Състояние и развитие на земеделските производствени кооперацииДата19.10.2017
Размер40.69 Kb.
Дипломна работа

Тема: Състояние и развитие на земеделските производствени кооперации
(по примера на Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)

Съдържание

 1. Теоретични основи на кооперацията и специфичните особености на земеделската производствена кооперация в земеделието
 1. Състояние на Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”,с.Три кладенци
 1. Насоки и решения за развитие на Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”,с.Три кладенци

Изводи и препоръки
Литература

Изводи и препоръки


Извършеният литературен преглед,направените изследвания и разработеният вариант за повишаване на производството в ЗПК”Напредък”,с.Три кладенци дават основание да се направят следните по-важните изводи и препоръки:

 1. Кооперацията възниква по силата на социално-икономическите условия,на историческия процес и има особено място и роля в живота на всяка страна.

 2. Състояние на ЗПК”Напредък”,с.Три кладенци:

Управлението на кооперацията се извършва по общо приетата структура на управленски нива.В устава и е определено,че собствениците имат право да получат земя за лично ползване в размер на 10дка,но не повече от 50% от внесената в кооперацията земя.Получените средни добиви са добри,но като цяло са по-високи от средните за страната през разглеждания период.Рентата се дава в натура(зърно) и е средно 100 кг/дка за дадения период.През 2002г.,тъй като за тази година разполагаме с данни,кооперацията приключва на печалба.Печалбата е в размер на 183,53 хил.лв.Разпределението на общия доход-дивиденти на член-кооператорите,рента за земята,заплати на работниците и печалба(фонд”Резервен”).Средната работна заплата на работещите в кооперацията по години е по-висока от действащите тогава минимални работни заплати,но е по-ниска от средната за страната през разглеждания период.

Положителни страни на кооперацията:

-правилно разбиране за мястото и ролята на кооперацията;

-възможност за събиране на повече капитал от отделния собственик;

-работещите са членове на кооперацията;

-определен е размерът на земята за лично ползване от член-кооператорите;

-средните добиви са добри и като цяло са по-високи от средните за страната чрез разглеждания период;

-рентата се дава в натура(зърно) и е средно 100кг/дка.;

Даването в натура е положително явление от гледна точка на кризата в производството и от гледна точка на психологическото въздействие.

-разпределението на общия доход е справедливо и не ощетява член-кооператорите;

-по решение на Общото събрание средствата от дивидентите се натрупват за закупуване на нови машини и нов стопански инвентар;

Отрицателните страни на кооперацията са:

-не се спазват агротехнологичните изисквания есенно-житните култури да заемат от 40% до 50% от сеитбооборотната площ.

-не се извършва необходимото торене при различните култури и добивите могат да бъдат по-високи;

-заплащането на работещите в кооперацията е по-високо от действащите минимални работни заплати през разглеждания период,но като цяло,но е по-ниско от средната за страната работна заплата.

3.Насоки и решения за развитие на ЗПК”Напредък”

При организационно-производствената структура предлагаме да има и отдел по реклама,маркетинг и реализация,поради сегашните икономически условия.П управленската структура предлагаме да има отговорник по механизацията.

Трябва да се спазват агротехнологичните изисквания при различните култури,да се извършва необходимото торене и други,за да могат да се достигнат заложените средни добиви.Според нас размерът на рентата може да бъде различен за участващите и неучастващите член-кооператори в производствения процес или заплащането им да бъде на необходимото ниво,тъй като труда има решаваща роля за формирането на дохода в кооперацията.По този начин ще се получат по-високи производствени-икономически резултати.Разпределението на рентата в различните кооперации е различно и то се решава от Общото събрание на кооператорите.

Производствено-икономическите резултати,които предлагаме в дадения вариант са реално достижими за условията на кооперацията.Те могат да станат реалност при спазване на агротехнологичните изисквания на културите,рационално разпределение на посевните площи,стратегия за намаляване на разходите и правилно определяне на пазарната ситуация.

Независимо от трудностите,които съществуват в прехода към пазарна икономика и високият ръст,земеделските кооперации се развиват и заемат полагащото им се място в аграрния сектор и в икономиката на страната.

Литература

 1. ”Аграрна икономика”,доц.д-р Весела Ангелова,УНСС,С.,1999г.

 2. “Аграрна политика на РБ”,колектив,УНСС,С.,1992г.

 3. Закон за кооперациите,ДВ,бр.63/1991г.,бр.34,55/1992г.,бр.63/94г.,бр.59,103/96г.,бр.52/97г.,бр.81/99г.

 4. Проф.К.Ганчев,лекции

 5. “Труд трудови отношения в агробизнеса”-Св.Христова,”Сиела”,2000г.

 6. Тренева,М.,”История и теория на кооперациите”,УНСС,С.,1992г.

 7. Доц.д.ик.н. Иван Кънчев,”Земеделска производствена кооперация състояние и перспектива,сп.”Икономика”,бр.6/1993г.

 8. Илиев,П.,”Втората младост на земеделската кооперация”,сп.”Икономика”,бр.3/1992г.

 9. Устав на ЗПК”Напредък”,с.Три кладенци

 10. Статистически справочник,НСИ,1999г.,2001г.,2002г.

 11. Доц. Мария Цонева,”Аграрна политика”

 12. ДВ за минималните РЗ за 1999г.,2000г.,2001г.

 13. Сборник”Икономика и управление на фирмите в условията на преход”,С,1998г.

 14. Сп.”Форум за икономическо развитие”,бр.17,септември,2002г.

 15. Иван Кънчев и Юлия Дойчинова,”Земеделски кооперации”

 16. Иван Кънчев и Юлия Дойчинова,”Аграрен мениджмънт”
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница