Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план на Туристическа и ски-зона „Алеко”Дата09.04.2017
Размер98.16 Kb.

Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план на Туристическа и ски-зона „Алеко”
София, 29.06.2009

І. Становище по процедурата
Консултациите по доклада по екологична оценка на сПУП на ски-зона Алеко са незаконни, тъй като заданието за изработването на този СПУП не е получило одобрението на Столична община (СО). Следователно, според ЗУТ, инвеститорът няма право да проектира. Въпреки това, "Витоша ски" АД са изработили проект на СПУП без разрешението на СО, давано във вид на одобрение на задание за проектиране. От гледна точка на правото и закона, такъв проект не съществува в правния мир.

ІІ. Становище по същество

По Специализирания устройствен план
Съгласно § 5, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, защитените територии са "Територии с особена териториалноустройствена защита", чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделен закон, в случая Законa за защитените територии (ЗЗТ), съгласно който Природен парк Витоша има изготвен План за управление, приет с решение на Министрески съвет на Република България № 305 от 22.04.2005, с период на действие 2005 – 2014 г. Планът за управление на ПП Витоша забранява ново сторителство на ски писти и съоръжения. Съгласно чл. 31, т. 9 на ЗЗТ в природните паркове се забраняват: дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка и плана за управление на парка.
За това, доколкото в СПУП е предвидено изграждане на нови ски съоръжения, които като спортни съоръжения са строеж по смисъла на пар. 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, устройственият план противоречи на тази разпоредба на ЗЗТ. Като се има предвид и множеството други дейности, предвидени в нарушение на действащия План за управление (описани по-долу), този Специализиран подробен устройствен план няма как да бъде разработен законно.
Споделяме загрижеността относно належащата необходимост от модернизиране на остарелите лифтови и влекови съоръжения в района на Алеко. Планът за управление на ПП "Витоша" (ПУППВ) насърчава реконструкция и модернизиране на съоръженията и ние многократно сме изразявали становището, че това трябваше вече да бъде направено.
За целта обаче не се налага изготвяне на специализиран Подробен устройствен план. Това би могло да стане като Столична община (СО) съдейства на инвеститора да подмени съществуващите съоръжения в пълно съответствие с Плана за управление на ПП "Витоша". Така няма да е необходимо процедирането на СПУП, а единствено на ПУП на съответното съоръжение.

По Доклада за екологична оценка

При гореописаното противоречие на СПУП с Плана за управление на парка, тя следва да бъде прекратена.


По т. Анализ на съществуващото състояние

По т. Растителност

В тази част има напълно погрешни твърдения за 7 вида растения от Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие. Изброените видове са от Приложение 3 ( Lilium jankae, Jasone bulgarica, Dactylorhiza incarnate, Anemone narcissiflora, Potentilla palustris) и Приложение 2а (Carex limosa). Правилните 4 вида от приложение 2 изобщо не са посочени.

По т. Животински свят

Тази точка има съществена непълнота - от гръбначните животни са изброени единствено ловните видове и не са изброени видовете с консервационна значимост.

По. т. Предвиждания на СПУП по предназначение на отделните видове територии

Предназначението на отделните видове територии се определя от Общия устройствен план, съгл. чл. 104 на ЗУТ. Така, че не е допустимо с Подробен устройствен план (устройствен документ от по-нисък ранг) да се прави смяна на предназначение на имоти.

Планът за управление на Природен парк Витоша допуска единствено подземно водовземно съоръжение за изкуствен сняг, докато в доклада се говори за открито водно съоръжение.
По т. Съответствие на сПУП с плана за управление на ПП Витоша

Таблица 24 по-скоро следва да се нарече таблица за несъответствие на предвижданията на сПУП с плана за управление на парка, примери за това са:
Режим на ПУ ПП Витоша

Предвиждания на сПУП

Несъответствия

Б1, пасища – не се допуска строителство на сгради и съоръжения

Предвижда ново строителство

Планирано нарушение на ПУ

Премахване на 19 броя скали

Осъществено ноември 2008

Осъществено нарушение на ПУ – премахнати общо 100 броя скали, и то не тези, които са маркирани с протокола на РИОСВ - София

Допуска се рекултивация на ски писти

Чрез преместване на източния ръкав се създават условия за рекултивация

Планирано нарушение на ПУ – рекултивацията не дава основания за нарушаване на други режими, каквото е изместването на трасето на писта

Допускат се временни или преместваеми едноетажни съоръжения

Предвиждат се съвременни сглобяеми конструкции

Планирано нарушение на ПУ – изцяло подмяна на смисъла на режима

Не се допуска разширение и ново строителство на сгради

Морално остарялата инфраструктура не може да бъде запазена, потърсена е компенсация

Планирано нарушение на ПУ

Не се допуска промяна на предназначението на земите и горите

Не се предвижда промяна на предназначението на земите

Планирано нарушение на ПУ – изграждането на писти и съоръжения е строителство по смисъла на ЗУТ, съответно няма как да се планират 8 нови писти и терените да не се изключат от горския фонд.

По т. Прогноза и оценка на вероятни значителни въздействия върху околната среда

Повърхностни води

Заключението за ниска степен на въздействие на СПУП върху повърхностните води по време на експлоатация е неправилно. Изследвания от Алпите показват, че 30% от водата, трансформирана в изкуствен сняг, се губи чрез изпарение в посоката други водни басейни.1Животински свят

Напълно липсва оценка на вероятни значителни въздействия върху едрата гръбначна фауна, разгледана по биологични групи, с което не е спазен чл. 86, ал.3, т. 6 на ЗООС за съдържанието на доклада по ЕО.По т. Нулева алтернатива

Напълно липсват каквито и да било разгледани алтернативи. Липсата на сценарии (алтернативи) противоречи на процедурите по екологична оценка и така не се изпълняват изискванията за Директивата за екологична оценка.

Нещо повече, възможността за разглеждане на вариант, при който стриктно се спазват ограничителните изисквания в ПУ на ПП Витоша за недопускане на строителство, отново се разглеждат като «Хипотетична алтернатива»!

Предложение за алтернатива съгласно чл.21, ал.1, т.2 на Наредбата за екологичн оценка на авторите на становището

Подмяна на съществуващите съоръжения в пълно съответствие с Плана за управление на ПП "Витоша". Това означава, прекратяване на процедирането на този СПУП, и процедиране единствено на ПУП на съответното съоръжение.По Доклада по Оценката за съвместимост

Бележки по процедурата

В текста на доклада по ОС изрично е посочено, че той е изготвен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201/ 11.09.2007 г. Без да оспорваме общата научна компетентност на експертния колектив, изготвил Оценката за съвместимост, изразяваме становище, че членовете на екипа (инж. по горско стопанство Илия Петров, част: природни местообитания; и ланд. арх.Димитрина Берберова, опазване и мерки в природните местообитания) не отговарят на изискването на чл. 9, ал. (1) т.1  от Наредбата, тъй като не притежават магистърска степен в професионално направление „биологически науки".  Двамата експерти са с лесовъдско образование. Съгласно чл. 1 на Наредба № 16 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия „Лесовъд”, професия с шифър 623040 "Лесовъд" е от професионално направление 623 "Горско стопанство", което според регистъра на специалностите попада в съвсем друг код 040000 «Селско-стопански науки» (Биология е 0101600).Бележки по същество

В Ръководството за определяне на състоянието на местообитанията, Европейското бюро по местообитания съвместно с Научната група по местообитания към Европейската комисия са заложили праг от намаляване на площта на едно местообитание с повече от 1% на година като праг след който местообитанието не е просто в лошо състояние, а в много лошо състояние. Както се вижда, общият ефект от реализацията на води до увреждане на повече от 1% от площта им в зоната за следните местообитания: 4060, 4070, 62D0, 6150, – тоест планът ще има значително въздействие и не би трябвало да бъде одобряван.

Планът нарушава предмета и целите на защитената зона за опазване и/или възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на местообитанията в зоната, така както е разписано в чл. 1 д) на Директива 92/43 ЕИО и § 1. точка 2 на Допълните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и в съобщението на Европейската Комисия, Главна дирекция околна среда до Комитета по местообитанията относно формата за отчитане на природозащитния статус (DocHab-04-03/03 rev.3). Не е изпълнено изискването да не намалява площта на всяко едно от местообитанията, респективно площта, годна за тяхното възстановяване (най-малко за приоритетните местообитания, за всички местообитания, увредени или унищожени след научното описание на зоната и данните включени в НАТУРА 2000 формуляра).

Следователно инвестиционното намерение ще доведе до влошаване на природозащитното състояние на местообитания 4060, 4070, 6150, 62D0, 8110. Това от своя страна е в противоречие с чл. 3 (основна цел на Директивата е опазване и възстановяване на благоприятния природозащитен статус), чл. 6 (2) (не следва да се допуска влошаване състоянието на местообитанията и видовете в зоните) и (3) (проекти и планове които могат да увредят целостта на зоните не трябва да бъдат одобрявани) на Директива 92/43/ЕИО и чл. 32, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие.


Авторите са длъжни да оценяват въздействието на проекта заедно с кумулативния ефект от всички други дейности, планове и заплахи – изискване на чл. 6(3) на Директива 92/43/ЕИО и на чл. 31 на ЗБР. След като констатират вече настъпило увреждане на местообитанието на горите от смърч или местообитание с код 9410 в размер на 19,1 % от площта му, то единствено възможния извод е че никакви нови кумулативни въздействия не могат да се допускат, включително изсичането и трайната промяна на начина на ползване на тези 6,81 ха (10,11 като се добавят вече изсечените площи) смърчови гори.
Много съществен пропуск, говорещ за ниското експертно ниво на доклада, са пропуснатите приоритетни животински видове, срещащи се на територията на зоната, съответно липсва оценка за тях. Липсва списък на гръбначните видове животни, предмет на опазване в зоната, което е съществена непълнота.
Посочени са съвсем погрешни видове растения от Приложение 2 на ЗБР, като изобщо не са споменати 3 от видовете растения от базата данни за Натура 2000.
Липсата на упоменаване на видовете води и до липса на оценка на въздействие върху техните популации.
От това се налага извода, че авторите не са запознати нито с Приложение 2 на Закона за билогочното разнообразие, нито със стандратния формуляр за защитена зона за природните местообитания с код BG0000113 Витоша.
Чл.22, т 9. на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони поставя задължение за разглеждане на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения. В разглеждания доклад по ОС това не е направено, алтернативи не са разгледани, което е грубо нарушение на тази разпоредба.
Най - некомпететно и необосновано е заключението, че «Видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони „Витоша” няма да бъдат увредени в значителна отрицателна степен от реализирането на СПУП.»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поради недопустими нарушения на процедурата, както и поради противоречия с нормативната уредба на СПУП на туристическа и ски-зона Алеко, нарушения на процедурите по екологична оценка, съществени непълноти на докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост, липса на разгледани алтернативи и в двата доклада, пропуски на видове, които са предмет на опазване в зона за природните местообитания Витоша, некомпетентни изводи относно въздейстивето на плана върху предмета и целите на видовете и местообитанията в зоната, докладите по ЕО и ОС следва да бъдат отхвърлени и процедурата по Екологична оценка – прекратена.

За вносителите на настоящото становище:Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.

Настоящото становище се внася от името на коалицията от ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС, БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1421 София, ж.к. Лозенец, ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3, представлявано от Веселина Чавдарова Кавръкова, член на Управителния съвет.


Веселина КавръковаКонтакт по настоящото становище е Катерина Раковска, сътрудник програма „Защитени територии и Натура 2000” на За контакти: 1000 София, ул. Княз Борис I 71, тел./факс (02) 950 50 40, ел. поща: krakovska@wwfdcp.bg.


1 Carmen de Jong Restricted Links * SLF * /Climate and Hydrology in Mountain Areas/ de Jong, C, Collins, D and Ranzi, R, John Wiley and Sons * Keller, T, 2004, Impact of artificial snow and ski-slope grooming on snowpack properties and soil thermal regime in a sub-alpine ski area /Annals of Glaciology/ *38* 314-318 Corporate Partners Brunel University
Каталог: upload -> 053a137c136d8e520196aeebb42b1811
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Какво представлява Природен парк Странджа?
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Проучване доказва степента на изчезване на птиците от селскостопанските земи на Европа Брюксел, Юни 2007
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Dark Friends представят електро/уейв/синтпоп групата от Берлин, Германия
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Информация за кампанията за опазване на плаж Иракли Описание на случая
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Fundraising and project coordination
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Wwf дунавско – Карпатска програма България
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Проект No: 33627 Кратко име на проекта: Родопи Техническо задание
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Семинар Благоевград, 29-30 ноември 2007 г. Варна, 6-7 декември 2007 г
053a137c136d8e520196aeebb42b1811 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница