Ústav slavistiky Frazémy a idiomy v české a bulharské publicistice


VYJÁDŘENÍ EXPRESIVNOSTI FRAZÉMŮ V BULHARŠTINĚстраница8/28
Дата20.05.2018
Размер1.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

4.6. VYJÁDŘENÍ EXPRESIVNOSTI FRAZÉMŮ V BULHARŠTINĚ

Za dvě podstatná specifika frazeologického významu pokládá Vatov obraznost a expresivnost. Jak jsem již uvedla výše, charakteristickou vlastností frazému v bulharštině je, že se vyjadřuje skrze obraz a tímto je pro něj typická smyslovost a názornost: „Именно сетивността и нагледността правят фразеологизма емоционално-експресивна единица, към която прибягваме в случайте, когато целим да изразим утилитарно-оценъчно, емоционално-експресивно, нравствено-етично отношение към реалията чрез нейно езиково представяне, напр.: с пяна на уста - ядно, злобно, с разтворени обятия - радушно, червив с пари - много богат“ (Vatov, 2002, 11-12).


Expresivnost frazémů může být různého původu. Je založena přímo v samotném významu a je spojena s intezivností označení, která je ve třech stupních: в голяма степен (до Бога, с триста зора), в ниска степен (под сурдика, колкото за хляб) и в пълна изчерпаност (до троха, до корен, до шушка,счупена пара) nabo s potvryením či odepřením jeho významu. Další způsob, kterým lze vyjádřit expresivitu, je postaven na protiřečení si mezi realitou a použitou obrazností. Toho docílíme například použitím paradoxu, alogičnosti, nereálnosti, fantastičnosti, zveličováním... Obraznost frazémů, pomocí které lze dosáhnout silné expresivnosti, se vyjadřuje pomocí různých metafor (сапунен мехур, духвам под опашката, имам заешко сърце...), metonymie (голяма глава, широко сърце...), ironií (голям умник, с две леви ръце...), hyperboly (губя ума си, до смърт). Expresivnosti frazémů lze také dosáhnout použitím antonym, synonym, srovnání, rýmů a dalších umělecko-stylistických prostředků (podrobněji Vatov, 2002, 12-14).


4.7. STYLISTICKÁ KATEGORIZACE FRAZÉMŮ

Podle stylové a jazykové specializace frazeologická zásoba bulharštiny se rozděluje do několika vrstev: разговорен, книжовен, просторечен, диалектен, жаргонен

a) hovorová frazeologie (разговорна фразеология) – odpovídá nejvíce hovorovému stylu a spadá do ní větší část frazémů, které se vyznčují živou expresivností a užívají se především v hovorové komunikaci. Dále nachází své uplatnění i v umělecké literatuře a v publicistice s určitými uměleckými funkcemi.

b) dialektová frazeologie (диалектна фразеология) – tato frazeologie obsahuje frazémy, které se používají v dialektech jazyka. Odlišuje se nejen v hranicích místních dialektů, ale má i své dialektické znaky

c) lidová frazeologie (просторечна фразеология) – díky svému rozšíření a upotřebě je tato frazeologie „наддиалектна“, přitom ale nevchází do stylu hovorového

d) žargonová frazeologie (жаргонна фразеология) – pro tuto frazeologii je typická živá a jasná obraznost, někdy dokonce i s hrubou expresivností. Díky těmto vlastnostem nepřímo proniká do hovorového stylu

e) knižní frazeologie (книжна фразеология) – tvoří ji frьzémy, které vznikly v písemném projevu a uplatňují se v písemných stylech – úředním, publicistickém a uměleckém stylu (podrobněji Vatov, 2002, 30-32).


II. PRAKTICKÁ ČÁST

Při tvoření tématických skupin jsem se inspirovala publikací doktora Krejčího, který na základě tématických okruhů vytvořených V. Vatovem a K. Ničevovou vytvořil vlastní tématické okruhy, které byly pro jeho práci vhodnější. Dovolila jsem si tedy použít jeho základní klasifikaci, jejíž podskupiny jsem na základě mnou excerpovaného materiálu přizpůsobila své práci (Krejčí, 2006, 57). Jako příklady frazémů v komentářích u jednotlivých podskupin použiji příklady z excerpovaného materiálu, které pak uvedu i v celkovém výčtu.


TÉMATICKÉ OKRUHY:
1) Člověk v širokém smyslu slova (tělesná stavba a psychické pochody)

2) Lidská činnost a instrumenty potřebné k jejímu provozování (ekonomická sféra, odborná sféra, zemědělská činnost, potraviny a jejich konzumace, sport, vojensví)

3) Předměty vyrobené člověkem a výsledky lidské činnosti (předměty sloužící člověku v každodenním životě, stavby, dopravní prostředky)

4) Intelektuální a kulturní sféra (divadlo a film, hudba, lidská verbální a grafická komunikace, životní zkušenosti)

5) Příroda v širokém smyslu slova (živá a neživá příroda, klimaktické jevy)

6) Nadpřirozené jevy (mytologie, náboženství, mystika)

7) Abstraktní výrazy

8) Výrazy označující barvy

1. ČLOVĚK V ŠIROKÉM SMYSLU SLOVA (TĚLESNÁ STAVBA A PSYCHICKÉ POCHODY


1.1. SOMATICKÉ

Za somatické frazémy považujeme takové, jejichž komponent obsahuje část těla.1.1.1. HLAVA

V této skupině jsem našla 13 českých frazémů s komponentem hlava a pouze 1 bulharský frazém s tímto komponentem. Spolu se skupinou, která obsahuje komponent ruka je tato skupina nejpočetnější. Hlava obecně označuje vrchní část těla, sídlo rozumu, myšlení, chápání, nadání, paměti, vůle a člověk je nositelem těchto vlastností. Semantika těchto frazému je velice různorodá. Například 4 frazémy obsahující teplotní stupeň (horká hlava, chladná hlava) označují temperament – horká hlava = ukvapenost, nerozvážnost, chladná hlava = rozvážnost. Frazém mít máslo na hlavě označuje nějaké provinění v minulosti, za který následuje postih. Frazém jehož komponentem je zdrobnělina slova hlava – hlavička A není trochu na hlavičku je zde v přeneseném významu být hloupý, frazém staví tvrzení Transparency International na hlavu je modifikací frazému stavět na hlavu, který označuje něco tvrdošíjně odmítat, zaujímat k něčemu odmítavý postoj. Bulharský frazém se somatickým komponentem hlava jsem našla pouze jeden: заравяме главата в пясъка, který je ekvivalentem českého frazému zabořit hlavu do písku.


Škromach i Foldyna jsou věrní zbrojnoši Miloše Zemana, jenž vzal Jiřího Paroubka rovnou po hlavě (LN 1.11.06); Paroubek navíc neudělal Zemanem propagovanou deratizaci, naopak ponechal ve své blízkosti dva politiky, jejichž hlavu Zeman žádá (Pr 1.11.06); Každý skutečný investor si musí nechat projít hlavou, co mu skutečné hrozí (Pr 24.11.06); Topolánkův „silný mandát“ z kongresu ODS na kombinační politickou představivost, ba na „zradu“ modrých utopií, byl rachitický od samého začátku, bylo ho dosaženo dovednou manipulací s horkými hlavami delegátů (Pr 27.11.06); A není trochu na hlavičku už samotný pojem „náhradní odměna“ … (PR 29.11.06); Tento český paradox staví tvrzení Transparency International o přímé souvislosti mezi korupcí a chudobou trochu na hlavu (LN 7.11.06); Ovšem jediný, kdo si na kongresu ODS zachoval chladnou hlavu a neztratil nervy, byla Miroslava Němcová (…), a ačkoli měla pravdu, zůstala sama v moři hrdinných občanů demokratů, kterým se z představy ztráty lukrativních posic evidentně roztřásla kolena (LN 24.11.06); Reakce západní veřejnosti dokazuje, že na něco podobného není připravena a až příliš lehce ztrácí chladnou hlavu (LN 25.11.06); Místo teplých zadků nyní jde o zachování chladné hlavy (LN 25.11.06); Jevilo se to tak závažné, že po dlouhé době daly hlavy dohromady vůdčí islámské autority od Sojených států po Indonésii (LN 28.11.06); Zde mají máslo na hlavě biskup Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner (LN 30.11.06) ; Rudí odborníci prohospodařili střechu nad hlavou (LN 23.11.06); Česká ekonomika je ve srovnání s německou zdravější, Češi otužilejší a problémy, které se nám zdají přerůstat přes hlavu, mají do katastrofy daleko (LN 22.11.06); За да отговорим на съвременните очаквания към нас като членове на НАТО и ЕС не бива повече да си заравяме главата в пясъка, когато ни попитат за нашето минало (ST 28.11.06);

1.1.2. ČELO

V této podskupině vyjadřují téměř všechny frazémy se somatickým komponentem nějaké postavení. Čelo se nachází na přední straně hlavy nad obočím. V přeneseném významu tento výraz být v čele znamená být na předním místě. Autoři článků použili tedy tohoto obratu k vyjádření nějaké pozice či postavení osob na vrcholových postech, vedení politických stran. Pouze frazém si klepou prstem na čelo znamená, že druhá osoba nemá zdravý rozum. V tomto případě můžeme tento frazém pokládat za ironizující.


Dokáže ale netrčet s Paroubkem v čele? (LN 1.11.06); Dosavadní místopředsedkyni nepomohlo ani to, že se postavila do čela protisocialistické rebelie v ODS… (LN 20.11.06); Sice pořád nevíme, kdo stane v jejím čele, které strany ji utvoří ani jaká budou jména ministrů (LN 28.11.06); Nesmiřitelní prosadili do usnesení pro své straníky, kteří si klepou prstem na čelo, v celé zemi zákaz – na mnoha místech s křížkem po funuse – spolupráci s komunisty (Pr 22.11.06);…které by nutně taková přechodná vláda s Milošem Zemanem v čele v příštím roce zemi zvedla (Pr 8.11.06); Proč nepřešel do stranické opozice, a nepřipravil si tak půdu pro svůj návrat do čela ODS? (LN 24.11.06); Byl na odpis poté, co v čele vlády dovedl české hospodářství na buben, ale s pomocí přítele Miloše Zemana a opoziční smlouvy uhrál alespoň post předsedy Sněmovny…(Pr 9.11.06); Charakter lidí, kteří se dostali do čela ČSSD, nejlépe domonstruje fakt, jakými lidmi se obklopili – podle kmána poznáš pána (LN 15.11.06); При нов провал цялата компания начело с Боби и Камата ще трябва да си стяга куфарите (ST 14.10.06); Неестествено е президентът, избран с пряко гласуване, да има толкова малки правомощия в сравнение с премиера, който понякога често е начело на доста крехка коалиция (ST 1.11.06); Като признае, че за последните пет години начело на държавата едва ли е поощрил особено възцаряването на духа на справедливостта (ST 3.11.06);

1.1.3. TVÁŘ

Tak, aby ani jeden z nich neztratil tvář (Pr 20.11.06); Bursík, sám tváří v tvář oněmělé mediální smečce a vyhaslým kachlovým krbem premiérova sídla za zády, učinil dvě zásadní věci…(Pr 14.11.06);1.1.4. MOZEK/ ROZUM

Mozek je v lidském těle orgánem ústředního nervového systému, označuje také rozumové vlastnoti – rozum. Somatikum mozek v přeneseném významu označuje vzdělaného člověka. Frazém изтичане на мозъци je tedy metaforickým vyjádřením odchodu vzdělaných lidí ze země. Frazémy mozkovému centru, мозъкът на партията jsou zde jako aktualizační prostředek, jímž autor dosáhl lehké ironie. Aktualizační frazém vyprazdňování mozků, kterým autor dosáhl záporného expresivního efektu, zde označuje vnucení jiné myšlenky, kterou ovšem nepovažujeme za dobrou. V této skupině uvádím i frazém дават акъл, ačkoli jeho komponentem není přímo slovo rozum či mozek, ale významově do této skupiny spadá.


O co tedy mozkovému centru Miloše Zemana – tedy M.Šloufovi a Z.Škromachovi – vlastně nyní jde (Pr 8.11.06); Nejnovější pokrmy uklohněné v kuchyních ČSSD a ODS buď dokazují, že se zde ve stěžejní politické bitvě utkávají chladnokrevní hráči pokeru, anebo jsou jen ukvapeným vyústěním úmorných měsíců jednání, kdy zachovat si zdravý rozum je těžší a těžší (Pr 10.1.06); Přesto není žádný důvod v žádné evropské zemi hodit jisté principiální postoje starého kontinentu do koše a okatě ve vřavě spravedlnosti předvádět vyprazdňování mozků – a zásadních evropských, ba západních hodnot (Pr 7.11.06); При рекордно вялата кампания мнозина се затрудняват да отговорят на прекия въпрос за гласуването и често посочват имена, които най-лесно им идват на ум - на първо място "Първанов" (ST 13.10.06); Възхищавам се на политика Костов, който може да прокара своя кандидатура на изборите, а после да остави Стоянов да закрива амбразурата с гърди (ST 24.10.06); БСП, мозъкът на партията, която направи куп компромиси в името на властта (ST 31.10.06); Единственото обяснение, което ми идва на ума, е, че това е част от островната култура на Великобритания (ST 2.11.06); Не позволи да му дават акъл дори светила в науката като историците проф. Георги Марков, проф. Андрей Пантев, проф. Божидар Димитров и пр. А първата му грижа в парламента бе да натири инакомислещите от ПГ "Атака" (ST 2.11.06); Изтичане на мозъци има в целия свят (ST 18.11.06);

1.1.5. NOS


Expresivní frazém ohrnovali nos ve smyslu pohrdat něčím. Bulharským frazémem натриването на носа dáváme druhému najevo, že nemá pravdu.


Severní Korea a Írán dělají na svět dlouhý nos a pokračují v práci na výrobě jaderných zbraní (LN 7.11.06); Měšťáci ohrnovali nos nad cháskou, která jezdila od vesnice k městu…(LN 3.11.06); Прекалено солена цена за натриването на носа на един кмет (ST 21.10.06)


1.1.6. OKO

Oko je orgánem zraku. Okem tedy vidíme vše, co se děje kolem nás. Frazémy jsou zde ve významech: jedná se socany jen na oko – neupřímně, bije do očí – je to nápadné, vzbuzovat dojem v záporném smyslu něco nesprávného nevidět, падна в очите – zalíbit se někomu, вади очи – hádat se, навираха в очите – cpát někomu něco pod nos.


Přiznám se, že jsem si ale oddechl, když na něm Klausovo oko nespočinulo se zalíbením (Pr 8.11.06); Ten paradox bije do očí…(LN 8.11.06); Pokud v očích svých souvěrců ustoupí Topolánek Paroubkovi příliš, může jeho svatozář pohasnout (Pr 15.11.06); Po listopadu 1989 se na politické scéně objevilo mnoho osobností, které se v očích veřejnosti stát státníky měli šanci (Pr 22.11.06); … ODS jedná se socany jen na oko a pak je pošle do prdele (Pr 30.11.06); … Chtějí jednoduše stáhnout všechna vojska z Iráku a zavřít oči nad jakýmikoli následky (LN 13.11.06); И защото трябваше на всяка цена да се намери кандидат, те се съгласиха това да бъде един човек, впрочем напълно достоен, който в техните очи имаше като основно качество това, че е достатъчно стар, за да не ги засенчи впоследствие (ST 5.10.06); Бяха въведени няколко козметични промени, за да се угоди на старата комунистическа гвардия вътре в партията, но никакви съществени промени в очите на специалистите (ST 5.10.06); Ако погледнем с критично око, прави впечатление, че Европа дава на представител на България ресор (…) (ST 28.10.06); Техните имоти бъркат в очите ни с въпросителната – откаде са? (ST 22.11.06); С тази своя постъпка Строс-Кан падна в очите на своите, напротив, те го послушаха ... (ST 24.10.06); В дните, когато българското правосъдие реши да поизмие очи пред Европа и да вкара в затвора поне 3-4 ораганизирани бандити, се оказа, че Темида е не само с вързни очи, но и ръце (ST 25.10.06); Дори напротив - по някаква наша си народопсихология се задейства механизмът "на Вуте да му е зле", още повече че софиянци винаги са минавали за прекалено облагодетелствани в очите на останалите българи (ST 11.10.06); Опонентите му ги навираха в очите, но така и не получиха обяснения. Защото Волен играе Цезар (ST 2.11.06); Това, което се прави в парламента, вече вади очи - депутатите приличат на невъзпитан мъж в анцуг, който като чуе думата "секс", се попипва по чатала, сякаш го сърби (ST 3.11.06); Гласуваха ако не с отвращение, то със сигурност със затворени очи и стиснати зъби (ST 31.10.06);

1.1.7. ZUB

Většina uvedených frazémů je zde v spíše se záporným expresivním příznakem. Frazémy jsou zde především ve smyslu udržet tajemství: držet jazyk za zuby, mít něčeho dost, nenávidět, tedy se záporně expresivním příznakem. Nehlodal pouze zub časuzub času je zde metaforou stárnutí. Frazémem skřípěním zubů v přeneseném významu projevujeme zlost. Frazém ukázat zuby projevujeme moc a sílu, zde byl tento frazém autorem intenzifikován použitím příslovce zlostně, které celému frazému dalo záporný expresivní příznak: zlostně cenily zuby. Mezi bulharskými frazémy se nejvíce vyskytl frazém със стиснати зъби, kterým projevujeme nevůli.


Američané obvykle mívají svých prezidentů v jejich druhém funkčním období plné zuby … (LN 9.11.06); Neomalený Hillasův tón vzbudil v Polácích, i v těch, kteří mají vlády plné zuby, vlnu národní hrdosti (LN 8.11.06); Škoda jen, že po současných zkušenostech budou politici držet jazyk za zuby (LN 28.11.06); Tak hergot, když je oprávněný (věřitel) – tedy vláda – trouba a neumí držet jazyk za zuby, tak na něj musí být soud hodnější?! (LN 21.11.06); I jejich pragmatismus (…) byl poznamenán skřípěním zubů (Pr 27.11.06); Mezitím nehlodal pouze zub času, ale politické subjekty se - jsouce v tísni - pořádně vybarvovaly (Pr 28.11.06); Proč na něj už předem zlostně cenily zuby desítky tisíc demonstrantů? (LN 29.11.06); titulek: Десен вот със стиснати зъби (ST 31.10.06); Гласуваха ако не с отвращение, то със сигурност със затворени очи и стиснати зъби (ST 31.10.06); Но и тя стискаше зъби пред урната (ST 31.10.06);

1.1.8. JAZYK

Zde frazémy držet jazyk za zuby jsou stejného významu jako u předchozí skupiny s komponentem zuby. Zlí jazykové tvrdí – špatní, nepřejícní lidé tvrdí.


Škoda jen, že po současných zkušenostech budou politici držet jazyk za zuby (LN 28.11.06); Tak hergot, když je oprávněný (věřitel) – tedy vláda – trouba a neumí držet jazyk za zuby, tak na něj musí být soud hodnější?! (LN 21.11.06); Zlí jazykové tvrdí, že se mu po dlouhých letech ve sněmovně nechce do Uzbekistánu, kde má být od ledna zástupcem velvyslance (LN 28.11.06) ;

1.1. 9. ÚSTA

Ústa jsou orgán k přijímání potravy a k mluvení. Nevidět si do úst – mluvit nesmysly, nevhodně, pustil pusu na špacír (říci něco na plná ústa) otevřeně, upřímně, někdy až moc. Záporný až vulgarizační expresivní příznak zde mají frazémy vyplachují huby, držku si máchá v blátě. Za autorský frazém zde uvádím mokrou opratí přes ústa.


Živnostníkům a zaměstnancům opět mokrou opratí přes ústa (LN 22.11.06); Proč si s tím antikomunismem tak často vyplachují huby? (Pr 2.11.06); Co vedlo Topolánkova rádce k tomu, aby si pustil pusu na špacír a oživil vpomínky na kauzu Kořistka? (Pr 27.11.06); … němečtí experti se stále ochotněji nechávají slyšet, že menší státy EU by měly držet ústa a krok, když je vláda kancléřky Angely Merkelové dotuje i přes odpor vlastních občanů (LN 24.11.06); ...tvrdí, že strana se musí zkonsolidovat a srovnat krok o člověku, který si nevidí do úst a který parazituje na Topolánkově politické kariéře vlastně víc chtít ani nemůžeme (LN 27.11.06); Ten o tom Paroubkovi, co visí jednou nohou na třmenu, držku si máchá v blátě a my mu máme podat ruku, abychom ho zvedli do sedla (Pr 22.11.06);

1.1.10. VAZ/KRK/ZÁDÁ

Slova vaz i krk chápeme jako symboliku života. Záda tvoří zadní část těla, kterou vlastním okem přímo nevidíme. Pokud tedy dělá někdo něco za našimi zády, chápeme to jako podlost, neupřímnost, v některých případech i jako atak. Frazém zlomit si vaz ve významu s expresivním příznakem utrpět naprostý neúspěch (neplatí pro divadelní oblast, kde je přání zlom vz prání úspěchu). Mít všeho po krk – přespříliš, přeneseně přijít o krk - přijít o život, диша във врата ekvivalentem českého šlapat někomu na krk.


Pracovalo se s předpokladem, že zarputilému šéfovi ČSSD možná zlomí vaz špatné výsledky jeho strany (Pr 7.11.06); Vaz mu zlomilo telefonování s vězněm, který, jak je v zemi zvykem, zařizoval věci mobilem přímo z věznice (Pr 13.11.06); …který opět rychleji mluvil než rozvažoval, když nedávno přímo i přes Škromacha vpadl Paroubkovi do zad v kritickém čase, snad ve snaze zasít vzpouru do soc. dem. záhonku (Pr 21.11.06); Bursík, sám tváří v tvář oněmělé mediální smečce a vyhaslým kachlovým krbem premiérova sídla za zády, učinil dvě zásadní věci…(Pr 14.11.06); Hovoří o nepřípustnosti velké koalice, zabránění vlády ČSSD s komunisty v zádech (Pr 21.11.06); .… či ruští boháči s pochybnou pověstí jako Boris Berezovskij, který jde již několik let po krku ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi… (LN 25.11.06); Jakoby se na tomto ministerstvu odrážela všechna špína i zklamání lidí, kteří už mají politiky dost, mají všeho po krk a ani si neuvědomují, kolik peněz jim obdobně personální kotrmelce a chyby v rozhodování tahají z kapes (Pr 6.11.06). Když už se Evropa nedokázala sjednotit na tom, že je třeba udržet Saddáma u moci, shodne se aspoň v tom, se mu snaží zachránit krk (LN 13.11.06); Ano, je na výsost sprosté svoje problémy hodit na krk někomu jinému (LN 3.11.06); Най-вероятно в компанията на Сидеров, който ще му диша във врата (ST 18.10.06); Управляващите обаче не бива да забравят, че такава крайна фигура им диша във врата (ST 30.10.06);

1.1.11. RUKA

Do této podskupiny jsem zařadila také frazémy se somatickým komponentem náruč a objetí. Jedná se o komponenty, které se váží k somatiku ruka. Náruč je prostor, který vytvoříme rukama vztaženýma vpřed. Oba výrazy mají vyvolat pocit bezpečí nebo jiného pocitu s kladným příznakem. Oba frazémy jsou autorské. Frazémy, které vyjadřují vliv, moc, péči se častěji objevují mezi bulharskými exerpty: е в ръцете на съда, вземат нещтата в свой ръце, тя е в ръцете на новите хора, vzít osud do vlastních rukou, měli otěže v rukou ... Mezi českými exerpty se zde poměrně hojně objevuje frazém neviditelná ruka trhu. Jde o ekonomickou metaforu ekonoma Adam Smithe, kterou velice často používají naši ekonomové. (Blíže se ji pokusil objasnit Vladimír Just: „poté, co se zjistilo, že rozdělovala nerovnoměrně, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic – a hlavně poté, co se zjistilo, že tajně kradla a nešlo ji za to nijak potrestat, že se nějak po anglicku vytratila z veřejného diskurzu” (Just, 2005,163)). Nabídnutí pomoci vyjadřuje frazém nabídl pomocnou ruku a jeho modifikované varianty: nevěří podané Paroubkově ruce, my mu máme podat ruku. Bulharský frazém мръсните ръце zde uvdádím jako přenesený význam udelání něčeho špatného.Vsetínský kandidát tvrdě kritizoval Kalouska za jeho úprk do náruče ODS, ze které pak přeskočil do objetí ČSSD (Pr 21.11.06); Neměli bychom mávnout rukou nad tím, že budíme zdání Kocourkova (Pr 2.11.06); Dosud měli otěže v rukou prezident, jako ten, kdo rozhoduje o tempu jednání, a předseda nejsilnější parlamentní strany (Pr 3.11.06); To je pak nutné vzít osud do vlastních rukou a prosazovat řešení, kterému člověk věří, takříkajíc přes mrtvoly (Pr 21.11.06); Bylo totiž předem jasné, že s mimoústavní dohodou stran, směřující k předčasným volbám, nebude ČSSD souhlasit, a Paroubkovi zůstane v rukou černý Petr (Pr 6.11.06); Letošní módní antikomunismus se zkrátka nějak vymkl z ruky jak panu prezidentovi, tak ODS (Pr 6.11.06); Proč jen si nedají ruku na srdce a sami sebe se upřímně nezeptají (Pr 8.11.06); I když ruku na srdce, vysouzená omluva, občas ani vysouzené peníze nenahradí škodu způsobenou poškozením osobní pověsti (Pr 21.11.06); Ruku na srdce, není to zajímavé sledovat, v jaké róbě si oblíbená herečka došla pro metál? (LN 3.11.06); Místopředseda Nečas nevěří podané Paroubkově ruce a tvrdí, že šéf ČSSD pro občanské demokraty není důvěryhodným partnerem (Pr 10.11.06); Vůbec si myslím, že už je ruka v rukávě (Pr 15.11.06); Ten o tom Paroubkovi, co visí jednou nohou na třmenu, držku si máchá v blátě a my mu máme podat ruku, abychom ho zvedli do sedla (Pr 22.11.06); Kontrolní orgán konečně nabídl pomocnou ruku a ptal se bezmocné slečny…(LN 8.11.06); Prezident předsedu ODS odsuzuje, aby s prázdnýma rukama přihlížel Paroubkově cestě ke třetímu pokusu o sestavení vlády (Pr 8.11.06); Justice vyhlíží jako bratrstvo, v němž často ruka ruku myje (Pr 9.1.06); ...jenomže oba mají ve svých stranách po ruce lidi ochotné takový ušmudlaný kšeft dojednat (LN 9.11.06); Skoro se zdá, jakoby neviditelná ruka trhu zapomněla, co se sluší a patří (Pr 24.11.06); Neviditelná ruka trhu určitě vyskočí jako čertík z krabičky, když pekař v malém městě zlevní rohlíky (Pr 24.11.06); …ČSSD bude mít vliv na obsazení vlády, dojde k výměně lidí v místech, kam dosáhne ruka státu (LN 10.11.06); V přeneseném slova smyslu můžeme říct, že ruka trhu, v indiánské realitě příroda, zajistí zdravé konkurenční prostředí, tvrdý přirozený výběr (LN 30.11.06); Президентът го получи и това му даде в ръцете най-голямта власт като изразител и глава на нацията (ST 31.10.06); … a там щe ги чака Бойко Борисов с „ГЕРБ“ в ръка, готов да прибере целия протествен вот по общините (ST 31.10.06); … като болестта му се долекува при друг специалист, защото първият си е оставил ръцете (ST 8.11.06); Дори и Европейската банка да извие ръцете на Никито Василев (…) (ST 9.11.06); Каквото имаше за продажба, продадоха с лека ръка (ST 10.11.06); … дайте да се съберем всички връстници и да отидем да удушим виновниците с голи ръце (AT 25.11.06); Днес топката е в ръцете на родителите (ST 25.11.06); Решението обаче (ST 30.11.06); Вместо партиен и личностен сблъсъкът вече е битка на ценности, а старите "марки" БСП и СДС се оказаха в ролята на съюзници, които заедно трябва да бранят постиженията на демокрацията от мръсните ръце (ST 18.10.06); Добрата новина е, че най-после след години летаргия десните гласоподаватели в Балгария най-полсе решиха да вземат нещтата в свой ръце (ST 24.10.06); Техният глас на въздържание отекна гръмово като требожна камбна за бедствие (ST 24.10.06); Тя е в ръцете на новите хора, които вчера биха камбаната с първия си организиран граждански протест срещу своята политическа клика (ST 24.10.06);

1.1.12. PRST

Do této skupiny jsem zařadila také frazém s komponentem nehet. Frazém dívat se navzájem na prsty, aby toho za nehty partnera nezůstalo příliš mnoho zde chápeme jako vzájemnou kontrolu. Zůstat za nehty pak jako krádež.


Bude-li ale KSČM příkladně státotvorná, sluší se ukazovat na ni i nadále prstem jako na stranu antisystémovou? (LN 1.11.06); Parcelace moci nikoli dvěma, ale třemi, případně čtyřmi subjekty s sebou rovněž nese snahu dívat se navzájem na prsty, aby toho za nehty partnera nezůstalo příliš mnoho (Pr 16.11.06); Byl to však prezidentský strach z Paroubkovi „stojedničky“, co ukázalo prstem znovu na Topolánka (LN 20.11.06); Představovat si, že jen vytrvale zdvíhaný varovný prst aktivistů a morálních kulturistů brání propuknutí rasistické vztekliny, je neuvěřitelná nabubřelost (LN 13.11.06);

1.1.13. HRST

Hrst také označuje množství, které se do hrsti vejde. Frazém rozhazovat plnými hrstmi chápeme jako štědrost, až nešetřivost. Frazémem mít někoho v hrsti, sevřít něco v hrsti dáváme najevo, že máme nad někým moc, nebo že někoho ovládáme. Zde autorský aktualizační frazém v Paroubkově hrsti.


… ale svědčí o tom, že zvěsti o přeběhlících Paroubkově hrsti možná byly pouhým blufováním (LN 23.11.06); Jiří Paroubek pochopitelně takovou příležitost sevřel v hrsti (Pr 29.11.06); Celý národ teď ví, že ODS má v hrsti nejméně jednoho poslance, na Lidovém domě by měly viset bílé prapory (Pr 27.11.06);. David Rath coby ministr zdravotnictví rozhazoval plnými hrstmi (LN 15.11.06);


1.1.14. RAMENO


Některá somatika mají svou určitou symboliku. Například rameno můžeme chápat jako symbol psychické podpory.

Jak si ale potom lze vysvětlit ono lákání komunistů, aby ve Sněmovně svým ramenem podepřeli ústavní změnu (Pr 9.11.06); Rameno zákona nalezlo viníka s překvapivou rychlostí a snadností … (LN 28.11.06); Изглежда, това е била цената, срещу която Борисов даде рамо на неубедителната кампания на Беронов (ST 5.10.06); Борисосв пък дори се снима с Неделчо Беронов, за да даде рамо на ОДС (ST 31.10.06);

1.1.15. HRUĎ/PRSA

Obecně můžeme tvrdit, že frazémy s těmito komponenty označují vysoké mínění o vlastních schopnostech: да се тупа по гърдите. Uvedené frazémy na на чужд гръб a си правят на чужд гръб ve významu na cizí účet, útraty. Za aktualizovaný frazém zde můžeme považovat на гърба на държавата.


Това на гърба си е изпитал Доктора, след като мерцедесът му беше взривен в движение на бул. "Цариградско шосе". (ST 13.10.06); Има и друга версия - Пурата и другите да са толкова полезни за обществото и полицията, че са оставени да тънат в разкош и да печелят пари на гърба на държавата (ST 13.10.06); Така, без да се тупа по гърдите (ST 14.11.06); Разходката си е разходка, здравословен климат на чужд гръб се иска всекому (ST 25.11.06); Това е бандата на четиримата, които нямат и помен от балканска история и явно си правят на чужд гръб имидж с либерални идеи (ST 15.11.06); А това, че някой преди това са подписвали други договори и меморандум и са поемали ангажименти, без да им пука за последниците само за да се бият в гърдите, че са направили поредната важна крачка за присъдиняването ни към ЕС, трябва да се припомни (ST 29.11.06); Какъвто и гръб да има в лицето на Боби и БФС, няма къде да се скрие от провалите (ST 14.10.06); Поради липса на нещо по-добро "новият Левски", който уж падна на магистрала "Тракия", ще възкръсне на гърба на леви, десни и центристи (ST 18.10.06); Самият Стоянов да признае, че не иска да стрелят в гърба му, а после да поема кръстосания огън в лице - каква е разликата? (ST 24.10.06);


1.1.16. SRDCE/KREV

Srdce je sval způsobující svým smršťováním pohyb krve v cévách. Pokud nám srdce „tluče, bije“, žijeme. Srdce je ale také symbolem lásky, upřímnosti a citu. Frazém mít srdce na prvém místě označuje člověka, který je lidský, citlivý. Opis gesta dát ruku na srdce může chápat jako výzvu k upřímnosti. Frazémem srdce žalem usedá vyjadřujeme, že nás něco dojímá, že jsme z toho smutní. Do této skupiny jsem zařadila také frazém s komponentem krev. Autorským frazémem s čerstvou krví z regionů autor označil nové lidi, kteří vstoupili do politiky nebo se v ní pohybují velmi krátce .


Jestliže se kdysi v ODS střetávali liberálové s konzervativci či „klausovci“ s čerstvou krví z regionů, tak teď jsou rozehrány disciplíny jako pragmatismus (Vlastimil Tlustý kypří půdu pro případ, že předsedova strategie zkrachuje) … (Pr 15.11.06); Nad bezradností našich politických špiček srdce žalem usedá (Pr 3.11.06); …člověka, který sociálnímu vyloučení a právům lidí rozumí a mezinárodní zkušenosti a i srdce na prvém místě (Pr 6.11.06); Většinu z těch, kdo uvěřili volební kampani, pojaté jako nácvik na sřílení z Aurory, vzal asi za srdce výrok zlého muže kongresu….(Pr 22.11.06); Západoevropským politikům tehdy ani tak neležel na srdci osud Rakouska, jako spíš chtěli uštědřit preventivní lekci krajní pravici ve svých zemích (LN 13.11.06); ...jimž srdce bilo spíše konfrontačně (Pr 27.11.06); Proč jen si nedají ruku na srdce a sami sebe se upřímně nezeptají (Pr 8.11.06); I když ruku na srdce, vysouzená omluva, občas ani vysouzené peníze nenahradí škodu způsobenou poškozením osobní pověsti (Pr 21.11.06); Ruku na srdce, není to zajímavé sledovat, v jaké róbě si oblíbená herečka došla pro metál? (LN 3.11.06);

1.1.17. NOHA

Noha je symbolem stability. K uvedeným frazémům s komponentem noha jsem přidala i frazém s komponentem koleno, jako součást dolní končetiny. Frazém podlomili se mu kolena ve významu dostat strach. Postavit na nohy – uzdravit někoho, vzhůru nohama – naruby, obráceně, házet klacky pod nohy – stavět do cesty překážky, znemožňovat něco. Autorské frazémy Paroubkova silná noha pořádně došlápla, vleče Irák jako kouli na noze.


Taky slíbil, že Paroubkovi nebude házet klacky pod nohy (Pr 2.11.06); Proč tedy v těchto dnech Paroubkovi hází pod nohy celé klády a prokazuje tak ČSSD službu medvědí? (Pr 2.11.06);. Mění-li se vláda, mění se i ministr, tím pádem politické zabarvení ministerstva, a že by nemělo zavdávat podnět k házení klacků pod nohy, natož k informování o každém šustnutí na ministerstvu bývalé zaměstnance, na to by bylo zapotřebí xenonových výbojek (Pr 7.11.06); Po vůbec prvním vyslovení nedůvěry vládě v dějinách České republiky prezident čekal na volby senátní a komunální, z nichž zřejmě měla sociálním demokratům změknout kolena (Pr 9.11.06); Nezpochybnitelná Topolánkova pozice ve vedení ODS je před nadcházejícím kongresem dána zejména tím, že svrhávat dobrodince, který ji – po aféře s mrtvými sponzory a opozičně-smluvním mátožení – postavil opět na nohy (Pr 15.11.06); … je ochrana lidských práv jednou ze dvou nohou politiky zelených (Pr 23.11.06); Kdyby mu někdo prozradil, že jednou nohou ve třmenu visí jeho přítel a kolega…(Pr 22.11.06); A Washington za sebou vleče Irák jako kouli na noze (LN 21.11.06); Jsou přesvědčeni, že jde jen o to, aby na tu buržoazní pakáž Paroubkova silná noha pořádně došlápla, a budeme se mít navěky skvěle (LN 22.11.06); Poslední dva týdny tohle všechno obrátily vzhůru nohama (LN 2.11.06); Българското общество трябва да покаже, че не е сакато и няма да се движи на куџ крак (ST 30.10.06); Да ходи сама при хората, а не да ги чака да дойдат на крака в храма (ST 16.11.06); Помоли Борисов да го подкрепи, отиде му на крака, а после хитро каза пред медиите, че всъщност не е имало нужда да се моли, а едва ли не кметът сам си е предложил помощта (ST 4.10.06);

1.1.18. ZADEK


¨

Oba tyto frazémy můžeme považovat za aktualizované. Zadek v teple pak můžeme chápat jako označení blahobytu a spokojenosti

… na komunisty pravý demokrat maximálně jen holý zadek vystrčí (Pr 2.11.06); S dodatkem, že Západ stejně přeběhlíky, pro které je vlast tam, kde mají „zadek v teple“, jen vyždímá a odkopne (LN 25.11.06);
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница