Стефан Иванов АнчевДата21.01.2018
Размер87.93 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Стефан Иванов Анчев

Адрес
Република България, Велико Търново 5000, ул. “Марно поле” 32, ап. 5

Телефон
дом. тел.: 062/ 2-08-58 GSM: 0887671192

ФаксE-mail
st_anchev@yahoo.com
Националност
българинДата на раждане
08. 01. 1954 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
1998-2006 : ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Историко-Юридически факултет, катедра Нова и най-нова обща история, главен асистент

1996 - 1998: старши асистент

1995 – 1996: асистент

1994: присъдена образователна и научна степен “доктор по история” (според тогавашната номенклатура “кандидат на историческите науки”)

1987 – 1995: инспектор по НИР (научно-изследователска работа) във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

1984 – 1987: специалист – историк.• Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател по История на балканските народи

• Заемана длъжност
Преподавател, главен асистент

• Основни дейности и отговорности
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни работи и магистърски проекти.Образование и обучение
• Дати (от-до)
1979 – 1983: История във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

1969 – 1972: Първа политехническа гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
История на Европа, Балканите и България в ново и най-ново време

• Наименование на придобитата квалификация
Специалист по обща и българска история и учител по история

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
доктор по история
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

руски немски

• Четене
отлично добро

• Писане
добро основно

• Разговор
отлично основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Преподавателската ми работа във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (в четири факултета към настоящия момент) формира умения и ми дава възможност за бърза комуникация. Работата ми като научен секретар на списание “Архив за поселищни проучвания” и научен редактор на два сборника – единият с международно участие (до настоящия момент) ми дава възможност за създаване на екип, като развива и ръководните умения.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Работа като общински съветник в продължение на четири години през периода 1991 – 1995 г. – контакт с хора от различни социални групи, работа с общинска и областна администрация и работа в екип по въпроси от обществен характер.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър - MS Office, Internet .

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Участие в литературен кръжок “Никола Вапцаров” нъм ДНА – В. Търново. Автор на стихове, есета и статии с научно-популярен характер
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
участие в местни телевизионни предавания с обществен характер
Свидетелство за управление на МПС


Допълнителна информация

Приложения
1. Преподавани дисциплини

2. Специализации

3. Списък на основните научни публикации


1. Преподавани дисциплини:


Степен “Бакалавър”:

История на балканските народи ХV – ХХ в.;

Политически организации и институции на Балканите – ХХ в;

Етнополитика на Балканите;

Нации и национални отношения на Балканите ХІХ – ХХ в.;

Балканите в международните отношения през ХХ в.


Степен “Магистър”:

Разпадането на Югославия – реализация на интереси в процеса на глобализация; Дейтън и Рамбуйе в съдбата на Балканите;

Русия в международните отношения и сигурност – в края на ХХ- началото на ХХІ век;

Конституции и конституционна практика на Балканите през ХІХ – ХХ век.


2. Специализации:
Москва и Твер (Руска Федерация) – 2005 г.

3. Списък на основните научни публикации:


1. Обявяването на независимостта на България (или малките държави в голямата политика на великите сили през 1907 – 1910 г.). // Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. В. Търново. 13. VІІІ. 1999 г. В. Търново 2000., с. 163-172. ISBN 954-8709-51-1
2. Участник в Редакционната колегия на: Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. В. Търново. 13. VІІІ. 1999 г. В. Търново 2000., с. 163-172. ISBN 954-8709-51-1
3. Балканите от Райхщад до Дейтън – полигон на великите сили. // Общества в преход – теория и практика. Сборник доклади от V-та международна научна конференция Велико Търново 2000 г. с. 12-22. ISBN 954-90635-6-9
4. Българо-германските отношения в Добруджа през време на етапното управление 1916 – 1918 г. // 80 години от Първата световна война. В. Търново, 2000, с. 173-184. ISBN 954-524-235-3
5. Der Balkan 1850-1880 – ein Spielfeld von interessen und Widersprüchen. // Pulverfass Balkan Mythos oder Realität. Internationales Symposium Rousse, Oktober 1998. Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert, s. 265-276. ISBN 3-86110-274-9
6. Ньойският договор – поредното балканско разделяне. // сп. Добруджа, 14-16. 1997-1999. Ньойският договор и съдбата на Южна Добруджа. Национална конференция. Добрич, 1999 г. Изследвания, извори и документи. с. 187-193. ISBN 0205-2210
7. Корупцията като елемент от политиката. // Корупцията – традиционни и съвременни измерения. Faber В. Търново 2001., с. 91-98. ISBN 954-775-032-1
8. Балканските държави и новият световен ред – исторически традиции и нови амбиции. // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17-18 август 2000 г., с. 149-161. ISBN 954 736 058 2
9. Армия и държава – основополагащи и съхраняващи функции на държавността. // Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция посветена на 50 годишнината от създаването на Централния военен архив, 5 октомври 2001. В. Търново, 2001, 98-107. ISBN 954-8259-62-1
10. Националните малцинства в румънското законодателство след Първата световна война. //Човекът и законът – минало, настояще, бъдеще. В. Търново, 2000., с. 125-132. ISBN 954-524-316-3
11. Традиционната руска политика на Балканите и нейните нови измерения. // Анчев, Ст. Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново. Faber 2002, 15-35. ISBN 954-775-134-4
12. Увод и съставител на сборник “Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение”. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 7-8. ISBN 954-07-1912-7
13. Балканските проблеми в политиката на земеделското правителство 1919-1923 г. // Павликенският край – люлка на организираното земеделско движение. Научна конференция “100 години БЗНС” – 25 юни 1999 г. с. 124-137. ISBN 954-07-1912-7
14. Русия и „миротворците” над Югославия. Руската политика към агресията срещу Югославия през 1999 г. в документи, факти и коментари. В. Търново. Faber 2002. 312 с. ISBN 954-775-134-4
15. Родината ми в NATO? Българийо,… ти си честна страна! Публицистичниматериали за съвременната ни действителност, писани през периода 1990 – 1992 и 1999 – 2001 г. В. Търново. Faber 2002. 192 с. ISBN 954-775-093-3
16. La politica traditional Rusa en los Balcanes y sus nuevas dimensiones. // Trienio, Ilustratión y Liberalismo. Rev. de Historia. Madrid, 2003, N 42. 107-127. I.S.B.N.: 0212-4025
17. Балканы в объятиях ЕС и НАТО. // Из истории европейской интеграции: взгляд из России и Болгарии. Сборник статей. Тверь 2005., с. 65-82. ISBN 5-7609-0284-9
18. Балканите в прегръдката на ЕС и НАТО в края на ХХ век. // Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България. Сборник статии. Велико Търново, 2005., с. 75-94. ISBN 954-524-457-7
19. Балканите в сянката на НАТО. // Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja, culture mira I evrointe gracijskih procesa. Niš 2005 с. 187-198 ISBN 86-7746-033-0
20. Българският етнически модел. // MODERN HISTORY Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск V. Материалы научной сесии кафедры новой и новейшей истории БашГУ. 20 октебря 2005 г. УФА РИО БашГУ 2005., с. 269-281. ISBN 5-7477-1304-3
21. Балканите - начин на употреба 1918 – 1938 г. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново 2006 г., 180 с. ISBN-10: 954-524-524-7; ISBN-13: 978-954-524-4
22. . Балканите - начин на употреба 1944 – 1955 г. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново 2007 г. 320 с. ISBN 978-954-524-604-3
23. Румъния и Албания в политиката на „Голямата тройка” в края на Втората световна война. // Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Радослав Мишев. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 189-201. ISBN 978-954-524-675-3
24. Политиката на САЩ в Западна Европа и на Балканите през първите години на „студената война”. // България, българите и Европа – мит, история и съвремие. Т. III. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново 2009., с. 358-376. ISBN 978-954-524-713-2.
25.Следвоенна Европа в плановете на САЩ. //Людмил Спасов – историк със съдба

на творец и преподавател. Т. 1. Издателство Фабер. В. Търново. 2009., с. 252-262. ISBN 978-954-400-115-5


26. Събитията в Косово и българската позиция за войната от 1999 г. // 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов 60 години отдадени на историята и висшето образование. В. Търново 2009., с. 419 – 428. ISBN 978-954-524-720-0стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo -> 176 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница