Становища на Владимир Уручев по разисквания и гласувания в Пленарна зала, Страсбургстраница5/5
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3   4   5

14-12-2010 - Страсбург
Енергийната ефективност (ЕЕ) е най-рентабилната мярка за намаляване на емисиите на парникови газове. Чрез по-ниското потребление на енергия ние сме по-малко зависими от вноса на нефт и газ и променящите им се цени. От съществено значение е да се насочат инвестиции за енергийна ефективност и да се ограничат разходите за внос на нефт и газ. Тези пари трябва да създават работни места в нашите малки и средни предприятия, селското стопанство, горското стопанство и промишлеността. Прогнозите на Комисията показват, че едно увеличение на ЕЕ от 20% може потенциално да създаде близо един милион работни места в Европа и едно средно домакинство можем да спести поне 1000 евро на година. Много беше постигнато от последния план за действие относно енергийната ефективност, но по нищо не личи, че целта може да бъде постигната до 2020 г. Трябва да бъдат представени нови инструменти, насочени към увеличаване на енергоспестяването на равнището на Европейския съюз и на национално равнище, с акцент върху две основни области: обновяване на съществуващите сгради и мерки за увеличаване на финансирането. Старите сгради разполагат с най-големия потенциал за ефективност, но липсват подходящи финансови инструменти за осъществяване на този потенциал. Трябва да се обърне достатъчно внимание на тези два въпроса при преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност, за да се постигне желания напредък
Становище на Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) по темата: Сигурност на доставките на природен газ21-09-2010 - Страсбург
Уважаеми колеги, Само 1,5 години минаха от прекъсването през януари 2009г. на газовите доставки по маршрута Русия, Украйна, ЕС. Тогава България беше най-пострадалата страна, а целия ЕС разбра колко уязвими са най-вече страните от централна и източна Европа в сигурността на газовите доставки. Затова приветствам приемането доклада на г-н Видал Квадрас, представляващ законодателен общоевропейски отговор срещу възникването и последствията от подобни газови кризи. Освен пълнотата на законодателната резолюция за сигурността на газовите доставки, бих искал да подчертая следното: - изграждането на интегрирана газопреносна мрежа на ЕС, в която се осигуряват двупосочно движение на газ между отделните страни, - гарантирането на трансграничен достъп до съоръжения за съхранение и поддържане на трансграничен пренос на газ в случаите, когато е задействано най-високото кризисно ниво "извънредна ситуация". За моята страна България изпълнението на тези изисквания означава най-после да се построят връзките със съседните страни, да се разширят възможностите за съхранение на газ на територията на страната, но също така да се създаде алтернатива на нашата зависимост от един-единствен външен доставчик на газ. Да, това ново законодателство на ЕС предопределя прекратяването на монопола на доставките от ГАЗПРОМ за нашата страна и това трябва да се случи в близките четири години. Благодаря за вниманието.
Становище на Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) относно Финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България: Програма „Козлодуй“19-05-2010 - Страсбург
Г-н Председател, уважаеми колеги, по време на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, под натиска на определени политически сили, България се съгласи да затвори 4 от ядрените си блокове в АЕЦ „Козлодуй” и изпълни този ангажимент точно в предвидените срокове. От своя страна Европейският съюз предостави с Договора за присъединяване финансова помощ, ограничена само за периода 2007 - 2009 г., с цел подпомагане извеждането от експлоатация и справяне с последствието от преждевременното затваряне на блоковете.

Европейският съюз също даде политически гаранции за продължаването на подкрепата на Общността за периода 2010-2013 г. Така би се постигнало, поне в сроковете за финансово подпомагане, еднакво третиране на страната ни спрямо Литва и Словакия, които също са ангажирани с предсрочно спиране на ядрени мощности.

Затова вследствие изричното настояване на страната, и в съответствие с принципите за солидарност и равнопоставеност на държавите-членки, Европейската комисия излезе с настоящото предложение. Размерите на допълнителното финансиране по никакъв начин не могат да компенсират милиардните загуби за страната от преждевременното спиране на блоковете. В същото време тази помощ е крайно необходима за осъществяване на по-нататъшния процес на извеждане от експлоатация, за което се предвижда да бъде използвана по-голямата част от сумата.

Не по-малко важно за страната е и предвиденото финансиране на мерки за модернизация на енергийния сектор, за намаляване на вредните емисии, енергийна ефективност, енергоспестяване.

Гласуваният с огромно мнозинство доклад в комисията ITRE съответства изцяло на тези нужди. Затова за нас е неприемливо възобновяването на опитите чрез нови изменения в пленарна зала да бъдат прокарани текстове против въглищните централи или да бъде предрешен въпроса за директно погребване на отработилото ядрено гориво.

Дискусията по този въпрос тепърва предстои в Европейския съюз. Въз основа на това, предлагам да подкрепим предложението на комисията ITRE и да отхвърлим новите пет изменения на Зелените.
Становище на Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) относно инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност24-02-2010 - Страсбург
Уважаеми г-н Председател, Колеги, Дискусията за необходимост от бързо разработване на обща енергийна политика на Съюза досега водим само когато се задава криза, като тази от зимата на 2009г. Можем с обезпокоение да констатираме, че така нещата не могат да продължават, затова приветствам доклада на Г-жа Валеан и го разглеждам като важна стъпка по пътя за изграждане на общоевропейската енергийна политика. Очевидно е, че с приемане на поредица от директиви и регламенти в областта на енергетиката ще бъдат създадени необходимите условия за изграждане на такава обща политика. Смятам, че не е далеч момента, когато ще заговорим и за договор за създаване на енергийна общност на съюза. Въвеждането на система за уведомяване за инвестиционните проекти в енергетиката на отделните страни членки ще позволи на Комисията да има пълната картина развитието на енергийната инфраструктура в съюза и да насочи страните към решаване на най-слабите и проблемни места. С това ще се постигне адекватна и надеждна инфраструктура както за функциониране на вътрешния енергиен пазар, така и за смекчаване на последствията при възникване на кризи. Най-важното е факта, че една адекватна общоевропейска енергийна инфраструктура е предпоставка за обща външна енергийна политика на ЕС, за което ЕП е настоявал в редица свои документи.
Доклади – в качеството на докладчик :

Доклад относно предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата


Предложение за Реение на Съвета за одобрение на изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него.
Доклади – в качеството на докладчик в сянка :
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ – Програма „Козлодуй“
Становища в качеството на докладчик в сянка :
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО
СТАНОВИЩЕ относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки
Предложения за резолюции :
Предложение за обща резолюция относно изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав
Парламентарни въпроси :
Безработицата сред младежта: искане за информация относно резултатите, постигнати от "екипите за действие" и реорганизирането на европейските фондове за младежка заетост

Финансиране на проекта за "Международен термоядрен експериментален реактор" (ITER) за периода 2014-2020 г.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница