниците на микробиологията (1822–1895).

През 2012 г. се навършват:

400 г. от рождението на Петър Парчевич – български католически епископ, доктор по богословие и каноническо право (1612–1674);
290 г. от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, пръв идеолог на Българското национално възраждане (1722-1773);
250 г. от написването на “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски (1762);
200 г. от рождението на Тонка Тихова Обретенова (Баба Тонка) – българска  революционерка и национален герой (1812-1893);
195 г. от рождението на Гаврил Кръстевич – български историк, общественик и книжовник, редактор на сп. “Български книжници” (1817-1898);
190 г. от рождението на Александър Богориди – български политик (1822–1910);
155 г. от издаването на „Буквар за первоначалните ученици. Съчинен от Емануила Васкидовича и Георгия М. Владикина, учители училища святаго Преображения. Напечатан же с иждивление народнаго читалища в Свищов. Издание първо. Новий сад. Книгопечатня др. Дан. Медаковича, 1857” ;
145 г. от излизането на брой 1 на в. “Дунавска зора”, редактиран от Добри Войников;
135 г. от създаване на Българското опълчение (1877), участвало в Руско-турската война (1877-1878);
115 г. от създаването на Българския цирк (1897 г.);
105 г. от построяването на паметник "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" в София, на площад "Народно събрание" (автор е италианският скулптор А. Дзоки). Израз на признателността на българския народ към руския император Александър II и неговите воини, освободили България от османско владичество; на върха на архитектурно-скулптурната композиция е бронзовата конна фигура на Александър II; фризове и релефи (1907);
105 г. от обявяването на Ръдиард  Киплинг за нобелов лауреат по литература "за голямата си наблюдателност, оригиналността на въображението, богатството на идеи и забележителния талант на разказвача" (1907);
55 г.  от обявяването на Албер  Камю (Франция) за нобелов лауреат по литература "като един от най-добрите майстори на словото и за блестящия си стил" (1957).

2012 г. е обявена за:

Международна година на сътрудничеството. Обявена с Резолюция  64/136 на Общото събрание на ООН от 11 февруари 2010 г.
Международна година на устойчивата енергия за всички. Обявена с Резолюция 65/151 на Общото събрание но ООН от 16 февруари 2011 г.

Световни годишнини и  десетилетия под егидата на  ООН  и  ЕС :

•2005 – 2014 г. – Международно десетилетие на образование в интерес на устойчивото развитие на ООН.
•2005 –  2015 г. – Международно десетилетие за действия “Вода за живот”.
•2005 –  2015 г. – Международно десетилетие на ромското включване.
•2005 –  2014 г. – Второ международно десетилетие на местните народи.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница