Становища на Владимир Уручев по разисквания и гласувания в Пленарна зала, Страсбургстраница1/5
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
  1   2   3   4   5
Становища на Владимир Уручев по разисквания и гласувания

в Пленарна зала, Страсбург

(Мандат 2009-2014)


2014


Становище на Владимир Уручев (ЕНП) по Рамката за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката (A7-0047/2014- Anne Delvaux, Konrad Szymański)
06-02-2014 Страсбург
Г-н Председател, уважаеми колеги, с гласуването на доклада за политическата рамка в областта на климата и енергетика до 2030 г., Европейският парламент потвърди доминиращата роля на политиките за борба с климатичните промени над другите политики в областта на индустрията и енергетиката.

Безусловно, ЕС има историческо задължение да бъде в челните редици на борбата срещу климатичните промени, но не трябва да се забравя, че днес нашият принос за емисиите на парникови газове е само 11%. Каквито и амбициозни цели да си поставяме, сами не можем да постигнем спасяването на планетата.

Затова, трябва да си даваме сметка за цената, която ще платим за постигането на целите за конкурентоспособност на икономиката, за достъпност и сигурност на енергоснабдяването.

С приемането на три задължителни цели до 2030 г. за емисиите, възобновяемата енергия и енергийната ефективност на практика демонстрираме продължаване на сегашните политики, без да отчитаме извлечените поуки от тяхното прилагане до момента. Например, стремителното увеличаване на скъпите ВЕИ и оскъпяването на платените квоти емисии водят до неминуем ръст на цената на енергията и създаване на проблеми с конкурентоспособността на индустрията.Не съм убеден, че предложената политика до 2030 г. се базира на интелигентни решения, на необходимата гъвкавост, съответстваща на различните възможности на отделните страни членки. Затова гласувах „въздържал се“.


Владимир Уручев за последиците на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи
03-02-2014 Страсбург
Г-н Председател, Колеги, Едва ли има съмнения в бъдещето на възобновяемата енергия. За съжаление, съществуващата енергийна инфраструктура предполага развитието на концентрирани големи възобновяеми източници на енергия, което поражда проблеми с регулирането и сигурността на системата, както и необходимост от бързоманеврени заместващи мощности. От друга страна, на ВЕИ сектора е присъщо децентрализираното производство, което изисква интелигентни мрежи и управление. Днес развитието на интелигентните мрежи се нуждае от адекватно насърчаване. По-нататъшното развитие и интеграцията на разпределеното производство от ВЕИ са възможни главно чрез изграждането на местни и регионални интелигентни разпределителни мрежи за електричество. Необходимо е в най-скоро време Комисията да съсредоточи вниманието си върху намаляване на пречките в развитието на интелигентните мрежи, стимулиране на инвестициите и предоставяне на финансови стимули чрез подходяща регулаторна рамка, разработване на технически стандарти и подкрепа за иновациите в технологиите и системите, гарантиране на конкурентоспособен пазар на дребно в интерес на потребителите. Подкрепям определянето на минимален дял 20% от Европейския Фонд за Регионално Развитие, предназначен за инвестиции в енергийния преход, включително за интелигентни мрежи, производство и разпределение на енергия от ВЕИ, енергийна ефективност и икономия на енергия. Особено важно е да продължи сътрудничеството и обмена на най-добри практики между държавите-членки, включително последователни действия за популяризиране на интелигентните мрежи.

Владимир Уручев: Ратификацията на изменението от Доха на Протокола на Киото ще даде ясен сигнал за водещата роля на ЕС в глобалните усилия за овладяване изменението на климата
12.02.2014 - Брюксел
В качеството си на докладчик, Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) представи днес пред Kомисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, проект за становище на ЕП по предложението за решение на Съвета за одобрение на изменението от Доха на Протокола от Киото(1997), подписано от 192 страни по време на конференцията в Доха по въпросите на изменението на климата (декември 2012). Изменението установява правно обвързващи задължителни цели за намаляване на парниковите газове за периода 2013-2020. Евродепутатът Владимир Уручев направи също и предложения за изменения към Регламента за техническо изпълнение , установяващ правилата за управление на съответните единици емисии в националните и общоевропейските регистри за отчитане на емисиите на парникови газове.

Владимир Уручев разясни пред останалите членове на Комисията промените, които изменението от Доха въвежда в текста на Протокола от Киото, свързани с решението за 20% намаляване на средните годишни емисии в годините от 2013 до 2020г. Те се отнасят и до включването на нов газ (азотен трифлуорид), като въвеждат още т.нар. механизъм за амбициране, който предвижда опростена процедура за увеличаване на амбициите на отделни страни-членки чрез доброволно анулиране на единици по Протокола от Киото. Не на последно място, докладчикът разясни и разпоредбата, която автоматично регулира целите на дадена страна, за да се предотврати нарастване на нейните емисии за периода 2013-2020 г. отвъд средните й емисии за години от 2008 до 2010 г. .

Докладчикът наблегна на факта, че предписаното количество на Европейския съюз обхваща емисиите на парникови газове, съгласно схемата за търговия с емисии на Европейския съюз, докато предписаните емисии за страните членки са фиксирани съгласно Решението за разпределяне на усилията, прието в рамките на пакета "Климат -енергия" през 2009 г. По този начин всички неточности или възможни корекции ще бъдат урегулирани чрез регистъра на ЕС, без да се засягат задълженията на страните-членки, поясни Владимир Уручев.

По време на представянето на двата доклада, той подчерта, чe подходът на Европейския съюз по отношение на втория период за съвестното изпълнение на количествените задължения по Протокола от Киото е същия, като този по отношение на първия период на задълженията и поясни, че измененията от Доха подлежат на приемане от страните по Протокола от Киото и ще влязат в сила едва след датата на получаване на инструментите за приемане от най-малко три четвърти от страните по Протокола от Киото.

В заключение, Владимир Уручев защити позицията, че официалното влизане в сила на изменение от Доха трябва да е сред приоритетните цели за Европейския съюз, тъй като Протокола от Киото има значителен принос в глобалните усилия за овладяване на изменението на климата. В тази връзка той прикани Съвета да предприеме необходимите стъпки за финализиране на неговата позиция относно ратификацията на изменението от Доха във възможно най-кратък срок, за да могат вътрешните процедури по ратификация в държавите членки да бъдат осъществени навреме, така че заедно с ЕС, те да могат депозират своите инструменти за приемане, преди конференцията за изменението на климата през 2015 г. в Париж.

На финала, Владимир Уручев изрази увереност, че скорошното ратифициране на решението за приемане на изменението от Дока на Протокола от Киото и съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз ще изпратят ясен сигнал за усилията и водеща роля на ЕС и неговите държави членки за справяне с изменението на климата на международно равнище.2013

Владимир Уручев настоява да бъде продължена подкрепата от ЕС за извеждане от експлоатация на блокове 1 - 4 на АЕЦ Козлодуй и през новия програмен период 2014 - 2020 година
24.01.2013
В понеделник (21 януари 2013 г.) Комисията по бюджетен контрол в ЕП одобри доклада на румънския евродепутат Мариан-Жан Маринеску с предложение за резолюция на ЕП относно финансовата помощ, предоставяна от ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени реактори в България, Литва и Словакия. Докладът отбелязва, че България е изпълнила поетия ангажимент преждевременно да спре от експлоатация ядрени реактори 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" преди датата на присъединяване към ЕС. В допълнение се подчертава нарастващото значение на извеждането от експлоатация на ядрени мощности в близките години, тъй като една трета от 143-те реактора, функциониращи в 14 държави- членки, ще трябва да бъдат спрени до 2025 г.

Голяма част от предложените от евродепутата Владимир Уручев (Група на ЕНП/ГЕРБ) поправки по текста на резолюцията, бяха подкрепени. Поправките са насочени към отразяване на постигнатия в България напредък в дейностите по извеждане от експлоатация и смекчаване последиците по отношение на доставката на електроенергия, както и социалните и икономическите последици в трите държави.

Едновременното извеждане от експлоатация на четири блока, при спазване на най-високите достижими стандарти за безопасност, е дългосрочен процес, който поставя сериозни предизвикателства пред България от технологична, социална, екологична и икономическа гледна точка.

Предложението за Резолюция подчертава ангажимента на ЕС да допринесе финансово за извеждането от експлоатация на трите засегнати атомни електроцентрали. Европейският парламент изразява загриженост, че предвидената сума от европейския бюджет за дейности по извеждане от експлоатация за периода 2014-2020 г. е крайно недостатъчна, предвид предварителните оценки на Европейската сметна палата, възлизащи на 2,5 млрд. евро за приключването на проектите за извеждане от експлоатация в трите държави.

България е отправила обосновано искане за финансова подкрепа от ЕС в размер на 450 млн. евро за 2014-2020 г. и ще продължи да настоява при определяне на финансовата подкрепа от ЕС реално да се отчитат нуждите на държавите-членки, спрели значителни мощности с политическо решение в процеса на присъединяване към ЕС.

Владимир Уручев отосно политиката за екологосъобразна инфраструктура
11-12-2013, Страсбург

Уважаеми дами и господа,

Жизненоважно е да се обърне внимание на проблема със загубата на биологичното разнообразие, тъй като както е всеизвестно, то е тясно свързано с благосъстоянието на хората. Нашите действия не са необходими толкова много в името за постигането на нашите цели за климата в Европа 2020 или за нашите международни ангажименти или по стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. На първо място, действията ни са необходими, за да се предпази природата за бъдещите поколения!

Един от начините да се постигне това е чрез създаване и възстановяване на зелената инфраструктура, която успешно интегрира природата в обществото. Това означава, че екологичните елементи трябва да бъдат интегрирани в много ранен етап на планирането и развитието на инфраструктурата в градските, селските и крайбрежните райони. За тази цел, зелените изисквания трябва да бъдат интегрирани във всички инфраструктурни проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Освен ползи за екологията и общественото здраве, подобен новаторски подход ще бъде и рентабилен. Нещо повече, той ще допринесе за създаването на устойчиви зелени работни места и ще намали рисковете от природни бедствия.

Чрез инвестициите в зелената инфраструктура (която има бърза и висока възвращаемост), ние инвестираме в здравето на нашите граждани и в качеството им на живот!

Също така бих искал да подчертая необходимостта нашите национални и регионални власти да използват по възможно най-добрия начин всички налични възможности за финансиране от ЕС в подкрепа на разбирането и насърчаването на повече инициативи за зелена инфраструктурна, с цел опазване на биологичното разнообразие. Екологизирането на нашите градове трябва да се превърне в стандарт/норма.

И накрая, бих искал също така да подчертая необходимостта от насърчаване на научните изследвания, иновациите, изграждането на капацитет и повишаването на осведомеността в тази област. Тя ще гарантира, че ползите и потенциала на развитието на зелената инфраструктура ще са добре известни на гражданското общество и частния сектор.

Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) за Конкурентоспособността на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) и Плана за действие „Предприемачество 2020: възраждане на предприемаческия дух в Европа"20-11-2013, Страсбург
Колеги, възстановяването на европейската икономика и нейната конкурентоспособност изисква подкрепа за малките и средни предприятия и предприемачеството, на които се дължат 60% от новосъздадените работни места.

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и плана за действие по предприемачеството до 2020г. целят възстановяване на предприемаческия дух в Европа, който сериозно изостава от САЩ и дори от развиващите се икономики. Главните предизвикателства пред МСП и предприемачеството са достъп до капитали, достъп до пазари и свръхбюрокрация.

Всяка от програмите КОСМЕ, ЕРАЗЪМ+, ХОРИЗОН2020 включва механизми за кредитиране, но особено важен е достъпа до рисков капитал, доколкото създаването на МСП е рисково начинание. За съжаление няма никакви мерки за привеждане в действие на спящия капитал, който се държи на депозити в банките.

Достъпът на МСП до пазари, особено до развиващи се такива, следва да бъде насърчавано чрез активни действия на институциите и правителствата, което за съжаление не е добре застъпено в програмите за подпомагане на предприемачите. Свръхрегулирането и твърде утежнените бюрократични процедури много често са непреодолими бариери за стартиране на малък бизнес. Необходими са ясни показатели за намаляване на административните тежести и прекратяване на постоянните промени в законодателството. Въпреки това, приетите документи за периода 2014-2020г. ще влеят кислород в МСП и в новостартиращото предприемачество.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно Програми за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия (A7-0119/2013- Giles Chichester)

19-11-2013, Страсбург

Г-н Председател, Уважаеми Колеги, Приемането с голямо мнозинство на доклада за подпомагане на програмите за извеждане от експлоатация на ядрени блокове в централите Козлодуй, Бохунице и Игналина може само да бъде приветствано. Защото това е изпълнение на ангажиментите на ЕС от присъединяването на трите страни към Съюза, когато им беше наложено преждевременно спиране на ядрени мощности, което създаде негативни последствия за енергетиките на трите страни и твърде сериозна, дори непосилна финансова тежест.

Със съжаление отбелязвам, че с приетия нов регламент се прекратява възможността за финансиране на проекти от така наречения неядрен прозорец, който в предишните периоди допринесе съществено за рехабилитацията на енергийната мрежа и заместващите централи. Извеждането от експлоатация е продължителен процес, за който няма достатъчно натрупан опит. Затова някои дейности имат пионерен характер, но успешното им реализиране ще има добавена стойност за целия ЕС предвид неминуемото предстоящо извеждане от експлоатация на остаряващите ядрени централи в Европа, което трябва да бъде извършено при най-високи стандарти за безопасност. В тази връзка приветствам предвидената реалистична гъвкавост в доклада за междинна и окончателна оценка на изпълнението на програмата по новосъздадени показатели, включително и ясната оценка в края на програмата за това дали ще са необходими допълнителни средства в бъдеще над национално осигуреното финансиране.
Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) по темата за организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0307/2013- Salvatore Iacolino)
24-10-2013, Страсбург

Г-н Председател, Уважаеми колеги, подкрепих доклада, защото едва ли някой се съмнява в неотложната необходимост да се води ефикасна борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Тези явления са придобили глобални измерения и се нуждаят от адекватен отговор, като за тяхното преодоляване трябва да се създадат подходящи правни инструменти на общностно ниво. Наред с насилието и сплашването, корупцията е типичен метод на работа на организираната престъпност. Изпирането на пари пък е в тясна връзка с корупцията, данъчните измами и укриването на данъци. Въпреки че по своята същност са отделни явления, наличието на такива взаимовръзки изисква общи целенасочени действия.

Докладът на временната комисия предлага единна и последователна законодателна рамка, за да се нанесе удар в икономическото сърце на организираната престъпност, която действа отвъд националните граници и територии, както и да се укрепи съдебното и полицейското сътрудничество на европейско и международно равнище. Едновременно с това приветствам една по-отговорна политика по отношение податливостта на публичната администрация към корупция, политика за по-бързо и надеждно наказателно правораздаване, по-стабилно предприемачество, по-прозрачна система на банките и професиите, и целесъобразни мерки срещу изпирането на пари, за да не се допуска престъпността да продължи да бъде рентабилна дейност, която ощетява законната икономика, добросъвестните предприемачи и

граждани.
Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) относно опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение23-10-2013 - Страсбург
Поздравявам докладчика за балансирания и разумен подход, с който се разглежда и допълва предложението на Комисията. Понастоящем въпросите за радиационната защита на населението са предмет на пет директиви и редица регламенти, приети по различно време и е напълно естествено да съществуват различия и дори противоречия в правните разпоредби. Затова приветствам обединяването на изискванията за безопасност при излагане на йонизиращо лъчение в една обща нова директива.

Безусловно директивата отразява последните научни препоръки за промени на съществуващата система за защита от йонизиращи лъчения, базирани на натрупания до момента опит и научни данни. Важно нововъведение е това, че за пръв път в приложното поле на законодателството, установяващо норми на безопасност, ще бъдат включени и естествените източници на радиация и космическото лъчение, на което са изложени хора от определени категории. Това следва да бъде приветствано.

Относно правните основания на директивата считам за правилно да се съобразим със становището на правната комисия на Парламента и да запазим Евратом като основа на законодателното предложение. Въвеждането на отделна глава в Директивата за опазване на околната среда към момента би имало само най-общо значение, доколкото все още не е възможно въздействието на лъчението върху растителните и животинските видове да бъде установено на доказана научна основа. Не са приемливи и предложенията за драстично ниски норми за някои от дозите, които не се базират на солидна научна основа. Смятам, че с приемането на доклада ще постигнем важно подобряване на защитата на населението от излагане на йонизиращо лъчение чрез установяване на съвременни норми за безопасност.
Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) относно общата програма на Съюза за действие за околната среда до 2020 г.23-10-2013 - Страсбург
Уважаеми г-н Председател, Колеги, „Благоденствие в рамките на нашата планета“ е наименованието на новата европейска програма за действие за околната среда до 2020г., която трябва да предложи също и амбициозна и реалистична визия до 2050г. Още в името се съзира конфликта между икономическата дейност и опазването на околната среда, както и необходимостта от съвместяването им в рамките на едно устойчиво развитие.

Във времена на икономическа криза и бюджетни икономии, политиките за опазване на околната среда би могло лесно да се възприемат като ограничение и тежест за икономическия растеж и заетостта. Но това не е далновидно. Действието в полза на околната среда изисква значителни разходи, но бездействието би струвало още по-скъпо. По тази причина загрижеността за околната среда не трябва повече да бъде променлива величина, а да се включи като неразделна част в различните секторни политики. Защото идеята за екологичен растеж се основава на икономика, която използва по-малко или по-добре енергията и суровините, която произвежда и консумира по разумен начин, като избягва разхищенията, която контролира изпусканията и отпадъците, намалявайки в крайна сметка натиска върху околната среда. Ние сме задължени да създаваме днешното благоденствие, но и да бъдем едновременно пазители на планетата, за да остане тя и за нашите деца.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) относно Доклад за оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (A7-0277/2013- Andrea Zanoni)
09-10-2013 - Страсбург

Г-н Председател, колеги, в гласуването на измененията в директивата за оценка на въздействието върху околната среда от конкретни публични и частни проекти моята група загуби някои ключови гласувания. Вероятно за това допринесе и моето „въздържал се“ за включването на проучванията за шистов и въглищен газ в задължителните за ОВОС дейности.

Защото е ясно, че тези проучвания следва да се направят, за да знаем с какво разполагаме и дали е възможен комерсиален добив, на който да разчитаме за решаване на енергийните си проблеми. Затова и проучванията не би трябвало да се обременяват с твърде много предварителни оценки и разрешения, особено в момент, когато в Европа няма натрупани достатъчно собствени представителни данни за една надеждна оценка.

Гласуването обаче показа, че мнозинството в парламента има нагласата за стриктен контрол върху рисковете във всички фази на дейностите по шистовия газ, независимо от тежестите и забавянията в реализацията на такива проекти и свързаното с това оскъпяване и по-малко работни места в днешната икономическа криза.

За всички нас следва извода, че шистовият газ в ЕС е твърде комплексен проблем и всички свързани с него рискове трябва да бъдат адекватно адресирани, независимо от съображенията за по-малка енергийна независимост, по-ниски цени на енергията и конкурентоспособност на икономиката.


Владимир Уручев(ЕНП/ГЕРБ) за производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия
08-10-2013 - Страсбург

Г-н Председател, Колеги, Една от декларираните цели на Директивата за тютюневите изделия е да предпази младите хора от посягането към цигарите. Вярвам, че по-силно въздействащите предупреждения върху кутиите на цигарите и премахването на някои „овкусители“ могат да изиграят позитивна роля, затова подкрепям увеличаване на размерите на тези предупреждения и ограничаване на овкусителите в цигарите. Но не виждам как се отрежда „въздържаща“ роля и на уеднаквяването на кутиите, на обезличаването на марката. Опасявам се, че това ще доведе до употреба на по-евтин и некачествен тютюн с по-големи вреди за здравето. Затова не подкрепям такива мерки, които по-скоро могат да имат негативен ефект. Не подкрепям и тезата, че слим цигарите могат да бъдат класифицирани като притегателно тютюнево изделие и заради това да бъдат забранени. Премахването им би насочило пушачите на такива цигари към обикновени цигари, но не би ги отказало от пушенето. Всеки от нас изпитва вътрешно противоречие по отношение на електронните цигари, когато се касае за по-строга медицинска регулация към тях, а значи и по-голяма безопасност или да останат на пазара като никотинов продукт. Имайки предвид обаче факта, че е-цигарите са по безопасни за здравето от обикновените цигари, защитавам оставането на е-цигарите на пазара на еднаква основа с останалите цигари.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница